Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije

NN 153/2014 (23.12.2014.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije

153 23.12.2014 Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2897

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU, DOZVOLAMA, OVLAŠTENJIMA I POSEBNIM OVLASTIMA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA KOJE OBAVLJA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i načini stjecanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti, te stručna sprema, stručno osposobljavanje, provjere i ispiti, kao i drugi uvjeti kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije (u daljnjem tekstu: zrakoplovno-meteorološko osoblje), a koji se odnose na poslove:

1. provedbe operativnih poslova koji sadrže zrakoplovna meteorološka motrenja i prosljeđivanje zrakoplovnih meteoroloških informacija, a kojem osoblju pripadaju zrakoplovno-meteorološki tehničari,

2. provedbe operativnih poslova koji sadrže zrakoplovna meteorološka savjetovanja i prognoziranja, pripreme za provedbu operativnih poslova i nadzora provedbe, te nadzora kakvoće zrakoplovnih meteoroloških informacija, a kojem osoblju pripadaju zrakoplovni meteorolozi.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika, pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1. dozvola zrakoplovno-meteorološkog osoblja (aeronautical meteorological personnel licence): dokument kojim se identificira osoba kao stručno osposobljena za poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije, a sadrži osobne podatke, te podatke o stručnoj sposobnosti, uključujući pojedinosti o ovlaštenjima, posebnim ovlastima ako su propisane, te njihovoj valjanosti;

2. ICAO (International Civil Aviation Organisation): Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva;

3. instruktor – ocjenjivač (competence assessor): stručna osoba koja provodi postupak ocjenjivanja stručne sposobnosti zrakoplovno-meteorološkog osoblja;

4. knjiga osposobljavanja: službeni dokument u koji se upisuje svako stručno osposobljavanje, odnosno svi kandidati na stručnom osposobljavanju;

5. instruktor osposobljavanja na radnom mjestu (On-the-job training instructor): stručna osoba koja posjeduje valjanu dozvolu i ovlaštenje te provodi stručno osposobljavanje na radnom mjestu iz područja ovlaštenja;

6. ocjenjivanje stručne sposobnosti (competence assessment): ocjenjivanje praktičnog znanja i vještina zrakoplovno-meteorološkog osoblja koje je zaposleno na provedbi operativnih poslova;

7. ovlaštene stručne osobe: osobe s popisa stručnjaka koje provode teorijsko stručno osposobljavanje i sudjeluju u radu ispitnog povjerenstva;

8. ovlaštenje (rating): ovlast upisana ili pridružena dozvoli, koja čini njezin sastavni dio, a kojom su utvrđeni posebni uvjeti i prava koja se odnose na dozvolu;

9. posebna ovlast (rating endorsement): ovlast upisana ili pridružena ovlaštenju kojom su utvrđeni posebni uvjeti i prava koja se odnose na ovlaštenje te na lokaciju i/ili operativno radno mjesto na kojima imatelj može obavljati poslove i zadaće u skladu s valjanim ovlaštenjem ili ovlaštenjima upisanima u dozvolu;

10. poslodavac (employer): pravna osoba za čije se potrebe zrakoplovno-meteorološko osoblje stručno osposobljava, ili kod koje je zaposleno;

11. pripravnik (student aeronautical assistant personnel): osoba na stručnom osposobljavanju do stjecanja dozvole zrakoplovnog-meteorološkog osoblja uključujući i prvo ovlaštenje;

12. vježbenik (trainee): osoba koja pripada zrakoplovno-meteorološkom osoblju u tijeku prijelaznog osposobljavanja do stjecanja dodatnog ovlaštenja i/ili posebne ovlasti i/ili dodatne posebne ovlasti, te stjecanja dodatne dozvole drugog razreda;

13. WMO (World Meteorological Organization): Svjetska meteorološka organizacija;

14. zrakoplovno-meteorološko osoblje (aeronautical meteorological personnel): osobe koje posjeduju dozvolu zrakoplovno-meteorološkog osoblja, valjano ovlaštenje i posebne ovlasti ako su propisane.

Opći uvjeti za obavljanje poslova i zadaća zrakoplovno-meteorološkog osoblja

Članak 3.

(1) Zrakoplovno-meteorološko osoblje, da bi moglo obavljati poslove i zadaće iz članka 1. ovoga Pravilnika, mora imati propisanu stručnu spremu, obavljeno stručno osposobljavanje i važeću dozvolu zrakoplovno-meteorološkog osoblja (u daljnjem tekstu: dozvola) s pripadajućim ovlaštenjem.

(2) Imatelj dozvole iz stavka 1. ovoga članka može obavljati samo one poslove i zadaće za koje ima valjano ovlaštenje i posebne ovlasti, ako su propisane i upisane u dozvolu.

Obavljanje stručnog osposobljavanja

Članak 4.

(1) Teorijsko stručno osposobljavanje zrakoplovno-meteorološkog osoblja mogu obavljati samo ovlaštene stručne osobe s popisa stručnjaka koji odobrava Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Praktično stručno osposobljavanje na radnom mjestu mogu obavljati samo osobe koje pripadaju zrakoplovno-meteorološkom osoblju s odgovarajućom posebnom ovlasti OJT instruktora i/ili osoba koja pripada zrakoplovno-meteorološkom osoblju i ima važeću dozvolu i odgovarajuće ovlaštenje, te najmanje pet godina iskustva na odgovarajućim poslovima i zadaćama. Praktično osposobljavanje na radnom mjestu mora se provoditi u operativnom okruženju na odgovarajućim operativnim radnim mjestima.

(3) Stručno osposobljavanje provedeno u drugoj državi članici Europske unije priznaje se ukoliko je provedeno po programu koji zadovoljava najmanje razinu osposobljenosti propisanu ovim Pravilnikom.

(4) Stručno osposobljavanje provedeno izvan Europske unije može se priznati, uzimajući u obzir načelo uzajamnosti i program koji mora zadovoljavati najmanje razinu osposobljenosti propisanu ovim Pravilnikom.

Program za stručno osposobljavanje

Članak 5.

(1) Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti utvrđenih odredbama ovoga Pravilnika, obavlja se prema programu za stručno osposobljavanje koji odobrava Agencija.

(2) Program za stručno osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka dužan je izraditi i utvrditi poslodavac na način utvrđen odredbama ovoga Pravilnika, te u skladu s međunarodnim normama i preporučenom praksom ICAO-a i WMO-a. Agencija odobrava svaku izmjenu ili dopunu programa za stručno osposobljavanje.

(3) Ako se osoba upućuje na osposobljavanje izvan Republike Hrvatske, Agencija prethodno mora potvrditi poslodavcu da program osposobljavanja osigurava najmanje jednaku kvalitetu stručnog osposobljavanja predviđenu ovim Pravilnikom.

Sadržaj programa za stručno osposobljavanje

Članak 6.

(1) Program za stručno osposobljavanje temeljni je dokument kojim se određuje:

a) sadržaj i potreban opseg znanja i vještina za učinkovito i sigurno obavljanje poslova pružanja usluga zrakoplovne meteorologije,

b) način stručnog osposobljavanja,

c) način provjere stručne sposobnosti, te

d) postupak potvrđivanja stručne sposobnosti.

(2) Program za stručno osposobljavanje mora obuhvaćati važeće i primjenjive propise, stručne priručnike i naputke, međunarodne standarde i preporuke, te njihovu praktičnu primjenu u poslovima pružanja usluga zrakoplovne meteorologije kao i u poslovima njihove pripreme, nadzora provedbe i nadzora kvalitete.

(3) Program za stručno osposobljavanje mora sadržavati:

1. uvod u kojem je definirana svrha dokumenta i njegova namjena, kao i referentni dokumenti,

2. dio gdje se definiraju dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti zrakoplovno-meteorološkog osoblja,

3. dio gdje se definiraju potrebne razine znanja za stjecanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovno-meteorološkog osoblja,

4. dio gdje se sažeto definira način provođenja i trajanje stručnog osposobljavanja zrakoplovno-meteorološkog osoblja,

5. dio gdje se prikazuju sažeti programi za stručno osposobljavanje za stjecanje dozvola/ovlaštenja zrakoplovno-meteorološkog tehničara,

6. dio gdje se prikazuju sažeti programi za stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole/ovlaštenja zrakoplovnih meteorologa,

7. dio gdje se prikazuju sažeti programi znanja i vještina potrebnih za stjecanje posebnih ovlasti zrakoplovno-meteorološkog osoblja, kao i način njihovog provođenja te trajanje teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja;

8. dodatke gdje se nalazi:

a) popis stručnjaka,

b) popis instruktora,

c) podaci o metodama i sredstvima izvođenja stručnog osposobljavanja,

d) podaci o načinu ocjenjivanja i informiranja polaznika stručnog osposobljavanja,

e) opis načina praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe stručnog osposobljavanja,

(4) Program za stručno osposobljavanje mora se mijenjati i dopunjavati:

a) u skladu s izmjenama i dopunama važećih propisa, stručnih priručnika i naputaka, međunarodnih standarda i preporuka, te promjenama u provedbi poslova pružanja usluga zrakoplovne meteorologije kao i u poslovima njihove pripreme, nadzora provedbe i nadzora kvalitete, ili

b) najmanje jednom u tri godine.

Tijek stručnog osposobljavanja zrakoplovno-meteorološkog osoblja

Članak 7.

(1) Tijek stručnog osposobljavanja zrakoplovno-meteorološkog osoblja čine:

1. teorijsko stručno osposobljavanje za provedbu operativnih poslova;

2. praktično stručno osposobljavanje za provedbu operativnih poslova;

3. specijalističko stručno osposobljavanje za područja specijalnosti definirana u programu za stručno osposobljavanje;

4. prijelazno stručno osposobljavanje za stjecanje dodatnih ovlaštenja, posebnih ovlasti, dodatnih posebnih ovlasti ili stjecanja dodatne dozvole drugog razreda.

(2) Teorijsko stručno osposobljavanje prethodi praktičnom osposobljavanju, ili se provodi paralelno.

DIO DRUGI
UVJETI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Glava 1.
Stručno osposobljavanje do stjecanja dozvole i ovlaštenja

Opći uvjeti

Članak 8.

Opći uvjeti za pristupanje stručnom osposobljavanju za stjecanje dozvole i ovlaštenja zrakoplovno-meteorološkog osoblja su:

1. stručna sprema:

a) srednja stručna sprema odgovarajućeg usmjerenja za poslove vezane uz dozvolu razreda zrakoplovno-meteorološki tehničar s pripadajućim ovlaštenjima i posebnim ovlastima;

b) visoka stručna sprema i zvanje magistar fizike – geofizike ili diplomirani inženjer fizike, struka: geofizika za poslove vezane uz dozvolu razreda zrakoplovni meteorolog s pripadajućim ovlaštenjima i posebnim ovlastima;

2. znanje engleskog jezika prema »ICAO language proficiency rating scale«:

a) najmanje razina 2 (»Elementary«) za dozvolu razreda zrakoplovno-meteorološki tehničar;

b) najmanje razina 3 (»Pre-Operational«) za dozvolu razreda zrakoplovni meteorolog.

Osposobljavanje za provedbu operativnih poslova

Članak 9.

Osposobljavanje za provedbu operativnih poslova je osposobljavanje iz članka 7. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika i provodi se u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika i programom za stručno osposobljavanje.

Specijalističko osposobljavanje

Članak 10.

Specijalističko osposobljavanje je osposobljavanje iz članka 7. stavka 1. točka 3. ovoga Pravilnika, a provodi se u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika i programom za stručno osposobljavanje.

Trajanje stručnog osposobljavanja zrakoplovno-meteorološkog osoblja

Članak 11.

(1) Trajanje stručnog osposobljavanja zrakoplovno-meteorološkog osoblja za stjecanje dozvole i ovlaštenja je:

1. 12 mjeseci za dozvolu razreda zrakoplovno-meteorološki tehničar s ovlaštenjem motritelj glavne meteorološke postaje (u daljnjem tekstu: motritelj GMP);

2. 6 mjeseci za dozvolu razreda zrakoplovno-meteorološki tehničar s ovlaštenjem motritelj zrakoplovne meteorološke postaje (u daljnjem tekstu: motritelj ZMP);

3. 12 mjeseci za dozvolu razreda zrakoplovni meteorolog s ovlaštenjem zrakoplovno-meteorološki prognostičar (u daljnjem tekstu: ZM prognostičar);

4. 12 mjeseci za dozvolu razreda zrakoplovni meteorolog s ovlaštenjem zrakoplovno-meteorološki specijalist (u daljnjem tekstu: ZM specijalist).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trajanje stručnog osposobljavanja može se skratiti za pripravnika/vježbenika koji je prethodnim školovanjem i/ili radnim iskustvom stekao određena znanja i vještine sadržane u programu za stručno osposobljavanje. Sva prethodno stečena znanja i vještine sadržane u programu za stručno osposobljavanje priznaju se i sukladno tomu omogućavaju odgovarajuće skraćenje trajanja stručnog osposobljavanja.

(3) Odluku o skraćenju iz stavka 2. ovoga članka donosi poslodavac temeljem dokaza koje podnosi pripravnik/vježbenik i pozitivnog mišljenja stručne osobe s važećom dozvolom i ovlaštenjima zrakoplovno-meteorološkog osoblja te odgovarajućim posebnim ovlastima.

Ispit za stjecanje dozvole i ovlaštenja

Članak 12.

(1) Nakon završenog stručnog osposobljavanja pripravnik/vježbenik polaže ispit za stjecanje dozvole i ovlaštenja. Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom imenovanim s popisa stručnjaka kojeg imenuje poslodavac.

(2) Ispit za stjecanje dozvole i ovlaštenja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća predmete, u skladu sa programom za stručno osposobljavanje, ovisno o dozvoli i ovlaštenju koje se stječe. Praktični dio ispita za dozvolu zrakoplovno-meteorološki tehničar i dozvolu zrakoplovni meteorolog s ovlaštenjem ZM prognostičar provodi se na radnom mjestu. Praktični dio ispita za dozvolu zrakoplovni meteorolog s ovlaštenjem ZM specijalist odnosi se na predstavljanje stručnog rada pripravnika/vježbenika iz područja specijalnosti i njegove primjenjivosti na poslove iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Pitanja za pismeni dio ispita zrakoplovno-meteorološkog osoblja izrađuje poslodavac.

Izdavanje dozvola i ovlaštenja

Članak 13.

(1) Nakon položenog ispita iz članka 12. ovoga Pravilnika, stječu se uvjeti za izdavanje dozvole i ovlaštenja.

(2) Smatra se da osoba koja pripada zrakoplovno-meteorološkom osoblju ima dozvolu i ovlaštenje od dana kad je položila ispit.

(3) Poslodavac izdaje dozvolu i u nju upisuje stečena ovlaštenja.

(4) Poslodavac će izdavati novi obrazac dozvole u slučaju promjene osobnih podataka, kada se određene rubrike dozvole za rad popune ili nakon oštećenja ili gubitka dozvole.

(5) Osposobljavanja, ispite, dozvole i ovlaštenja koji su provedeni i stečeni u drugoj državi članici Europske unije poslodavac će priznati za izdavanje dozvola i ovlaštenja predviđenih ovim Pravilnikom ukoliko utvrdi da osiguravaju barem istu razinu stručne osposobljenosti propisanu ovim Pravilnikom. Za priznavanje već provedenih osposobljavanja i ispita, potrebno je odobrenje Agencije kojim se potvrđuje da su provedeni po programima koji osiguravaju najmanje jednaku kvalitetu stručnog osposobljavanja predviđenu ovim Pravilnikom. Agencija izdaje odobrenje temeljem zahtjeva poslodavca.

(6) Osposobljavanja, ispite, dozvole i ovlaštenja koji su provedeni i stečeni izvan Europske unije poslodavac može priznati za izdavanje dozvola i ovlaštenja predviđenih ovim Pravilnikom, uzimajući u obzir načelo uzajamnosti i barem istu razinu stručne osposobljenosti kao što je propisana ovim Pravilnikom. Za priznavanje već provedenih osposobljavanja i ispita, potrebno je odobrenje Agencije kojim se potvrđuje da su provedeni po programima koji osiguravaju najmanje jednaku kvalitetu stručnog osposobljavanja predviđenu ovim Pravilnikom. Agencija izdaje odobrenje temeljem zahtjeva poslodavca.

Valjanost dozvole i ovlaštenja

Članak 14.

(1) Dozvola vrijedi neograničeno, osim ako ne prestane vrijediti u slučajevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako odredbama ovoga Pravilnika nije drugačije propisano ovlaštenja se izdaju s rokom valjanosti od 24 mjeseca počevši od dana polaganja ispita.

Dozvola zrakoplovno-meteorološkog osoblja

Članak 15.

(1) Dozvola zrakoplovno-meteorološkog osoblja je neprenosiva službena isprava.

(2) Dozvola zrakoplovno-meteorološkog osoblja mora biti napisana latiničnim pismom i arapskim brojkama, a naslovi i tekst moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku. Ispred ili iza naslova rubrike mora biti napisan rimski broj rubrike u okruglim zagradama, npr. (IV).

(3) Promjenjivi podaci mogu biti upisani na odvojivi dio koji s ostalim dijelom pripadajuće dozvole čini cjelinu. Odvojivi dio mora imati isti serijski broj pripadajuće dozvole i na njemu mora biti na hrvatskom i engleskom jeziku naznačeno da je sastavni dio dozvole.

Obvezni sadržaj dozvole zrakoplovno-meteorološkog osoblja

Članak 16.

(1) Stalni podaci, kao obvezni sadržaj dozvole zrakoplovno-meteorološkog osoblja, su:

1. ime države u kojoj je izdana dozvola i logo poslodavca (I);

2. naziv i razred dozvole (masna slova) (II);

3. serijski broj dozvole (III);

4. ime i prezime imatelja (IV);

5. datum i mjesto rođenja imatelja (V);

6. državljanstvo imatelja (VI);

7. vlastoručni potpis imatelja (VII);

8. naziv poslodavca koji izdaje dozvolu (VIII);

9. rok valjanosti ovlaštenja i posebnih ovlasti (IX);

10. datum prvog izdavanja i potpis ovlaštene osobe (X);

11. pečat poslodavca koji izdaje dozvolu (XI).

(2) Promjenjivi podaci kao obvezni sadržaj dozvole su:

1. ovlaštenja i posebne ovlasti (XII);

2. primjedbe (XIII);

3. bilo koja druga pojedinost ili podatak u svezi s dozvolom (XIV).

Naziv i razred dozvole

Članak 17.

Poslodavac izdaje dozvolu zrakoplovno-meteorološkog osoblja kojoj se, zavisno o razini stručne osposobljenosti i složenosti poslova, dodaje oznaka razreda:

1. Zrakoplovno-meteorološko osoblje za provedbu operativnih poslova koji sadrže zrakoplovna meteorološka motrenja i prosljeđivanje zrakoplovnih meteoroloških informacija – zrakoplovno-meteorološki tehničar (u daljnjem tekstu: ZM tehničar);

2. Zrakoplovno-meteorološko osoblje za provedbu operativnih poslova koji sadrže zrakoplovna meteorološka savjetovanja i prognoziranja, pripreme za provedbu operativnih poslova i nadzora provedbe, te nadzora kakvoće zrakoplovnih meteoroloških informacija – zrakoplovni meteorolog.

Vrste ovlaštenja

Članak 18.

(1) Dozvoli razreda zrakoplovno-meteorološki tehničar pridružuje se jedno ili više ovlaštenja:

1. motritelj GMP;

2. motritelj ZMP;

(2) Ovlaštenje motritelj GMP sadrži i ovlaštenje motritelj ZMP.

(3) Dozvoli razreda zrakoplovni meteorolog, pridružuje se jedno ili više ovlaštenja:

1. ZM prognostičar;

2. ZM specijalist.

(4) Poslodavac propisuje za svako radno mjesto na kojem se obavljaju poslovi iz članka 1. ovoga Pravilnika razred dozvole i vrste ovlaštenja iz stavka 1. i 3. ovoga članka.

Glava 2.
Stručno osposobljavanje za stjecanje dodatnih ovlaštenja, posebnih ovlasti, dodatnih posebnih ovlasti i dodatne dozvole drugog razreda

Prijelazno stručno osposobljavanje

Članak 19.

(1) Prijelaznim stručnim osposobljavanjem iz članka 7. stavka 1. točka 4. ovoga Pravilnika smatra se stručno osposobljavanje imatelja dozvole zrakoplovno-meteorološkog osoblja s valjanim ovlaštenjima, a poradi:

1. stjecanja dodatnog ovlaštenja, koje za imatelja dozvole nije obvezno za radno mjesto na koje je raspoređen;

2. stjecanja posebne ovlasti, koja je za imatelja dozvole obvezna za radno mjesto na koje je raspoređen;

3. stjecanja dodatne posebne ovlasti, koja za imatelja dozvole nije obvezna za radno mjesto na koje je raspoređen;

4. stjecanja dodatne dozvole drugog razreda s pripadajućim ovlaštenjem.

(2) Prijelazno stručno osposobljavanje se provodi u okolnostima:

1. promjene operativnih sustava i operativnih postupaka;

2. razmještaja ili planiranog razmještaja imatelja dozvole na drugo radno mjesto koje zahtijeva dodatno ovlaštenje ili dozvolu drugog razreda sa pripadajućim ovlaštenjem;

3. potrebe poslodavca za izvršiteljem s određenim posebnim ovlastima i/ili dodatnim posebnim ovlastima.

(3) Prijelazno stručno osposobljavanje provodi se u skladu s odredbama iz članka 4. ovoga Pravilnika i Programom za stručno osposobljavanje.

(4) Odredbe o trajanju stručnog osposobljavanja iz članka 11. ovoga Pravilnika, o polaganju ispita iz članka 12. ovoga Pravilnika i o izdavanju dozvola, upisu ovlaštenja i upisu posebnih ovlasti iz članka 13. ovoga Pravilnika, odgovarajuće se primjenjuju na stavak 1. i 2. ovoga članka.

(5) Tijekom stručnog osposobljavanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka osoba koja pripada zrakoplovno-meteorološkom osoblju smatra se vježbenikom.

Vrste posebnih ovlasti

Članak 20.

(1) Posebna ovlast OJT (On-the-job training) instruktor može se pridružiti samo dozvoli razreda:

1. ZM tehničar s važećim ovlaštenjem motritelj GMP;

2. Zrakoplovni meteorolog s važećim ovlaštenjem ZM prognostičar.

(2) Posebna ovlast instruktor – predavač pridružuje se samo dozvoli razreda zrakoplovni meteorolog.

(3) Posebna ovlast instruktor – ocjenjivač pridružuje se dozvoli razreda:

1. ZM tehničar s važećim ovlaštenjem motritelj GMP;

2. Zrakoplovni meteorolog s važećim pripadajućim ovlaštenjem.

(4) Posebna ovlast glavni instruktor pridružuje se dozvoli razreda zrakoplovni meteorolog s važećim pripadajućim ovlaštenjem.

(5) Posebne ovlasti iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka imaju značenje:

1. OJT instruktor podrazumijeva osposobljenost za obnašanje stručnog osposobljavanja na radnom mjestu iz područja ovlaštenja;

2. instruktor predavač podrazumijeva osposobljenost za predavača i ispitivača za predmete iz područja ovlaštenja;

3. instruktor – ocjenjivač podrazumijeva osposobljenost za provođenje redovitih i izvanrednih ocjenjivanja stručne osposobljenosti na radnom mjestu iz područja ovlaštenja;

4. glavni instruktor podrazumijeva osposobljenost za predavača, ispitivača, ocjenjivača i koordinatora za sve vidove stručnog osposobljavanja zrakoplovno-meteorološkog osoblja, te za predavača i ispitivača ostalog pomoćnog zrakoplovnog osoblja kao i kontrolora zračnog prometa za predmete iz područja zrakoplovne meteorologije.

(6) Poslodavac propisuje vrste posebnih ovlasti koje su obvezne na pojedinim radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Uvjeti za osposobljavanje za stjecanje posebnih ovlasti i dodatnih posebnih ovlasti

Članak 21.

Uvjeti za pristupanje osposobljavanju za stjecanje posebnih ovlasti i dodatnih posebnih ovlasti su:

1. za posebnu ovlast OJT instruktor, odgovarajuća dozvola i dvije godina radnog iskustva na poslovima iz područja ovlaštenja;

2. za posebnu ovlast instruktor predavač, odgovarajuća dozvola i dvije godina radnog iskustva na poslovima iz područja ovlaštenja;

3. za posebnu ovlast instruktor – ocjenjivač, odgovarajuća dozvola i tri godine radnog iskustva na poslovima iz područja ovlaštenja;

4. za posebnu ovlast glavni instruktor, dozvola razreda zrakoplovni meteorolog i tri godine radnog iskustva kao instruktor predavač.

Uvjeti za promjenu razreda dozvole

Članak 22.

Uvjeti za osposobljavanje za stjecanje dodatne dozvole drugog razreda zrakoplovno-meteorološkog osoblja su:

1. ispunjenje uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika i

2. potrebe poslodavca iz članka 19. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika.

DIO TREĆI
STJECANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Popis stručnjaka

Članak 23.

(1) Imatelji dozvole zrakoplovno-meteorološkog osoblja s posebnim ovlastima OJT instruktor, instruktor – predavač i glavni instruktor moraju biti na popisu stručnjaka poslodavca, koji se dostavlja Agenciji na odobrenje kao dio programa za stručno osposobljavanje.

(2) Popis stručnjaka uključuje i ovlaštene stručne osobe iz područja značajnog za obavljanje poslova zrakoplovne meteorologije. Odgovarajuće stručne reference osoba s popisa stručnjaka dostavljaju se Agenciji na zahtjev kao dodatak programu za stručno osposobljavanje.

Ispitno povjerenstvo

Članak 24.

(1) Ispiti se polažu pred ispitnim povjerenstvom imenovanim s popisa stručnjaka iz članka 23. ovoga Pravilnika, a koje imenuje poslodavac.

(2) Ispitno povjerenstvo uvijek mora imati neparan broj članova, a najmanje tri. Svako ispitno povjerenstvo u svom sastavu mora imati predsjednika. Jedan od predavača ili OJT instruktor koji je stručno osposobljavao pripravnika/vježbenika, mora biti član ispitnog povjerenstva.

Postupak provođenja ispita

Članak 25.

(1) Pripravnik/vježbenik koji ispunjava uvjete za polaganje ispita mora biti obaviješten u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave za polaganje ispita o danu i mjestu polaganja ispita. Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana prijema obavijesti, osim ako pripravnik/vježbenik izričito zatraži polaganje ispita prije toga roka.

(2) Ispiti nisu javni. O rokovima polaganja ispita poslodavac je dužan izvijestiti Agenciju koja može odrediti svog predstavnika koji će prisustvovati ispitu.

(3) O ispitu se mora voditi zapisnik koji se prilaže ispitnoj dokumentaciji. Zapisnik potpisuje predsjednik i svi članovi povjerenstva.

(4) Ispiti se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio ispita pripravnik/vježbenik polaže pismeno prema gradivu utvrđenom u programu za stručno osposobljavanje. Praktični dio ispita se sastoji od provjere stručne sposobnosti i vještine na operativnom radnom mjestu, ili pisanog predstavljanja osobnog doprinosa na poslovima vezanim uz ovlaštenje ZM specijalist dozvole zrakoplovni meteorolog.

Ocjene ispita

Članak 26.

(1) Povjerenstvo ocjenjuje ukupan uspjeh pripravnika/vježbenika na ispitu ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

(2) Ispit se smatra položenim ako pripravnik/vježbenik u svakom dijelu teorijskog i praktičnog dijela ispita postigne uspjeh utvrđen programom za stručno osposobljavanje.

Ponavljanje ispita

Članak 27.

(1) Pripravnik/vježbenik koji ne položi najviše dva predmeta iz teorijskog dijela ispita ili praktični dio ispita, može jedanput pristupiti ponovnom polaganju tih predmeta ili praktičnog dijela ispita, unutar roka kojega odredi predsjednik ispitnog povjerenstva, a koji ne smije biti kraći od 10 ni dulji od 30 dana od dana polaganja ispita. Pripravnik/vježbenik koji u ponovnom polaganju ne položi praktični dio, ili predmete koje nije položio prvi put mora pristupiti ponovnom polaganju cijelog ispita u roku koji je definiran u stavku 4. ovoga članka.

(2) Pripravnik/vježbenik koji ne položi tri ili više predmeta iz teorijskog dijela ispita, ponavlja ispit.

(3) Ispit se može polagati najviše tri puta.

(4) Rok između prvog polaganja i ponavljanja ispita ne smije biti kraći od 1 mjeseca niti dulji od 3 mjeseca računajući od dana prvog polaganja ispita. Rok između prvog i drugog ponavljanja ispita ne smije biti kraći od 1 mjeseca, niti dulji od 3 mjeseca.

(5) Rokovi se mogu iznimno produžiti u slučaju bolovanja pripravnika/vježbenika koji pristupa ispitu.

Ispitna dokumentacija

Članak 28.

(1) Pripravniku/vježbeniku se nakon završetka ispita ili provjere, na njegov zahtjev, moraju dati na uvid njegovi pismeni odgovori iz teorijskog dijela ispita.

(2) Ispitnu dokumentaciju čine pismeni odgovori iz teorijskog dijela ispita i, kada je predviđeno, pisani rad praktičnog dijela ispita, te Zapisnik o polaganju ispita ili provjere koji vodi ispitno povjerenstvo tijekom ispita.

(3) Ispitna dokumentacija, se čuva u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika do kraja radnog staža zaposlenika.

DIO ČETVRTI
ODRŽAVANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Prestanak valjanosti dozvole

Članak 29.

Valjanost dozvole zrakoplovno-meteorološkog osoblja prestaje:

1. ako su oduzeta sva ovlaštenja ili

2. ako je valjanost svih ovlaštenja istekla.

Obnavljanje dozvole

Članak 30.

(1) Dozvola zrakoplovno-meteorološkog osoblja koja je prestala vrijediti u skladu s odredbama članka 29. točka 2. ovoga Pravilnika može se obnoviti po potrebi poslodavca, a na zahtjev imatelja i uz pozitivno mišljenje stručne osobe zrakoplovno-meteorološkog osoblja s odgovarajućim posebnim ovlastima, a nakon provjere stručne sposobnosti koju provodi instruktor-ocjenjivač i/ili glavni instruktor.

(2) Dozvola zrakoplovno-meteorološkog osoblja koja nije valjana u skladu s člankom 29. točkom 1. ovoga Pravilnika može se obnoviti na način propisan u članku 12. ovoga Pravilnika.

(3) Poslodavac može skratiti stručno osposobljavanje prije polaganja ispita temeljem pozitivnog mišljenja stručne osobe s važećom dozvolom i ovlaštenjima zrakoplovno-meteorološkog osoblja te odgovarajućim posebnim ovlastima.

Održavanje ovlaštenja, posebnih ovlasti i dodatnih posebnih ovlasti

Članak 31.

(1) Ovlaštenja iz članka 18. stavka 1. i stavka 3. točka 1. ovoga Pravilnika produžavaju se na rok od 2 godine ako je instruktor – ocjenjivač provjerom stručne sposobnosti utvrdio na operativnom radnom mjestu da je imatelj ovlaštenja stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano. Ako instruktor – ocjenjivač utvrdi da imatelj ovlaštenja nije stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano, imatelj gubi pravo na samostalan operativni rad. Pravo na samostalan rad na operativnom mjestu stječe nakon što ponovljenom provjerom stručne sposobnosti instruktor – ocjenjivač utvrdi kako je imatelj stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano.

(2) Ovlaštenje iz članka 18. stavka 3. točka 2. ovoga Pravilnika produžavaju se na rok od 2 godine ako povjerenstvo od tri člana ocijeni da je imatelj ovlaštenja stručan obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano. Dva člana povjerenstva moraju imati dozvolu istog razreda sa istim ovlaštenjem kao imatelj dozvole kojem se produžava ovlaštenje. Stručna sposobnost se utvrđuje ocjenom izvješća o obavljenim poslovima na području ovlaštenja u prethodnom razdoblju valjanosti ovlaštenja. Imatelj dozvole koji produžava ovlaštenje podnosi izvješće u pisanom obliku, a po zahtjevu povjerenstva daje potrebna usmena pojašnjenja. Postupak ocjenjivanja odgovara praktičnom dijelu ispita za stjecanje ovlaštenja.

(3) Posebne ovlasti iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika smatraju se valjanima sve dok su valjana odgovarajuća ovlaštenja pridružena dozvoli i ako je imatelj dozvole u vremenskom razdoblju od 4 godine bez utvrđenih propusta u radu obavljao poslove i zadaće za koje su ovlaštenja i posebne ovlasti izdani.

(4) Posebne ovlasti iz članka 20. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika smatraju se valjanima sve dok su valjana odgovarajuća ovlaštenja pridružena dozvoli i ako je imatelj dozvole u vremenskom razdoblju od 4 godine bez utvrđenih propusta u radu obavljao poslove predavača, sudjelovao u radu ispitnih povjerenstava ili pohađao dopunsko stručno osposobljavanje koje se odnosi na obavljanje poslova i zadaća instruktora.

(5) Provjeru stručne sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka može obavljati i glavni instruktor.

Provjera stručne sposobnosti imatelja ovlaštenja i posebnih ovlasti

Članak 32.

(1) Provjera stručne sposobnosti imatelja ovlaštenja i posebnih ovlasti može biti redovna i izvanredna. Provjera može biti u pismenom i usmenom obliku i provjera stručne sposobnosti na radnom mjestu.

(2) Redovna provjera iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u utvrđenim redovitim rokovima tijekom stručnog osposobljavanja, odnosno unutar posljednjih 45 dana prije isteka valjanosti ovlaštenja i posebnih ovlasti.

(3) Izvanredna provjera iz stavka 1. ovoga članka obavlja se:

1. nakon svakog prekida u radu osoblja iz članka 18. stavka 1. ili stavka 3. točka 1. ovoga Pravilnika, a koji je trajao duže od 6 mjeseci;

2. ako se opravdano posumnja u stručnu sposobnost imatelja ovlaštenja, ako je imatelj ovlaštenja svojim ponašanjem ili postupcima ugrozio ili mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa;

3. nakon svakog naprednog stručnog osposobljavanja, obnavljanja, osvježenja ili proširenja znanja i stručnih sposobnosti, te pri promjeni radnih operativnih sustava i operativnih radnih postupaka.

(4) Izvanredna provjera iz stavka 3. ovoga članka provodi se na zahtjev stručne osobe zrakoplovno- meteorološkog osoblja s odgovarajućom posebnom ovlasti ili na prijedlog neposrednog rukovoditelja. Izvanrednu provjeru iz stavka 3. točka 2. ovoga članka može narediti i zrakoplovni inspektor.

(5) Redovnu provjeru, te izvanrednu provjeru iz stavka 3. točke 1. ovoga članka obavlja instruktor – ocjenjivač i/ili glavni instruktor. Izvanrednu provjeru iz stavka 3. točka 2. i 3. ovoga članka obavlja povjerenstvo od tri člana. Članovi povjerenstva moraju imati dozvolu istog ili višeg razreda u odnosu na dozvolu za koju se obavlja izvanredna provjera sa važećim ovlaštenjima i barem jednom posebnom ovlasti iz članka 20. ovoga Pravilnika. Glavni instruktor je obavezan član i predsjednik povjerenstva.

Ocjena provjere stručne sposobnosti

Članak 33.

Uspjeh na provjeri stručne sposobnosti imatelja ovlaštenja i posebnih ovlasti se ocjenjuje ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

Ponavljanje provjere stručne sposobnosti

Članak 34.

(1) Imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti koji nije prošao na provjeri stručne sposobnosti mora pristupiti ponovnoj provjeri stručne sposobnosti unutar roka koji ne smije biti kraći od 10, niti dulji od 30 dana od datuma prve provjere. Ponovljenu provjeru, ako se radi o redovitoj provjeri, obavlja instruktor-ocjenjivač i/ili glavni instruktor, osim ako imatelj sam ne zahtijeva polaganje pred povjerenstvom koje se tad bira na način definiran u članku 32. stavku 5. ovoga Pravilnika. Ponavljanje izvanredne provjere obavlja povjerenstvo izabrano na način definiran u članku 32. stavku 5. ovoga Pravilnika.

(2) Imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti koji nije prošao na ponovljenoj provjeri stručne sposobnosti mora pristupiti ponovnoj provjeri stručnosti unutar roka koji ne smije biti dulji od 3 mjeseca od datuma ponovljene provjere. Ova se provjera obavlja pred povjerenstvom koje se bira na način definiran u članku 32. stavku 5. ovoga Pravilnika.

(3) Imatelj ovlaštenja koji niti iz trećeg puta nije prošao na provjeri stručne sposobnosti gubi ovlaštenje i mora proći praktični dio stručnog osposobljavanja sukladno programu za stručno osposobljavanje. Nakon završetka praktičnog dijela stručnog osposobljavanja polaže ispit.

Dokumentacija sa provjere stručne sposobnosti

Članak 35.

Dokumentacija sa provjere stručne sposobnosti se čuva u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika do kraja radnog staža zaposlenika.

Privremeni prestanak valjanosti ovlaštenja i posebnih ovlasti

Članak 36.

(1) Valjanost ovlaštenja i posebnih ovlasti privremeno prestaje:

1. ako je provjerom iz članka 32. ovoga Pravilnika utvrđeno da imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti nije stručno sposoban;

2. ako je imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti svojim ponašanjem ugrozio ili mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa;

(2) Privremeni prestanak valjanosti ovlaštenja i posebne ovlasti traje sve do prestanka razloga zbog kojih je privremeni prestanak valjanosti nastupio. Tijekom privremenog prestanka valjanosti ovlaštenja i posebne ovlasti, imatelj može samo pod nadzorom ovlaštene osobe iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika obavljati poslove i zadaće za koje su ovlaštenja ili posebne ovlasti izdane.

Oduzimanje ovlaštenja i posebnih ovlasti

Članak 37.

Ovlaštenja i posebne ovlasti oduzet će se imatelju ovlaštenja i posebnih ovlasti:

1. ako se ponovljenim provjerama stručne sposobnosti sukladno članku 34. ovoga Pravilnika utvrdi da imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti nije sposoban obavljati poslove i zadaće za koja su mu izdana ovlaštenja i posebne ovlasti;

2. ako se utvrdi da je psihički nesposoban za obavljanje poslova i zadaća za koje su ovlaštenja i posebne ovlasti izdane;

3. ako je protiv njega izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih poslova dok te mjere traju.

Obveze poslodavca

Članak 38.

(1) Poslodavac je dužan voditi evidenciju o valjanosti svih dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti.

(2) Poslodavac je dužan voditi evidenciju osposobljavanja. Izgled, sadržaj i način vođenja evidencije osposobljavanja utvrđuje poslodavac.

(3) Poslodavac je dužan voditi osobnik kao službeni dokument u koji se upisuje svako stručno osposobljavanje zrakoplovno-meteorološkog osoblja. Izgled, sadržaj i način vođenja osobnika utvrđuje poslodavac.

(4) Ovlaštena osoba poslodavca dužna je osigurati da sve osobe koje pripadaju pomoćnom zrakoplovno-meteorološkom osoblju imaju dozvolu, valjana ovlaštenja i posebne ovlasti koje je po radnim mjestima propisao poslodavac.

DIO PETI

Prijelazne i završne odredbe

Članak 39.

(1) Osoblju koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima dozvolu razreda ZM tehničar s ovlaštenjem motritelj GMS, odnosno dozvolu razreda ZM tehničar s ovlaštenjem motritelj ZMP izdanu na temelju Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (»Narodne novine« broj 68/01) priznaje se dozvola i ovlaštenja i izdaje nova dozvola razreda ZM tehničar s ovlaštenjem motritelj GMP, odnosno dozvola razreda ZM tehničar s ovlaštenjem motritelj ZMP u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Osoblju koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima sukladno Pravilniku o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (»Narodne novine broj 68/01«) dozvolu razreda ZM prognostičar, priznaje se stručna osposobljenost za poslove koje obavlja i izdaje se nova dozvola razreda zrakoplovni meteorolog s ovlaštenjem ZM prognostičar u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Osoblju koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima sukladno Pravilniku o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (»Narodne novine« broj 68/01) dozvolu razreda ZM specijalist, priznaje se stručna osposobljenost za poslove koje obavlja i izdaje se nova dozvola razreda zrakoplovni meteorolog s ovlaštenjem ZM specijalist u skladu s ovim Pravilnikom.

(4) Osoblju koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima sukladno Pravilniku o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (»Narodne novine broj 68/01«) dozvole razreda ZM specijalist i ZM prognostičar, priznaje se stručna osposobljenost za poslove koje obavlja i izdaje se nova dozvola razreda zrakoplovni meteorolog s ovlaštenjima ZM specijalist i ZM prognostičar u skladu s ovim Pravilnikom.

(5) Osoblju iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavlja poslove iz područja posebnih ovlasti iz članka 20. stavaka 1., 2., i 4. ovoga Pravilnika, priznaje se i upisuje posebna ovlast u skladu s ovim Pravilnikom.

Stručno osposobljavanje

Članak 40.

(1) Stručno osposobljavanje pripravnika/vježbenika, koje je započelo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, završit će se prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno prema postojećim odobrenim programima.

(2) Ispiti osoba iz stavka 1. ovoga članka, obavljaju se u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika, a prema programima iz stavka 1. ovoga članka.

Programi za stručno osposobljavanje

Članak 41.

Poslodavac je dužan najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika utvrditi i izraditi propisane programe za stručno osposobljavanje i dostaviti Agenciji na odobrenje.

Izdavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti

Članak 42.

Poslodavac je dužan u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika utvrditi činjenice iz članka 39. i sastaviti pisano izvješće kao temelj za izdavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Isprava dozvole

Članak 43.

Poslodavac mora započeti zamjenu isprava dozvola izdanih prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ispravama dozvola propisanih odredbama ovoga Pravilnika, u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 44.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (»Narodne novine«, broj 68/01).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/160
Urbroj: 530-06-1-1-14-2
Zagreb, 12. prosinca 2014.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.