Odluka o općinskim porezima Općine Konavle

NN 152/2014 (22.12.2014.), Odluka o općinskim porezima Općine Konavle

OPĆINA KONAVLE

2890

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08 i 25/12) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće općine Konavle na 10. sjednici održanoj 12. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (»Narodne novine« broj 4/2002) u članku 2. stavak 1. briše se točka 5.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10% na osnovicu iz stavka 3. ovog članka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Konavle.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2015., a objavit će se u »Službenom glasniku Općine Konavle« i »Narodnim novima«.

Klasa: 021-05/05-14/69

Urbroj: 2117/02-01-14-1

Cavtat, 12. prosinca 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v. r.

152 22.12.2014 Odluka o općinskim porezima Općine Konavle 152 22.12.2014 Odluka o općinskim porezima Općine Konavle