Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru

NN 153/2014 (23.12.2014.), Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru

GRAD BIOGRAD NA MORU

2903

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08. i 25/12.) i članka 26. stavak Statuta Grada Biograda na Moru (»Službeni glasnik Grada Biograda na Moru«, broj 5/09., 3/13 i 8/13. – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 17. sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA I PRIREZU NA DOHODAK GRADA BIOGRADA NA MORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Biogradu na Moru (dalje: Grad), porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja poreza.

Gradski porezi prihod su Proračuna Grada.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad uvodi i njemu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% na osnovicu iz stavka 3. ovog članka.

Članak 4.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno, i to za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku.

Članak 5.

Kada porezni obveznik poreza i prireza porezu na dohodak dospjeli porez ne plati u propisanom roku, porez i prirez prisilno će se naplatiti po odredbama Općeg poreznog zakona.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 2. ovog članka.

Članak 8.

Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je Odsjeku za gospodarstvo i financije Grada Biograda na Moru podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu u roku iz stavka 1. ovog članka.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je u svom knjigovodstvu osigurati podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Iznimno, za obveznike poreza na potrošnju koji nisu u sustavu PDV-a, obračunsko razdoblje traje od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju, ako obveznik to sam zatraži.

Članak 9.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za gospodarstvo i financije.

Članak 10.

Konačni obračun poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva, obveznik pravna osoba predaje do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu, a obveznik fizička osoba do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno u roku od tri mjeseca od prestanka poslovanja.

Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza na potrošnju.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koja je su vlasnici kuća za odmor na području Grada.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se osoba odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnoj knjizi kao vlasnici odnosno suvlasnici.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik, ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen kao vlasnik odnosno suvlasnik u zemljišnoj knjizi.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizički razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 12.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka stavka 1. ovog članka, osim osobne iskaznice vlasnika kuće za odmor, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode i telefona, RTV pristojba, prijam pošte, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, prijava zdravstvenog osiguranja, mjesto podnošenja porezne prijave, očevid i drugi raspoloživi podaci.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za gospodarstvo i financije.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru – Odsjeku za gospodarstvo i financije dostaviti podatke o kući za odmor, mjestu gdje se kuća nalazi, korisnoj površini kuće te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 15.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor propisane člankom 37. stavak 1. do 4. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuću za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

4. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 16.

Tvrtka ili naziv je ime pravne ili fizičke osobe pod kojim trgovačko društvo ili obrt posluje i sudjeluje u pravnom prometu, osim natpisa na klupama, stolovima i na otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojoj se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih građevinske tvrtke i njima slične tvrtke ističu na gradilištima, te naziva poslovnih jedinica koje izravno ne posluju s trećim osobama.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti, a obveznici su plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit, te fizičke osobe koje obavljaju registriranu obrtničku djelatnost ili djelatnost slobodnih zanimanja, a obveznici su plaćanja poreza na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Pravne ili fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 17.

Godišnji iznos poreza na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak kako slijedi:

1.

Pravne osobe s područja industrije, šumarstva i prometa

500,00 kn

2.

Pravne osobe predstavništava inozemnih i domaćih tvrtki,
poslovne banke, osiguravajući zavodi, zajednice osiguranja,
lutrije, kladionice, poslovanje s nekretninama te vanjsko-trgovinske pravne osobe

2.000,00 kn

3.

Pravne osobe s područja poljoprivrede i ribarstva

400,00 kn

4.

Pravne osobe s područja građevinarstva

1.500,00 kn

5.

Pravne osobe s područja trgovine, ugostiteljstva i turizma

1.500,00 kn

6.

Druge pravne osobe

600,00 kn

7.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti:– samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje

800,00 kn


– proizvodne, uslužne i druge djelatnosti

400,00 kn

Porez na tvrtku ili naziv plaća pravna i fizička osoba bez obzira na to da li je tvrtku istakla na svojem objektu, radnji ili prostoriji. Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki ili naziva iste pravne ili fizičke osobe, plaća se samo jedan porez.

Pravna i fizička osoba iz članka 16. stavka 3. ove Odluke, za svaku poslovnu jedinicu plaća 50% od utvrđenog iznosa poreza iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Sve pravne i fizičke osobe koje ne obavljaju djelatnost, odnosno u prethodnom poreznom razdoblju nemaju iskazanu poreznu osnovicu u godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak, nisu obveznici plaćanja godišnjeg poreza na tvrtku ili naziv.

Ako se tvrtka po prvi put upiše u registar tijekom godine, za tu godinu ne plaća poreza na tvrtku ili naziv.

Članak 19.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je prijaviti osnutak te svaku promjenu imena tvrtke ili naziva, kao i sve druge promjene koje utječu na pravilno utvrđivanje visine poreza Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru – Odsjeku za gospodarstvo i financije koji obavlja poslove utvrđivanja, nadzora i naplate ovog poreza, u roku od 15 dana od dana od upisa u sudski ili obrtni registar, odnosno od dana nastale promjene.

Članak 20.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave poreznog rješenja kojim je porez na tvrtku ili naziv utvrđen.

5. Porez na korištenje javnih površina

Članak 21.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe za korištenje javnih površina, sukladno Planu korištenja javnih površina.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta definirana Odlukom o komunalnom redu i Odlukom o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga.

Članak 22.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata obračunava se kako slijedi:

1. radi korištenja terase za pružanje ugostiteljskih usluga:

I. ZONA (područje Grada Biograda na Moru izuzev plaža Soline, Dražica i Bošana) – 260,00 kn/m2/godišnje,

II. ZONA (područje plaža Soline, Dražica i Bošana) – 135,00 kn/m2/godišnje,

2. za postavljanje kioska do 15 m2:

Rbr.

Djelatnost

Cijena – kn/mjesečno

1.

Ugostiteljska djelatnost

3.500,00

2.

Prodaja pekarskih proizvoda i sladoleda

3.500,00

3.

Brza prehrana i sl.

1.000,00

4.

Prodaja voća, povrća i pića

1.000,00

5.

Prodaja tekstilnih proizvoda

1.000,00

6.

Prodaja duhana, tiskovina i galanterije

2.000,00

3. za postavljanje šanka do 10 m2:

– za razdoblje od 15. 6. – 30. 9. – iznos od 200,00 kn/šank/dnevno,

– u ostalom periodu – iznos od 100,00 kn/šank/dnevno,

4. za postavu štandova, stolova, sklopivih stolića/stalaka i sl. naprava namijenjenih za:

a)

1. Prodaja suvenira, bižuterije i ljetne galanterije

– 20.000,00 kn/god. (Šetnica)
– 35.000,00 kn/god. (ostalo)

2. Prodaja suvenira i bižuterije

– 12.000,00 kn/god.

3. Prodaja bižuterije

– 7.000,00 kn/god.

b)

1. Prodaja voća i povrća

– 7.700,00 kn/god.

2. Prodaja gumenih bonbona

– 10.000,00 kn/god.

3. Prodaja sladoleda i sl.

– 8.000,00 kn/god.

4. Prodaja kandiranog voća i voćnih kupova

– 8.000,00 kn/god.

c)

1. Prodaja originalnih umjetničkih slika

– 5.000,00 kn/god.

2. Prodaja slika izrađenih sprejevima

– 5.500,00 kn/god.

3. Izrada portreta

– 2.200,00 kn/god.

4. Oslikavanje tijela »body art«

– 5.500,00 kn/god.

5. Izrada tetovaža

– 7.000,00 kn/god.

d)

1. Prodaja unikatnih suvenira vlastite izrade

– 5.500,00 kn/god.

2. Prodaja unikatnog nakida vlastite izrade

– 5.500,00 kn/god.

3. Prodaja školjki i proizvoda od školjki

– 7.700,00 kn/god.

4. Prodaja eteričnih ulja, ljekovitih pripravaka i sl.

– 3.000,00 kn/god.

5. Prodaja meda i proizvoda na bazi meda u suvenirskom pakiranju

– 7.700,00 kn/god.

6. Prodaja proizvoda od lavande

– 3.300,00 kn/god.

7. Prodaja knjiga

– 4.000,00 kn/god.

e)

1. Iznajmljivanje dječjih autića

– 11.500,00 kn/god.

2. Iznajmljivanje bicikala, motora, električnih skutera i sl.

– 13.000,00 kn/god.

f) za zauzetost javne površine za reklamiranje, obavijesne stalke i sl. naprave:

– 20,00 kn/kom/dnevno,

g) ukrasno-izložbeno-prodajni pultovi/stalci/vitrine i sl. (ispred poslovnih prostora uz uvjet da ne ometaju slobodan prolaz pješaka):

– 25,00 kn/m2/dnevno,

h) za prometovanje turističkim vlakićem početni porez od:

– 20.000,00 kn godišnje,

i) za odlaganje građevinskog materijala i postavljanje skela:

0,50 kn/m2/dnevno,

j) za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini raznih pokretnih i nepokretnih naprava (prikolice, traktori, kamioni, bačve, neispravna vozila i sl.):

– do trenutka uklanjanja 20,00 kn/kom/dnevno,

k) za bespravno zauzimanje i onečišćenje javne površine:

– do trenutka uklanjanja 20,00 kn/m2/dnevno.

Visinu poreza na korištenje javnih površina u slučajevima koji nisu predviđeni ovom Odlukom odredit će zaključkom gradonačelnik Grada Biograda na Moru.

Visina poreza za korištenje javnih površina, a koje se daju na korištenje putem natječaja, smatraju se početnim porezom.

Članak 23.

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za gospodarstvo i financije će, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti, izdati rješenje o porezu na korištenje javnih površina.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po dobivanju rješenja, a prije izdavanja odobrenja za korištenje javne površine bez kojeg odobrenja se ne može legalno koristiti ista.

Drugačija dinamika plaćanja predviđena je jedino u slučaju korištenja javne površine za postavljanje ugostiteljske terase, na način kako je predviđeno Odlukom o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga.

Članak 24.

Odobrenje iz članka 24. stavak 2. ove Odluke izdaje se nakon podmirenja predmetnoga godišnjeg rješenja o razrezu poreza, kao i podmirenja svih dugovanja obveznika plaćanja poreza na korištenje javnih površina prema Gradu Biogradu na Moru iz prethodnih godina, kao i prema pravnim osobama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d.o.o. i Komunalac d.o.o.).

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka kao i rješenje o razrezu poreza za korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za gospodarstvo i financije.

Članak 25.

Postavljanje naprava za humanitarne i dobrovoljne aktivnosti obrazovnih ili drugih ustanova i sportskih klubova, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koju su osnovane, ili za manifestacije od značenja za Grad Biograd na Moru, ili za političke stranke i kandidate sa liste grupe birača na izborima za vrijeme trajanja izborne promidžbe, može se odobriti se bez plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za gospodarstvo i financije.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Na utvrđivanje poreza, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, prekršajni postupak, kao i na sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti:

– Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Biograda na Moru«, broj 8/2010.).

Članak 28.

Ugovori o zakupu javne površine za postavljanje ugostiteljske terase, kao i ugovori o zakupu javnih površina za postavljanje privremenih objekata, zaključeni sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata (»Službeni glasnik Grada Biograda na Moru«, broj 1/12.) te Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanju zakupnine za zakup javne površine za postavljanje ugostiteljske terase (»Službeni glasnik Grada Biograda na Moru«, broj 2/11.) važeći na dan stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka vremenskog razdoblja na koje su zaključeni.

Članak 29.

Ova Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru objavit će se u »Službenom glasniku Grada Biograda na Moru« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, te se primjenjuje od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 410-01/14-01/02

Urbroj: 2198/16-02-14-6

Biograd na Moru, 17. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednica Gradskog vijeća

Melanija Ražov Radas, dr. med., v. r.

153 23.12.2014 Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru