Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu

NN 153/2014 (23.12.2014.), Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2895

Na temelju članka 254. stavak 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14) i članka 9. stavak 4. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12 i 120/12) ministar financija donosi

NAREDBU

O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2015. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2015. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

1. najniže mjesečne osnovice,

2. najviše mjesečne osnovice,

3. najviše godišnje osnovice,

4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,

5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,

6. izabranih viših mjesečnih osnovica i

7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

(2) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2015. godinu prema iznosu prosječne neto plaće propisanih Zakonom, i to:

1. do iznosa prosječne neto plaće i

2. iznad iznosa prosječne neto plaće.

(3) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.

Članak 2.

(1) Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2014. (»Narodne novine«, broj 133/14) iznosi 7.943,00 kuna.

(2) Prosječna neto plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 40. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2014. (»Narodne novine«, broj 133/14) iznosi 5.510,00 kuna.

II. IZNOSI OSNOVICA

Članak 3.

Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.780,05 kuna.

Članak 4.

Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 47.658,00 kuna.

Članak 5.

Najviša godišnja osnovica, prema članku 208. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 571.896,00 kuna.

Članak 6.

Iznosi mjesečnih osnovica koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja, i to:

Red. broj

Osnova obveznog osiguranja

Zakonom propisan

Članak zakona

Iznos mjesečne osnovice

Šifra

Opis osnove

1

2

3

4

5

6

1.

0100

SAMOSTALNA DJELATNOST OBRTA
1.1

0101

dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

66. st. 1. točka 1.

5.162,95

1.2

0102

porez prema paušalnom dohotku

0,4

70.

3.177,20

2.

0200

SAMOSTALNA DJELATNOST SLOBODNOG ZANIMANJA
2.1

0201

dohodak od samostalne djelatnosti

1,1

66. st. 1. točka 2.

8.737,30

2.2

0202

športaš – dohodak od samostalne djelatnosti

1,1

66. st. 1. točka 3.

2.3

0204

športaš – porez po odbitku

1,0

74.

7.943,00

2.4

0205

umjetnik – porez po odbitku

2.5

0206

novinar – porez po odbitku

0,65

74.

5.162,95

3.

1800

OSTALE SAMOSTALNE DJELATNOSTI
3.1

1801

medicinska sestra – dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

66. stavak 2.

5.162,95

3.2

1802

zubotehničar – dohodak od samostalne djelatnosti

3.3

1803

fizioterapeut – dohodak od samostalne djelatnosti

3.4

1804

novinar – dohodak od samostalne djelatnosti ili porez po odbitku

3.5

1805

filmski radnik – dohodak od samostalne djelatnosti

3.6

1806

predstavnik obiteljskog doma – dohodak od samostalne djelatnosti

3.7

1807

ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u RPO

0,65

66. st. 1. točka 5.

5.162,95

4.

0300

SAMOSTALNA DJELATNOST POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
4.1

0302

porez prema paušalnom dohotku

0,4

70.

3.177,20

4.2

0303

dohodak od samostalne djelatnosti

0,55

66. stavak 1. točka 4.

4.368,65

5.

0301

POLJOPRIVREDA – NIJE OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK, UPISAN U OPG

0,35

85.c

2.780,05

6.

0304

POLJOPRIVREDA – NIJE OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK NITI JE UPISAN U OPG

0,35

88.

2.780,05

7.

0600

SVEĆENIK I DRUGI ČLANOVI VJERSKE ZAJEDNICE

0,35

97.

2.780,05

8.

0700

KORISNIK MIROVINE ILI INVALIDNINE OD STRANOG NOSITELJA OSIGURANJA

0,35 – 1,0

132.

2.780,05 – 7.943,00

9.

0800

ZAPOSLENJE U INOZEMSTVU KOD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I STRANIH POSLODAVCA

1,0

105.

7.943,00

10.

0900

ZAPOSLENJE U TUZEMSTVU KOD POSLODAVACA SA SJEDIŠTEM U INOZEMSTVU KOJI NEMAJU REGISTRIRANU PODRUŽNICU U TUZEMSTVU

1,0

109.

11.

1000

ČLAN UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA

1,0

92.

12.

1100

PRODUŽENO MIROVINSKO OSIGURANJE

0,35

120.

2.780,05

13.

1300

OSOBA KOJA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NE OSTVARUJE PO DRUGOJ OSNOVI

0,35

153.

14.

1500

ČLAN OBITELJI OSOBE ZAPOSLENE U INOZEMSTVU

0,35

157.

15.

1600

STRANAC

0,35

169.

16.

1700

ČLAN OBITELJI STRANCA

0,35

173.

Članak 7.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznog osiguranja ili statusu u osiguranju, i to:

Red. broj

Osnova obveznog osiguranja

Zakonom propisan koeficijent

Članak zakona

Iznos mjesečne osnovice

Obveznik obračunavanja

1

2

3

4

5

1.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 9. ZAKONA
1.1

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

0,35

44.

2.780,05

POSLODAVAC

1.2

nezaposlene osobe

0,35

49. stavak 1.

2.780,05

HZZ

1.3

korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad

1,0

49. stavak 2.

razmjerno stažu

HZMO

1.4

roditelji – njegovatelji

0,35

58.

2.780,05

MINISTARSTVO ZDR. I SOC. SKRBI

1.5

samostalni umjetnici kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna

0,8

78.

6.354,40

MINISTARSTVO KULTURE

1.6

roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti

0,35

101.

2.780,05

HZMO

1.7

produženo mirovinsko osiguranje – bračnog druga prof. odnosno ugovornog diplomata

0,35

124.

2.780,05

MINISTARSTVO – POSLODAVAC DIPLOMATA

1.8

produženo mirovinsko osiguranje – stalnog sezonskog radnika

0,35

128.

2.780,05

POSLODAVAC

1.9

osobe koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje

0,35

141.

2.780,05

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

1.10

osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na prakt. rad

0,35

145.

2.780,05

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

1.11

osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne suradnje

0,35

149.

2.780,05

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

2.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 10. ZAKONA
2.1

učenici i studenti na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavca te stručnih putovanja

0,35

165.

2.780,05

ŠKOLA ILI USTANOVA KOJA UPUĆUJE

2.2

nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili prof. rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja

0,35

165.

2.780,05

HZZ

2.3

djeca i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje

0,35

165.

2.780,05

ŠKOLA ILI USTANOVA KOJA UPUĆUJE

2.4

ostale osobe

0,35

165.

2.780,05

TIJELO KOJE JE IZVRŠILO PRIJAVU

3.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 11. ZAKONA
3.1

stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije

– članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona

0,35

177.

2.780,05

DAVATELJ STIPENDIJE

4.

OSIGURANJE RADI KORIŠTENJA PRAVA NA ZDR. ZAŠTITU U INOZ. ZA VRIJEME SL. BORAVKA ZAPOSLENIH KOJIMA SE NE ISPLAĆUJE PLAĆA
4.1

radni odnos

– članak 188. stavak 1. točka 2. i 4. Zakona

1,0

191. stavak 2.

7.943,00

POSLODAVAC

4.2

izabrane i imenovane osobe

– članak 188. stavak 1. točka 6. Zakona

1,0

191. stavak 2.

7.943,00

TIJELO U KOJEM OBAVLJA DUŽNOST

5.

OSIGURANJE RADI KORIŠTENJA PRAVA NA ZDR. ZAŠTITU U INOZ. ZA VRIJEME SLUŽB. PUTA U INOZEMSTVO
5.1

radni odnos

– članak 188. stavak 1. točka 3. i 5. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.780,05

POSLODAVAC

5.2

izabrane i imenovane osobe

– članak 188. stavak 1. točka 7. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.780,05

TIJELO U KOJEM OBAVLJA DUŽNOST

5.3

primatelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak

– članak 188. stavak 1. točka 8. i 9. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.780,05

ISPLATITELJ PRIMITKA

5.4

obrta, slobodnoga zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti

– članak 188. stavak 1. točka 10. i 12. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.780,05

SAM OSIGURANIK

5.5

samostalnih djelatnosti koji ima status osiguranika izaslanog na rad u inozemstvo

– članak 188. stavak 1. točka 11. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.780,05

SAM OSIGURANIK

Članak 8.

Mjesečna osnovica, prema članku 198. Zakona, za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za osiguranika – osobu s invaliditetom kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem iznos je prosječne plaće te iznosi 7.943,00 kuna.

Članak 9.

Najniža mjesečna osnovica – poduzetnička plaća, prema članku 82. stavak 2. Zakona, za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuje dobit (članak 9. stavak 1. točke 9. do 13. Zakona), umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1 te iznosi 8.737,30 kuna.

Članak 10.

Izabrane više mjesečne osnovice, prema članku 203. stavak 2. Zakona mogu biti:

1. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 7.943,00 kuna ili

2. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 2,0 te iznosi 15.886,00 kuna ili

3. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 3,0 te iznosi 23.829,00 kuna ili

4. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 4,0 te iznosi 31.772,00 kuna ili

5. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 5,0 te iznosi 39.715,00 kuna ili

6. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0 te iznosi 47.658,00 kuna.

Članak 11.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 185. stavak 1. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 61.955,40 kuna, prema članku 186. stavku 1. Zakona.

Članak 12.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit sukladno članku 185. stavak 2. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 61.955,40 kuna, prema članku 186. stavak 1. Zakona.

Članak 13.

Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, sukladno članku 185. stavak 3. Zakona, iznos je paušalnog dohotka propisanog Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 143/06 i 61/12) te iznosi:

1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,

2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,

3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.

Članak 14.

Najviša godišnja osnovica za obveznika koji drugu djelatnost obavlja kao samozaposlena osoba u drugoj državi članici sukladno članku 185. stavak 4. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 61.955,40 kuna, prema članku 186. stavak 1. Zakona.

III. POSEBNE OSNOVICE

Članak 15.

(1) Mjesečna osnovica do iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.c stavak 1. Zakona, zbrojeni je iznos mjesečnih mirovina koje se isplaćuju svim korisnicima mirovine čiji je pojedinačni mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće, uključujući i iznos prosječne neto plaće, odnosno 5.510,00 kuna.

(2) Mjesečna osnovica iznad iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.c stavak 2. Zakona, mjesečni je iznos mirovine pojedinog korisnika mirovine čiji je mjesečni iznos mirovine iznad iznosa 5.510,00 kuna.

(3) Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi prema članku 9. stavak 3. Zakona o poticanju zapošljavanja je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 podijeljen brojkom 30 te iznosi 92,67 kuna.

Članak 16.

Mjesečna osnovica, prema članku 134.g Zakona, umnožak je broja nezaposlenih osoba prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za koji se utvrđuje obveza s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza odnosno, za 2015. godinu s iznosom od 2.780,05 kuna.

Članak 17.

Mjesečna osnovica, prema članku 134.k Zakona, umnožak je broja osoba kojima je oduzeta sloboda prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se obveza odnosi odnosno, za 2015. godinu s iznosom od 2.780,05 kuna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2015. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2015.

Članak 19.

Ova Naredba stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/497

Urbroj: 513-07-21-01/14-1

Zagreb, 15. prosinca 2014.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

153 23.12.2014 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu 153 23.12.2014 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu 153 23.12.2014 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu 153 23.12.2014 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu