Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2913

Na temelju članka 98. stavka 2., članka 112. stavka 1. točke 3. i članka 114. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 1.

U Uredbi o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (»Narodne novine«, broj 69/2012), u članku 2. stavku 2. iza podstavka 2. stavlja se zarez i dodaju se podstavci 3. i 4. koji glase:

»– Uredba Komisije (EU) br. 1123/2013 оd 8. studenoga 2013. o utvrđivanju prava korištenja međunarodnih jedinica sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, (Tekst značajan za EGP) (SL L 299, 9. 11. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1123/2013),

– Uredba (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice s ciljem provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zrakoplovstva do 2020. (Tekst značajan za EGP) (SL L 129, 30. 4. 2014., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 421/2014).«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka na zrakoplovne djelatnosti se na primjeren način primjenjuje Uredba (EU) br. 421/2014.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. iza riječi: »zraka« briše se točka i u zagradi dodaju se riječi: »(u daljnjem tekstu: Zakon).«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministar nadležan za poslove zaštite okoliša u skladu s prosječnom tržišnom cijenom emisijske jedinice u prethodnoj godini, donosi odluku o visini jedinične naknade iz stavka 3. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Odluku iz stavka 4. ovoga članka objavljuje Ministarstvo na internetskim stranicama.

(6) Agencija dostavlja Fondu za zaštite okoliša i energetsku učinkovitost popis operatera postrojenja iz stavka 1. ovoga članka s verificiranim emisijama za prethodnu godinu najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Operater postrojenja i operator zrakoplova može u razdoblju od 2013. do 2020. godine koristiti jedinice smanjenja emisije i ovjerena smanjenja emisije u količini utvrđenoj Uredbom Komisije (EU) br. 1123/2013.

(2) Operater postrojenja i operator zrakoplova ne može u razdoblju od 2013. do 2020. godine koristiti jedinice smanjenja emisije i ovjerena smanjenja emisije za koje postoji restrikcija utvrđena člankom 1. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 550/2011.

(3) Operater postrojenja i operator zrakoplova može u razdoblju od 2013. do 2020. godine koristiti jedinice iz projekata koji se provode u trećim državama iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe.

(4) Agencija će na zahtjev operatera postrojenja izdati emisijske jedinice u zamjenu za ovjerena smanjenja emisije ili jedinice smanjenja emisije.«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1., iza riječi: »poništene« stavlja se točka, a riječi: »sukladno stavku 1. ovoga članka« brišu se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2., riječi: »stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 1.«.

Članak 8.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo na svojoj internetskoj stranici objavljuje podatke o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica, podatke vezano za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija, osim podataka koje su operateri postrojenja i operatori zrakoplova označili poslovnom tajnom sukladno posebnim propisima, u kojem slučaju će se objaviti ukupni podaci.«.

U stavku 2. riječi: »rješenje o dodjeli« zamjenjuju se riječju: »dodjelu«.

Članak 9.

Članak 19. briše se.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/141

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.