Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2906

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/2014 i 118/2014), u članku 102. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Zavod će od 1. ožujka 2015. godine postupati i rješavati u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o svim pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ministarstvo nadležno za rad postupat će i rješavati o pravima i obvezama iz stavka 5. ovoga članka do 28. veljače 2015. godine.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Protiv rješenja o pravima i obvezama, koje temeljem stavka 6. ovoga članka donosi ministarstvo nadležno za rad, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/151

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.