Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2911

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 32. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 141/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 32/2012, 67/2012, 124/2012, 78/2013, 102/2013, 24/2014 i 134/2014), članak 23. mijenja se i glasi:

»Služba za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo te korisnike proračuna iz nadležnosti Ministarstva. Služba daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola; pruža podršku Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te obavljanje ostalih zadaća i ostvarivanje ciljeva. Služba provodi sljedeće pojedinačne unutarnje revizije: revizije sustava kroz koje daje temeljitu ocjenu upravljanja i kontrole nad svim strateškim, funkcionalnim ili operativnim aktivnostima radi davanja stručnog mišljenja o funkcioniranju kontrola, ublažavanju povezanih rizika te o ekonomičnom, djelotvornom i učinkovitom funkcioniranju aktivnosti u postizanju planiranih ciljeva; revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom), standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira; revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekata i programa; financijske revizije kroz koje daje procjenu učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola u cilju osiguranja točnosti računa i transakcija kao i pouzdanosti financijskog sustava; revizije upravljanja sredstvima fondova Europske unije. Služba na temelju činjenica utvrđenih u okviru provedbe revizije koje ukazuju na sumnju na postojanje nepravilnosti o tome podnosi pisano izvješće čelniku korisnika proračuna i osobi zaduženoj za nepravilnosti. Služba na temelju nedostataka utvrđenih kroz obavljanje svih vrsta revizija daje preporuke revidiranim subjektima i ministru ili zamjeniku ministra odnosno čelniku korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima, ujednačavanja i podizanja kvalitete provedbe svih procesa, usuglašenosti sa zakonima i drugim propisima, pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija, učinkovitosti, djelotvornosti i ekonomičnosti poslovanja, zaštite imovine i informacija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ministru ili zamjeniku ministra odnosno čelniku korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ministra odnosno čelnika korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva; obavlja revizije na zahtjev ministra i čelnika korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje i podnosi godišnje izvješće o obavljenim revizijama i o aktivnostima unutarnje revizije te pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev ministra i čelnika korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje propisana izvješća o radu Službe i dostavlja ih nadležnim institucijama; surađuje s Državnim uredom za reviziju te drugim vanjskim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizorskih tijela; surađuje s radnim tijelima Europske unije, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za unutarnju reviziju, ustrojavaju se:

5.6.1. Odjel za unutarnju reviziju užeg dijela Ministarstva, fondova Europske unije i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva

5.6.2. Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava

5.6.3. Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava.

5.6.1. Odjel za unutarnju reviziju užeg dijela Ministarstva, fondova Europske unije i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva

Odjel za unutarnju reviziju užeg dijela Ministarstva, fondova Europske unije i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, u okviru djelokruga i poslova Službe, obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja užeg dijela Ministarstva odnosno procesa koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja, izradu nacrta državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika, izvršavanje državnog proračuna, upravljanje javnim dugom, ocjenu poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, vođenje registra koncesija, nadzor financijskih institucija, otkrivanje i sprječavanje pranja novca, inspekciju deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja; financijski i proračunski nadzor, suzbijanje nepravilnosti, drugostupanjski upravni postupak, financijsko upravljanje, ugovaranje, plaćanje, računovodstvo i financijsko izvješćivanje u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske unije i drugih sredstava pomoći, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, računovodstvene i opće poslove, informacijski sustav i upravljanje fondovima Europske unije; obavlja unutarnju reviziju svih procesa iz djelokruga korisnika proračuna iz nadležnosti a izvan sastava Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Odjel u okviru svoga djelokruga provodi sljedeće pojedinačne unutarnje revizije: revizije sustava kroz koje daje temeljitu ocjenu upravljanja i kontrole nad svim strateškim, funkcionalnim ili operativnim aktivnostima radi davanja stručnog mišljenja o funkcioniranju kontrola, ublažavanju povezanih rizika te o ekonomičnom, djelotvornom i učinkovitom funkcioniranju aktivnosti u postizanju planiranih ciljeva; revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom), standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira; revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekata i programa; financijske revizije kroz koje daje procjenu učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola u cilju osiguranja točnosti računa i transakcija kao i pouzdanosti financijskog sustava; revizije upravljanja sredstvima fondova Europske unije.

5.6.2. Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava

Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava, u okviru djelokruga i poslova Službe, obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Carinske uprave odnosno poslovnih procesa koji se odnose na carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, sustav posebnih poreza, carinski informacijski sustav, nadzor i inspekcijske poslove u području carina i posebnih poreza, naplatu carina i posebnih poreza, izvršavanje obveza Carinske uprave prema Europskoj uniji, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima te računovodstvene i opće poslove u Carinskoj upravi; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Odjel u okviru svoga djelokruga provodi sljedeće pojedinačne unutarnje revizije: revizije sustava kroz koje daje temeljitu ocjenu upravljanja i kontrole nad svim strateškim, funkcionalnim ili operativnim aktivnostima radi davanja stručnog mišljenja o funkcioniranju kontrola, ublažavanju povezanih rizika te o ekonomičnom, djelotvornom i učinkovitom funkcioniranju aktivnosti u postizanju planiranih ciljeva; revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom), standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira; revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekata i programa; financijske revizije kroz koje daje procjenu učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola u cilju osiguranja točnosti računa i transakcija kao i pouzdanosti financijskog sustava.

5.6.3. Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava

Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava, u okviru djelokruga i poslova Službe, obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Porezne uprave odnosno poslovnih procesa koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, priređivanja igara na sreću i zabavnih igara, naplatu poreza i drugih javnih davanja, porezni informacijski sustav, izvršavanje obveza Porezne uprave prema Europskoj uniji, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima te računovodstvene i opće poslove u Poreznoj upravi; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Odjel u okviru svoga djelokruga provodi sljedeće pojedinačne unutarnje revizije: revizije sustava kroz koje daje temeljitu ocjenu upravljanja i kontrole nad svim strateškim, funkcionalnim ili operativnim aktivnostima radi davanja stručnog mišljenja o funkcioniranju kontrola, ublažavanju povezanih rizika te o ekonomičnom, djelotvornom i učinkovitom funkcioniranju aktivnosti u postizanju planiranih ciljeva; revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom), standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira; revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekata i programa; financijske revizije kroz koje daje procjenu učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola u cilju osiguranja točnosti računa i transakcija kao i pouzdanosti financijskog sustava.«.

Članak 2.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Porezna uprava priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa, predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa, prikuplja i obrađuje podatke o porezima i doprinosima te obavlja naplatu i porezni nadzor.

Porezna uprava daje stručna mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave.

Porezna uprava sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike.

Porezna uprava obavlja poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama na temelju međunarodnih ugovora, sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te surađuje s međunarodnim organizacijama.

Porezna uprava obavlja upravne i druge stručne poslove u primjeni poreznih propisa što se odnose na: utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava, zaprimanje prijava, evidentiranje obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; prikupljanje podataka od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o osiguranicima kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja, o osobama prijavljenim na obvezna osiguranja te o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveznog osiguranja; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja; zaprimanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja doprinosa i evidentiranje nastalih obveza; izvješćivanje nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika, ovisno o njihovoj nadležnosti propisanoj posebnim propisima, o utvrđenoj osnovici, obračunanim i naplaćenim doprinosima; provjera činjenica bitnih za oporezivanje; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze; provođenje provjere, neizravnog nadzora i poreznog nadzora te nadzor obračunavanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje poreznih prijevara i porezno kaznenih djela; provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te poslovi vezani uz stečajni postupak i postupak predstečajne nagodbe; provođenje mjera osiguranja naplate; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje kaznenih prijava; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa; vođenje registra poreznih obveznika; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; izradu stajališta Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije i Europskog vijeća te u postupcima zbog povrede prava Europske unije; provođenje međunarodnih ugovora iz područja poreza; međuinstitucionalnu suradnju razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba u cilju praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza; određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnih postupaka u prvom stupnju zbog povrede propisa o osobnom identifikacijskom broju; razmjena podataka u realnom vremenu o osobama upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima, radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, na temelju uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima; prikupljanje i evidentiranje podataka o neoporezivim primicima, odnosno primicima koji ne podliježu oporezivanju; izrada nacrta prijedloga propisa iz djelokruga igara na sreću, zabavnih igara i nagradnih igara, provođenje natječaja za igre na sreću te izdavanje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; izgradnja, unaprjeđenje i korištenje cjelokupnog informacijskog sustava Porezne uprave; uspostava i razvijanje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza i korištenje poreznog informacijskog sustava te uspostavu sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza; čuvanje ili prodaja oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela.

Porezna uprava može obavljati poslove nadzora po zahtjevima drugih država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora.

Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza koji u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom.

Porezna uprava provodi naplatu i ovrhu radi naplate proračunskih prihoda koje u postupku financijskog nadzora (radi zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima) utvrde ustrojstvene jedinice Ministarstva, ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima, ovrhu po zahtjevima drugih država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora te obavlja ostale poslove stavljene u nadležnost Porezne uprave posebnim propisima.«.

Članak 3.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»U Poreznoj upravi ustrojavaju se: Središnji ured, područni uredi i ispostave područnih ureda.

Područni uredi se ustrojavaju za obavljanje poslova Porezne uprave na određenom teritorijalnom području ili za određene porezne obveznike.

Područni uredi koji se ustrojavaju za obavljanje poslova Porezne uprave na određenom teritorijalnom području jesu područni uredi za područje jedne ili više županija.

Područni ured koji se ustrojava za obavljanje poslova Porezne uprave za određene porezne obveznike je Ured za velike porezne obveznike sa sjedištem u Zagrebu.

Za obavljanje poslova iz djelokruga područnih ureda osnivaju se ispostave.

Ispostava je stvarno i mjesno nadležna za porezne obveznike sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području tih ispostava.

Ispostave se ustrojavaju za područje jednog ili više gradova, jedne ili više općina ili jedne ili više gradskih četvrti, odnosno dijelova gradskih četvrti.«.

Članak 4.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»1. SREDIŠNJI URED

Članak 29.

Središnji ured Porezne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa za obvezna osiguranja, prikupljanje i obradu podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima za obvezna osiguranja, danim oslobođenjima i olakšicama; prikupljanje i obradu podatka o osiguranicima kojima se obveza doprinosa za obvezna osiguranja utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja i o broju osoba prijavljenih na obvezna osiguranja, o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveze doprinosa; koordiniranje i nadziranje rada područnih ureda i ispostava područnih ureda te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa; fiskalizaciju; lokalne poreze i ostala javna davanja; oporezivanje poreza na promet nekretnina; kontrolu postupaka utvrđivanja i naplate poreza svih vrsta; koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora i nadzora obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja, sprječavanje, suzbijanje i otkrivanje porezno kaznenih djela, borbu protiv prijevara u PDV-u; koordiniranje provođenja ovršnog postupka, odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u postupcima predstečajnih nagodbi; rješavanje po zahtjevima za sklapanje sporazuma u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi; obradu predmeta redovnih postupaka predstečajne nagodbe te izradu rješenja u predmetima predstečajne nagodbe; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa; predlaganje donošenja i izradu nacrta uputa u primjeni poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa za obvezna osiguranja; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama područnih ureda radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava i sustava prikupljanja doprinosa drugih država i suradnju s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima, suradnju i sudjelovanje u radu i radnim skupinama u tijelima Europske unije; pripremanje nacrta ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nadziranje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; izgradnju, razvijanje i korištenje poreznoga informacijskog sustava, te koordiniranje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza poreznih obveznika; organiziranje stručnog usavršavanja službenika Porezne uprave; radnopravni status službenika i namještenika Porezne uprave; prethodne i naknadne kontrole; strateško planiranje, organizaciju, upravljanje programima i promjenama, upravljanje rizicima i praćenje učinkovitosti; davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara, te koordiniranje provođenja i provođenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; koordiniranje međuinstitucionalne suradnje razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba u cilju praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza; koordiniranje razmjene podataka o osobama putem uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelimaU Središnjem uredu Porezne uprave se ustrojavaju:

1.1. Ured ravnatelja

1.2. Služba za unutarnju kontrolu i nadzor

1.3. Sektor za normativnu djelatnost i međunarodnu suradnju

1.3.1. Služba za porez na dodanu vrijednost

1.3.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

1.3.3. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, nekretnine, lokalne poreze i ostala javna davanja

1.3.4. Služba za opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje

1.3.5. Služba za igre na sreću

1.3.6. Služba za zabavne i nagradne igre

1.3.7. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

1.3.8. Služba za međunarodnu razmjenu informacija

1.3.9. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

1.4. Sektor za razvoj aplikativnih rješenja i informacijskog sustava

1.4.1. Služba za utvrđivanje poreza

1.4.2. Služba za porezne evidencije

1.4.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

1.4.4. Služba za registre i druge opće podatke

1.4.5. Služba za sustav osobnog identifikacijskog broja i fiskalizacije

1.4.6. Služba za informacijsko – komunikacijski sustav

1.4.7. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja

1.5. Sektor za nadzor

1.5.1. Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje

1.5.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u

1.5.3. Služba za nadzor poreza na dobit

1.5.4. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose

1.5.5. Služba za podršku nadzornim aktivnostima

1.5.6. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

1.6. Sektor za naplatu

1.6.1. Služba za naplatu

1.6.2. Služba za ovrhu

1.6.3. Služba za stečajeve i likvidacije

1.7. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove

1.7.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

1.7.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

1.7.3. Služba za opće poslove

1.7.3.1. Odjel – Pisarnica

1.7.4. Služba za pravne poslove

1.7.5. Služba za računovodstvene poslove

1.7.6. Služba za javnu nabavu

1.8. Sektor za strategiju i razvoj

1.8.1. Služba za strateško planiranje i upravljanje promjenama

1.8.2. Služba za poslovne procese i praćenje učinkovitosti

1.8.3. Služba za elektroničke servise, publikacije i sustav servisa poreznim obveznicima

1.8.4. Služba – Pozivni centar.«.

Članak 5.

Iza članka 29. dodaju se naslovi i članak 29.a i članak 29.b koji glase:

»1.1. URED RAVNATELJA

Članak 29.a

Ured ravnatelja ustrojava se kao služba kojom neposredno upravlja pomoćnik ministra ravnatelj.

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni, stručni i upravni poslovi, poslovi u svezi kontakata i komunikacije sa tijelima državne uprave, protokolarni poslovi te poslovi vezani za javno priopćavanje. Iz Ureda ravnatelja koordinira se kontrola cjelokupnog poslovanja Porezne uprave, donošenje plana rada, praćenje njegova izvršenja i izrada uputa za njegovo provođenje.

1.2. SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I NADZOR

Članak 29.b

Služba za unutarnju kontrolu i nadzor obavlja poslove kontrole ustrojstvenih jedinica Porezne uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske. Provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada službenika i namještenika PU, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene i radne dužnosti te podnosi kaznene prijave radi povrede poreznih i drugih propisa. Postupa po prijavama koja ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima. Izvješćuje pomoćnika ministra ravnatelja Porezne uprave o pojavama nezakonitog postupanja službenika i namještenika Porezne uprave, koordinira provedbu antikorupcijskih aktivnosti te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave po pitanju provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz djelokruga rada Porezne uprave. Surađuje s etičkim povjerenstvom i daje prijedloge za unapređenje etike.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. mijenjaju se i glase:

»1.3. SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 30.

Sektor za normativnu djelatnost i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena nacionalne i zajedničke porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa u svezi s porezom na dodanu vrijednost radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno prati primjene nacionalnih i zajedničkih poreznih propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta uputa u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; predlaže promjene nacionalne i zajedničke porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa u svezi s porezom na dobit, dohodak i doprinose radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; sustavno prati primjenu poreznih propisa i propisa o doprinosima; predlaže promjene propisa o osobnom identifikacijskom broju radi unaprjeđenja ukupnoga pravnog sustava temeljenog na korištenju osobnih identifikacijskih brojeva, sustavno prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; predlaže donošenje i izradu nacrta uputa u primjeni propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima vezanim uz osobni identifikacijski broj; obavlja poslove kontrole postupka utvrđivanja i naplate poreza svih vrsta; sudjeluje u izradi prijedloga i kreiranju novih ili izmjene i poboljšanja postojećih metoda rada u poreznim postupcima; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz domene fiskalizacije, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa te predlaže mjere sa ciljem unapređenja sustava oporezivanja navedenih domena; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, uputa) iz područja Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na promet nekretnina; prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa te predlaže mjere sa ciljem unapređenja sustava oporezivanja navedenih domena; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju oporezivanje poreza na promet nekretnina; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom propisa; daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrte prijedloga zakona ministarstava odnosno drugih tijela državne uprave; prati i proučava inozemne porezne sustave radi usklađivanja sa sustavom Republike Hrvatske (komparativni porezi); izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću radi unaprjeđenja područja igara na sreću i učinkovitijeg ubiranja naknada, sustavno prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa, izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa, pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave iz područja igara na sreću i zabavnih igara; provodi postupke i izrađuje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, vodi porezne evidencije o priređivačima igara na sreću, izrađuje statistike i analize, te vodi registar imatelja odobrenja o stručnoj osposobljenosti za rad u casinima; sudjeluje u radnoj skupini o igrama na sreću pri Europskoj komisiji; obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija iz područja igara na sreću između država; provodi stručne aktivnosti predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama te drugih međunarodnih ugovora; tumači i daje stručna mišljenja i objašnjenja o primjeni ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja te sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje u prekograničnim transakcijama; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja izbjegavanja dvostrukog oporezivanja; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologije rada na temu izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; sudjeluje u radu institucija Europske unije za područje poreza; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i kriterija za članstvo u EU; prati, nadzire i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu projekata EU za područje poreza; organizira, provodi i nadzire aktivnosti iz programa Fiscalis; provodi aktivnosti administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica Europske unije te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih tražbina.

Za obavljanje poslova Sektora za normativnu djelatnost i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se sljedeće službe:

1.3.1. Služba za porez na dodanu vrijednost

Služba za porez na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poreza na dodanu vrijednost i posebnih poreza; sustavno prati primjenu propisa o porezu na dodanu vrijednost i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o porezu na dodanu vrijednost; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti poreza na dodanu vrijednost, daje očitovanja na Prijedloge odluka Vijeća Europske unije kojom se pojedinim državama članicama dopušta odstupanje od odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u Vijeću i drugim tijelima Europske unije; svakodnevno prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji.

1.3.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa; sustavno prati primjenu poreznih propisa i propisa o doprinosima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama i osigurava jedinstveno postupanje Porezne uprave u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta uputa u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima u pojedinačnim poreznim predmetima; daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u Vijeću Europske unije; svakodnevno prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području dobiti, dohotka i doprinosa u Europskoj uniji; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na EU dokumente u području oporezivanja porezom na dobit, dohodak i doprinosa.

1.3.3. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, nekretnine, lokalne poreze i ostala javna davanja

Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, nekretnine, lokalne poreze i ostala javna davanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga zakona i drugih propisa iz područja osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; sustavno prati primjenu propisa o osobnom identifikacijskom broju, fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o osobnom identifikacijskom broju, fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja, daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u Vijeću i drugim tijelima Europske unije; prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja u Europskoj uniji.

1.3.4. Služba za opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje

Služba za opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, uputa) iz područja Općeg poreznog zakona, poreznog postupka, prekršaja; praćenje i analiziranje učinaka primjene zakona i drugih propisa te predlaganje mjera s ciljem unapređenja sustava oporezivanja navedenih područja; izradu uputa, smjernica, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju postupak oporezivanja; priprema nacrta mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga propisa drugih ministarstava i tijela državne uprave, izradu odgovora na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom poreznih propisa; suradnju s nadležnim tijelima u provođenju poreznog i prekršajnog postupka; postupanje, poduzimanje te koordiniranje radnji o procjeni učinka propisa.

1.3.5. Služba za igre na sreću

Služba za igre na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću; provodi evaluaciju pozitivnih propisa koji reguliraju područje igara na sreću radi unaprjeđenja priređivanja igara na sreću i učinkovitije naplate naknada; izrađuje upute, tumačenja i mišljenja radi jedinstvenog postupanja službenika Porezne uprave i poreznih obveznika u provedbi zakona i podzakonskih propisa koji reguliraju igre na sreću; izrađuje obrasce i izvješća propisana podzakonskim propisima; izdaje mišljanja o prijedlozima propisa iz područja igara na sreću drugih zemalja članica EU koji su u postupku notifikacije; izdaje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću; vodi evidencije o plaćanju naknada iz područja igara na sreću; statistički prati i analizira poslovanje priređivača igara na sreću i kretanja na tržištu igara na sreću; sudjeluje u radu radnih skupina iz područja igara na sreću pri tijelima Europske Unije; sudjeluje na međunarodnim radnim sastancima regulatora iz područja igara na sreću.

1.3.6. Služba za zabavne i nagradne igre

Služba za zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zabavnih i nagradnih igara; provodi evaluaciju pozitivnih propisa koji reguliraju područje zabavnih i nagradnih igara i inicira njihovu izmjenu; izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; izdaje nadzorne markice za označavanje automata za zabavne igre; vodi evidencije i izrađuje statistike o izdanim i utrošenim nadzornim markicama; izdaje odobrenja u vezi s priređivanjem zabavnih i nagradnih igara; vodi evidenciju o naplati naknade od priređivanja nagradnih igara.

1.3.7. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na djelovanje u okviru Europske unije u području poreza i međunarodnih institucija u području administrativne suradnje. Predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa te upute iz područja razmjene informacija o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje na temelju pravne stečevine Europske unije i iz područja automatske razmjene informacija na temelju međunarodnih sporazuma. Služba je zadužena za provedbu aktivnosti u okviru programa Fiscalis te druge stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i kriterija za članstvo u Europskoj uniji iz područja poreza. Obavlja upravne i stručne poslove na međunarodnoj razini u u cilju razvijanja mreže ugovora u svrhu razmjene informacija i ostalih oblika suradnje u porezne svrhe. Služba predstavlja jedinicu za provedbu projekata Porezne uprave koji se financiraju iz programa i fondova Europske unije; kontinuirano koordinira poslove vezane za projekte Porezne uprave u sklopu programa pomoći Europske unije; aktivno surađuje na pripremi i provedbi projekata pomoći obavljajući poslove vezane uz proces programiranja te pripremu natječajne edokumentacije, sukladno propisanim pravilima.

1.3.8. Služba za međunarodnu razmjenu informacija

Služba za međunarodnu razmjenu informacija obavlja upravne i druge stručne poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica Europske unije te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih tražbina; koordinira nižim ustrojstvenim jedinicama koje obavljaju poslove administrativne suradnje i razmjene informacija na području oporezivanja te surađuje s drugim sektorima na tom području; upravlja VIES sustavom s poslovnog aspekta, uključujući ažuriranje korisnika te predlaganje unapređenja i razvoj novih funkcionalnosti; sudjeluje u razvoju novih i nadogradnji postojećih sustava za razmjenu informacija s Europske unije; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja administrativne suradnje i uzajamne pomoći kod oporezivanja na temelju pravne stečevine Europske unije; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologiju rada na temu administrativne suradnje na području oporezivanja; Služba je zadužena za aktivnosti vezane uz članstvo Porezne uprave u Intra-europskoj organizaciji Poreznih uprava (IOTA) te razvoj i održavanje komunikacijske mreže s državama članicama Organizacije.

1.3.9. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne poslove predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama te drugih međunarodnih ugovora; tumači i daje stručna mišljenja i objašnjenja o primjeni ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja te sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje u prekograničnim transakcijama; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja izbjegavanja dvostrukog oporezivanja; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologije rada na temu izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; surađuje s nižim ustrojstvenim jedinicama po pitanju izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja razmjenjuje obavijesti s nadležnim tijelima drugih država; provodi postupak zajedničkog dogovaranja te postupke međunarodne suradnje kod nadzora transfernih cijena primjenom međunarodnih ugovora; surađuje s međunarodnim institucijama i drugim državama ugovornicama; surađuje s drugim ministarstvima; sudjeluje na godišnjim skupštinama, radnim grupama i seminarima OECD-a i drugim međunarodnim sastancima.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 31. i članak 31. mijenjaju se i glase:

»1.4. SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Članak 31.

Sektor za razvoj aplikativnih rješenja i informacijskog sustava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih propisa bitnih za rad Sektora; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; priprema projekte za izradu aplikacija ISPU za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, uz provedbe projekata sa APIS IT; izrađuje upute o radu aplikacijama i organiziranja edukaciju za korištenje istih; praćenje i analiziranje aplikacije ISPU, razvoj i unapređenje istih. Obavlja poslove stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave što se odnose na korištenje aplikativnih rješenja za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; aplikativnih rješenja i provedbi poreznih propisa vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja i obračun kamata, pomoć kod poslova evidentiranja podataka u registrima. Izrađuje propise o poreznim evidencijama i daje naputke o njihovoj provedbi; ustrojava evidentiranje obveza i uplata istih te obračun kamata; organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda od poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Sudjeluje u izradi projekata za aplikativna rješenja obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te evidentiranje uplata istih. Predlaže donošenje i izrađuje nacrte uputa vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Definira i izrađuje statistička izvješća potrebna za praćenje utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; obavlja kontrolu rada ispostava i područnih ureda vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja razmjenu podataka između Porezne uprave i ostalih tijela iz područja porezne statistike, registre i druge opće podatke. Definira projekte za aplikativna rješenja registra poreznih obveznika, pomoćnih registara i ostalih općih evidencija u ISPU; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika; pomoćnim registrima i ostalim općim evidencijama; unapređuje međuovisnosti između registara i aplikacija ISPU; obavlja poslove vezane uz ustroj registara OIB sustava, preuzimanje i razmjenu podataka od drugih tijela i praćenje rada sustava OIB, PBZO i fiskalizacije u suradnji s APIS ITom; obavlja poslove iz područja OIB sustava, izrada izvješća iz djelokruga osobnoga identifikacijskog broja i fiskalizacije; definiranje projekata za izradu portalskih aplikacija za sustave PBZO, OIB i fiskalizacije. Obavlja poslove pripreme projekata i projektne dokumentacije, planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije aplikacija za podršku poslovanju iz područja djelovanja Porezne uprave; posebno vezano uz razmjenu informacija s ostalim članicama Europske unije i sustava ePorezna. Sektor obavlja poslove vezane uz izradu strategije razvoja informacijskog sustava i pružanja IKT usluga, obavlja poslove razvoja, održavanja i općenito upravljanje IKT uslugama; nadzire i koordinira provedbe ugovora za IKT usluge; obavlja poslove vezane uz sigurnosne politike i zaštitu IKT sustava; osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe informatičke i komunikacijske opreme; provodi edukaciju korisnika IKT sustava Porezne uprave; upravlja evidencijama vezanim uz korisničke račune u informacijskom sustavu. Vodi evidenciju i predlaže plan nabave i raspodjelu informatičke opreme, softverskih licenci, upravlja zbrinjavanjem rashodovane informatičke opreme.

Za obavljanje poslova Sektora za razvoj aplikativnih rješenja i informacijskog sustava, ustrojavaju se sljedeće službe:

1.4.1. Služba za utvrđivanje poreza

Služba za utvrđivanje poreza sustavno prati porezne propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih akata koji se odnose na poslovne procese utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa i nacrta prijedloga uputa te predlaže promjene istih u cilju što jednostavnijeg postupanja u primjeni propisa koji se odnose na poslovne procese utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Definira projekte za izradu aplikacija ISPU za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja i koordiniranje provedbe projekata sa APIS ITom. U suradnji sa APIS ITom izrađuje upute o radu aplikacijama i organizira edukacije za korištenje istih. Prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te razvija i unapređuje iste. Pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave što se odnose na korištenje aplikativnih rješenja za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Sudjeluje u radu radnih skupina za pripremu i provođenju raznih projekata.

1.4.2. Služba za porezne evidencije

Služba za porezne evidencije sustavno prati primjenu poreznih propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih akata što se odnose na poslovne procese utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, evidentiranje obveza i uplata istih te obračun kamata. Izrađuje nacrte prijedloga propisa o poreznim evidencijama i daje upute o njihovoj provedbi. Organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda kao i statističko praćenje prihoda od poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Sudjeluje u izradi projekata poslovnih procesa za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te evidentiranje uplata istih. Predlaže donošenje i izrađuje nacrte prijedloga uputa vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Nadzire rad i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja i obračun kamata.

1.4.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje sustavno prati primjenu poreznih i drugih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata koji se odnose na poslovne procese statističkog praćenja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa te definiranju i izradi projekta za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima za obvezna osiguranja i drugim javnim davanjima. Definira i izrađuje razna statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i države te po djelatnostima i drugim kriterijima potrebnih za praćenje utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja i o istima izvješćuje. Obavlja kontrolu rada ispostava i područnih ureda vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća. Izvješćuje po posebnim zahtjevima i daje odgovore na upite novinara te razmjenjuje podatke s ostalim državnim tijelima.

1.4.4. Služba za registre i druge opće podatke

Služba za registre i druge opće podatke prati zakone, porezne i druge propise bitne za rad Službe; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte za aplikativna rješenja ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS IT; definira projekte za aplikativna rješenja ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde, uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS IT; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika; pomoćnim registrima i ostalim općim evidencijama; daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacija ISPU; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima; izrađuje upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju registri i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS IT; izrađuje izvješća iz registra poreznih obveznika; evidencije PK obrazaca te uredskog poslovanja; definira i provodi razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre i druge opće podatke.

1.4.5. Služba za sustav osobnog identifikacijskog broja i fiskalizacije

Služba za sustav osobnog identifikacijskog broja i fiskalizacije obavlja poslove vezane uz ustroj registara OIB sustava, preuzimanje i razmjenu podataka od drugih tijela i praćenje rada sustava OIB, PBZO i fiskalizacije u suradnji s APIS IT-om; obavlja poslove koji se odnose na: određivanje, dodjeljivanje, korištenje i poništavanje osobnih identifikacijskih brojeva, izdavanje potvrda o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima, ažuriranje i unos podataka u evidencijama iz djelokruga Službe. Izrađuje statističke izvještaje iz djelokruga osobnoga identifikacijskog broja i fiskalizacije. Definira projekte za izradu portalskih aplikacija za sustave PBZO, OIB i fiskalizacije. Koordinira i izvještava Područne urede o postojećim i novim aplikacijama na Portalu, sudjeluje u izgradnji postojećeg sustava izvještavanja (u Cognos-u i na Portalu) uz koordinaciju s APIS IT-om. Prati i izvještava o radu sustava fiskalizacije u suradnji s APIS IT-om, prati aktivnosti koje se odnose na nove pojavnosti u fiskalizaciji. Analizira određene pojavnosti u sustavu fiskalizacije koje bi se trebale dublje promatrati kroz analizu rizika u fiskalizaciji.

1.4.6. Služba za informacijsko-komunikacijski sustav

Služba za informacijsko–komunikacijski sustav sudjeluje u izradi strategije razvoja informacijskog sustava i pružanja IKT usluga, provodi financijsko upravljanje troškovima pružanja IKT usluga i njihovim rasporedom te utvrđuje mjere i izvršava mjerenja kvalitete pružene IKT usluge kao i realizirane poslovne usluge, planira i prati razvoj novih ili izmjene postojećih IKT usluga vezanih za podršku poslovanju Porezne uprave. Provodi planiranje i vođenje projekata, planira i osigurava raspoloživost/dostupnost IKT usluga, obavlja poslove procjene i planiranja potrebnih i raspoloživih vlastitih ili unajmljenih kapaciteta za pružanje IKT usluga. Nadzire i koordinira provedbe ugovora za IKT usluge. Stvara preduvjete i provodi izmjene IKT infrastrukture, pripreme i realizacije uvođenja IKT usluge, instalira i održava IKT opremu (strojnu i programsku), evidentira stvorene vrijednosti IKT usluge i provodi izmjene konfiguracija IKT resursa; provodi edukaciju korisnika IKT sustava Porezne uprave. Planira primjenu sigurnosnih politika, izrađuje i provodi mjere zaštite, sigurnosti i prava pristupa IKT uslugama Porezne uprave sukladno informatičkim standardima, za potrebe poslovanja, osigurava pričuvnu pohranu podataka i aplikacija. Obavlja poslove osiguravanja pomoći korisnicima iz područja uporabe informatičke i komunikacijske opreme. Pruža tehničku podršku korisnicima Porezne uprave putem Help Desk-a. Upravlja korisničkim zahtjevima vezano za korisničke račune, informatičku i komunikacijsku opremu, uporabu aplikativnih rješenja i ostalih usluga informacijskog sustava Porezne uprave. Analizira incidentne događaje, odgovarajuće reakcije na iste, promjene u statusu IKT usluge te prati i provjerava razinu kvalitete pružanja IKT usluga, osigurava centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IKT usluge, provjerava svrsishodnost i funkcionalnost usluge u skladu s poslovnim zahtjevima. Upravlja, vodi evidencije i nadzire korisničke račune. Vodi evidenciju i predlaže plan nabave i raspodjelu informatičke opreme, softverskih licenci, upravlja zbrinjavanjem rashodovane informatičke opreme.

1.4.7. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja

Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja obavlja poslove pripreme projekata i projektne dokumentacije, planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije aplikacija za podršku poslovanju iz područja djelovanja Porezne uprave; posebno vezano uz razmjenu podataka s ostalim članicama Europske unije i sustava ePorezna. Obavlja poslove analiziranja zahtjeva, razrade funkcijskih specifikacija za razvoj poslovnih aplikacija; upravljanja i osiguravanje kvalitete rada sustava za razmjenu informacija s Europskom unijom (EU sustava); upravljanje razvojem i održavanjem EU sustava; surađuje s ugovornim partnerima i kontrolira izvršenja ugovora usluga razvoja i održavanja aplikativnog EU sustava i drugih aplikativnih sustava; koordinira s ustrojstvenim jedinicama unutar Porezne uprave, poslovnim vlasnicima pojedinih poslovnih aplikacija u sklopu EU sustava; nadzire zahtjeve i rokove u svrhu osiguranja ispunjenja obveza Porezne uprave proizašlih iz SLA (Service Level Agreements – Ugovora o dostupnosti usluga) s ciljem izbjegavanja sankcija; komunicira i surađuje s DG TAXUD-om (Općom upravom za oporezivanje i carinsku uniju) na razini EU centralnom točkom za upravljanje razvojem i kontrolu aplikativnih sustava za razmjenu informacija s EU; surađuje s drugim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama te je član ili sudjeluje u radnim skupinama i drugim tijelima Europske unije; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga donošenja ili izmjena postojećih zakonskih i podzakonskih propisa (pravilnika, uputa) vezanih uz područje razmjene podataka iz nadležnosti Porezne uprave s državama članicama Europske unije, razvoja elektroničkih usluga, surađuje i sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga te drugim područjima bitnima za rad Službe; izrađivanje uputa, smjernica, izvješća i obrazloženja u svezi sa sustavom ePorezna i sustavom za razmjenu podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave sa zemljama članicama Europske unije; obavlja ostale administrativne poslove vezane uz aplikativni EU sustav i sustav ePorezna.«.

Članak 8.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»1.5. SEKTOR ZA NADZOR

Članak 32.

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na identificiranje, analizu i obradu rizika pri odabiru poreznih obveznika za nadzor; izradu godišnjeg plana nadzora; razvoj suvremenih metoda i tehnika u pripremi i provođenju nadzora; razvoj i praćenje rezultata nadzora; te izradu izvješća; koordinira obavljanje poslova razvoja, analize rizika, planiranja i izvješćivanja; obavlja poslove vezane uz analizu rizika, transferne cijene, međunarodne poslove i porezne istrage; razvija i uvodi metode i tehnike nadzora; planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za sve skupine poreznih obveznika. Koordinira provođenje i provodi postupke provjere, neizravnog nadzora te poreznog nadzora za sve skupine poreznih obveznika na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora svih vrsta poreza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području PDV prijevara, pokretanje istraga na području PDV prijevara te međunarodnu suradnju i suradnju s drugim sektorima u cilju sprečavanja prijevara na području PDV-a. Koordinira provođenje nadzora velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor i na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod svih skupina poreznih obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; brine se za razvoj znanja s područja poreznog nadzora; izradu i ažuriranje smjernica za nadzor svih vrsta poreza; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje i poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima. Obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem porezno kaznenih djela te koordinira poslove otkrivanja porezno kaznenih djela. Postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; surađuje s drugim nadzornim tijelima; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, analizu rizika, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora i provođenje nadzora svih vrsta poreza; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor ustrojavaju se sljedeće službe:

1.5.1. Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje

Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na identificiranje, analizu i obradu rizika pri odabiru poreznih obveznika za nadzor; izradu godišnjeg plana nadzora; razvoj suvremenih metoda i tehnika u pripremi i provođenju nadzora; razvoj i praćenje rezultata nadzora; koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora te izradu izvješća. Služba koordinira obavljanje poslova razvoja, analize rizika, planiranja i izvješćivanja u nižim ustrojstvenim jedinicama. Obavlja poslove vezane uz analizu rizika, transferne cijene, međunarodne poslove i porezne istrage; razvija i uvodi metode i tehnike nadzora; planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za sve skupine poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.5.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u

Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dodanu vrijednost. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području PDV prijevara, koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora; pokretanje istraga na području PDV prijevara, te međunarodnu suradnju i suradnju s drugim sektorima u cilju sprečavanja prijevara na području PDV-a. Postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; koordinira obavljanje poslova nadzora poreza na dodanu vrijednost i poslove na području PDV prijevara; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u koordinira poslovima nadzora poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u u nižim ustrojstvenim jedinicama.

1.5.3. Služba za nadzor poreza na dobit

Služba za nadzor poreza na dobit obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dobit i nadzor primjene Zakona o računovodstvu; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave. Služba za nadzor poreza na dobit koordinira poslovima nadzora poreza na dobit u nižim ustrojstvenim jedinicama.

1.5.4. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose

Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dohodak i doprinosa; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinosa koordinira poslovima nadzora poreza na dohodak i doprinose u nižim ustrojstvenim jedinicama.

1.5.5. Služba za podršku nadzornim aktivnostima

Služba za podršku nadzornim aktivnostima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; brine se za razvoj znanja s područja poreznog nadzora. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora svih vrsta poreza te Zakona o računovodstvu i drugih zakona u nižim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje i ažurira smjernice za nadzor poreza na dodanu vrijednost; izrađuje i ažurira smjernice za nadzor poreza na dohodak i doprinose; izrađuje i ažurira smjernice za nadzor poreza na dobit i nadzor primjene Zakona o računovodstvu i ostalih zakona; izrađuje upute za provođenje poreznih nadzora. Surađuje sa drugim nadzornim tijelima kao i sa nadzornim tijelima drugih država, sudjeluje u izradi i provedbi projekata za potrebe nadzora. Obavlja analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.5.6. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje i poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Nadležna je za kontrolu nelegalnog priređivanja igara na sreću. Obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem porezno kaznenih djela te koordinira obavljanje poslova otkrivanja porezno kaznenih djela koje obavljaju službe za otkrivanje porezno kaznenih dijela u nižim ustrojstvenim jedinicama; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.«.

Članak 9.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»1.6. SEKTOR ZA NAPLATU

Članak 33.

Sektor za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima; praćenje i analiziranje rezultata u naplati poreznog duga (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu metodologija, mišljenja, uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga naplate poreznog duga; koordiniranje nižih ustrojstvenih jedinica u provođenju postupaka naplate, ovršnog, predstečajnog, stečajnog i likvidacijskog postupka; administrativna suradnja sa zemljama članicama Europske unije na području naplate poreznog duga; sudjelovanje u radu odbora Europske komisije za uzajamnu pomoć pri naplati stranih tražbina, suradnja s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima; priprema suglasnosti za pokretanje stečajnih postupaka, priprema suglasnosti za pokriće troškova prethodnog postupka i eventualnih parnica, prati otvaranja stečajnih i likvidacijskih postupaka te naplatu u stečajnom postupku, priprema suglasnosti za imenovanje članova odbora vjerovnika u stečajnim postupcima i sudjelovanje u odborima vjerovnika; surađuje s državnim odvjetništvima i stečajnim upraviteljima u cilju zakonitog provođenja stečajnih postupaka i bolje naplate Republike Hrvatske kao vjerovnika; izrađuje očitovanja na upite županijskih državnih odvjetništava glede osnovanosti uplate troškova prethodnog postupka u stečaju, kao i troškova parničnog postupka; praćenje javnih objava u postupcima predstečajnih nagodbi; obrada i odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi te priprema sporazuma o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi u kojima je Porezna uprava većinski vjerovnik, odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u redovnim postupcima predstečajnih nagodbi vrijednosti predmeta do 10.000.000,00 kuna; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ove vrste postupaka; obavlja pripremu i praćenje redovnih postupaka predstečajnih nagodbi vrijednosti predmeta preko 10.000.000,00 kn te predstavlja Ministarstvo financija na ročištima u ovim predmetima te po nalogu ministra financija glasuje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja u predmetima predstečajnih nagodbi iz nadležnosti Ministarstva financija; priprema rješenja o otpisu duga radi lošeg imovnog stanja dužnika; provodi postupke radi prodaje ili otpisa duga po odluci Vlade Republike Hrvatske, odnosno o potpunom ili djelomičnom namirenju poreznog duga ustupanjem nekretnina; prikupljanje i obrada podataka o otpisu duga radi zastare prava na naplatu.

Za obavljanje poslova Sektora za naplatu ustrojavaju se sljedeće službe:

1.6.1. Služba za naplatu

Služba za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima; praćenje i analiziranje rezultata u naplati poreznog duga (mjesečno, kvartalno i godišnje); izrađuje metodologije, mišljenja, upute i odgovore na pisane upite iz djelokruga naplate poreznog duga; praćenje javnih objava u postupcima predstečajnih nagodbi; rješavanje zahtjeva za sklapanje sporazuma u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi; obrada i odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi te priprema sporazuma o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi u kojima je Porezna uprava većinski vjerovnik, odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u redovnim postupcima predstečajnih nagodbi vrijednosti predmeta do 10.000.000,00 kuna; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ove vrste postupaka; obavlja pripremu i praćenje redovnih postupaka predstečajnih nagodbi vrijednosti predmeta preko 10.000.000,00 kuna te predstavlja Ministarstvo financija na ročištima u ovim predmetima te po nalogu ministra financija glasuje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja u predmetima predstečajnih nagodbi iz nadležnosti Ministarstva financija; koordinira nižim ustrojstvenim jedinicama koje obavljaju poslove u predmetima predstečajnih nagodbi; priprema rješenja o otpisu duga radi lošeg imovnog stanja dužnika; provodi postupke radi prodaje ili otpisa duga po odluci Vlade Republike Hrvatske, odnosno o potpunom ili djelomičnom namirenju poreznog duga ustupanjem nekretnina; prikupljanje i obrada podataka o otpisu duga radi zastare prava na naplatu.

1.6.2. Služba za ovrhu

Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu metodologija, mišljenja, uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu, Ovršnom zakonu i Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima; prati i analizira rezultate u naplati javnih prihoda u ovršnom postupku (mjesečno, kvartalno i godišnje); administrativna suradnja sa zemljama članicama Europske unije na području naplate poreza i doprinosa, suradnja i koordiniranje nižim ustrojstvenim jedinicama koje obavljaju poslove vezane uz administrativnu suradnju sa zemljama članicama Europske unije; sudjelovanje u radnim posjetima poreznih uprava država članica Europske unije s ciljem razmjene iskustava i poboljšanja postupaka naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; sudjelovanje u radu odbora Europske komisije za uzajamnu pomoć pri naplati stranih tražbina; razvijanje aplikativnog sustava ovršnog postupka; izdavanje suglasnosti za brisovna očitovanja.

1.6.3. Služba za stečajeve i likvidacije

Služba za stečajeve i likvidacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na stečajne postupke, likvidacije i postupke brisanja pravnih osoba iz sudskog registra; koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak; priprema suglasnosti za pokretanje stečajnih postupaka, priprema suglasnosti za pokriće troškova prethodnog postupka i eventualnih parnica, prati otvaranja stečajnih i likvidacijskih postupaka te naplatu u stečajnom postupku, priprema suglasnosti za imenovanje članova odbora vjerovnika u stečajnim postupcima i sudjelovanje u odborima vjerovnika, izrađuje upute nižim ustrojstvenim jedinicama o postupanju u predmetima stečajnih i likvidacijskih postupaka te postupaka brisanja pravnih osoba iz sudskog registra; surađuje s državnim odvjetništvima i stečajnim upraviteljima u cilju zakonitog provođenja stečajnih postupaka i bolje naplate Republike Hrvatske kao vjerovnika; izrađuje očitovanja na upite županijskih državnih odvjetništava glede osnovanosti uplate troškova prethodnog postupka u stečaju, kao i troškova parničnog postupka.«.

Članak 10.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»1.7. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE

Članak 34.

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja i oglasa za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem, stavljanjem na raspolaganje i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; izrađuje prijedlog plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Poreznu upravu i provodi postupak prijma polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, sudjeluje u postupku pokretanja postupaka zbog teške povrede službene i radne dužnosti i zastupa Poreznu upravu pred službeničkim sudovima, obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radnopravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; obavlja za potrebe Porezne uprave upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe, izradu i provedbu planova, programa i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala, stjecanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova i radnih zadataka, analizu kompetencija državnih službenika, procjenu potreba za edukacijom, izradu godišnjih planova edukacije. Organizira sustavno stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. Surađuje i koordinira aktivnosti edukacije s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode edukaciju, obavlja poslove vezane uz provedbu postupaka uvođenja u posao i određivanja mentora vježbenika, novoprimljenih službenika i osoba na stručnom osposobljavanju. Izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem edukacije i prati izvršenje obveza, izrada godišnjih planova i izvješća o edukaciji. Obavlja poslove vezane uz izradu sadržaja programa u sustavu e-učenja te prati razvoj programa i obavlja ostale poslove vezane uz e-učenje. Obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o edukaciji službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga; obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna, analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava; obavlja poslove u svezi s opremom i prijevoznim sredstvima te ostalom imovinom; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i zaštitom od požara. Služba obavlja poslove stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom; izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i rad na siguran način i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara; obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga Sektora, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; pokreće postupke reguliranja prava i obveza u poslovnim prostorima koje Porezna uprava koristi zajedno s drugim pravnim osobama koji se tiču zajedničkih troškova i sklapanje sporazuma o reguliranju zajedničkih troškova; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinskopravne odnose; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrađuje pripremne podneske radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima; izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi; pružanja stručne pravne pomoći; obavlja poslove i vodi evidenciju o izradi uništenju i nestanku pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zaprima zahtjeve, predlaže i donosi Odluku o imenovanju ovlaštene osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva – povjerljivog savjetnika; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije, rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama, vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poreznu upravu, objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom i izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Poreznu upravu; obavlja poslove: razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; obavlja poslove izrade prijedloga proračuna Porezne uprave; unošenja prijedloga proračuna u Sustav državne riznice; izrade financijskih planova po mjesecima za cijelu proračunsku godinu sukladno planiranim dospijećima obaveza; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; obavlja poslove kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije u svrhu evidentiranja nastalih poslovnih događaja; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna; vođenja računovodstvenih knjiga, glavnih i pomoćnih evidencija; obavlja poslove upravljanja dugotrajnom imovinom; koordinacije godišnjeg popisa imovine, rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove područne riznice; poslove prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unosa istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranja rezervacije za plaćanje; kreiranja zahtjeva za plaćanje povezivanjem za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđivanja istih kroz integrirani sustav za upravljanje financijama u sustav Državne riznice na plaćanje; obavlja poslove preuzimanja podataka iz Državne riznice o izvršenom plaćanju putem integriranog sustava za upravljanje financijama; analiziranja trošenja proračunskih sredstava; izrade izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima po pojedinom dokumentu rezervacije te izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; obavlja poslove izrade mjesečnih obračuna, obradu i isplatu plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja; obavlja poslove izrade i dostave nadležnim institucijama propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanja potvrda u vezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka kao i sudova u slučajevu sporova; obavlja poslove vođenja blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanja i pripremanja naloga za službeni put i obračun putnih troškova; obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; koordinacije s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom; brine o valjanosti i roku trajanja ugovora o zakupu ili ugovora o najmu, izrađuje i upućuje zahtjeve za novim prostorima sukladno prijedlozima i potrebama svakog Područnog ureda, obavlja poslove izrade proračuna Porezne uprave za poziciju rashoda najma ili zakupa, prati usklađenost računa o najmu ili zakupu s ugovorima, obavlja uplatu sukladno ugovorenim rokovima; obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija i očevidnika nekretnina i očevidnik pokretnina (prijevoznih sredstava), provodi aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vodi evidencije vezane uz zakup poslovnih prostora, provodi aktivnosti vezano uz davanje suglasnosti iz područja održavanja i uređenja objekata; obavlja poslove nabave sukladno zakonskim propisima: nabave robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i područnih ureda Porezne uprave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; vođenja brige da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; kontinuirane suradnje s tijelom koje je nadležno za sustav javne nabave; dostave podataka tijelima nadležnim za središnju javnu nabavu o potrebama prema nabavnim kategorijama, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s područnim uredima Porezne uprave u vezi s poslovima iz nadležnosti Službe za javnu nabavu.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove ustrojavaju se sljedeće službe:

1.7.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja i oglasa za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem, stavljanjem na raspolaganje i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; izrađuje prijedlog plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Poreznu upravu i provodi postupak prijma polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, sudjeluje u postupku pokretanja postupaka zbog teške povrede službene i radne dužnosti i zastupa Poreznu upravu pred službeničkim sudovima, obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radnopravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.7.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala obavlja za potrebe Porezne uprave upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe, izradu i provedbu planova, programa i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala, stjecanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova i radnih zadataka, analizu kompetencija državnih službenika, procjenu potreba za edukacijom, izradu godišnjih planova edukacije. Organizira sustavno stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. Surađuje i koordinira aktivnosti edukacije s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode edukaciju, obavlja poslove vezane uz provedbu postupaka uvođenja u posao i određivanja mentora vježbenika, novoprimljenih službenika i osoba na stručnom osposobljavanju. Izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem edukacije i prati izvršenje obveza, izrada godišnjih planova i izvješća o edukaciji. Obavlja poslove vezane uz izradu sadržaja programa u sustavu e-učenja te prati razvoj programa i obavlja ostale poslove vezane uz e-učenje. Obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o edukaciji službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.7.3. Služba za opće poslove

Služba za opće poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna, analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava; obavlja poslove u svezi s opremom i prijevoznim sredstvima te ostalom imovinom; poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i zaštitom od požara; stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom; izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i rad na siguran način i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara.

U Službi za opće poslove se ustrojava:

1.7.3.1. Odjel – Pisarnica

Odjel – Pisarnica obavlja poslove prijamne kancelarije, otpreme pošte i pismohrane za potrebe Porezne uprave.

1.7.4. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga Sektora, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; pokreće postupke reguliranja prava i obveza u poslovnim prostorima koje Porezna uprava koristi zajedno s drugim pravnim osobama koji se tiču zajedničkih troškova i sklapanje sporazuma o reguliranju zajedničkih troškova; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinskopravne odnose; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrađuje pripremne podneske radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima; izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi; pružanja stručne pravne pomoći; obavlja poslove i vodi evidenciju o izradi uništenju i nestanku pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zaprima zahtjeve, predlaže i donosi Odluku o imenovanju ovlaštene osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva – povjerljivog savjetnika; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije, rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama, vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poreznu upravu, objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom i izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Poreznu upravu.

1.7.5. Služba za računovodstvene poslove

Služba za računovodstvene poslove obavlja poslove: razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; obavlja poslove izrade prijedloga proračuna Porezne uprave; unošenja prijedloga proračuna u Sustav državne riznice; izrade financijskih planova po mjesecima za cijelu proračunsku godinu sukladno planiranim dospijećima obaveza; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; obavlja poslove kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije u svrhu evidentiranja nastalih poslovnih događaja; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna; vođenja računovodstvenih knjiga, glavnih i pomoćnih evidencija; obavlja poslove upravljanja dugotrajnom imovinom; koordinacije godišnjeg popisa imovine, rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove područne riznice; poslove prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unosa istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranja rezervacije za plaćanje; kreiranja zahtjeva za plaćanje povezivanjem za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđivanja istih kroz integrirani sustav za upravljanje financijama u sustav Državne riznice na plaćanje; obavlja poslove preuzimanja podataka iz Državne riznice o izvršenom plaćanju putem integriranog sustava za upravljanje financijama; analiziranja trošenja proračunskih sredstava; izrade izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima po pojedinom dokumentu rezervacije te izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; obavlja poslove izrade mjesečnih obračuna, obradu i isplatu plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja; obavlja poslove izrade i dostave nadležnim institucijama propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanja potvrda u vezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka kao i sudova u slučajevu sporova; obavlja poslove vođenja blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanja i pripremanja naloga za službeni put i obračun putnih troškova; obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; koordinacije s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom; brine o valjanosti i roku trajanja ugovora o zakupu ili ugovora o najmu, izrađuje i upućuje zahtjeve za novim prostorima sukladno prijedlozima i potrebama svakog Područnog ureda, obavlja poslove izrade proračuna Porezne uprave za poziciju rashoda najma ili zakupa, prati usklađenost računa o najmu ili zakupu s ugovorima, obavlja uplatu sukladno ugovorenim rokovima; obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija i očevidnika nekretnina i očevidnik pokretnina (prijevoznih sredstava), provodi aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vodi evidencije vezane uz zakup poslovnih prostora, provodi aktivnosti vezano uz davanje suglasnosti iz područja održavanja i uređenja objekata.

1.7.6. Služba za javnu nabavu

Služba za javnu nabavu obavlja poslove nabave sukladno zakonskim propisima: nabave robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i područnih ureda Porezne uprave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; vođenja brige da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; kontinuirane suradnje s tijelom koje je nadležno za sustav javne nabave; dostave podataka tijelima nadležnim za središnju javnu nabavu o potrebama prema nabavnim kategorijama, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s područnim uredima Porezne uprave u vezi s poslovima iz nadležnosti Službe.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. briše se.

Članak 12.

Naslov iznad članka 36. i članak 36. mijenjaju se i glase:

»1.8. SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ

Članak 36.

Sektor za strategiju i razvoj obavlja poslove strateškog planiranja vezano za unapređenje rada Porezne uprave; predlaže i izrađuje strategiju Porezne uprave; predlaže i izrađuje strateške planove i nadzire njihovu provedbu; priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i provedbu strategije Porezne uprave; prati i izvještava o provedbi strategije i planova rada te daje preporuku o korektivnim radnjama; predlaže unapređenje postojećih organizacijskih i operativnih rješenja; predlaže učinkovito upravljanje ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; sudjeluje na poslovima jedinstvenog postupanja u provedbi radnih postupaka; predlaže postupke i metodologije radi kvalitetnijeg rada Porezne uprave; daje prijedloge za unaprjeđenje tehničke i informatičke podrške; procjenjuje postojeće sposobnosti i resurse Porezne uprave za provedbu propisa i metodologija; predlaže poboljšanja kvalitete usluga koje Porezna uprava pruža poreznim obveznicima na strateškoj razini; predlaže poboljšanje postupaka upravljanja kvalitetom rada Porezne uprave; upravlja programima te prati razvoj i provedbu projekata s ciljem ostvarenja strateških ciljeva; sudjeluje u uspostavi sustava monitoringa i evaluacije; upravlja promjenama u smislu poboljšanja organizacijske kulture Porezne uprave; sudjeluje na uspostavi organizacijskih vrijednosti i organizacijske klime; koordinira izradu izvješća za tijela Europske unije, državna tijela Republike Hrvatske i međunarodne institucije; surađuje s međunarodnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije kvalitetnijih organizacijskih rješenja; prati i analizira postojeće podatke o učinkovitosti rada Porezne uprave i službenika te prezentira trendove u kretanju kroz vremensku dimenziju; kreira statistička izvješća i pokazatelje kao signale koji upućuju na poduzimanje potrebnih mjera; koordinira i kontrolira rad službenika vezano za unose podataka potrebnih za praćenje učinkovitosti u svrhu jedinstvenog unosa; kreira izvješća o financijskim pokazateljima i učincima pojedinih zakona; predlaže i priprema upute i smjernice za unaprjeđenje učinkovitosti rada Porezne uprave; sustavno prati primjenu i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi uputa i smjernica; definira i prati ključne pokazatelje uspješnosti po organizacijskim razinama Porezne uprave; prikuplja podatke o trajanju poslovnih procesa i opterećenosti službenika na različitim organizacijskim razinama Porezne uprave; utvrđuje i održava standardne postupke (metodologiju) evidentiranja, dokumentiranja i praćenja poslovnih procesa Porezne uprave; evidentira, dokumentira, mapira i prati dijagrame aktivnosti poslovnih procesa; prati, ažurira i evidentira promjene poslovnih procesa; izrađuje Katalog poslovnih procesa. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju elektroničkih servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava koristeći elektroničku tehnologiju pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava Internet/Intranet i predlaganje sadržaja te ažuriranje sadržaja za Internet/Intranet kao i ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izradu poreznih publikacija namijenjenih poreznim obveznicima; integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; izradu i ažuriranje povelje o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika – uvođenje normi ponašanja Porezne uprave i poreznih obveznika; izradu i ažuriranje kataloga i standarda usluga poreznim obveznicima; izradu i koordinaciju provođenja programa usluga poreznim obveznicima/program pomoći; koordinaciju područnih ureda i ispostava u pružanju usluga poreznim obveznicima; edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika; suradnju s poslovnim zajednicama vezano za usluge poreznim obveznicima. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Pozivni centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informiranje i odgovaranje na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise; organiziranje i upravljanje radom Pozivnog centra – središnjeg dijela; organizira rad Pozivnog centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Pozivnom centru.

Za obavljanje poslova Sektora za strategiju i razvoj ustrojavaju se sljedeće službe:

1.8.1. Služba za strateško planiranje i upravljanje promjenama

Služba za strateško planiranje i upravljanje promjenama obavlja poslove strateškog planiranja vezano za unapređenje rada Porezne uprave; predlaže i izrađuje strategiju Porezne uprave; predlaže i izrađuje strateške planove i nadzire njihovu provedbu; priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i provedbu strategije Porezne uprave; prati i izvještava o provedbi strategije i planova rada te daje preporuku o korektivnim radnjama; predlaže unapređenje postojećih organizacijskih i operativnih rješenja; predlaže učinkovito upravljanje ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; sudjeluje na poslovima jedinstvenog postupanja u provedbi radnih postupaka; predlaže postupke i metodologije radi kvalitetnijeg rada Porezne uprave; daje prijedloge za unaprjeđenje tehničke i informatičke podrške; procjenjuje postojeće sposobnosti i resurse Porezne uprave za provedbu propisa i metodologija; predlaže poboljšanja kvalitete usluga koje Porezna uprava pruža poreznim obveznicima na strateškoj razini; predlaže poboljšanje postupaka upravljanja kvalitetom rada Porezne uprave; upravlja programima te prati razvoj i provedbu projekata s ciljem ostvarenja strateških ciljeva; sudjeluje u uspostavi sustava monitoringa i evaluacije; upravlja promjenama u smislu poboljšanja organizacijske kulture Porezne uprave; sudjeluje na uspostavi organizacijskih vrijednosti i organizacijske klime; koordinira izradu izvješća za tijela Europske unije, državna tijela Republike Hrvatske i međunarodne institucije; surađuje s međunarodnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije kvalitetnijih organizacijskih rješenja.

1.8.2. Služba poslovne procese i praćenje učinkovitosti

Služba za poslovne procese i praćenje učinkovitosti prati i analizira postojeće podatke o učinkovitosti rada Porezne uprave i službenika te prezentira trendove u kretanju kroz vremensku dimenziju; kreira statistička izvješća i pokazatelje kao signale koji upućuju na poduzimanje potrebnih mjera; koordinira i kontrolira rad službenika vezano za unose podataka potrebnih za praćenje učinkovitosti u svrhu jedinstvenog unosa; kreira izvješća o financijskim pokazateljima i učincima pojedinih zakona; predlaže i priprema upute i smjernice za unaprjeđenje učinkovitosti rada Porezne uprave; sustavno prati primjenu i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi uputa i smjernica; definira i prati ključne pokazatelje uspješnosti po organizacijskim razinama Porezne uprave; prikuplja podatke o trajanju poslovnih procesa i opterećenosti službenika na različitim organizacijskim razinama Porezne uprave; utvrđuje i održava standardne postupke (metodologiju) evidentiranja, dokumentiranja i praćenja poslovnih procesa Porezne uprave; evidentira, dokumentira, mapira i prati dijagrame aktivnosti poslovnih procesa; prati, ažurira i evidentira promjene poslovnih procesa; izrađuje Katalog poslovnih procesa.

1.8.3. Služba za elektroničke servise, publikacije i sustav servisa poreznim obveznicima

Služba za elektroničke servise, publikacije i sustav servisa poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju elektroničkih servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava koristeći elektroničku tehnologiju pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava Internet/Intranet i predlaganje sadržaja te ažuriranje sadržaja za Internet/Intranet kao i ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izradu poreznih publikacija namijenjenih poreznim obveznicima; integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; izradu i ažuriranje povelje o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika – uvođenje normi ponašanja Porezne uprave i poreznih obveznika; izradu i ažuriranje kataloga i standarda usluga poreznim obveznicima; izradu i koordinaciju provođenja programa usluga poreznim obveznicima/program pomoći; koordinaciju područnih ureda i ispostava u pružanju usluga poreznim obveznicima; edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika; suradnju s poslovnim zajednicama vezano za usluge poreznim obveznicima.

1.8.4. Služba – Pozivni centar

Služba – Pozivni centar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Pozivni centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informiranje i odgovaranje na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise; organiziranje i upravljanje radom Pozivnog centra – središnjeg dijela; organizira rad Pozivnog centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Pozivnom centru.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 36.a i članak 36.a brišu se.

Članak 14.

Članak 38.d mijenja se i glasi:

»Područni uredi Porezne uprave jesu:

1. Područni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu za Grad Zagreb,

2. Područni ured Središnja Hrvatska sa sjedištem u Karlovcu za Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju,

3. Područni ured Sjeverna Hrvatska sa sjedištem u Varaždinu za Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Međimursku županiju,

4. Područni ured Slavonija i Baranja sa sjedištem u Osijeku za Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju,

5. Područni ured Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika sa sjedištem u Rijeci za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Istarsku županiju,

6. Područni ured Dalmacija sa sjedištem u Splitu za Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju,

7. Ured za velike porezne obveznike sa sjedištem u Zagrebu.«.

Članak 15.

Iza članka 38.d dodaje se članak 38.e koji glasi:

»Članak 38.e

Područni ured Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika sa sjedištem u Rijeci djeluje i pod skraćenim nazivom koji glasi: Područni ured Istra, Primorje, Lika.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 39. i članak 39. mijenjaju se i glase:

»2. PODRUČNI URED ZAGREB

Članak 39.

U Područnom uredu Zagreb obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Zagreb ustrojavaju se:

2.1. Ured pročelnika

2.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.2.2. Odjel za strane porezne obveznike

2.3. Služba za nadzor

2.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

2.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

2.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

2.3.4. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III

2.3.5. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

2.3.6. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

2.3.7. Odjel za nadzor fiskalizacije

2.3.8. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

2.4. Služba za naplatu i ovrhu

2.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

2.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

2.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

2.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III

2.5. Služba za prekršajni postupak

2.6. Služba za opće poslove

2.7. Ispostava Centar

2.7.1. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.7.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.8. Ispostava Dubrava

2.8.1. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.8.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.9. Ispostava Maksimir

2.9.1. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.9.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.10. Ispostava Novi Zagreb

2.10.1. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.10.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.11. Ispostava Sesvete

2.11.1. Odjel za građane

2.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit

2.11.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.12. Ispostava Susedgrad

2.12.1. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.12.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.13. Ispostava Trešnjevka

2.13.1. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.13.2. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.13.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.14. Ispostava Trnje

2.14.1. Odjel za poduzetnike – dobit I

2.14.2. Odjel za poduzetnike – dobit II

2.14.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

2.15. Ispostava za poreze građana

2.15.1. Odjel za građane I

2.15.2. Odjel za građane II

2.15.3. Odjel za nekretnine I

2.15.4. Odjel za nekretnine II.

2.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se kao služba te istom neposredno upravlja pročelnik. U uredu pročelnika obavljaju se administrativni, upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na upravljanje radom područnog ureda, osiguravanje zakonitog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti područnog ureda, organiziranje i koordiniranje rada službi, odjela i ispostava unutar područnog ureda i osiguravanje jedinstvenog postupanja u utvrđivanju, nadzoru i naplati poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga područnog ureda.

2.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima u područnom uredu; koordinira rad ispostava sa ciljem jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja sa drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda; izrađuje odgovore, mišljenja i upute u najsloženijim postupcima po upitima poreznih obveznika; koordinira izradu odgovora na upite u ispostavama; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava Uredu pročelnika i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje seminarima i radionicama o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za registraciju i utvrđivanje obveza stranim pravnim osobama; poslove registracije i utvrđivanja prava na povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima; poslove utvrđivanja prava na povrat više plaćenog poreza na dohodak i poreza na dobit po odbitku i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju

Za obavljanje poslova Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima u područnom uredu; koordinira rad ispostava sa ciljem jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja sa drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda; izrađuje odgovore, mišljenja i upute u najsloženijim postupcima po upitima poreznih obveznika; koordinira izradu odgovora na upite u ispostavama; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava Uredu pročelnika i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje seminarima i radionicama o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a.

2.2.2. Odjel za strane porezne obveznike

Odjel za strane porezne obveznike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na registraciju i utvrđivanje obveza stranim pravnim osobama; poslove registracije i utvrđivanja prava na povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima; poslove utvrđivanja prava na povrat više plaćenog poreza na dohodak i poreza na dobit po odbitku i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

2.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pojedinih vrsta poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rezultata nadzora; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda vezano za pokretanje postupka nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju pokrenutih postupaka nadzora u Područnom uredu te o istima sastavlja izvješća; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pravodobnosti i ispravnosti izdavanja računa te iskazivanja i plaćanja poreznih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; postupa po nalozima Središnjeg ureda Porezne uprave; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i surađuje sa ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u pogledu zajedničkih inspekcijskih nadzora; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu; obavlja i druge upravne i stručne poslove vezano za nadzor poreznih obveznika fizičkih i pravnih osoba.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu sa planom; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda.

2.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

2.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

2.3.4. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

2.3.5. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti kod pravnih i fizičkih osoba; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku.

2.3.6. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili porez na dohodak, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili dohodak; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dohotka kod pravnih i fizičkih osoba.

2.3.7. Odjel za nadzor fiskalizacije

Odjel za nadzor fiskalizacije obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor izdavanja i evidentiranja računa u skladu sa posebnim propisima; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu sa posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata te zaprimanje i izdavanje nadzornih markica za zabavne automate.

2.3.8. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove u području nadzora po zahtjevima državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija; po zahtjevima i u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske te po zahtjevima koji se odnose na nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine. Nadležan je za kontrolu nelegalnog priređivanja igara na sreću.

2.4. SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečajnih nagodbi i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu i ovrhu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije pokreće, provodi i sudjeluje u postupcima stečajeva nad fizičkim i pravnim osobama a radi naplate potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave; pokreće postupke brisanja društava iz sudskog registra, te provodi postupak prijavljivanja potraživanja u likvidacijskim postupcima; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za postupak predstečajne nagodbe kod dužnika u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik te sudjeluje i glasuje na ročištima pred nadležnim tijelima.

2.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

Odjel za naplatu i ovrhu I obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

2.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

Odjel za naplatu i ovrhu II obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

2.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III

Odjel za naplatu i ovrhu III obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

2.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; pokreće postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu sa posebnim propisom; vodi evidencije, sastavlja izvješća, sudjeluje na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

2.6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove javne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12. – 2.14. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ZAGREB

U Područnom uredu Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostave Centar, Dubrava, Maksimir (Maksimir i Medvešćak), Novi Zagreb, Susedgrad (Susedgrad i Črnomerec), Trešnjevka i Trnje (Trnje i Pešćenica) nadležne za područje grada Zagreba obavljaju poslove utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima poduzetnicima (fizičkim i pravnim osobama) rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova navedenih ispostava ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za poduzetnike – dobit

Odjel za poduzetnike – dobit obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak

Odjel za poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

2.11. ISPOSTAVA SESVETE

Ispostava Sesvete nadležna za Sesvete obavlja poslove utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje i naplate poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova Ispostave Sesvete ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit

Odjel za poduzetnike – dobit obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak

Odjel za poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

2.15. ISPOSTAVA ZA POREZE GRAĐANA

Ispostava za poreze građana nadležna za područje grada Zagreba (osim Sesveta) obavlja poslove utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova Ispostave za poreze građana ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane I

Odjel za građane I obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za građane II

Odjel za građane II obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika, a koji se odnose na utvrđivanje i razrez lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za nekretnine I

Odjel za nekretnine I obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor.

Odjel za nekretnine II

Odjel za nekretnine II obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika, a koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 40. i članak 40. mijenjaju se i glase:

»3. PODRUČNI URED SREDIŠNJA HRVATSKA

Članak 40.

U Područnom uredu Središnja Hrvatska obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Središnja Hrvatska ustrojavaju se:

3.1. Ured pročelnika

3.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.3. Služba za nadzor

3.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

3.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

3.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

3.3.4. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

3.3.5. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

3.3.6. Odjel za nadzor fiskalizacije

3.3.7. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

3.4. Služba za naplatu i ovrhu

3.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

3.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

3.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

3.5. Služba za prekršajni postupak

3.6. Služba za opće poslove

3.7. Ispostava Dugo Selo

3.7.1. Odjel za građane

3.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit

3.7.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

3.8. Ispostava Karlovac

3.8.1. Odjel za građane

3.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit

3.8.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

3.9. Ispostava Krapina

3.9.1. Odjel za građane

3.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit

3.9.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

3.10. Ispostava Kutina

3.10.1. Odjel za građane

3.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit

3.10.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

3.11. Ispostava Ogulin

3.11.1. Odjel za građane

3.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit

3.11.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

3.12. Ispostava Samobor

3.12.1. Odjel za građane

3.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit

3.12.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

3.13. Ispostava Sisak

3.13.1. Odjel za građane

3.13.2. Odjel za poduzetnike – dobit

3.13.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

3.14. Ispostava Velika Gorica

3.14.1. Odjel za građane

3.14.2. Odjel za naplatu

3.14.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

3.15. Ispostava Zabok

3.15.1. Odjel za građane

3.15.2. Odjel za poduzetnike – dobit

3.15.3. Odjel za poduzetnike – dohodak.

3.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se kao služba te istom neposredno upravlja pročelnik. U uredu pročelnika obavljaju se administrativni, upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na upravljanje radom područnog ureda, osiguravanje zakonitog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti područnog ureda, organiziranje i koordiniranje rada službi, odjela i ispostava unutar područnog ureda i osiguravanje jedinstvenog postupanja u utvrđivanju, nadzoru i naplati poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga područnog ureda.

3.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima u područnom uredu; koordinira rad ispostava sa ciljem jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja sa drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda; izrađuje odgovore, mišljenja i upute u najsloženijim postupcima po upitima poreznih obveznika; koordinira izradu odgovora na upite u ispostavama; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava Uredu pročelnika i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje seminarima i radionicama o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a.

3.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pojedinih vrsta poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rezultata nadzora; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda vezano za pokretanje postupka nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju pokrenutih postupaka nadzora u Područnom uredu te o istima sastavlja izvješća; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pravodobnosti i ispravnosti izdavanja računa te iskazivanja i plaćanja poreznih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; postupa po nalozima Središnjeg ureda Porezne uprave; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i surađuje sa ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u pogledu zajedničkih inspekcijskih nadzora; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu; obavlja i druge upravne i stručne poslove vezano za nadzor poreznih obveznika fizičkih i pravnih osoba.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu sa planom; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda.

3.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost i obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

3.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

3.3.4. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti kod pravnih i fizičkih osoba; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku.

3.3.5. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili porez na dohodak, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili dohodak; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dohotka kod pravnih i fizičkih osoba.

3.3.6. Odjel za nadzor fiskalizacije

Odjel za nadzor fiskalizacije obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor izdavanja i evidentiranja računa u skladu sa posebnim propisima; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu sa posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata te zaprimanje i izdavanje nadzornih markica za zabavne automate.

3.3.7. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove u području nadzora po zahtjevima državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija; po zahtjevima i u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske te po zahtjevima koji se odnose na nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine. Nadležan je za kontrolu nelegalnog priređivanja igara na sreću.

3.4. SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečajnih nagodbi i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu i ovrhu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije pokreće, provodi i sudjeluje u postupcima stečajeva nad fizičkim i pravnim osobama a radi naplate potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave; pokreće postupke brisanja društava iz sudskog registra, te provodi postupak prijavljivanja potraživanja u likvidacijskim postupcima; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za postupak predstečajne nagodbe kod dužnika u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik te sudjeluje i glasuje na ročištima pred nadležnim tijelima.

3.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

Odjel za naplatu i ovrhu I obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije.

3.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

Odjel za naplatu i ovrhu II obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

3.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; pokreće postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu sa posebnim propisom; vodi evidencije, sastavlja izvješća, sudjeluje na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

3.6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove javne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

3.7. – 3.15. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA SREDIŠNJA HRVATSKA

U Područnom ured Središnja Hrvatska ustrojavaju se sljedeće ispostave:

3.7. Ispostava Dugo Selo sa sjedištem u Dugom selu za područje gradova Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina te općina: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

3.8. Ispostava Karlovac sa sjedištem u Karlovcu za područje gradova Karlovac i Ozalj te općina: Draganić, Krnjak, Lasinja, Žakanje, Ribnik i Kamanje.

3.9. Ispostava Krapina sa sjedištem u Krapini za područje gradova: Krapina, Pregrada i Zlatar te općina: Đurmanec, Petrovsko, Radoboj, Jesenje, Budinščina, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Zlatar Bistrica, Novi Golubovec, Desinić i Hum na Sutli.

3.10 Ispostava Kutina sa sjedištem u Kutini za područje gradova Kutina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Popovača te općina: Majur, Dvor, Velika Ludina, Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari i Hrvatska Dubica.

3.11. Ispostava Ogulin sa sjedištem u Ogulinu za područje gradova: Ogulin, Duga Resa i Slunj te općina: Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj, Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić, Cetingrad, Rakovica i Vojnić.

3.12. Ispostava Samobor sa sjedištem u Samoboru za područje gradova Samobor, Jastrebarsko, Zaprešić i Sveta Nedelja te općina: Klinča Sela, Pisarovina, Krašić, Žumberak, Stupnik, Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća.

3.13. Ispostava Sisak sa sjedištem u Sisku za područje gradova Sisak, Glina i Petrinja te općina: Gvozd, Lekenik, Martinska Ves, Sunja i Topusko.

3.14. Ispostava Velika Gorica sa sjedištem u Velikoj Gorici za područje Grada Velika Gorica te općina: Kravarsko, Pokupsko i Orle.

3.15. Ispostava Zabok sa sjedištem u Zaboku za područje gradova: Zabok, Donja Stubica, Klanjec i Oroslavje te općina: Gornja Stubica, Marija Bistrica, Stubičke Toplice, Kraljevec na Sutli, Tuhelj, Zagorska Sela, Kumrovec, Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.

U Ispostavama Dugo Selo, Karlovac, Krapina, Kutina, Ogulin, Samobor, Sisak, Velika Gorica i Zabok se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova ispostava Dugo Selo, Karlovac, Krapina, Kutina, Ogulin, Samobor, Sisak, Velika Gorica i Zabok ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit

Odjel za poduzetnike – dobit obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak

Odjel za poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 40.a i članak 40.a brišu se.

Članak 19.

Naslov iznad članka 41. i članak 41. mijenjaju se i glase:

»4. PODRUČNI URED SJEVERNA HRVATSKA

Članak 41.

U Područnom uredu Sjeverna Hrvatska obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Sjeverna Hrvatska se ustrojavaju:

4.1. Ured pročelnika

4.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.3. Služba za nadzor

4.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

4.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost

4.3.3. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

4.3.4. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

4.3.5. Odjel za nadzor fiskalizacije

4.3.6. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

4.4. Služba za naplatu i ovrhu

4.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

4.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

4.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

4.5. Služba za prekršajni postupak

4.6. Služba za opće poslove

4.7. Ispostava Bjelovar

4.7.1. Odjel za građane

4.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit

4.7.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

4.8. Ispostava Čakovec

4.8.1. Odjel za građane

4.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit

4.8.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

4.9. Ispostava Daruvar

4.9.1. Odjel za građane

4.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit

4.9.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

4.10. Ispostava Đurđevac

4.10.1. Odjel za građane

4.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

4.11. Ispostava Ivanec

4.11.1. Odjel za građane

4.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit

4.11.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

4.12. Ispostava Koprivnica

4.12.1. Odjel za građane

4.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit

4.12.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

4.13. Ispostava Varaždin

4.13.1. Odjel za građane

4.13.2. Odjel za poduzetnike – dobit

4.13.3. Odjel za poduzetnike – dohodak.

4.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se kao služba te istom neposredno upravlja pročelnik. U uredu pročelnika obavljaju se administrativni, upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na upravljanje radom područnog ureda, osiguravanje zakonitog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti područnog ureda, organiziranje i koordiniranje rada službi, odjela i ispostava unutar područnog ureda i osiguravanje jedinstvenog postupanja u utvrđivanju, nadzoru i naplati poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga područnog ureda.

4.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima u područnom uredu; koordinira rad ispostava sa ciljem jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja sa drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda; izrađuje odgovore, mišljenja i upute u najsloženijim postupcima po upitima poreznih obveznika; koordinira izradu odgovora na upite u ispostavama; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava Uredu pročelnika i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje seminarima i radionicama o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a.

4.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pojedinih vrsta poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rezultata nadzora; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda vezano za pokretanje postupka nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju pokrenutih postupaka nadzora u Područnom uredu te o istima sastavlja izvješća; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama EU; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pravodobnosti i ispravnosti izdavanja računa te iskazivanja i plaćanja poreznih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; postupa po nalozima Središnjeg ureda Porezne uprave; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i surađuje sa ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u pogledu zajedničkih inspekcijskih nadzora; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu; obavlja i druge upravne i stručne poslove vezano za nadzor poreznih obveznika fizičkih i pravnih osoba.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu sa planom; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda.

4.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

4.3.3. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti kod pravnih i fizičkih osoba; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku.

4.3.4. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili porez na dohodak, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili dohodak; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dohotka kod pravnih i fizičkih osoba.

4.3.5. Odjel za nadzor fiskalizacije

Odjel za nadzor fiskalizacije obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor izdavanja i evidentiranja računa u skladu sa posebnim propisima; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu sa posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata te zaprimanje i izdavanje nadzornih markica za zabavne automate.

4.3.6. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove u području nadzora po zahtjevima državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija; po zahtjevima i u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske te po zahtjevima koji se odnose na nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine. Nadležan je za kontrolu nelegalnog priređivanja igara na sreću.

4.4. SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečajnih nagodbi i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu i ovrhu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije pokreće, provodi i sudjeluje u postupcima stečajeva nad fizičkim i pravnim osobama a radi naplate potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave; pokreće postupke brisanja društava iz sudskog registra, te provodi postupak prijavljivanja potraživanja u likvidacijskim postupcima; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za postupak predstečajne nagodbe kod dužnika u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik te sudjeluje i glasuje na ročištima pred nadležnim tijelima.

4.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

Odjel za naplatu i ovrhu I obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

4.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

Odjel za naplatu i ovrhu II obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

4.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; pokreće postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu sa posebnim propisom; vodi evidencije, sastavlja izvješća, sudjeluje na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

4.6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove javne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

4.7. – 4.13. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA SJEVERNA HRVATSKA

Područnom uredu Sjeverna Hrvatska ustrojavaju se sljedeće ispostave:

4.7. Ispostava Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru za područje gradova: Bjelovar i Čazma te općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac, Zrinski Topolovac, Ivanska i Štefanje.

4.8. Ispostava Čakovec sa sjedištem u Čakovcu za područje gradova: Čakovec, Prelog i Mursko Središće te općina: Belica, Domašinec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Sveti Juraj na Bregu, Štrigova, Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Strahoninec, Šenkovec, Pribislavec, Selnica, Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.

4.9. Ispostava Daruvar sa sjedištem u Daruvaru za područje gradova: Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje te općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač, Berek, Hercegovac, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac.

4.10. Ispostava Đurđevac sa sjedištem u Đurđevcu za područje grada Đurđevca i općina: Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Molve, Virje, Kalinovac, Novo Virje i Podravske Sesvete.

4.11. Ispostava Ivanec sa sjedištem u Ivancu za područje gradova: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina: Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Martijanec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec, Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko.

4.12. Ispostava Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici za područje gradova: Koprivnica i Križevci te općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka.

4.13. Ispostava Varaždin sa sjedištem u Varaždinu za područje grada Varaždina i općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

U Ispostavama Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Ivanec, Koprivnica i Varaždin se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova ispostava Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Ivanec, Koprivnica i Varaždin ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit

Odjel za poduzetnike – dobit obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak

Odjel za poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

U Ispostavi Đurđevac se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova Ispostave Đurđevac ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 41.a i članak 41.a brišu se.

Članak 21.

Naslov iznad članka 42. i članak 42. mijenjaju se i glase:

»5. PODRUČNI URED SLAVONIJA I BARANJA

Članak 42.

U Područnom uredu Slavonija i Baranja obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Slavonija i Baranja ustrojavaju se:

5.1. Ured pročelnika

5.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.3. Služba za nadzor

5.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

5.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

5.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

5.3.4. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

5.3.5. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

5.3.6. Odjel za nadzor fiskalizacije

5.3.7. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

5.4. Služba za naplatu i ovrhu

5.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

5.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

5.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

5.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III

5.5. Služba za prekršajni postupak

5.6. Služba za opće poslove

5.7. Ispostava Beli Manastir

5.7.1. Odjel za građane

5.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

5.8. Ispostava Đakovo

5.8.1. Odjel za građane

5.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.8.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

5.9. Ispostava Nova Gradiška

5.9.1. Odjel za građane

5.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

5.10. Ispostava Osijek

5.10.1. Odjel za građane

5.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.10.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

5.11. Ispostava Požega

5.11.1. Odjel za građane

5.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.11.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

5.12. Ispostava Slatina

5.12.1. Odjel za građane

5.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

5.13. Ispostava Slavonski Brod

5.13.1. Odjel za građane

5.13.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.13.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

5.14. Ispostava Vinkovci

5.14.1. Odjel za građane

5.14.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.14.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

5.15. Ispostava Virovitica

5.15.1. Odjel za građane

5.15.2. Odjel za poduzetnike – dobit

5.15.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

5.16. Ispostava Vukovar

5.16.1. Odjel za građane

5.16.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

5.17. Ispostava Županja

5.17.1. Odjel za građane

5.17.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak.

5.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se kao služba te istom neposredno upravlja pročelnik. U uredu pročelnika obavljaju se administrativni, upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na upravljanje radom područnog ureda, osiguravanje zakonitog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti područnog ureda, organiziranje i koordiniranje rada službi, odjela i ispostava unutar područnog ureda i osiguravanje jedinstvenog postupanja u utvrđivanju, nadzoru i naplati poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga područnog ureda.

5.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima u područnom uredu; koordinira rad ispostava sa ciljem jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja sa drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda; izrađuje odgovore, mišljenja i upute u najsloženijim postupcima po upitima poreznih obveznika; koordinira izradu odgovora na upite u ispostavama; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava Uredu pročelnika i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje seminarima i radionicama o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a.

5.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pojedinih vrsta poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rezultata nadzora; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda vezano za pokretanje postupka nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju pokrenutih postupaka nadzora u Područnom uredu te o istima sastavlja izvješća; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pravodobnosti i ispravnosti izdavanja računa te iskazivanja i plaćanja poreznih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; postupa po nalozima Središnjeg ureda Porezne uprave; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i surađuje sa ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u pogledu zajedničkih inspekcijskih nadzora; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu; obavlja i druge upravne i stručne poslove vezano za nadzor poreznih obveznika fizičkih i pravnih osoba.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu sa planom; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda.

5.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

5.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

5.3.4. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti kod pravnih i fizičkih osoba; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku.

5.3.5. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili porez na dohodak; upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili dohodak; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dohotka kod pravnih i fizičkih osoba.

5.3.6. Odjel za nadzor fiskalizacije

Odjel za nadzor fiskalizacije obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor izdavanja i evidentiranja računa u skladu sa posebnim propisima; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu sa posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata te zaprimanje i izdavanje nadzornih markica za zabavne automate.

5.3.7. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove u području nadzora po zahtjevima državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija; po zahtjevima i u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske te po zahtjevima koji se odnose na nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine. Nadležan je za kontrolu nelegalnog priređivanja igara na sreću.

5.4. SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu sa Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečajnih nagodbi i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu i ovrhu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije pokreće, provodi i sudjeluje u postupcima stečajeva nad fizičkim i pravnim osobama a radi naplate potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave; pokreće postupke brisanja društava iz sudskog registra, te provodi postupak prijavljivanja potraživanja u likvidacijskim postupcima; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za postupak predstečajne nagodbe kod dužnika u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik te sudjeluje i glasuje na ročištima pred nadležnim tijelima.

5.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

Odjel za naplatu i ovrhu I obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu sa Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

5.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

Odjel za naplatu i ovrhu II obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu sa Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

5.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III

Odjel za naplatu i ovrhu III obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu sa Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

5.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; pokreće postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu sa posebnim propisom; vodi evidencije, sastavlja izvješća, sudjeluje na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

5.6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove javne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

5.7. – 5.17. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA SLAVONIJA I BARANJA

U Područnom uredu Slavonija i Baranja ustrojavaju se sljedeće ispostave:

5.7. Ispostava Beli Manastir sa sjedištem u Belom Manastiru za područje gradova: Beli Manastir i Donji Miholjac te općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac, Jagodnjak, Marijanci, Podravska Moslavina, Viljevo i Magadenovac.

5.8. Ispostava Đakovo sa sjedištem u Đakovu za područje gradova: Đakovo i Našice te općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava, Viškovci, Đurđenovac, Feričanci, Koška, Podgorač i Donja Motičina.

5.9. Ispostava Nova Gradiška sa sjedištem u Novoj Gradiški za područje grada Nove Gradiške i Okučani te općina: Cernik, Davor, Nova Kapela, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Vrbje, Gornji Bogićevci, Okučani, Stara Gradiška i Dragalić.

5.10. Ispostava Osijek sa sjedištem u Osijeku za područje gradova: Osijek, Valpovo i Belišće te općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vuka, Vladislavci, Šodolovci, Bizovac i Petrijevci.

5.11. Ispostava Požega sa sjedištem u Požegi za područje gradova: Požega, Kutjevo, Pleternica, Lipik i Pakrac te općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.

5.12. Ispostava Slatina sa sjedištem u Slatini za područje gradova: Slatina i Orahovica te općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin, Crnac, Čačinci i Zdenci.

5.13. Ispostava Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu za područje grada Slavonskog Broda i općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje, Bukovlje, Gornja Vrba i Sikirevci.

5.14. Ispostava Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima za područje gradova: Vinkovci i Otok te općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nuštar, Nijemci, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Tovarnik, Privlaka, Vođinci i Markušica.

5.15. Ispostava Virovitica sa sjedištem u Virovitici za područje grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.

5.16. Ispostava Vukovar sa sjedištem u Vukovaru za područje gradova: Vukovar i Ilok te općine: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Trpinja i Negoslavci.

5.17. Ispostava Županja sa sjedištem u Županji za područje grada Županje i općina: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Vrbanja i Štitar.

U Ispostavama Đakovo, Osijek, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci i Virovitica se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova ispostava Đakovo, Osijek, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci i Virovitica ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit

Odjel za poduzetnike – dobit obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak

Odjel za poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

U Ispostavama Beli Manastir, Nova Gradiška, Slatina, Vukovar i Županja se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova ispostava Beli Manastir, Nova Gradiška, Slatina, Vukovar i Županja ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 42.a i članak 42.a brišu se.

Članak 23.

Naslov iznad članka 43. i članak 43. mijenjaju se i glase:

»6. PODRUČNI URED ISTRA, HRVATSKO PRIMORJE, GORSKI KOTAR I LIKA (skraćeni naziv: PODRUČNI URED ISTRA, PRIMORJE, LIKA)

Članak 43.

U Područnom uredu Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika (skraćeni naziv: Područni ured Istra, Primorje, Lika) obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika (skraćeni naziv: Područni ured Istra, Primorje, Lika) ustrojavaju se:

6.1. Ured pročelnika

6.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.3. Služba za nadzor

6.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

6.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

6.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

6.3.4. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III

6.3.5. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

6.3.6. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

6.3.7. Odjel za nadzor fiskalizacije

6.3.8. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

6.4. Služba za naplatu i ovrhu

6.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

6.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

6.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

6.5. Služba za prekršajni postupak

6.6. Služba za opće poslove

6.7. Ispostava Delnice

6.7.1. Odjel za građane

6.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

6.8. Ispostava Gospić

6.8.1. Odjel za građane

6.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

6.9. Ispostava Krk

6.9.1. Odjel za građane

6.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit

6.9.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

6.10. Ispostava Otočac

6.10.1. Odjel za građane

6.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

6.11. Ispostava Pazin

6.11.1. Odjel za građane

6.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit

6.11.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

6.12. Ispostava Poreč – Parenzo

6.12.1. Odjel za građane

6.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit

6.12.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

6.13. Ispostava Pula – Pola

6.13.1. Odjel za građane

6.13.2. Odjel za poduzetnike – dobit

6.13.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

6.14. Ispostava Rijeka

6.14.1. Odjel za građane I

6.14.2. Odjel za građane II

6.14.3. Odjel za poduzetnike – dobit I

6.14.4. Odjel za poduzetnike – dobit II

6.14.5. Odjel za poduzetnike – dohodak I

6.14.6. Odjel za poduzetnike – dohodak II.

6.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se kao služba te istom neposredno upravlja pročelnik. U uredu pročelnika obavljaju se administrativni, upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na upravljanje radom područnog ureda, osiguravanje zakonitog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti područnog ureda, organiziranje i koordiniranje rada službi, odjela i ispostava unutar područnog ureda i osiguravanje jedinstvenog postupanja u utvrđivanju, nadzoru i naplati poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga područnog ureda.

6.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima u područnom uredu; koordinira rad ispostava sa ciljem jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja sa drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda; izrađuje odgovore, mišljenja i upute u najsloženijim postupcima po upitima poreznih obveznika; koordinira izradu odgovora na upite u ispostavama; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava Uredu pročelnika i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje seminarima i radionicama o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a.

6.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pojedinih vrsta poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rezultata nadzora; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda vezano za pokretanje postupka nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju pokrenutih postupaka nadzora u Područnom uredu te o istima sastavlja izvješća; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pravodobnosti i ispravnosti izdavanja računa te iskazivanja i plaćanja poreznih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; postupa po nalozima Središnjeg ureda Porezne uprave; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i surađuje sa ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u pogledu zajedničkih inspekcijskih nadzora; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu; obavlja i druge upravne i stručne poslove vezano za nadzor poreznih obveznika fizičkih i pravnih osoba.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu sa planom; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda.

6.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

6.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

6.3.4. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

6.3.5. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti kod pravnih i fizičkih osoba; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku.

6.3.6. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili porez na dohodak, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili dohodak; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dohotka kod pravnih i fizičkih osoba.

6.3.7. Odjel za nadzor fiskalizacije

Odjel za nadzor fiskalizacije obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor izdavanja i evidentiranja računa u skladu sa posebnim propisima; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu sa posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata te zaprimanje i izdavanje nadzornih markica za zabavne automate.

6.3.8. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove u području nadzora po zahtjevima državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija; po zahtjevima i u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske te po zahtjevima koji se odnose na nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine. Nadležan je za kontrolu nelegalnog priređivanja igara na sreću.

6.4. SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu sa Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečajnih nagodbi i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama EU; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu i ovrhu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije pokreće, provodi i sudjeluje u postupcima stečajeva nad fizičkim i pravnim osobama a radi naplate potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave; pokreće postupke brisanja društava iz sudskog registra, te provodi postupak prijavljivanja potraživanja u likvidacijskim postupcima; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za postupak predstečajne nagodbe kod dužnika u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik te sudjeluje i glasuje na ročištima pred nadležnim tijelima.

6.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

Odjel za naplatu i ovrhu I obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu sa Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

6.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

Odjel za naplatu i ovrhu II obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu sa Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama Europske unije.

6.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; pokreće postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu sa posebnim propisom; vodi evidencije, sastavlja izvješća, sudjeluje na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

6.6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove javne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

6.7. – 6.14. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ISTRA, HRVATSKO PRIMORJE, GORSKI KOTAR I LIKA (skraćeni naziv: PODRUČNI URED ISTRA, PRIMORJE, LIKA)

U Područnom uredu Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika (skraćeni naziv: Područni ured Istra, Primorje, Lika) ustrojavaju se sljedeće ispostave:

6.7. Ispostava Delnice sa sjedištem u Delnicama za područje gradova: Delnice, Vrbovsko i Čabar te općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad.

6.8. Ispostava Gospić sa sjedištem u Gospiću za područje gradova: Gospić i Novalja (osim Zone B naselja Gajac, katastarska općina Kolan) te općina: Karlobag, Lovinac, Perušić, Donji Lapac, Plitvička jezera i Udbina.

6.9. Ispostava Krk sa sjedištem u Krku za područje gradova: Krk, Rab, Cres i Mali Lošinj te općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat, Vrbnik i Lopar.

6.10. Ispostava Otočac sa sjedištem u Otočcu za područje gradova: Otočac i Senj te općina Brinje i Vrhovine.

6.11. Ispostava Pazin sa sjedištem u Pazinu za područje gradova: Pazin, Buzet i Labin te općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Lanišće, Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

6.12. Ispostava Poreč – Parenzo sa sjedištem u Poreču-Parenzo za područje gradova: Poreč-Parenzo, Buje-Buie, Novigrad-Cittanova i Umag-Umago te općina: Sveti Lovreč, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Brtonigla-Verteneglio, Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole.

6.13. Ispostava Pula – Pola sa sjedištem u Puli-Pola za područje gradova: Pula-Pola, Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano te općina: Barban, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Svetvinčenat, Fažana-Fasana, Bale-Valle, Kanfanar i Žminj.

6.14. Ispostava Rijeka sa sjedištem u Rijeci za područje gradova: Rijeka, Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija, Crikvenica i Novi Vinodolski te općina: Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Vinodolska Općina, Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

U Ispostavama Krk, Pazin, Poreč – Parenzo i Pula – Pola se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova ispostava Krk, Pazin, Poreč – Parenzo i Pula – Pola ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit

Odjel za poduzetnike – dobit obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak

Odjel za poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

U Ispostavi Rijeka se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova Ispostave Rijeka ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane I

Odjel za građane I obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za građane II

Odjel za građane II obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit I

Odjel za poduzetnike – dobit I obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dobit II

Odjel za poduzetnike – dobit II obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak I

Odjel za poduzetnike – dohodak I obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak II

Odjel za poduzetnike – dohodak II obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

U Ispostavama Delnice, Gospić i Otočac se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova ispostava Delnice, Gospić i Otočac ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 43.a i članak 43.a brišu se.

Članak 25.

Iza članka 43.a dodaju se naslov i članak 43.b koji glase:

»7. PODRUČNI URED DALMACIJA

Članak 43.b

U Područnom uredu Dalmacija obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Dalmacija ustrojavaju se:

7.1. Ured pročelnika

7.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7.3. Služba za nadzor

7.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

7.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

7.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

7.3.4. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III

7.3.5. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

7.3.6. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

7.3.7. Odjel za nadzor fiskalizacije

7.3.8. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

7.4. Služba za naplatu i ovrhu

7.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

7.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

7.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

7.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III

7.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV

7.5. Služba za prekršajni postupak

7.6. Služba za opće poslove

7.7. Ispostava Biograd na Moru

7.7.1. Odjel za građane

7.7.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.7.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

7.8. Ispostava Dubrovnik

7.8.1. Odjel za građane

7.8.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.8.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

7.9. Ispostava Knin

7.9.1. Odjel za građane

7.9.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

7.10. Ispostava Makarska

7.10.1. Odjel za građane

7.10.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.10.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

7.11. Ispostava Metković

7.11.1. Odjel za građane

7.11.2. Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

7.12. Ispostava Sinj

7.12.1. Odjel za građane

7.12.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.12.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

7.13. Ispostava Split

7.13.1. Odjel za građane I

7.13.2. Odjel za građane II

7.13.3. Odjel za poduzetnike – dobit I

7.13.4. Odjel za poduzetnike – dobit II

7.13.5. Odjel za poduzetnike – dohodak I

7.13.6. Odjel za poduzetnike – dohodak II

7.14. Ispostava Šibenik

7.14.1. Odjel za građane

7.14.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.14.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

7.15. Ispostava Trogir

7.15.1. Odjel za građane

7.15.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.15.3. Odjel za poduzetnike – dohodak

7.16. Ispostava Zadar

7.16.1. Odjel za građane

7.16.2. Odjel za poduzetnike – dobit

7.16.3. Odjel za poduzetnike – dohodak.

7.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se kao služba te istom neposredno upravlja pročelnik. U uredu pročelnika obavljaju se administrativni, upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na upravljanje radom područnog ureda, osiguravanje zakonitog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti područnog ureda, organiziranje i koordiniranje rada službi, odjela i ispostava unutar područnog ureda i osiguravanje jedinstvenog postupanja u utvrđivanju, nadzoru i naplati poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga područnog ureda.

7.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima u područnom uredu; koordinira rad ispostava sa ciljem jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; surađuje i koordinira postupke utvrđivanja sa drugim područnim uredima; organizira seminare i radionice za službenike područnog ureda; izrađuje odgovore, mišljenja i upute u najsloženijim postupcima po upitima poreznih obveznika; koordinira izradu odgovora na upite u ispostavama; obavlja analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza i poreznih obveznika za područni ured; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti i nadležnosti ispostava Uredu pročelnika i Središnjem uredu; sudjeluje u postupcima donošenja propisa, prisustvuje seminarima i radionicama o pojedinim vrstama poreza i doprinosa; samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO te provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a.

7.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pojedinih vrsta poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rezultata nadzora; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda vezano za pokretanje postupka nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju pokrenutih postupaka nadzora u Područnom uredu te o istima sastavlja izvješća; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor pravodobnosti i ispravnosti izdavanja računa te iskazivanja i plaćanja poreznih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; postupa po nalozima Središnjeg ureda Porezne uprave; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i surađuje sa ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u pogledu zajedničkih inspekcijskih nadzora; utvrđuje nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu; obavlja i druge upravne i stručne poslove vezano za nadzor poreznih obveznika fizičkih i pravnih osoba.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; provodi analizu i pripremne radnje po zaprimljenim zahtjevima za nadzor, utvrđuje razinu prioriteta i relevantnosti te dostavlja predmete u rad drugim odjelima u skladu sa planom; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama područnog ureda; sastavlja izvješća i analize provedenih nadzora; objedinjava i jedinstveno ustrojava evidenciju nadzora na razini područnog ureda; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih područnih ureda.

7.3.2. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

7.3.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

7.3.4. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost; provodi očevide i druge radnje po zahtjevima za pravnu pomoć drugih Područnih ureda i tijela državne uprave; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje i suzbijanja poreznih prijevara sa drugim državama članicama Europske unije.

7.3.5. Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dobit i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dobit, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dobiti kod pravnih i fizičkih osoba; u suradnji sa Službom za ovrhu obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku.

7.3.6. Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa

Odjel za nadzor poreza na dohodak i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili porez na dohodak, obveznih doprinosa kod obveznika koji od djelatnosti utvrđuju i plaćaju porez na dobit ili dohodak; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u oporezivanju dohotka kod pravnih i fizičkih osoba.

7.3.7. Odjel za nadzor fiskalizacije

Odjel za nadzor fiskalizacije obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor izdavanja i evidentiranja računa u skladu sa posebnim propisima; upravne i druge stručne poslove vezano za nadzor pravodobnosti uplate poreza i doprinosa; poslove vezano za određivanje i provedbu mjera opreza u skladu sa posebnim propisima; obavlja poslove nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara a koji se odnose na utvrđivanje prostornih i tehničkih uvjeta, sudjelovanje kod izdavanja prethodnih mišljenja, plombiranje automata kao i popis stanja brojčanika na automatima za igre na sreću kod skidanja plombi, provođenje nadzora, tehničkog pregleda automata, stolova, sustava i opreme za igre na sreću kao i kategorizacije automata te zaprimanje i izdavanje nadzornih markica za zabavne automate.

7.3.8. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove u području nadzora po zahtjevima državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija; po zahtjevima i u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske te po zahtjevima koji se odnose na nesrazmjer između prijavljenog dohotka i evidentirane imovine. Nadležan je za kontrolu nelegalnog priređivanja igara na sreću.

7.4. SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

Služba za naplatu i ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu sa Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; obavlja upravne i druge stručne poslove pokretanja postupaka, prijavu i naplatu potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave u likvidacijskim i stečajnim postupcima te postupcima predstečajnih nagodbi i brisanja društava iz sudskog registra; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu i ovrhu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije pokreće, provodi i sudjeluje u postupcima stečajeva nad fizičkim i pravnim osobama a radi naplate potraživanja iz nadležnosti Porezne uprave; pokreće postupke brisanja društava iz sudskog registra, te provodi postupak prijavljivanja potraživanja u likvidacijskim postupcima; surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za postupak predstečajne nagodbe kod dužnika u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik te sudjeluje i glasuje na ročištima pred nadležnim tijelima.

7.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I

Odjel za naplatu i ovrhu I obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu s posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije.

7.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II

Odjel za naplatu i ovrhu II obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu s posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije.

7.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III

Odjel za naplatu i ovrhu III obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu sa posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije.

7.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV

Odjel za naplatu i ovrhu IV obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u skladu s Općim poreznim zakonom i posebnim propisima koji uređuju postupak naplate i ovrhe; pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u skladu s posebnim propisima; pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo; u suradnji sa Službom za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku; surađuje s općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima; obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u naplati poreznih prihoda s drugim državama članicama Europske unije.

7.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; pokreće postupak naplate utvrđenih novčanih kazni u skladu sa posebnim propisom; vodi evidencije, sastavlja izvješća, sudjeluje na seminarima i radionicama iz područja propisa koji uređuju prekršajni postupak; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

7.6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne računovodstvene i materijalno financijske poslove te upravne i stručne poslove iz područja ljudskih resursa u dijelu nadležnosti područnog ureda; obavlja poslove pisarnice i pismohrane; obavlja poslove javne nabave u nadležnosti područnih ureda; obavlja stručne poslove vezano za imovinu područnog ureda, a posebice nekretnina, uredske i informatičke opreme te prijevoznih sredstava koje područni ured ima u vlasništvu ili posjedu; obavlja pomoćne poslove održavanja imovine područnog ureda; koordinira poslove pisarnice i pismohrane u ispostavama iz nadležnosti područnog ureda; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Uredu pročelnika i Središnjem uredu.

7.7. – 7.16. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA DALMACIJA

U Područnom uredu Dalmacija osnivaju se sljedeće ispostave:

7.7. Ispostava Biograd na Moru sa sjedištem u Biogradu na Moru za područje gradova: Biograd na Moru, Benkovac i Obrovac te općina: Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov, Tkon, Gračac, Jasenice, Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci.

7.8. Ispostava Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku za područje gradova: Dubrovnik i Korčula te općina: Konavle, Mljet, Ston, Dubrovačko primorje, Janjina, Župa dubrovačka, Blato, Orebić, Smokvica, Vela Luka, Lumbarda, Trpanj i Lastovo.

7.9. Ispostava Knin sa sjedištem u Kninu za područje gradova: Knin i Drniš te općina: Promina, Ružić, Unešić, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Biskupija.

7.10. Ispostava Makarska sa sjedištem u Makarskoj za područje gradova: Makarska, Omiš, Stari Grad i Hvar te općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora, Tučepi, Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje, Jelsa i Sućuraj.

7.11. Ispostava Metković sa sjedištem u Metkoviću za područje gradova: Metković, Opuzen i Ploče te općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.

7.12. Ispostava Sinj sa sjedištem u Sinju za područje gradova: Sinj, Imotski, Trilj, Vrlika i Vrgorac te općina: Dicmo, Hrvace, Otok, Cista Provo, Proložac, Lovreć, Podbablje, Zagvozd, Zmijavci, Lokvičići i Runovići.

7.13. Ispostava Split sa sjedištem u Splitu za područje gradova: Split, Vis, Komiža i Supetar te općina: Šolta, Podstrana, Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan.

7.14. Ispostava Šibenik sa sjedištem u Šibeniku za područje gradova: Šibenik, Skradin i Vodice te općina: Primošten, Tisno, Pirovac, Rogoznica, Murter-Kornati, Bilice i Tribunj.

7.15. Ispostava Trogir sa sjedištem u Trogiru za područje gradova: Trogir, Solin i Kaštela te općina: Marina, Seget, Okrug, Muć, Klis, Dugopolje, Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac.

7.16. Ispostava Zadar sa sjedištem u Zadru za područje gradova: Zadar, Nin i Pag te općina: Bibinje, Kali, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zemunik Donji, Novigrad, Galovac, Kukljica, Privlaka, Vrsi, Povljana, Kolan i Zona A naselja Gajac.

U Ispostavama Biograd na Moru, Dubrovnik, Makarska, Sinj, Šibenik, Trogir i Zadar se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova ispostava Biograd na Moru, Dubrovnik, Makarska, Sinj, Šibenik, Trogir i Zadar ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit

Odjel za poduzetnike – dobit obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak

Odjel za poduzetnike – dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

U Ispostavi Split se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova Ispostave Split ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane I

Odjel za građane I obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za građane II

Odjel za građane II obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit I

Odjel za poduzetnike – dobit I obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dobit II

Odjel za poduzetnike – dobit II obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe obveznike poreza na dobit i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak I

Odjel za poduzetnike – dohodak I obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

Odjel za poduzetnike – dohodak II

Odjel za poduzetnike – dohodak II obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.

U Ispostavama Knin i Metković se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa poreznim obveznicima rezidentima i nerezidentima; poslovi praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza; poslovi izdavanja isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju u odjelima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa.

Za obavljanje poslova ispostava Knin i Metković ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za građane

Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; obavlja stručne poslove pisarnice i pismohrane te opće poslove iz nadležnosti ispostave; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak

Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslove usklađivanja statusnih podataka i vođenja dosjea; poslove zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslove provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove bilježenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika iz svoje nadležnosti; poslove utvrđivanja gospodarske snage; utvrđuje pravodobnost, zakonitost i ispravnost podnesenih poreznih prijava i poduzima daljnje radnje s ciljem utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa.«.

Članak 26.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»8. URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Članak 45.

U Uredu za velike porezne obveznike obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, tematske sastanke sa poreznim obveznicima ili grupama poreznih obveznika radi rješavanja poreznih rizika u realnom vremenu s ciljem najvećeg mogućeg stupnja dragovoljnog izvršavanja poreznih obveza a u svezi s tim provode se i drugi načini obrade poreznih rizika osim poreznog nadzora, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove, provođenje poslova administrativne suradnje, uvođenje odgovarajuće tehnički podržanih procesa; osiguravanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novih programskih rješenja; koordinaciju poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; podržavanje procesa upravljanja uredom, definiranje i provođenje interne naobrazbe čime se osigurava vertikalno i horizontalno širenje baze znanja, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga područnog ureda.

Ured za velike porezne obveznike obavlja poslove na teritoriju Republike Hrvatske.

U Uredu za velike porezne obveznike ustrojavaju se:

8.1. Ured pročelnika

8.2. Služba za utvrđivanje i naplatu

8.2.1. Odjel za utvrđivanje i naplatu I

8.2.2. Odjel za utvrđivanje i naplatu II

8.2.3. Odjel za ovrhu

8.3. Služba za nadzor

8.3.1. Odjel za nadzor I

8.3.2. Odjel za nadzor II

8.3.3. Odjel za nadzor III

8.4. Služba za podršku poslovanju

8.5. Ispostava za velike porezne obveznike Osijek

8.6. Ispostava za velike porezne obveznike Rijeka

8.7. Ispostava za velike porezne obveznike Split.

8.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se kao služba te istom neposredno upravlja pročelnik. U uredu pročelnika obavljaju se administrativni, upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na upravljanje radom područnog ureda, osiguravanje zakonitog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti područnog ureda, organiziranje i koordiniranje rada službi, odjela i ispostava unutar područnog ureda i osiguravanje jedinstvenog postupanja u utvrđivanju, nadzoru i naplati poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda. Obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i podzakonskim aktima te se donose upravni akti iz djelokruga područnog ureda.

8.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU

Služba za utvrđivanje i naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje prijava za pokretanje optužnog prijedloga; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upit poreznih obveznika; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ovu skupinu poreznih obveznika.

Za obavljanje poslova Službe za utvrđivanje i naplatu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.1. Odjel za utvrđivanje i naplatu I

Odjel za utvrđivanje i naplatu I obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.

8.2.2. Odjel za utvrđivanje i naplatu II

Odjel za utvrđivanje i naplatu II obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.

8.2.3. Odjel za ovrhu

Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe kod skupine velikih poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima te postupcima predstečajne nagodbe; praćenje naplate po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

8.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor velikih poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.3.1. Odjel za nadzor I

Odjel za nadzor I obavlja analizu rizika, transferne cijene, međunarodne poslove i porezne istrage; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; razvija i uvodi metode i tehnike nadzora; planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za velike porezne obveznike; surađuje s drugim nadzornim tijelima; brine se za razvoj znanja s područja nadzora; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

8.3.2. Odjel za nadzor II

Odjel za nadzor II obavlja nadzor velikih poreznih obveznika – financijskih institucija. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

8.3.3. Odjel za nadzor III

Odjel za nadzor III obavlja nadzor velikih poreznih obveznika – ostale djelatnosti. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

8.4. SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVANJU

Služba za podršku poslovanju obavlja sve poslove vezano za upravljanje kadrovskim, financijskim i robnim resursima; planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe ureda, pomaže u postupcima nadzora, surađuje u analizi rizika, poreznim pretragama i uvođenju odgovarajućih tehničko podržanih procesa; osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Ureda vezanih uz upotrijebljenu podršku; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novorazvijenih programskih rješenja; koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; surađuje u analizi rada sustava i predlaže poboljšanja, podržava procese upravljanja ureda i odlučivanja.

8.5. ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK

Ispostava za velike porezne obveznike Osijek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; obavljanje poreznog nadzora velikih poreznih obveznika; izvještava o nadzoru velikih poreznih obveznika Sektor za nadzor; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; knjiženje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provođenje pripisa, otpisa i preknjiženja poreznih i drugih obveza za velike porezne obveznike.

8.6. ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA

Ispostava za velike porezne obveznike Rijeka obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; obavljanje poreznog nadzora velikih poreznih obveznika; izvještava o nadzoru velikih poreznih obveznika Sektor za nadzor; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; knjiženje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provođenje pripisa, otpisa i preknjiženja poreznih i drugih obveza za velike porezne obveznike.

8.7. ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT

Ispostava za velike porezne obveznike Split obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; obavljanje poreznog nadzora velikih poreznih obveznika; izvještava o nadzoru velikih poreznih obveznika Sektor za nadzor; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; knjiženje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provođenje pripisa, otpisa i preknjiženja poreznih i drugih obveza za velike porezne obveznike.«.

Članak 27.

U članku 58. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro«.

U točki 9.4. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro«.

Članak 28.

U članku 60. točki 1.2. iza riječi: »propisima o koncesijama«» dodaju se zarez i riječi: „obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro.«.

U točki 1.2.1. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro.«.

U točki A. mijenja se opis poslova u točki 2. Služba za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, naputke i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

U opisu poslova u točki 3. Služba za robno granične procedure, iza riječi: »provodi carinsko-sigurnosne mjere;« dodaju se riječi: »vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila;«.

Članak 29.

U članku 61. točki 2.2. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro«.

U točki 2.2.1. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro«.

U točki A. mijenja se opis poslova u točki 2. Služba za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, naputke i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

U opisu poslova u točki 3. Služba za robno granične procedure, iza riječi: »provodi carinsko-sigurnosne mjere;« dodaju se riječi: »vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila;«.

Članak 30.

U članku 62. točki 3.2. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro«.

U točki 3.2.1. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro«.

U točki A. mijenja se opis poslova u točki 2. Služba za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, naputke i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

U opisu poslova u točki 3. Služba za robno granične procedure, iza riječi: »provodi carinsko-sigurnosne mjere;« dodaju se riječi: »vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila;«.

Članak 31.

U članku 63. točki 4.2. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro«.

U točki 4.2.1. iza riječi: »propisima o koncesijama« dodaju se zarez i riječi: »obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro«.

U točki A. mijenja se opis poslova u točki 2. Služba za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, naputke i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

U opisu poslova u točki 3. Služba za robno granične procedure, iza riječi: »provodi carinsko-sigurnosne mjere;« dodaju se riječi: »vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila; «.

Članak 32.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Poreznom upravom upravlja ravnatelj koji ima položaj pomoćnika ministra financija, koji ujedno upravlja radom Središnjeg ureda i neposredno Uredom ravnatelja, a u radu mu pomaže zamjenik i pomoćnici ravnatelja. Pomoćnik ministra ravnatelj Porezne uprave može imati zamjenika.

Zamjenik ravnatelja, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja obavlja sve poslove iz djelokruga Porezne uprave, kao i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Radom sektora u Središnjem uredu upravljaju pomoćnici ravnatelja. Pomoćnik ravnatelja za svoj rad i rad sektora kojim upravlja odgovara zamjeniku ravnatelja, ravnatelju i ministru financija.

Radom službe ustrojene neposredno u Središnjem uredu upravlja voditelj službe koji za svoj rad i rad službe neposredno odgovara ravnatelju.

Radom službe u Središnjem uredu upravlja voditelj službe koji za svoj rad i rad službe odgovara pomoćniku ravnatelja i zamjeniku ravnatelja.

Radom odjela u Središnjem uredu upravlja voditelj odjela koji za svoj rad i rad odjela odgovara voditelju službe i pomoćniku ravnatelja.

Radom područnih ureda upravlja pročelnik koji ujedno i neposredno upravlja Uredom pročelnika te za svoj rad i rad područnog ureda odgovara zamjeniku ravnatelja, ravnatelju i ministru financija.

U područnim uredima Zagreb, Središnja Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Slavonija i Baranja, Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika (skraćeni naziv: Područni ured Istra, Primorje, Lika), Dalmacija te u Uredu za velike porezne obveznike pročelnicima u radu pomažu pomoćnici pročelnika koji za svoj rad odgovaraju pročelniku, pomoćniku ravnatelja, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju.

Radom službe u područnom uredu upravlja voditelj službe koji za svoj rad i rad službe odgovora pomoćniku pročelnika i pročelniku područnog ureda.

Radom odjela u područnom uredu upravlja voditelj odjela koji za svoj rad i rad odjela odgovora voditelju službe, pomoćniku pročelnika i pročelniku područnog ureda.

Radom ispostava područnih ureda upravlja voditelj ispostave koji za svoj rad i rad ispostave odgovara pomoćniku pročelnika i pročelniku područnog ureda.

Radom odjela u ispostavama područnih ureda upravlja voditelj odjela koji za svoj rad i rad odjela odgovara voditelju ispostave, pomoćniku pročelnika i pročelniku.«.

Članak 33.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 134/2014), zamjenjuje se Okvirnim brojem potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija koji je sadržan u tablici tiskanoj u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

Članak 34.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 35.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/149

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i
namještenika

1.

KABINET MINISTRA

13

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1


neposredno u glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I PRAVNE POSLOVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.1.1.

SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

1

2.1.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

10

2.1.1.2.

ODJEL ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

5

2.1.2.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

1

2.1.2.1.

ODJEL ZA IZRADU NORMATIVNIH AKATA

5

2.1.2.2.

ODJEL ZA OPĆE PRAVNE POSLOVE

7

2.2.

SLUŽBA ZA OPĆE, SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE

1

2.2.1.

ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

5

2.2.1.1.

PODODSJEK PISARNICA

15

2.2.2.

ODJEL ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE

6

2.2.2.1.

PODODSJEK ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

24

2.3.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

2.3.1.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

12

2.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

5

2.4.

SEKTOR ZA INFORMATIKU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.4.1.

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

8

2.4.2.

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

8

2.5.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

1

2.5.1.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE UŽEG DIJELA MINISTARSTVA

5

2.5.2.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE POREZNE UPRAVE

5

2.5.3.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE CARINSKE UPRAVE

5

GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno

137

3.

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSEneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE

1


neposredno u zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.1.

SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE

1

3.1.1.1.

ODJEL ANALIZA I PROJEKCIJA PRORAČUNSKIH PRIHODA

5

3.1.1.2.

ODJEL FISKALNIH ANALIZA I ISTRAŽIVANJA

5

3.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUN EUROPSKE UNIJE

1

3.1.2.1.

ODJEL ZA VLASTITA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE

4

3.1.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKU PROCEDURU EUROPSKE UNIJE

4

3.1.3.

SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU

1

3.1.3.1.

ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA I PROGNOZA

5

3.1.3.2.

ODJEL FISKALNE STATISTIKE

5


ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJA – UKUPNO

34

3.2.

SEKTOR ZA GOSPODARSTVO

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

1

3.2.1.1.

ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA

6

3.2.1.2.

ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

5

3.2.2.

SLUŽBA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODRŠKU STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

1

3.2.2.1.

ODJEL ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

5

3.2.2.2.

ODJEL ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODRŠKU STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

5

3.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

1

3.2.3.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE I POLITIKU DRŽAVNIH POTPORA

5

3.2.3.2.

ODJEL ZA OCJENU USKLAĐENOSTI DRŽAVNIH POTPORA

5

3.2.3.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJE DRŽAVNIH POTPORA I ELEMENTARNE NEPOGODE

5


SEKTOR ZA GOSPODARSTVO – ukupno

41

3.3.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.3.1.

SLUŽBA ZA BANKARSTVO, PLATNI SUSTAV, OSIGURANJE, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJU

1

3.3.1.1.

ODJEL ZA BANKARSTVO

5

3.3.1.2.

ODJEL ZA PLATNI SUSTAV

3

3.3.1.3.

ODJEL ZA OSIGURANJE

3

3.3.1.4.

ODJEL ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

3

3.3.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, FONDOVE, USLUGE I INSTRUMENTE

1

3.3.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA

5

3.3.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE

4

3.3.3.

SLUŽBA ZA POTROŠAČE, LICENCIRANJE, FINANCIJSKU PISMENOST I NADZOR

1

3.3.3.1.

ODJEL ZA POTROŠAČE I LICENCIRANJE

4

3.3.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKU PISMENOST

3

3.3.3.3.

ODJEL ZA NADZOR

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno

40

3.4.

SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POSLOVA S EUROPSKOM UNIJOM

1

3.4.1.1.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

3.4.1.2.

ODJEL ZA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, COREPER I ODBORE VIJEĆA EUROPSKE UNIJE

5

3.4.2.

SLUŽBA ZA SURADNJU S INSTITUCIJAMA I USTANOVAMA EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA FINANCIJA

1

3.4.2.1.

ODJEL ZA EUROPSKE INSTITUCIJE I BILATERALNU SURADNJU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

3

3.4.2.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE I PROVEDBU PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE

3


SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

– ukupno

20

3.5.

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.5.1.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU FINANCIJSKU SURADNJU

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.5.1.1.

ODJEL ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

4

3.5.1.2.

ODJEL ZA BILATERALNU I MULTILATERALNU SURADNJU

3

3.5.2.

SLUŽBA ZA PROJEKTE I FINANCIJSKO PRAĆENJE

1

3.5.2.1.

ODJEL ZA PROJEKTE

4

3.5.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH UGOVORA

3


SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno

20

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV I EUROPSKU UNIJU – ukupno

156

4.

DRŽAVNA RIZNICAneposredno u državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I IZRADU PRORAČUNA DRŽAVE I PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1

4.1.1.1.

ODJEL ZA PRIPREMU I IZRADU DRŽAVNOG PRORAČUNA

11

4.1.1.2.

ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA I KONSOLIDACIJU PRORAČUNA

5

4.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKE ANALIZE I OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

1

4.1.2.1.

ODJEL ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA I PRORAČUNSKE ANALIZE

5

4.1.2.2.

ODJEL ZA OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

5

4.1.3.

SLUŽBA ZA FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

4.1.3.1.

ODJEL ZA SUSTAV EVIDENCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE

5

4.1.3.2.

ODJEL ZA ANALIZE FISKALNOG KAPACITETA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5


SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno

41

4.2.

SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKE ANALIZE

1

4.2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.1.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.2.

SLUŽBA ZA PLATNI PROMET

1

4.2.2.1.

ODJEL ZA KUNSKI PLATNI PROMET

6

4.2.2.2.

ODJEL ZA DEVIZNI PLATNI PROMET

5

4.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1

4.2.3.1.

ODJEL ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA

7

4.2.3.2.

ODJEL ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO

7

4.2.3.3.

ODJEL ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE

7

4.2.3.4.

ODJEL ZA ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI

7


SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno

54

4.3.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1


NEPOSREDNO U SEKTORU IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.3.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1

4.3.1.1.

ODJEL ZA ZADUŽIVANJA

4

4.3.1.2.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I RIZICIMA

3

4.3.1.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJU JAVNOG DUGA

5

4.3.2.

SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA, FINANCIJSKE OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU

1

4.3.2.1.

ODJEL ZA IZDAVANJE I EVIDENCIJU DRŽAVNIH JAMSTAVA

5

4.3.2.2.

ODJEL ZA NAPLATU DRŽAVNIH JAMSTAVA, POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU I OVRHU

5


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno

26

4.4.

SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.4.1.

SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE

1

4.4.1.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE

5

4.4.1.2.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

4.4.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVNO-INFORMACIJSKOM SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

1

4.4.2.1.

ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

5

4.4.2.2.

ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

6


SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI – ukupno

25

4.5.

SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.5.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

6

4.5.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE KONTROLE

6

4.5.3.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I SUSTAV PROVEDBE

6


SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno

20

DRŽAVNA RIZNICA – ukupno

167

5.

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZORneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

1

5.1.1.

SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

1

5.1.1.1.

ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE

5

5.1.1.2.

ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

5

5.1.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE

1

5.1.2.1.

ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE

5

5.1.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE

5

5.1.3.

SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

1

5.1.3.1.

ODJEL ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

5

5.1.3.2.

ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE

5

5.1.4.

SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

5.1.4.1.

ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE

5

5.1.4.2.

ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA

5

5.1.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK I

8

5.1.6.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK II

8

5.1.7.

SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

1

5.1.7.1.

ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR

5

5.1.7.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

5


FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno

72

5.2.

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

1

5.2.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU

1

5.2.1.1.

ODJEL ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE

12

5.2.1.2.

ODJEL ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV

7

5.2.2.

SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA

1

5.2.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INSTITUCIJE

6

5.2.2.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

6


URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno

34

5.3.

SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.3.1.

SLUŽBA ZA METODOLOGIJU I STANDARDE

8

5.3.2.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU IZOBRAZBE I PROVJERU KVALITETE

8

5.3.3.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

8


SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE – ukupno

26

5.4.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.4.1.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

1

5.4.1.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

6

5.4.1.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

5.4.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1

5.4.2.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.3.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA

1

5.4.3.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

5

5.4.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA

5

5.4.4.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA, NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA, PROCJENU RIZIKA, PLAN I ANALIZU NADZORA

1

5.4.4.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

5

5.4.4.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

5

5.4.4.3.

ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA, PLAN I ANALIZU NADZORA

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno

52

5.5.

SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.5.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE

8

5.5.2.

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

8


SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno

18

5.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.6.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU UŽEG DIJELA MINISTARSTVA, FONDOVA EUROPSKE UNIJE I KORISNIKA PRORAČUNA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA

5

5.6.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU CARINSKOG SUSTAVA

4

5.6.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU POREZNOG SUSTAVA

4


SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – ukupno

15

5.8.

SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

1

5.8.1.

ODJEL ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA

3

5.8.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPANJA PO PRIJAVLJENIM NEPRAVILNOSTIMA I KOORDINACIJU S NADLEŽNIM TIJELIMA

3

5.8.3.

ODJEL ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE RIZICIMA

3


SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno

10

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno

228

6.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK I ZASTUPANJE

1

6.1.1.

ODJEL ZA POREZE, DOPRINOSE I OVRHU

8

6.1.2.

ODJEL ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA

9

6.1.3.

ODJEL ZA LOKALNE POREZE I PREKOGRANIČNO OPOREZIVANJE

6

6.2.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U PREDMETIMA CARINA, TROŠARINA, KONCESIJA, PREDSTEČAJNIH NAGODBI I ZASTUPANJE

1

6.2.1.

ODJEL ZA CARINE, TROŠARINE I KONCESIJE

6

6.2.2.

ODJEL ZA ZASTARU, REPROGRAM, ROBE I USLUGE TE PREDSTEČAJNE NAGODBE

6

6.3.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U POREZNIM NADZORIMA I ZASTUPANJE

1

6.3.1.

ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U VELIKIM I SREDNJIM NADZORIMA

7

6.3.2.

ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U MALIM NADZORIMA

6

6.3.3.

PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

6.3.4.

PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

5

6.3.5.

PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno

65

6.a

SAMOSTALNI SEKTOR ZA OTKRIVANJE POREZNIH PRIJEVARA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.a 1.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE ORGANIZIRANIH POREZNIH PRIJEVARA

8

6.a 2.

SLUŽBA ZA PROVJERU IMOVINE FIZIČKIH OSOBA I POREZNIH DUŽNIKA

8

6.a 3.

SLUŽBA ZA SURADNJU S TIJELIMA KAZNENOG PROGONA

8

SAMOSTALNI SEKTOR ZA OTKRIVANJE POREZNIH PRIJEVARA – ukupno

26


MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno

792


POREZNA UPRAVA1.

SREDIŠNJI URED


1.1.

URED RAVNATELJA

6

1.2.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I NADZOR

19

1.3.

SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.3.1.

SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

11

1.3.2.

SLUŽBA ZA POREZ NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSE

12

1.3.3.

SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, FISKALIZACIJU, NEKRETNINE, LOKALNE POREZE I OSTALA JAVNA DAVANJA

8

1.3.4.

SLUŽBA ZA OPĆI POREZNI ZAKON, POREZNI POSTUPAK I PREKRŠAJE

9

1.3.5.

SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU

10

1.3.6.

SLUŽBA ZA ZABAVNE I NAGRADNE IGRE

11

1.3.7.

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

8

1.3.8.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

8

1.3.9.

SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

8

 

SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno

87

1.4.

SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.4.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA

12

1.4.2.

SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE

9

1.4.3.

SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE

9

1.4.4.

SLUŽBA ZA REGISTRE I DRUGE OPĆE PODATKE

8

1.4.5.

SLUŽBA ZA SUSTAV OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I FISKALIZACIJE

8

1.4.6.

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKI SUSTAV

16

1.4.7.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU POSLOVNIH RJEŠENJA

8

 

SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG

SUSTAVA – ukupno

72

1.5.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.5.1.

SLUŽBA ZA RAZVOJ, ANALIZU RIZIKA, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE

9

1.5.2.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I BORBU PROTIV PRIJEVARA U PDV-u

12

1.5.3.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT

8

1.5.4.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSE

8

1.5.5.

SLUŽBA ZA PODRŠKU NADZORNIM AKTIVNOSTIMA

8

1.5.6.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

8


SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

55

1.6.

SEKTOR ZA NAPLATU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.6.1.

SLUŽBA ZA NAPLATU

20

1.6.2.

SLUŽBA ZA OVRHU

20

1.6.3.

SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

10

 

SEKTOR ZA NAPLATU – ukupno

52

1.7.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.7.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

15

1.7.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

10

1.7.3.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

8

1.7.3.1.

Odjel – Pisarnica

9

1.7.4.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

8

1.7.5.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

21

1.7.6.

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

9

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE – ukupno

82

1.8.

SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.8.1.

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

9

1.8.2.

SLUŽBA ZA POSLOVNE PROCESE I PRAĆENJE UČINKOVITOSTI

14

1.8.3.

SLUŽBA ZA ELEKTRONIČKE SERVISE, PUBLIKACIJE I SUSTAV SERVISA POREZNIM OBVEZNICIMA

17

1.8.4.

SLUŽBA – POZIVNI CENTAR

11

 

SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ – ukupno

53


UKUPNO SREDIŠNJI URED

426


2.

PODRUČNI URED ZAGREB

1

2.1.

URED PROČELNIKA

4

2.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

2.2.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

36

2.2.2.

ODJEL ZA STRANE POREZNE OBVEZNIKE

13

 

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

50

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

16

2.3.2.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I

22

2.3.3.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II

22

2.3.4.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST III

22

2.3.5.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I DOPRINOSA

22

2.3.6.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA

22

2.3.7.

ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE

18

2.3.8.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

25

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

170

2.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

1

2.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

15

2.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I

33

2.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II

33

2.4.4.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III

33

 

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno

115

2.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

24

2.6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

26

2.7.

ISPOSTAVA CENTAR

1

2.7.1.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

15

2.7.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

14

2.7.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

15

 

ISPOSTAVA CENTAR – ukupno

45

2.8.

ISPOSTAVA DUBRAVA

 1

2.8.1.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

14

2.8.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

14

2.8.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

16

 

ISPOSTAVA DUBRAVA – ukupno

45

2.9.

ISPOSTAVA MAKSIMIR

1

2.9.1.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

27

2.9.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

27

2.9.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

27

 

ISPOSTAVA MAKSIMIR – ukupno

82

2.10.

ISPOSTAVA NOVI ZAGREB

1

2.10.1.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

18

2.10.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

18

2.10.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

18

 

ISPOSTAVA NOVI ZAGREB – ukupno

55

2.11.

ISPOSTAVA SESVETE

1

2.11.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

13

2.11.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

14

2.11.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

13

 

ISPOSTAVA SESVETE – ukupno

41

2.12.

ISPOSTAVA SUSEDGRAD

1

2.12.1.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

25

2.12.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

24

2.12.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

30

 

ISPOSTAVA SUSEDGRAD – ukupno

80

2.13.

ISPOSTAVA TREŠNJEVKA

1

2.13.1.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

24

2.13.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

22

2.13.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

28

 

ISPOSTAVA TREŠNJEVKA – ukupno

75

2.14.

ISPOSTAVA TRNJE

1

2.14.1.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

21

2.14.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

22

2.14.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

29

 

ISPOSTAVA TRNJE – ukupno

73

2.15.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA

1

2.15.1.

ODJEL ZA GRAĐANE I

30

2.15.2.

ODJEL ZA GRAĐANE II

31

2.15.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE I

23

2.15.4.

ODJEL ZA NEKRETNINE II

23

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA – ukupno

108

 

PODRUČNI URED ZAGREB – ukupno

994

 

 

 

3.

PODRUČNI URED SREDIŠNJA HRVATSKA

1

3.1.

URED PROČELNIKA

4

3.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

3.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

3.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

8

3.3.2.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I

25

3.3.3.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II

24

3.3.4.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I DOPRINOSA

17

3.3.5.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA

17

3.3.6.

ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE

23

3.3.7.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

16

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

131

3.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

1

3.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

8

3.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I

45

3.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II

40

 

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno

94

3.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

16

3.6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

21

3.7.

ISPOSTAVA DUGO SELO

1

3.7.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

32

3.7.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

15

3.7.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

19

 

ISPOSTAVA DUGO SELO – ukupno

67

3.8.

ISPOSTAVA KARLOVAC

 1

3.8.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

17

3.8.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

10

3.8.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

10

 

ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno

38

3.9.

ISPOSTAVA KRAPINA

1

3.9.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

14

3.9.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

8

3.9.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

12

 

ISPOSTAVA KRAPINA – ukupno

35

3.10.

ISPOSTAVA KUTINA

 1

3.10.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

10

3.10.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

10

3.10.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

11

 

ISPOSTAVA KUTINA – ukupno

32

3.11.

ISPOSTAVA OGULIN

3.11.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

17

3.11.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

5

3.11.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

7

 

ISPOSTAVA OGULIN – ukupno

30

3.12.

ISPOSTAVA SAMOBOR

 1

3.12.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

30

3.12.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

24

3.12.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

29

 

ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno

84

3.13.

ISPOSTAVA SISAK

 1

3.13.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

16

3.13.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

13

3.13.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

15

 

ISPOSTAVA SISAK – ukupno

45

3.14.

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

3.14.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

13

3.14.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

7

3.14.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

12

 

ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno

33

3.15.

ISPOSTAVA ZABOK

1

3.15.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

14

3.15.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

10

3.15.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

12


ISPOSTAVA ZABOK – ukupno

37

 

PODRUČNI URED ZA SREDIŠNJU HRVATSKU – ukupno

685


4.

PODRUČNI URED SJEVERNA HRVATSKA

1

4.1.

URED PROČELNIKA

4

4.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

15

4.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

4.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

6

4.3.2.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

28

4.3.3.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I DOPRINOSA

27

4.3.4.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA

13

4.3.5.

ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE

11

4.3.6.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

13

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

99

4.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

1

4.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

8

4.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I

31

4.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II

28

 

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno

68

4.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

12

4.6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

15

4.7.

ISPOSTAVA BJELOVAR

1

4.7.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

15

4.7.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

11

4.7.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

11

 

ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno

38

4.8.

ISPOSTAVA ČAKOVEC

 1

4.8.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

17

4.8.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

25

4.8.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

20

 

ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno

63

4.9.

ISPOSTAVA DARUVAR

 1

4.9.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

12

4.9.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

5

4.9.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

7

 

ISPOSTAVA DARUVAR – ukupno

25

4.10.

ISPOSTAVA ĐURĐEVAC

1

4.10.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

5

4.10.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

6

 

ISPOSTAVA ĐURĐEVAC – ukupno

12

4.11.

ISPOSTAVA IVANEC

 1

4.11.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

12

4.11.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

10

4.11.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

8

 

ISPOSTAVA IVANEC – ukupno

31

4.12.

ISPOSTAVA KOPRIVNICA

4.12.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

4.12.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

14

4.12.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

15

 

ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno

39

4.13.

ISPOSTAVA VARAŽDIN

 1

4.13.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

16

4.13.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

16

4.13.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

15

 

ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno

48

 

PODRUČNI URED SJEVERNA HRVATSKA – ukupno

470

 

5.

PODRUČNI URED SLAVONIJA I BARANJA

1

5.1.

URED PROČELNIKA

4

5.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

5.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

5.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

6

5.3.2.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I

23

5.3.3.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II

22

5.3.4.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I DOPRINOSA

16

5.3.5.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA

11

5.3.6.

ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE

21

5.3.7.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

16

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

116

5.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

1

5.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

11

5.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I

28

5.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II

28

5.4.4.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III

28

 

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno

96

5.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

19

5.6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

23

5.7.

ISPOSTAVA BELI MANASTIR

5.7.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

5.7.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

10

 

ISPOSTAVA BELI MANASTIR – ukupno

20

5.8.

ISPOSTAVA ĐAKOVO

5.8.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

5.8.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

9

5.8.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

10

 

ISPOSTAVA ĐAKOVO – ukupno

29

5.9.

ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA

5.9.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

5.9.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

10


ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA – ukupno

20

5.10.

ISPOSTAVA OSIJEK

 1

5.10.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

23

5.10.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

26

5.10.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

25

 

ISPOSTAVA OSIJEK – ukupno

75

5.11.

ISPOSTAVA POŽEGA

5.11.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

15

5.11.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

6

5.11.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

16

 

ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno

38

5.12.

ISPOSTAVA SLATINA

1

5.12.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

8

5.12.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

10

 

ISPOSTAVA SLATINA – ukupno

19

5.13.

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD

5.13.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

12

5.13.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

14

5.13.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

19

 

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno

46

5.14.

ISPOSTAVA VINKOVCI

 1

5.14.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

5.14.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

10

5.14.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

13

 

ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno

33

5.15.

ISPOSTAVA VIROVITICA

1

5.15.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

8

5.15.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

8

5.15.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

8

 

ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno

25

5.16.

ISPOSTAVA VUKOVAR

 1

5.16.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

5.16.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

11

 

ISPOSTAVA VUKOVAR – ukupno

21

5.17.

ISPOSTAVA ŽUPANJA

5.17.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

5.17.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

8


ISPOSTAVA ŽUPANJA – ukupno

18

 

PODRUČNI URED SLAVONIJA I BARANJA – ukupno

620


6.

PODRUČNI URED ISTRA, HRVATSKO PRIMORJE, GORSKI KOTAR I LIKA (skraćeni naziv: PODRUČNI URED ISTRA, PRIMORJE, LIKA)

1

6.1.

URED PROČELNIKA

4

6.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

6.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

6.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

10

6.3.2.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I

21

6.3.3.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II

21

6.3.4.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST III

21

6.3.5.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I DOPRINOSA

22

6.3.6.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA

20

6.3.7.

ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE

22

6.3.8.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

22

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

160

6.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

1

6.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

12

6.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I

34

6.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II

34

 

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno

81

6.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

14

6.6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

25

6.7.

ISPOSTAVA DELNICE

1

6.7.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

6.7.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

11

 

ISPOSTAVA DELNICE – ukupno

21

6.8.

ISPOSTAVA GOSPIĆ

 1

6.8.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

10

6.8.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

11

 

ISPOSTAVA GOSPIĆ – ukupno

22

6.9.

ISPOSTAVA KRK

 1

6.9.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

11

6.9.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

15

6.9.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

14

 

ISPOSTAVA KRK – ukupno

41

6.10.

ISPOSTAVA OTOČAC

6.10.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

8

6.10.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

8

 

ISPOSTAVA OTOČAC – ukupno

17

6.11.

ISPOSTAVA PAZIN

6.11.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

15

6.11.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

11

6.11.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

13

 

ISPOSTAVA PAZIN – ukupno

40

6.12.

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO

6.12.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

18

6.12.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

18

6.12.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

17

 

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno

54

6.13.

ISPOSTAVA PULA – POLA

 1

6.13.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

23

6.13.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

22

6.13.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

27

 

ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno

73

6.14.

ISPOSTAVA RIJEKA

 1

6.14.1.

ODJEL ZA GRAĐANE I

22

6.14.2.

ODJEL ZA GRAĐANE II

23

6.14.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

24

6.14.4.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

23

6.14.5.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK I

22

6.14.6.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK II

22

 

ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno

137

 

PODRUČNI URED ISTRA, HRVATSKO PRIMORJE, GORSKI KOTAR I LIKA (skraćeni naziv: PODRUČNI URED ISTRA, PRIMORJE, LIKA) – ukupno

707

  

7.

PODRUČNI URED DALMACIJA

1

7.1.

URED PROČELNIKA

4

7.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

7.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

7.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

9

7.3.2.

ODJEL ZA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I

25

7.3.3.

ODJEL ZA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II

25

7.3.4.

ODJEL ZA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST III

26

7.3.5.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I DOPRINOSA

26

7.3.6.

ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA

26

7.3.7.

ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE

26

7.3.8.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

25

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

189

7.4.

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU

1

7.4.1.

ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

13

7.4.2.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I

24

7.4.3.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II

24

7.4.4.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III

24

7.4.5.

ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV

24

 

SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno

110

7.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

17

7.6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

28

7.7.

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU

7.7.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

9

7.7.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

7

7.7.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

8

 

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU – ukupno

25

7.8.

ISPOSTAVA DUBROVNIK

 1

7.8.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

21

7.8.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

18

7.8.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

16

 

ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno

56

7.9.

ISPOSTAVA KNIN

7.9.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

7

7.9.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

7


ISPOSTAVA KNIN – ukupno

15

7.10.

ISPOSTAVA MAKARSKA

7.10.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

14

7.10.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

14

7.10.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

12

 

ISPOSTAVA MAKARSKA – ukupno

41

7.11.

ISPOSTAVA METKOVIĆ

7.11.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

8

7.11.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK

9

 

ISPOSTAVA METKOVIĆ – ukupno

18

7.12.

ISPOSTAVA SINJ

7.12.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

13

7.12.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

11

7.12.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

10

 

ISPOSTAVA SINJ – ukupno

35

7.13.

ISPOSTAVA SPLIT

7.13.1.

ODJEL ZA GRAĐANE I

19

7.13.2.

ODJEL ZA GRAĐANE II

20

7.13.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I

21

7.13.4.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II

18

7.13.5.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK I

20

7.13.6.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK II

19

 

ISPOSTAVA SPLIT – ukupno

118

7.14.

ISPOSTAVA ŠIBENIK

7.14.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

18

7.14.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

11

7.14.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

10

 

ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno

40

7.15.

ISPOSTAVA TROGIR

7.15.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

15

7.15.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

14

7.15.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

13

 

ISPOSTAVA TROGIR – ukupno

43

7.16.

ISPOSTAVA ZADAR

7.16.1.

ODJEL ZA GRAĐANE

31

7.16.2.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT

14

17.16.3.

ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK

15

 

ISPOSTAVA ZADAR – ukupno

61

 

PODRUČNI URED DALMACIJA – ukupno

818
8.

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

8.1.

URED PROČELNIKA

3

8.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU

1

8.2.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU I

13

8.2.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU II

11

8.2.3.

ODJEL ZA OVRHU

8


SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU – ukupno

33

8.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

8.3.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

8.3.2.

ODJEL ZA NADZOR II

14

8.3.3.

ODJEL ZA NADZOR III

14


SLUŽBA ZA NADZOR -ukupno

44

8.4.

SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVANJU

6

8.5.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK

14

8.6.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA

14

8.7.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT

15

 

URED ZA VELIKE POREZNE

OBVEZNIKE – ukupno

130


POREZNA UPRAVA – ukupno

4850

CARINSKA UPRAVA 

 SREDIŠNJI URED


 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica                                                                                                                                                            

1                       

1.1.

Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

8

1.2.

Služba za operativnu komunikaciju i podršku

30

1.3.

Služba za INTRASTAT

1

 

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.3.1.

Odjel za prikupljanje podataka

46

1.3.2.

Odjel za podršku korisnicima

6

1.3.3.

Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

10

 

UKUPNO – SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

107

2.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za europske poslove

1

2.1.1.

Odjel za provedbu projekata

5

2.1.2.

Odjel za europsku suradnju

5

2.2.

Služba za međunarodnu suradnju

8

 

UKUPNO – SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

21

3.

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.

Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

8

3.2.

Služba za unutarnju kontrolu Split

8

3.3.

Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

8

3.4.

Služba za unutarnju kontrolu Osijek

8

3.5.

Služba za unutarnji nadzor

10

 

UKUPNO – SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

45

4.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

13

4.1.1.

Odjel – pisarnica

9

4.1.2.

Odjel za opće, tehničke i pomoćne poslove

13

4.2.

Služba za pravne poslove

8

4.3.

Služba za stručno usavršavanje– Carinski centar za obuku

8

 

UKUPNO – SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE

53

5.

SEKTOR ZA FINANCIJE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

Služba za obvezna davanja

1

5.1.1.

Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

6

5.1.2.

Odjel za trošarinska i porezna davanja

5

5.1.3.

Odjel za osiguranje duga

5

5.2.

Služba za računovodstvo

1

5.2.1.

Odjel područne riznice

8

5.2.2.

Odjel za proračunsko računovodstvo

6

5.3.

Služba za nabavu i upravljanje imovinom

1

5.3.1.

Odjel za nabavu

10

5.3.2.

Odjel za upravljanje imovinom

9

 

UKUPNO – SEKTOR ZA FINANCIJE

55

6.

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

6.1.

Služba za carinski sustav

1

6.1.1.

Odjel za carinsko-porezni sustav

5

6.1.2.

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

5

6.2.

Služba za carinske procedure

1

6.2.1.

Odjel za provedbu carinskih procedura

5

6.2.2.

Odjel za upravno postupanje i prekršajni postupak

5

6.3.

Služba za provozni postupak i granične procedure

1

6.3.1.

Odjel za provozni postupak i granične procedure

6

6.3.2.

Odjel za potrage i zaključenje postupaka

18

6.4.

Služba za trgovinu, neregistriranu djelatnost, naknade i pravo intelektualnog vlasništva

1

6.4.1.

Odjel za trgovinu i neregistriranu djelatnost

6

6.4.2.

Odjel za naknade i pravo intelektualnog vlasništva

6

 

UKUPNO – SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

64

7.

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

Služba za duhanske prerađevine i alkohol

1

7.1.1.

Odjel za duhanske prerađevine

5

7.1.2.

Odjel za alkohol

5

7.2.

Služba za energente i električnu energiju

1

7.2.1.

Odjel za energente

5

7.2.2.

Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

5

7.3.

Služba – Trošarinski ured za vezu

8

7.4.

Služba za posebne poreze

8

 

UKUPNO – SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

41

8.

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.1.

Služba za carinsku tarifu

1

8.1.1.

Odjel za carinsku tarifu

9

8.1.2.

Odjel za TARIC i kvote

13

8.1.3.

Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku

8

8.2.

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

1

8.2.1.

Odjel za carinsku vrijednost

6

8.2.2.

Odjel za podrijetlo robe

9

 

UKUPNO – SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

50

9.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.1.

Služba za upravljanje rizicima

1

9.1.1.

Odjel za nacionalnu analizu rizika

6

9.1.2.

Odjel za EU analizu rizika

5

9.2.

Služba za carinske istrage

11

9.3.

Služba za mobilne jedinice

1

 

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

9.3.1.

Odjel za mobilne jedinice Zagreb

45

9.3.2.

Odjel za mobilne jedinice Rijeka

45

9.3.3.

Odjel za mobilne jedinice Osijek

45

9.3.4.

Odjel za mobilne jedinice Split

37

9.3.5.

Odjel za mobilne jedinice Ploče

29

9.3.6.

Odjel za mobilne jedinice Zadar

21

9.3.7.

Odjel za mobilne jedinice Varaždin

30

9.4.

Služba za inspekcijski nadzor i provjere

9

 

UKUPNO – SEKTOR ZA NADZOR

296

10.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

Služba za informacijske tehnologije

1

10.1.1.

Odjel za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava

6

10.1.2.

Odjel za standardizaciju i informacijsku sigurnost

6

10.2.

Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike

1

10.2.1.

Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

7

10.2.2.

Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike

6

 

UKUPNO – SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

29

11.

SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

8

11.2.

Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

8

11.3.

Služba za naftne derivate i ugljikovodike

8

11.4.

Služba za industrijske proizvode

8

 

UKUPNO-SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ

36

 

UKUPNO – SREDIŠNJI URED

801


1.

PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

1.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

15

1.1.2.

Odjel za prodaju robe

8

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

24

1.2.

Služba za nadzor

1

1.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

33

1.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

20

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA NADZOR

54

1.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

1.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

27

1.5.

Služba za financije

1

1.5.1.

Odjel za obvezna davanja

25

1.5.2.

Odjel za računovodstvo

14


UKUPNO – SLUŽBA ZA FINANCIJE

40

1.6.

Služba za provedbu tarifnih mjera

15

1.7.

Služba – Operativno komunikacijski centar Zagreb

11


A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Zagreb I

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.1.

Služba za nadzor

42

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

15

1.3.

Služba za robno granične procedure Jankomir i Slobodna zona

25

1.4.

Služba za robno granične procedure Zapadni kolodvor

13

 

UKUPNO-CARINSKI URED ZAGREB I

98

2.

Carinski ured Zagreb II

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.1.

Služba za nadzor

42

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

18

2.3.

Služba za robno granične procedure Žitnjak

24

2.4.

Služba za robno granične procedure Zračna luka

62

2.5.

Služba za robno granične procedure Pošta

23

 

UKUPNO-CARINSKI URED ZAGREB II

172

3.

Carinski ured Krapina

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Služba za nadzor

18

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno granične procedure Krapina i Slobodna zona

11

 

UKUPNO-CARINSKI URED KRAPINA

39

4.

Carinski ured Varaždin

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

4.1.

Služba za nadzor

46

4.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

12

4.3.

Služba za robno granične procedure Varaždin i Slobodna zona

19

4.4.

Služba za robno granične procedure Čakovec

8

 

UKUPNO CARINSKI URED VARAŽDIN

91

5.

Carinski ured Koprivnica

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

5.1.

Služba za nadzor

32

5.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

5.3.

Služba za robno granične procedure Koprivnica

12

5.4.

Služba za robno granične procedure Bjelovar

8

 

UKUPNO – CARINSKI URED KOPRIVNICA

65

6.

Carinski ured Sisak

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Služba za nadzor

14

6.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

6.3.

Služba za robno granične procedure Sisak

10

 

UKUPNO – CARINSKI URED SISAK

35

7.

Carinski ured Karlovac

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Služba za nadzor

18

7.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

7.3.

Služba za robno granične procedure Karlovac

12

 

UKUPNO – CARINSKI URED KARLOVAC

40

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Jasenovac

87

 

UKUPNO – PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

812


2.

PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

2.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

2.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

7

2.1.2.

Odjel za prodaju robe

6

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

14

2.2.

Služba za nadzor

1

2.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

21

2.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

23

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA NADZOR

45

2.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

9

2.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

21

2.5.

Služba za financije

1

2.5.1.

Odjel za obvezna davanja

12

2.5.2.

Odjel za računovodstvo

12


UKUPNO SLUŽBA ZA FINANCIJE

25

2.6.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

2.7.

Služba – Operativno komunikacijski centar Rijeka

12

 

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Rijeka

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.1.

Služba za nadzor

34

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

12

1.3.

Služba za robno granične procedure Luka Rijeka

92

1.4.

Služba za robno granične procedure Škrljevo

17

 

UKUPNO – CARINSKI URED RIJEKA

161

2.

Carinski ured Pula – Pola

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

11

2.1.

Služba za nadzor

48

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

15

2.3.

Služba za robno granične procedure Luka Pula-Pola

29

2.4.

Služba za robno granične procedure Pazin

14

 

UKUPNO – CARINSKI URED PULA

118

3.

Carinski ured Gospić

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

3.1.

Služba za nadzor

11

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno granične procedure Gospić

8

 

UKUPNO – CARINSKI URED GOSPIĆ

31

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo

66

 

UKUPNO – PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

516


3.

PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

3.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

3.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

11

3.1.2.

Odjel za prodaju robe

5

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

17

3.2.

Služba za nadzor

1

3.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

24

3.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

13

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA NADZOR

38

3.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

20

3.5.

Služba za financije

1

3.5.1.

Odjel za obvezna davanja

11

3.5.2.

Odjel za računovodstvo

7


UKUPNO –SLUŽBA ZA FINANCIJE

19

3.6.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

3.7.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Osijek

8

 

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Osijek

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za nadzor

25

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

1.3.

Služba za robno granične procedure Osijek i Slobodna zona

16

1.4.

Služba za robno granične procedure Vinkovci

10

 

UKUPNO – CARINSKI URED OSIJEK

61

2.

Carinski ured Slavonski Brod

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za nadzor

19

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.3.

Služba za robno granične procedure Slavonski Brod i Slobodna zona

16

 

UKUPNO – CARINSKI URED SLAVONSKI BROD

45

3.

Carinski ured Virovitica

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Služba za nadzor

20

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno granične procedure Virovitica

9

 

UKUPNO – CARINSKI URED VIROVITICA

39

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Bajakovo

163

2.

Granični carinski ured Vukovar

104

3.

Granični carinski ured Županja

109

4.

Granični carinski ured Stara Gradiška

97

 

UKUPNO – PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

741
4.

PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

4.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

4.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

18

4.1.2.

Odjel za prodaju robe

8

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

27

4.2.

Služba za nadzor

1

4.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

46

4.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

17

 

UKUPNO – SLUŽBA ZA NADZOR

64

4.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

10

4.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

17

4.5.

Služba za financije

1

4.5.1.

Odjel za obvezna davanja

16

4.5.2.

Odjel za računovodstvo

8


UKUPNO – SLUŽBA ZA FINANCIJE

25

4.6.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

4.7.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Split

8

 

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Split

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.1.

Služba za nadzor

17

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

1.3.

Služba za robno granične procedure Split

49

 

UKUPNO – CARINSKI URED SPLIT

77

2.

Carinski ured Šibenik

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

2.1.

Služba za nadzor

13

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.3.

Služba za robno granične procedure Šibenik

15

 

UKUPNO – CARINSKI URED ŠIBENIK

43

3.

Carinski ured Zadar

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

3.1.

Služba za nadzor

24

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

10

3.3.

Služba za robno granične procedure Zadar

32

 

UKUPNO – CARINSKI URED ZADAR

74

4.

Carinski ured Ploče

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

4.1.

Služba za nadzor

11

4.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

4.3.

Služba za robno granične procedure Ploče

37

 

UKUPNO – CARINSKI URED PLOČE

62

5.

Carinski ured Dubrovnik

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

5.1.

Služba za nadzor

14

5.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

5.3.

Služba za robno granične procedure Dubrovnik

25

5.4.

Služba za robno granične procedure Korčula

9

 

UKUPNO – CARINSKI URED DUBROVNIK

62

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Kamensko

64

2.

Granični carinski ured Vinjani Donji

63

3.

Granični carinski ured Metković

135

4.

Granični carinski ured Karasovići

91

 

UKUPNO – PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

837


 

UKUPNO – CARINSKA UPRAVA

3707


MINISTARSTVO FINANCIJA – ukupno

9349

154 24.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija 154 24.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija 154 24.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija 154 24.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija 154 24.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija