Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2912

Na temelju članka 58. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 148/2013 i 141/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA, DODATKU NA UVJETE RADA TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE POREZNE UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (»Narodne novine«, broj 55/2014), članak 2. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. zamjenik ravnatelja      3,395

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, osam godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima

2. pomoćnik ravnatelja, pročelnik područnog ureda    3,007

3. pomoćnik pročelnika područnog ureda                   2,522

4. voditelj ispostave Porezne uprave (6 odjela ili

više od 10.000 stalnih poreznih obveznika)                  2,279

5. voditelj ispostave (od 3 do 4 odjela)                       2,085

6. voditelj ispostave (2 odjela)                                    1,937

7. voditelj službe u Središnjem uredu                           2,425

8. voditelj službe u područnom uredu                           2,291

9. voditelj odjela za nadzor, za planiranje, pripremu

i analizu nadzora, za otkrivanje porezno kaznenih

djela, za ovrhu, naplatu, stečajeve i likvidacije

u područnom uredu                                                    2,187

10. voditelj odjela – ostali                                          1,919

Stručni uvjeti za točke 2. do 10.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

b) Položaji II. vrste

1. voditelj Odjela – pisarnica                     1,200

Stručni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik – specijalist

viši inspektor – specijalist                           2,134

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose

2. viši porezni revizor                               1,843

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje pet godina na najsloženijim poslovima iz područja poreznog nadzora ili revizije

3. porezni revizor                                       1,794

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima iz područja poreznog nadzora ili revizije

4. viši upravni savjetnik – koordinator u Središnjem uredu

viši upravni savjetnik – koordinator za PDV u područnom uredu

viši upravni savjetnik – koordinator za JOPPD u područnom uredu

viši inspektor – koordinator                    1,843

5. viši inspektor

viši informatički savjetnik

viši upravni savjetnik

viši stručni savjetnik                               1,697

Stručni uvjeti za točke 4. i 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

6. savjetnik – analitičar

samostalni upravni savjetnik                    1,653

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija

7. inspektor

upravni savjetnik za prekršajni postupak   1,503

8. informatički savjetnik

upravni savjetnik

stručni savjetnik                                        1,358

Stručni uvjeti za točke 7. i 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

9. mlađi inspektor                                     1,353

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

10. informatički suradnik

samostalni upravni referent

stručni suradnik                                       1,242

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

d) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste zvanja                      1,164

Stručni uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

2. viši informatički tehničar                        1,164

3. viši informatički referent

viši upravni referent

viši stručni referent

viši stručni tajnik ravnatelja

poreznik II                                             1,145

Stručni uvjeti za točke 2. i 3.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

e) Radna mjesta III. vrste

1. informatički tehničar                         1,067

2. upravni referent

poreznik III                                         1,038

3. administrativni tajnik ravnatelja         0,921

4. informatički referent

stručni referent                                     0,854

5. administrativni tajnik                           0,824

Stručni uvjeti za točke 1. do 5.: srednja stručna sprema i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima, koji ih obavljaju pretežiti dio svakog radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera, sukladno posebnim propisima.

Poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada jesu poslovi radnih mjesta u područnim uredima na kojima se obavljaju poslovi poreznog nadzora, otkrivanja porezno kaznenih djela, ovrhe, naplate, stečajeva i likvidacije, kao i poslovi radnog mjesta – položaja i poslovi unutarnjeg nadzora i kontrole u Središnjem uredu.

Utvrđuje se visina dodatka od 10% na osnovnu plaću«.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/148

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

154 24.12.2014 Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave