Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2014. godinu

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2014. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2910

Na temelju članka 12. stavka 4. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013, 41/2014 i 107/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA MJERE IZ PROGRAMA IZRAVNE POTPORE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje gornja godišnja granica za stvaranje obveza iz državnog proračuna Republike Hrvatske i financijska struktura omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2014. godinu sukladno planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, te sljedećim propisima Europske unije:

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31. 1. 2009.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009),

2. Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, 11. 8. 2005.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005),

3. Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014. (SL L 347, 20. 12. 2013.),

4. Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013),

5. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 994/2014 оd 13. svibnja 2014. o izmjeni priloga VIII. i VIII.c Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009, Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i priloga II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 280, 24. 9. 2014.; u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 994/2014),

6. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1044/2014 od 3. listopada 2014. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2014. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom Vijeća (EZ) br. 73/2009, (SL L 290, 4. 10. 2014.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1044/2014).

Članak 2.

Za konverziju iznosa eura u kune iz omotnica za mjere iz Programa izravne potpore za 2014. godinu, u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005, korišten je tečaj Europske središnje banke na dan 30. rujna 2014. godine koji iznosi 7,6425.

Članak 3.

Gornja granica omotnica iz članka 1. ove Uredbe prikazana je u Tablici 1. kao maksimalan iznos za financiranje Programa izravne potpore za 2014. godinu u kunama, sukladno gornjim godišnjim granicama proračuna iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda utvrđenim u Prilogu I., Prilogu II., Prilogu III. i Prilogu VI. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1044/2014 te sukladno odredbi članka 132. (2) (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o mogućnosti dopune izravnih plaćanja do 100% razine utvrđene za 2022. godinu u dodatku VIII. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009.

Tablica 1.

Program izravne potpore

Gornja godišnja granica omotnica za financiranje mjera iz Programa izravne potpore

1. Pravo na regionalno plaćanje*

2.990.064.865

2. Proizvodno vezana plaćanja

130.119.814

– premije za krave dojilje

90.106.909

– premije za ovce i koze

36.450.988

– dopunske premije za ovce i koze

3.561.917

3. Specifična potpora

100.942.140

4. Plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište

68.392.170

Sveukupno: Program izravne potpore

3.289.518.989

*Uključuje financiranje prava na regionalna plaćanja iz članka 13. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013, 41/2014 i 107/2014) dodijeljena korisnicima u 2013. godini sukladno članku 22. i članku 23. stavku 2. podstavku 1. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/2012 i 136/2012), te prava na plaćanje dodijeljena u 2014. godini sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2014, 41/2014 i 107/2014) i članku 18. Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (»Narodne novine«, br. 27/2014, 40/2014 i 66/2014).

Članak 4.

Financijska struktura omotnice za 2014. godinu iz članka 1. ove Uredbe prikazana je u Tablici 2. kao maksimalan iznos potpore u kunama po dijelovima Programa izravne potpore, sukladno gornjim godišnjim granicama proračuna iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF) utvrđenim u Prilogu I., Prilogu II., Prilogu III. i Prilogu VI. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1044/2014, te sukladno sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu osiguranim u razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede, na poziciji A819058 – ZPP izravna plaćanja u poljoprivredi.

U slučaju da iznos plaćanja iz državnog proračuna Republike Hrvatske po pojedinim mjerama iz Programa izravne potpore ostane neiskorišten, moguće je izvršiti preraspodjelu na ostale mjere iz Programa izravne potpore.

Tablica 2.

Program izravne potpore

Plaćanje iz EPJF fonda Europske unije

Plaćanje iz državnog proračuna Republike Hrvatske

Ukupno

1. Pravo na plaćanje za:

1.085.691.985

848.558.940

1.934.250.925

– regionalno plaćanje*

925.643.304

591.875.328

1.517.518.632

– korisnike kojima su u 2013. godini dodijeljena prava na plaćanje iz nacionalne rezerve prava na plaćanje **

160.048.681

256.683.612

416.732.293

2. Proizvodno vezana plaćanja

39.035.944

65.637.138

104.673.082

– premije za krave dojilje

27.032.073

45.453.182

72.485.255

– premije za ovce i koze

10.935.296

18.387.196

29.322.492

– dopunske premije za ovce i koze

1.068.575

1.796.760

2.865.335

3. Specifična plaćanja

100.942.140

0

100.942.140

4. Plaćanje iz posebne

nacionalne rezerve za

razminirano zemljište

27.737.590

18.575.381

46.312.971

Sveukupno: Program izravne potpore

1.253.407.659

932.771.459

2.186.179.118

* uključuje plaćanja iz Nacionalne rezerve sukladno članku 57. stavcima 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009, članku 14. stavku 1. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2014, 41/2014 i 107/2014), te članku 18. Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (»Narodne novine«, br. 27/2014, 40/2014 i 66/2014).

** plaćanja iz Nacionalne rezerve sukladno članku 57. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009, te članku 14. stavku 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2014, 41/2014 i 107/2014) koja su dodijeljena korisnicima u 2013. godini sukladno članku 23. stavku 2. podstavku 1. i članku 23. stavku 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/2012 i 136/2012) kao povećana vrijednost prava na regionalno plaćanje iz članka 23. stavka 6. točke 1. ili kao posebno pravo na plaćanje iz članka 23. stavka 6. točke 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/2012 i 136/2012).

Članak 5.

Sukladno odredbama članka 40. Uredbe (EU) br. 1305/2013, za financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku u 2014. godini osigurana su sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu u razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede, na poziciji A820058 ZPP – Mjere ruralnog razvoja, te u Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj u okviru alociranih sredstava utvrđenih u Dodatku I. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Financijska struktura sredstava za financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku u 2014. godini prikazana je u Tablici 3.

Tablica 3.

Program izravne potpore

Plaćanje iz EPFRR fonda Europske unije

Plaćanje iz državnog proračuna Republike Hrvatske

Ukupno

1. Pravo na regionalno plaćanje

417.428.905

104.357.227

521.786.132

– regionalno plaćanje*

324.018.257

81.004.565

405.022.822

– korisnike kojima su u 2013. godini dodijeljena prava na plaćanje iz nacionalne rezerve prava na plaćanje **

93.410.648

23.352.662

116.763.310

2. Plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište

10.168.970

2.542.243

12.711.213

Sveukupno: Program izravne potpore

427.597.875

106.899.470

534.497.345

* uključuje plaćanja iz Nacionalne rezerve sukladno članku 57. stavcima 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009, članku 14. stavku 1. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2014, 41/2014 i 107/2014), te članku 18. Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (»Narodne novine«, broj 27/2014, 40/2014 i 66/2014).

** plaćanja iz Nacionalne rezerve sukladno članku 57. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009, te članku 14. stavku 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2014, 41/2014 i 107/2014) koja su dodijeljena korisnicima u 2013. godini sukladno članku 23. stavku 2. podstavku 1. i članku 23. stavku 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/2012 i 136/2012) kao povećana vrijednost prava na regionalno plaćanje iz članka 23. stavka 6. točke 1. ili kao posebno pravo na plaćanje iz članka 23. stavka 6. točke 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/2012 i 136/2012).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/150

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

154 24.12.2014 Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2014. godinu