Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2908

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014), u članku 49., koji je propisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 82/2013), iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 71/2010) prestaje rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije 31. prosinca 2015.«.

U dosadašnjim stavcima 3., 4. i 5. koji postaju stavci 4., 5. i 6. riječi: »31. prosinca 2014.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2015.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 2.

U članku 142. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, br. 128/2006 i 26/2007) i Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, broj 128/2014).

Članak 4.

Zahtjevi koje su doktori medicine specijalisti podnijeli za izdavanje pozitivnog mišljenja o svom radu na području uže specijalnosti Hrvatskoj liječničkoj komori do dana stupanja na snagu ove Uredbe riješit će se prema odredbama Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, broj 128/2014).

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/142

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.