Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

NN 154/2014 (24.12.2014.), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

154 24.12.2014 Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

MINISTARSTVO UPRAVE

2918

Na temelju članka 18. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA NAKNADE ZA SKLAPANJE BRAKA IZVAN SLUŽBENE PROSTORIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjerila za određivanje iznosa posebne naknade koja se plaća za sklapanje braka izvan službene prostorije (u nastavku teksta: naknada).

Članak 2.

Zahtjev za sklapanje braka izvan službene prostorije podnosi se matičaru matičnog ureda nadležnog za mjesto u kojemu se brak namjerava sklopiti.

Članak 3.

Mjerila za određivanja iznosa naknade su:

– udaljenost mjesta sklapanja braka od službene prostorije;

– vrijeme sklapanja braka;

– sklapanje braka izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave sukladno propisima te na blagdane i neradne dane što su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Osnovicu za izračun visine iznosa naknade čini prosječna bruto plaća po zaposleniku u Republici Hrvatskoj prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanje braka.

Članak 5.

Ako je mjesto sklapanja braka od službene prostorije udaljeno do 10 km, naknada se plaća u iznosu od 10% osnovice.

Ako je mjesto sklapanja braka od službene prostorije udaljeno više od 10 km, naknada se plaća u iznosu od 1% za svaki kilometar, a najviše do 30% od osnovice.

Članak 6.

Ako se brak sklapa u vremenu:

– od 8.00 do 16.00 sati, naknada se plaća u iznosu od 20% osnovice;

– od 16.00 do 20.00 sati, naknada se plaća u iznosu od 30% osnovice;

– od 20.00 do 22.00 sata, naknada se plaća u iznosu od 50% osnovice.

Članak 7.

Ako se brak sklapa izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave, na blagdane i u neradne dane, naknada iz članka 6. ovog Pravilnika uvećava se za 100%.

Članak 8.

Ukupan iznos naknade čini zbroj pojedinačnih iznosa što su utvrđeni prema mjerilima iz članaka 5., 6. i 7. ovog Pravilnika.

Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene prostorije.

Naknada se uplaćuje u roku od tri dana od dana donošenja odluke o sklapanju braka izvan službene prostorije.

Članak 9.

Ako se brak sklapa izvan službene prostorije zbog zdravstvenih razloga nevjeste i ženika, odnosno jednog od njih, iznos naknade iz članka 8. ovog Pravilnika umanjuje se za 80%.

Članak 10.

Naknada se u skladu s važećom Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba uplaćuje u državni proračun te ima posebnu namjenu.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koriste se za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena i nabavu prikladne službene odjeće za matičare, sukladno odluci predstojnika ureda državne uprave u županijama odnosno pročelnika Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

Visinu naknade iz stavka 2. ovog članka utvrđuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu.

Članak 11.

Matičar je dužan dostaviti mjesečno izvješće o sklopljenim brakovima izvan službene prostorije voditelju službe za opću upravu ureda državne uprave u županiji odnosno pročelniku Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

Plan korištenja sredstava donosi predstojnik ureda državne uprave na prijedlog voditelja službe za opću upravu odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba najkasnije do sredine mjeseca studenoga za tekuću godinu, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove osobnih stanja građana.

Izvješće o izvršenju plana odnosno utrošku ostvarenih sredstava po utvrđenoj namjeni dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove osobnih stanja građana.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 44/12).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-01/14-01/65
Urbroj: 515-03-01-01/1-14-2
Zagreb, 12. prosinca 2014.

Ministar
Arsen Bauk, v. r.