Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2914

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA, DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU I POVRŠINA DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, broj 37/2014), u članku 2. točki 5. podtočki 5.3. iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5. i 6. koji glase:

»– stalni granični prijelazi za pogranični promet,

– sezonski granični prijelazi za međunarodni promet putnika,«.

Članak 2.

U članku 4. točki 4. podtočka 4.1. briše se.

Dosadašnje točke 4.2., 4.3., 4.4. i 4.5. postaju točke 4.1., 4.2., 4.3. i 4.4.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/139

Urbroj: 50301-05/05/14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.