Odluka o davanju koncesije društvu ZLATNE TERME - VELIKA d.o.o. za zahvaćanje termalnih voda za balneološke potrebe, sport i rekreaciju

NN 154/2014 (24.12.2014.), Odluka o davanju koncesije društvu ZLATNE TERME - VELIKA d.o.o. za zahvaćanje termalnih voda za balneološke potrebe, sport i rekreaciju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2915

Na temelju članka 175. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE DRUŠTVU ZLATNE TERME – VELIKA d.o.o. ZA ZAHVAĆANJE TERMALNIH VODA ZA BALNEOLOŠKE POTREBE, SPORT I REKREACIJU

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje društvu ZLATNE TERME – VELIKA d.o.o., Velika, Franje Cirakija 40 (u daljnjem tekstu: Koncesionar) neposredno na zahtjev koncesiju za zahvaćanje termalnih voda za balneološke potrebe, sport i rekreaciju, nakon prethodno pribavljenih Koncesijskih uvjeta, klase: 325-03/14-03/0000161, urbroja: 374-21-2-14-3, od 15. listopada 2014. godine, od Hrvatskih voda – Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu.

II.

Na temelju koncesije iz točke I. ove Odluke, Koncesionar stječe pravo zahvaćanja termalnih voda iz izvora 1 (koordinate HTRS96: E = 590554,00; N = 5037087,00) i izvora 2 (koordinate HTRS96: E = 590573,00; N = 5037055,00) na k.č.br. 184/2, k.o. Velika u ukupnoj količini do q=10 l/s, odnosno do maksimalne količine Q = 60.000 m3/god.

III.

Koncesija iz točaka I. i II. ove Odluke daje se na rok od 30 godina od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

IV.

Za danu koncesiju, Koncesionar je dužan plaćati naknadu za koncesiju koja se sastoji od jednokratne i godišnje naknade za koncesiju.

Jednokratna naknada za koncesiju iznosi 24.000,00 kuna, a plaća se najkasnije 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Nakon isteka svake pojedine godine korištenja koncesije za ukupnu količinu zahvaćene vode Hrvatske vode će rješenjem odrediti iznos godišnje naknade za koncesiju i dinamiku plaćanja, sukladno odredbama važećeg akta kojim se uređuju uvjeti davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda u toj godini.

V.

Na temelju ove Odluke, sukladno članku 176. stavku 1. Zakona o vodama, Ministarstvo poljoprivrede u ime Republike Hrvatske sklopit će s Koncesionarom ugovor o koncesiji, kojim će se detaljnije urediti koncesijski odnos.

Ako Koncesionar u roku od 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/480

Urbroj: 50301-05/25-14-3

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.