Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 155/2014 (29.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

2929

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03, 144/12), članka 15. stavka 2., članka 72. stavka 1. podstavka 3. i stavka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OBJAVLJIVANJA NATJEČAJA I O ODLUČIVANJU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

U Pravilniku o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 153/11, 29/14), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 2. stavku 1. riječi »se na temelju odluke Upravnog odbora Fonda o raspisivanju javnog natječaja.« zamjenjuju se riječima »direktora Fonda.«

U stavku 2. riječi »Odluku o raspisivanju javnog natječaja Upravni odbor donosi na temelju godišnjeg programa raspisivanja natječaja, kojeg predlaže direktor Fonda,« zamjenjuju se riječima »Direktor Fonda raspisuje javni natječaj na temelju godišnjeg programa raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za neposredno sufinanciranje,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Godišnji program raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva sadrži predmet javnog natječaja odnosno javnog poziva, na koje se korisnike odnosi, maksimalnu visinu sredstava po pojedinom projektu, programu odnosno aktivnosti, te rok za objavu javnog natječaja odnosno javnog poziva.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječ »odluci« zamjenjuje se riječima »godišnjem programu raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 3. iza riječi »može« dodaju se riječi »sukladno uvjetima javnog poziva«.

U stavku 5. iza riječi »ponuda« dodaju se riječi »na javni natječaj.«

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Ponude pristigle na javni poziv otvaraju se i ocjenjuju pojedinačno, redoslijedom kako su zaprimljene u Fond.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. iza riječi »te« dodaju se riječi »prema ostvarenom broju bodova po pojedinom kriteriju i mjerilu za svaku ponudu i listi ponuditelja u odnosu na ukupno ostvareni broj bodova,«

U stavku 2. riječi »podnosi Upravnom odboru prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fond po javnom natječaju« zamjenjuju se riječima »donosi odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda po javnom natječaju.«

Članak 5.

U članku 6. stavku 4. iza riječi »sredstava« dodaju se riječi »prema listi ponuditelja s obzirom na ukupno ostvaren broj bodova,« a riječi »rokovima iz članka 5.« zamjenjuju se riječima »roku iz članka 5. stavka 1.«.

Članak 6.

U članku 7. stavak 1. se briše.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7.

U dosadašnjem stavku 2. iza riječi »Odluka« dodaju se riječi »iz članka 5. stavka 2.«

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Objava odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda po objavljenom javnom natječaju na internetskoj stranici Fonda, pravo na žalbu od strane ponuditelja na odluke po objavljenom javnom natječaju, kao i odlučivanje Upravnog odbora po prigovoru, ne odnosi se na odluke po javnom pozivu iz članka 5. stavka 4.«

Članak 7.

U članku 8. riječi »Upravni odbor Fonda« zamjenjuju se riječima »direktor Fonda«.

Članak 8.

U članku 9. riječi » Odluke iz članka 7.« zamjenjuju se riječima »odluka iz članka 5.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Postupci započeti prema Pravilniku o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 153/11 i 29/14), dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/14-02/2

Urbroj: 563-02-1/109-14-13

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Strizrep, dipl. iur., v. r.