Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/14-07/300, urbroj 50301-05/18-14-6 od 17. prosinca 2014.

NN 153/2014 (23.12.2014.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/14-07/300, urbroj 50301-05/18-14-6 od 17. prosinca 2014.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2893

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020., u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka.

2. Zadužuju se tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti, određena nositeljima pojedinih prioritetnih mjera iz Akcijskog plana Strategije, iz točke 1. ovoga Zaključka, da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

3. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva da o donošenju ovoga Zaključka obavijesti tijela iz točke 2. ovoga Zaključka.

4. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-07/300

Urbroj: 50301-05/18-14-6

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

STRATEGIJA POTICANJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.


153 23.12.2014 Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/14-07/300, urbroj 50301-05/18-14-6 od 17. prosinca 2014.