Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2904

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009, 90/2011 i 56/2013) u članku 95. stavku 1. riječi: »1. siječnja 2015.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2016.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/147

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.