Pravilnik o zahtjevima za ključne funkcije u društvu za osiguranje

NN 154/2014 (24.12.2014.), Pravilnik o zahtjevima za ključne funkcije u društvu za osiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2925

Na temelju članka 92.a stavka 3. i članka 92.f stavka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. prosinca 2014. donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ZA KLJUČNE FUNKCIJE U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) propisuje:

– dokumentaciju iz članka 92.a stavka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14; dalje u tekstu: Zakon o osiguranju) kojom osoba koja je kandidat za nositelja ključne funkcije dokazuje društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje ispunjavanje uvjeta za nositelja ključne funkcije i

– uvjete za nositelja aktuarske funkcije, poslove aktuarske funkcije i rokove izvještavanja iz članka 92.f stavka 2. Zakona o osiguranju.

(2) Društvo za osiguranje dužno je nositeljima ključnih funkcija osigurati potrebne ovlasti i pristup svim podacima bitnim za obavljanje njihovih poslova.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nositelja ključne funkcije

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje (dalje u tekstu: društvo) dužno je utvrditi postojanje uvjeta propisanih člankom 92.a stavak 2. Zakona o osiguranju prije odluke o imenovanju nositelja ključne funkcije iz članka 92.a. stavak 1. Zakona o osiguranju.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sljedećom dokumentacijom:

1. za funkciju upravljanja rizicima i za funkciju praćenja usklađenosti dokazom o ispunjavanju uvjeta iz članka 27. stavka 1. točke 1. Zakona o osiguranju, a u slučaju inozemne isprave o završenom stupnju obrazovanja i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kada je primjenjivo te potvrdom poslodavca ili drugim dokazom o najmanje tri godine radnog iskustva u društvu ili u obavljanju odgovarajućih poslova u drugoj pravnoj osobi (tvrtka društva/naziv pravne osobe, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti, naziv funkcije/radnog mjesta);

2. za aktuarsku funkciju potvrdom poslodavca ili drugim dokazom o najmanje tri godine radnog iskustva na aktuarskim poslovima u društvu ili drugom društvu koje je usporedivo s obzirom na prirodu, opseg i složenost poslova te ovlaštenjem Agencije za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara za nositelja aktuarske funkcije;

3. za funkciju unutarnje revizije dokazom o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 147. stavkom 1. Zakona o osiguranju.

(3) Kandidat ima iskustvo propisano odredbama stavka 2. ovoga članka i ako je obavljao više kratkoročnih ili privremenih poslova za koje se može utvrditi da je obavljajući ih stekao najmanje tri godine iskustva na poslovima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Uz dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka kandidat dostavlja društvu životopis s detaljnim podacima o obrazovanju i stručnom usavršavanju.

(5) Kod utvrđivanja ispunjavanja uvjeta kandidata za nositelja ključne funkcije društvo mora utvrditi da kandidat poznaje hrvatski jezik u govoru i pismu za nesmetano obavljanje svoje funkcije.

(6) Kandidat za nositelja ključne funkcije dokazuje društvu da ispunjava uvjete iz članka 92.a stavka 2. točke 3., 4. i 5. Zakona o osiguranju, dostavljanjem:

1. uvjerenja da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina, uvjerenjem nadležnog tijela države čiji je državljanin (koje nije starije od 3 mjeseca od dana donošenja odluke o imenovanju nositelja ključne funkcije),

2. pisane izjave kandidata:

– da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela navedena u članku 92.a stavku 2. točki 4. i 5. Zakona o osiguranju ili za kaznena djela iz zakona drugih država koja po svom opisu odgovaraju tim kaznenim djelima,

– da mu nije izrečena mjera opreza zabrane obavljanja poslova koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva,

– da mu Agencija ili drugo nadzorno tijelo nije zbog nepoštivanja propisa, oduzelo ili ukinulo odgovarajuću suglasnost ili odobrenje odnosno izreklo mjeru opreza zabrane obavljanja poslova koji u cijelosti ili dijelom sadrže opis poslova predmetne ključne funkcije.

(7) Pojedinu ključnu funkciju može obavljati i više od jedne osobe u slučaju kada društvo za osiguranje dokaže da se povjereni poslovi pojedinoj ključnoj funkciji ne preklapaju i da postoji jasna i sveobuhvatna raspodjela odgovornosti, a društvo za osiguranje sukladno prirodi, opsegu i složenosti poslovanja može dopustiti, izuzev funkcije unutarnje revizije, jednoj osobi obavljanje više ključnih funkcija pri čemu svi nositelji ključnih funkcija moraju ispunjavati uvjete iz ovoga članka za svaku pojedinu ključnu funkciju.

Poslovi aktuarske funkcije i rokovi izvještavanja

Poslovi aktuarske funkcije

Članak 3.

Društvo je dužno osigurati da aktuarska funkcija učinkovito obavlja poslove iz članka 92.f stavka 1. Zakona o osiguranju uzevši u obzir Smjernice o sustavu upravljanja izdane od EIOPA– e (Oznake EIOPA-CP-13/08 HR; poglavlje VIII, Smjernice 38.-43.)

Izvještaji aktuarske funkcije

Članak 4.

Društvo je dužno podnijeti Agenciji izvješće nositelja aktuarske funkcije o informacijama o vrednovanju tehničkih pričuva za prethodnu godinu uzevši u obzir Smjernicu 30. Smjernica za podnošenje informacija izdane od EIOPA– e (Oznake EIOPA-CP-13/010 HR) najkasnije 22 tjedna nakon završetka kalendarske godine za koju se izvješće sastavlja.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/102

Urbroj: 326-01-660-14-1

Zagreb, 19. prosinca 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

154 24.12.2014 Pravilnik o zahtjevima za ključne funkcije u društvu za osiguranje