Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 154/2014 (24.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2921

Na osnovi članka 128. stavka 4. i članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, na 70. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine« broj 75/14), tiskanica iz članka 5. stavka 3. zamjenjuje se tiskanicom koja je tiskana uz ovaj Pravilnik.

U stavku 5. iza riječi: »Iznimno od stavka 3. ovog članka« dodaje se riječ: »skupna«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Iznimno od stavka 3. ovog članka za osobe iz članka 16. stavka 1. točke 5., 9., 12. i 13. (osobe koje sudjeluju u akcijama spašavanja ili u zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih i drugih nepogoda; osobe koje kao članovi terenskih sastava sudjeluju u spašavanju i zdravstvenoj zaštiti u prirodnim i drugim nepogodama; osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja; osobe koje kao članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana u protupožarnoj zaštiti te obavljanja zadataka u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbi), prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti može se podnijeti u obliku skupne prijave za cijelo razdoblje tekuće kalendarske godine, a prava i obveze osnovom iste uvjetovani su nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka.

(7) Iznimno od stavka 3. ovog članka za osobe iz članka 16. stavka 1. točke 6., 7. 10. i 16. (osobe koje na poziv državnih i drugih ovlaštenih tijela obavljaju dužnosti u interesu Republike Hrvatske; sportaši, treneri ili organizatori u sklopu organizirane amaterske sportske aktivnosti; osobe na odsluženju vojnog roka, odnosno dragovoljnom služenu vojnog roka-ročnici, kadeti te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske; osobe koje izvršavaju rad za opće dobro sukladno Zakonu o probaciji i osobe koje su raspoređene na poslove tijekom izdržavanja kazne zatvora, mjere istražnog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod) prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti može se podnijeti u obliku skupne prijave sukladno dostavljenim podacima obveznika podnošenja prijave iz članka 16. stavka 2. Zakona o razdobljima korištenja osiguranja, a prava i obveze osnovom iste uvjetovani su nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka.

(8) Skupne prijave na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, za osobe iz stavka 5., 6. i 7. ovog članka, dostavljaju se putem datoteke na magnetskom mediju (disketa, CD), koje sadržavaju podatke o prezimenu, imenu, datumu rođenja i osobnom identifikacijskom broju osoba za koje se podnose prijave te razdoblju osiguranja, kao i podatke o podnositelju prijave, obvezniku uplate posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu te broju obveze obveznika uplate.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 9.

Članak 2.

Tiskanice iz članka 41. stavka 1. zamjenjuju se tiskanicama koje su tiskane uz ovaj Pravilnik.

Članak 3.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Nadležni regionalni ured, odnosno područna služba Zavoda iz članka 45. ovoga Pravilnika obvezna je na zahtjev podnositelja koji neposredno predaje prijavu o ozljedi na radu, odnosno prijavu o profesionalnoj bolesti potvrditi primitak prijave stavljanjem otiska prijemnog štambilja na kopiju prijave ili poseban papir, kojim se potvrđuje datum primitka te broj pod kojim je prijava zaprimljena u Zavodu, sukladno propisima o uredskom poslovanju«.

Članak 4.

U članku 60. Pravilnika riječi »1. siječnja 2015.« zamjenjuju se riječima »1. srpnja 2015.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 025-04/14-01/253

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

154 24.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti 154 24.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti