Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

NN 155/2014 (29.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

2928

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03 i 144/12), članka 15. stavka 2., članka 72. stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13 i 70/14), a sukladno Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine« broj 47/14), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, TE KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« broj 18/09, 42/12, 73/13 i 29/14), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 5. stavku 1. riječ »četverogodišnjim« zamjenjuje se riječju »višegodišnjim«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sredstva koja se smatraju državnim potporama kao i potporama male vrijednosti Fond će regulirati Programom dodjele državnih potpora za zaštitu okoliša i Programom dodjele potpora male vrijednosti.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor Fonda prilikom donošenja godišnjeg programa raspisivanja javnih natječaja odnosno javnih poziva za neposredno sufinanciranje, utvrđuje ciljane skupine projekata, programa i sličnih aktivnosti te korisnika sredstava u okviru prioriteta utvrđenih sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.«

U stavku 3. iza riječi »pozivom« dodaju se riječi »raspisanim u skladu s godišnjim programom raspisivanja javnih natječaja odnosno javnih poziva za neposredno sufinanciranje,«.

Članak 4.

U članku 17. riječ »pomoći« zamjenjuje se riječima »sredstava Fonda«.

Članak 5.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Fond će odobrena sredstva doznačiti korisniku u roku, na način i pod uvjetima utvrđenim ugovorom, te na temelju dostavljene ovjerene vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije.«

Stavak 3. se briše.

Članak 6.

U članku 23. stavku 1. iza riječi »natječajem« dodaju se riječi »javnim pozivom«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju dodjeljivanja sredstava po obrocima, korisnik sredstava dužan je dokumentirati namjensko korištenje za svaki obrok odnosno ovjerenu knjigovodstvenu dokumentaciju posebno, kao i za cijeli iznos korištenih sredstava Fonda.«

Članak 7.

U članku 24. stavku 1. točki 1., podstavku 2. riječ »zaključka« zamjenjuje se riječju »odluke«.

U članku 24. dopunjuje se stavak 1. točka 1. na način da se dodaju novi podstavci 5. i 6. koji glase:

»– provedbi Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži,

– programima, projektima i drugim sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu zraka, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, sve sukladno strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.«

Članak 8.

Članak 25. briše se.

Članak 9.

Članak 26. briše se.

Članak 10.

Članak 27. briše se.

Članak 11.

Članak 28. briše se.

Članak 12.

Članak 29. briše se.

Članak 13.

Članak 30. briše se.

Članak 14.

U nazivu IV. Glave iza riječi »zahtjeva« dodaju se riječi »i ponuda«.

Članak 15.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zahtjevi i ponude na natječaj i javni poziv za dodjelu sredstava Fonda ocjenjuju se sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, te sukladno kriterijima i mjerilima koji su pobliže određeni natječajem odnosno javnim pozivom.«

U stavku 2. riječ: »zahtjeva« zamjenjuje se riječju: »ponuda«.

U stavku 4. Iza riječi »kriterijima« brišu se riječi »propisanim stavkom 2. ovoga članka« i umjesto njih se dodaju riječi » koji uključuju tehničke i financijske kriterije i mjerila«.

Članak 16.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na temelju ocjene ponuda na natječaj i ostvarenom broju bodova zaprimljene ponude uvrštavaju se na listu ponuditelja s obzirom na ukupno ostvaren broj bodova.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju da je po bilo kojem od kriterija utvrđenog javnim natječajem dodijeljeno nula (0) bodova, Fond će odbiti ponudu ili u skladu s uvjetima natječaja zatražiti dopunu ponude u za to određenom roku.«

Dosadašnji stavak 2. se briše.

U stavku 3. iza riječi »temelju« dodaje se riječ »natječaja«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci započeti prema Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« 18/09, 42/12, 73/13 i 29/14), dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/14-02/4

Urbroj: 563-02-1/109-14-14

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Strizrep, dipl. iur., v. r.