Uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2907

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA

Članak 1.

U Zakonu o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (»Narodne novine«, broj 157/2013), u članku 18. stavcima 1. i 2. riječi: »31. prosinca 2014.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2015.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/138

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.