Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja

NN 154/2014 (24.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2924

Na temelju odredbi članka 15. stavak 1. točka 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12), članka 142. i članka 181. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODATNOM NADZORU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE U GRUPI OSIGURAVATELJA

Članak 1.

(1) U alineji 6. članka 1. Pravilnika o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja (»Narodne novine« br. 97/2009 i 79/2013; dalje u tekstu: Pravilnik), iza riječi »izvještavanja« dodaju se riječi »društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja«.

(2) U alineji 7. članka 1. iza riječi »mješoviti financijski holding« dodaje se zarez te riječi »članica horizontalne grupe te«.

Članak 2.

(1) U točki 1. članka 2. Pravilnika iza brojeva »82/09« briše se riječ »i«, dodaje se zarez te se iza brojeva »54/13« dodaju brojevi »i 94/14«.

(2) U točki 11. članka 2. Pravilnika iza broja »6« briše se riječ »i«, dodaje se zarez te se iza broja 7. brišu riječi »i članka 175. stavka 2. Zakona, ili pravna osoba koja, prema mišljenju nadležnog nadzornog tijela, ima vladajući utjecaj nad drugom pravnom osobom« te se dodaju riječi »i 11. Zakona«.

(3) U točki 12. članka 2. Pravilnika iza broja »6.« dodaju se riječi »i 12.« te se brišu riječi »odnosno društvo nad kojim, prema mišljenju nadležnog nadzornog tijela, vladajuće odnosno matično društvo ima dominantan utjecaj odnosno društvo povezano s vladajućim odnosno matičnim društvom u smislu odredbi članka 175. stavka 2. Zakona, ili pravna osoba nad kojom, prema mišljenju nadležnog nadzornog tijela, vladajuće odnosno matično društvo ima vladajući utjecaj«.

(4) U točki 14. članka 2. Pravilnika riječi »je vladajuće društvo odnosno matično društvo ili pravna osoba povezana s drugom pravnom osobom u skladu s odredbama članka 175. stavka 2. Zakona« zamjenjuju se riječima »ima sudjelovanje u skladu s točkom 13. ovoga članka«.

(5) U točki 15. članka 2. Pravilnika riječi »članka 175. stavka 2.« zamjenjuju se riječima »članka 10.«.

(6) Točke 16. i 17. članka 2. Pravilnika mijenjaju se i glase:

»16. Osiguravateljni holding je pravna osoba koja je matično društvo čija je glavna poslovna djelatnost stjecanje ili vlasništvo udjela u društvima kćerima, gdje su ta društva kćeri isključivo ili pretežno društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, ili strana društva za osiguranje odnosno strana društva za reosiguranje, ili je barem jedno od takvih društava kćeri društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje i nije mješoviti financijski holding u smislu zakona kojim se uređuje dodatna supervizija reguliranih subjekata koji čine financijski konglomerat.

17. Mješoviti osiguravateljni holding je pravna osoba koja je matično društvo, koje nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, strano društvo za osiguranje, strano društvo za reosiguranje, osiguravateljni holding ili mješoviti financijski holding a koje među svojim društvima kćerima ima barem jedno društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.«

(7) Točke 19. i 20. članka 2. Pravilnika brišu se.

(8) Točka 21. članka 2. Pravilnika postaje točka 19., koja se mijenja i glasi:

»19. Vezano društvo za reosiguranje je društvo za reosiguranje koje je u vlasništvu financijske institucije koja nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, ili grupa osiguravatelja, ili nefinancijske pravne osobe. Svrha vezanog društva za reosiguranje je pružanje reosiguravateljnog pokrića za rizike jedne ili više pravnih osoba u čijem je vlasništvu ili članova grupe čiji je ono član.«

(9) Točka 22. članka 2. Pravilnika postaje točka 20.

(10) Dodaju se točke 21. i 22. koje glase:

»21. Grupa osiguravatelja je grupa sukladno članku 175. Zakona, a sastoji se od:

– matičnog društva, njegovog društva kćeri i društava u kojima matično društvo ili društvo kći imaju udjele, ili

– od najmanje dva društva koja su međusobno povezana na način da su ravnopravna i spojena zajedničkim vođenjem sukladno sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta ili većina članova uprave ili nadzornih odbora, izvršnih direktora ili drugih rukovoditelja tih društava su iste osobe (horizontalna grupa) ili

– osiguravateljni holding, odnosno mješoviti osiguravateljni holding, odnosno mješoviti financijski holding čije je sjedište u drugoj državi članici matično društvo ili je povezano s najmanje jednim društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na jedan od načina iz alineje 1. i 2. ove točke.

Matičnim društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje u grupi osiguravatelja ne smatra se društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je istodobno podređeno drugom društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

22. Predvodnik grupe je sudjelujuće društvo ili matično odnosno vladajuće društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja ili u slučaju horizontalne grupe pravna osoba s najvećim bilančnim iznosom, ako nadzorno tijelo nije odredilo drugačije.«

Članak 3.

U članku 3. točke 1. Pravilnika iza riječi »stranom društvu za reosiguranje« dodaju se riječi »ili ako je ono član horizontalne grupe s najvećim bilančnim iznosom ako nadzorno tijelo nije drugačije odredilo,«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 2. Pravilnika iza riječi »vladajuće društvo« dodaju se riječi »ili istog predvodnika horizontalne grupe«.

Članak 5.

(1) U članku 6. Pravilnika dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja moraju predvodniku grupe dostaviti sve podatke i informacije koje su mu potrebne radi ispunjavanja obveza prema nadzornom tijelu, odnosno drugom nadležnom nadzornom tijelu u vezi s nadzorom nad grupom osiguravatelja te za potrebe razmjene informacija tih nadzornih tijela s tijelima iz članka 134. a Zakona«.

(2) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

(1) U članku 7. stavak 1. Pravilnika dodaje se točka 4 koja glasi:

»4. članice horizontalne grupe«.

(2) Točke 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 7.

(1) U članku 8. stavak 1. Pravilnika dodaje se točka 4 koja glasi:

»4. članice horizontalne grupe«.

(2) Točke 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 8.

U članku 11. stavak 3. Pravilnika riječi »proporcionalni udio koji će se uzeti u obzir pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala odredit će Agencija« zamjenjuju se riječima »(horizontalna grupa), proporcionalni udio koji predvodnik grupe mora uzeti u obzir pri izračunu prilagođene adekvatnosti kapitala iznosi 100 posto, ako Agencija ne odredi drugačije.«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/56

Urbroj: 326-01-660-14-3

Zagreb, 19. prosinca 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.