Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi

NN 154/2014 (24.12.2014.), Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2917

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014), te članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA VODNIH GRAĐEVINA I ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I LJUDI

I.

Donose se Izmjene i dopune Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi (»Narodne novine«, broj 82/2014).

Izmjene i dopune Programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/517

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA VODNIH GRAĐEVINA I ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I LJUDI

U Programu obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi (»Narodne novine«, broj 82/2014), u glavi A. Program obnove regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te vodnih građevina za melioracije, u točki I. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Lokacije sanacija su:

1. Račinovci – proboj savskog nasipa te sanacije odrona i slabih mjesta nasipa gdje se pojavljivalo procjeđivanje uz izgradnju zaobalne berme nasipa sa servisnom cestom po kruni berme. Ukupna dužina sanacije je oko 1800 metara (km 2+680 – km 4+480 – službena stacionaža od granice sa Srbijom),

2. Rajevo Selo – proboj savskog nasipa gdje je izražen odnos temeljnog tla pa je, osim izgradnje novog nasipa, potrebno zatrpati stvorenu rupu te izgraditi zaobalnu bermu nasipa sa servisnom cestom po kruni berme. Dužina sanacije proboja je 160 metara, a sa sanacijom dijela nasipa uzvodno i nizvodno, radovi se protežu na 570 metara (km 22+835 – km 23+405),

3. Topola – sanacija savskog nasipa od km 33+775 – km 35+925, gdje su registrirana tri odrona i procjeđivanje nasipa, a dvije dionice je potrebno povisiti uz izgradnju zaobalne berme nasipa sa servisnom cestom po kruni berme duž cijele dužine sanacije. Dužina sanacije oko 2150 metara,

4. Bošnjaci – sanacija savskog nasipa od km 42+800 – km 46+200, gdje je registriran jedan odron i više procjeđivanja uz izgradnju zaobalne berme nasipa sa servisnom cestom po kruni berme. Dužina sanacije je oko 3400 metara,

5. Štitar – sanacija savskog nasipa izvedbom nadvišenja nasipa u dužini od 1000 metara

6. Babina Greda – sanacija savskog nasipa izvedbom nadvišenja nasipa u dužini od 6350 metara.«.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Krajnji rok za izvedbu radova prema ovom Programu je 20. lipnja 2015. godine.«.

U točki VIII. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ukupna financijska sredstva potrebna za sanaciju šteta od poplava na vodotocima i vodnim građevinama iznose 95.017.923 kune (s PDV-om).«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva potrebna za aktivnu obranu od poplava iznose 13.391.838.kuna (s PDV-om).«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Dio ukupnih troškova obnove vodnih građevina prema ovom Programu čine i troškovi hitnih intervencija koji iznose 6.163.945 kuna (s PDV-om).«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»Ukupna financijska sredstva potrebna za obnovu vodnih građevina prema ovom Programu iznose 114.573.707 kuna (s PDV-om).«.

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva potrebna za namjene iz stavaka 1., 3. i 4. ove točke, kao i ukupna financijska sredstva navode se u Tablici 1.

Tablica 1. Potrebna financijska sredstva


SADAŠNJE STANJE (bez PDV-a)

SADAŠNJE STANJE
(s PDV-om)

DRŽAVNI PRORAČUN s PDV-om

HRVATSKE VODE s
PDV-om

Hitne intervencije + Aktivna obrana od poplava + Sanacije

91.662.056

114.573.707

40.987.000

73.586.707

1. Hitne intervencije

4.931.156

6.163.945

6.163.945

0

Aktivna obrana od poplava + Sanacije

86.730.900

108.409.761

34.823.055

73.586.707

2. Aktivna obrana od poplava

10.716.561

13.391.838

9.450.734

3.941.104

3. Sanacije vodotoka i vodnih građevina

76.014.339

95.017.923

25.372.321

69.645.602

Sanacija prodora savskog nasipa u Rajevom Selu, izrada geomehaničkih i geodetskih podloga, izrada projekta sanacije, nasipavanje odnesenog temeljnog tla, izgradnja nasipa u dužini od oko 100 metara

19.868.228

24.835.285

0

24.835.285

Sanacija prodora savskog nasipa u Račinovcima, izrada geomehaničkih i geodetskih podloga, izrada projekta sanacije, nasipavanje odnesenog temeljnog tla, izgradnja nasipa u dužini od oko 80 metara

18.302.323

22.877.904

0

22.877.904

Sanacija savskog nasipa-Gunja, Đurići, Račinovci

0

0

0

0

Sanacija savskog nasipa-Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo

18.364.170

22.955.213

7.611.587

15.343.626

Sanacija savskog nasipa-Štitar

1.426.300

1.782.875

1.525.000

257.875

Sanacija savskog nasipa-Babina Greda

5.322.712

6.653.390

600.413

6.052.977

Sanacija bankina, predterena i pristupnih cesta uz savski nasip

2.058.722

2.573.403

2.573.403

0

Sanacija građevinskog dijela, strojarske i elektro opreme CS Teča, CS Konjuša-nova

1.367.175

1.708.969

1.708.969

0

Čišćenje kanala I. i I.reda

0

0

0

0

Čišćenje detaljnih melioracijskih kanala III. i IV.reda

9.304.708

11.630.885

11.352.950

277.936

«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Sredstva za financiranje radova u iznosu od 73.586.707 kuna (s PDV-om) osigurat će se iz sredstava Hrvatskih voda i to na pozicijama A.02., A.03. i B.02. Plana upravljanja vodama, dok je preostali dio u iznosu od 40.987.000 kuna (s PDV-om), osiguran u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ukoliko preraspodjelom sredstava bude moguće osigurati dodatna sredstva, stavka učešća iz državnog proračuna može se povećati.«.

154 24.12.2014 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi 154 24.12.2014 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi