Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka

NN 154/2014 (24.12.2014.), Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka

MINISTARSTVO UPRAVE

2919

Na temelju članka 20. stavka 6. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU POTVRDE ZA SKLAPANJE BRAKA

Članak. 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj Potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka utvrđenih Obiteljskim zakonom, radi sklapanja braka u vjerskom obliku.

Članak 2.

Potvrda se izdaje na obrascu tiskanim uz ovaj Pravilnik, što je njegov sastavni dio. Na obrascu je utvrđen oblik i sadržaj potvrde.

Obrazac Potvrde tiska se na papiru zaštićenom od krivotvorenja s hologramskom zaštitom pod oznakom »DM RH«, otisnutom na prvoj stranici.

Članak 3.

Obrazac Potvrde svijetlozelene je boje.

U sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi boje obrasca.

Obrazac ima serijski broj a obrojčavanje počinje od broja jedan.

Veličina obrasca je 21 × 29,7 cm.

Članak 4.

Potvrda se izdaje u dva primjerka, koji se uručuju ženiku i nevjesti uz njihov potpis.

Jedan primjerak Potvrde, uz potvrđenje da je brak sklopljen, službenik vjerske zajednice vraća matičaru koji je potvrdu izdao, a drugi primjerak zadržava vjerska zajednica.

Članak 5.

Ako vjerska zajednica ima posebno propisanu ispravu iz članka 21. Obiteljskog zakona, kojom potvrđuje sklapanje braka, službenik vjerske zajednice uz takvu ispravu matičaru dostavlja i jedan primjerak prethodno izdane Potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka.

Članak 6.

O izdanim potvrdama vodi se evidencija.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: redni broj, serijski broj potvrde, ime, prezime, OIB i MBG osoba kojima se potvrda izdaje, datum izdavanja potvrde, datum vraćanja potvrde, redni broj i godina upisa sklopljenog braka u maticu vjenčanih i osobno ime matičara.

Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 202/03 i 138/08).

Članak 8.

Obrazac Potvrde utvrđen dosadašnjim propisima može se upotrebljavati do utroška zaliha u matičnom uredu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-01/14-01/65

Urbroj: 515-03-01-01/1-14-1

Zagreb, 12. prosinca 2014.

Ministar

Arsen Bauk, v. r.

OBRASCI

154 24.12.2014 Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka