Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (pročišćeni tekst)

NN 155/2014 (29.12.2014.), Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (pročišćeni tekst)

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

2930

Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 72. stavkom 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13 i 70/14), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pročišćeni tekst Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obuhvaća Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen u »Narodnim novinama« broj 193/03 od 9. prosinca 2003. godine (stupio na snagu 17. prosinca 2003. godine), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 73/04 od 2. lipnja 2004. godine (stupile na snagu 10. lipnja 2004. godine), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 116/08 od 11. listopada 2008. godine (stupile na snagu 19. listopada 2008. godine), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 101/09 od 21. kolovoza 2009. godine (stupile na snagu 29. kolovoza 2009. godine), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 118/11 od 19. listopada 2011. godine (stupile na snagu 27. listopada 2011. godine), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 67/13 od 5. lipnja 2013. godine (stupile na snagu 13. lipnja 2013. godine), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 70/14 od 9. lipnja 2014. godine (stupile na snagu 17. lipnja 2014. godine).

STATUT

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje zastupanje i predstavljanje Fonda, pečat i znak, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Fonda, njihova prava i obveze, postupak imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora Fonda, osnivanje, sastav, način rada te ovlaštenje nadzornih, stručnih i savjetodavnih tijela Fonda, ograničenje Fonda glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine, javnost rada Fonda, provođenje nadzora Fonda od strane neovisnih ovlaštenih revizorskih tvrtki, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Fonda.

Članak 2.

Osnivač Fonda je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Članak 3.

Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ovim Statutom.

Članak 4.

Za obveze u pravnom prometu Fond odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Fonda.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT, ZNAK I DJELATNOSTI FONDA

Članak 5.

Fond u pravnom prometu posluje pod nazivom: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Fond u pravnom prometu prema inozemnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama koristi, pored naziva na hrvatskom jeziku, naziv na engleskom jeziku koji glasi: Environmental Protection and Energy Efficiency Fund.

Članak 6.

Sjedište Fonda je u Zagrebu.

O promjeni naziva i sjedišta Fonda odlučuje osnivač.

Članak 7.

U pravnom prometu Fond koristi pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, s kružno upisanim tekstom: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Zagreb.

Za akte koje donosi na temelju zakonom utvrđene javne ovlasti Fond koristi pečat, promjera 38 mm, s kružno upisanim tekstom »Republika Hrvatska – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb«, koji u sredini ima grb Republike Hrvatske.

Fond može imati više pečata i svaki pečat ima svoj redni broj.

Člankom 1. IDSFZOEU (NN 73/04. – stupio na snagu 10. lipnja 2004. godine) iza stavka 1. dodana su dva nova stavka, kao stavci 2. i 3., a dosadašnji stavci 2. i 3. postali su stavci 4. i 5.

Broj pečata, način korištenja, kao i osobe odgovorne za čuvanje pečata, utvrđuje odlukom direktor Fonda.

Za potrebe financijske dokumentacije Fonda s istim upisanim tekstom koristi se pečat promjera 23 mm.

Članak 8.

Fond ima znak.

Izgled znaka te način njegova korištenja propisat će se Pravilnikom o znaku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 9.

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u područjima očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te drugim propisima iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti.

Člankom 1. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) stavak 1. izmijenjen.

Člankom 1. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 1. izmijenjen.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Fond ima javne ovlasti utvrđene odredbama članka 7. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 10.

Nadležna tijela, te pravne i fizičke osobe utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužni su, radi ostvarivanja djelatnosti Fonda, na način propisan tim Zakonom i propisom donesenim na temelju toga Zakona dostavljati Fondu podatke i druge informacije u svezi ostvarivanja njegove djelatnosti.

Fond je dužan nadležnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama, pod jednakim uvjetima, osigurati pristup podacima kojima Fond raspolaže u obavljanju svoje djelatnosti.

III. USTROJSTVO FONDA

Članak 11.

Člankom 1. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) članak 11. izmijenjen.

U Fondu se ustrojavaju ustrojstvene jedinice:

– Ured direktora,

– Sektor za fondove Europske unije,

– Sektor zaštite okoliša,

– Sektor za gospodarenje posebnim kategorijama otpada,

– Sektor za energetsku učinkovitost,

– Sektor za financijske poslove,

– Sektor za pravne poslove,

– Tajništvo Fonda.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 73/04. – stupio na snagu 10. lipnja 2004. godine) stavak 1. izmijenjen.

Člankom 1. IDSFZOEU (NN 116/08 – stupio na snagu 19. listopada 2008. godine) u stavku 1., iza alineje 3., dodana je nova alineja 4. koja glasi: »– Služba za gospodarenje posebnim kategorijama otpada.« Alineje 4. i 5. postaju alineje 5. i 6.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) stavak 1. izmijenjen, te je dodan stavak 2.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) podstavak 4. izmijenjen.

U sklopu ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovog članka Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda mogu se osnivati službe, odjeli i druge uže ustrojstvene jedinice čiji se djelokrug određuje tim Pravilnikom.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) iza stavka 1. dodan je stavak 2., te su u istom stavku riječi »Pravilnikom o unutarnjem ustrojstva i načinu rada Fonda« zamijenjene riječima »Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka«. Stavci 2. i 3. postali su stavci 3. i 4.

Člankom 1. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) stavak 1. i 2. izmijenjeni.

Izvan sklopa ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovog članka Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda mogu se osnivati ostale uže ustrojstvene jedinice čiji se djelokrug i unutarnje ustrojstvo određuje tim Pravilnikom.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 3. Izmijenjen, te je stavak 4. brisan.

Članak 12.

Radi ostvarivanja svoje djelatnosti Fond uspostavlja odnose poslovne suradnje s tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i općem aktu iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.

IV. TIJELA FONDA I UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 13.

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor Fonda.

1. Upravni odbor

Članak 14.

Fondom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

U Upravni odbor imenuju se:

– dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša,

– jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove energetike,

– jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove financija,

– jednog predstavnika Hrvatskoga sabora,

– jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore,

– jednog predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik i član Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su imenovani na način i pod uvjetima propisanim zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Člankom 3. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 15. izmijenjen.

Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi:

– godišnji i višegodišnji program rada Fonda,

– financijski plan Fonda,

– Statut Fonda.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) podstavak 4. izmijenjen.

Upravni odbor uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša i ministra nadležnog za poslove energetike donosi:

– opće akte Fonda na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) stavak 2. podstavak 4. izmijenjen.

Upravni odbor donosi:

– godišnji program raspisivanja javnih natječaja odnosno javnih poziva za neposredno sufinanciranje,

– opće akte Fonda u svezi unutarnjeg ustrojstva utvrđenog ovim Statutom i posebnim propisima.

Člankom 3. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) stavak 6. izmijenjen.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) podstavci 1. i 2. izmijenjeni.

Članak 15.a

Člankom 4. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) iza članka 15. dodan je novi članak 15a.

Upravni odbor odlučuje uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske o:

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi sveukupan iznos od 10.000.000,00 kuna,

– sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi sveukupan iznos od 10.000.000,00 kuna,

– zaduživanju Fonda kod financijskih institucija i drugih pravnih osoba za sveukupne iznose preko 10.000.000,00 kuna.

Upravni odbor odlučuje o:

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi sveukupan iznos od 10.000.000,00 kuna,

– sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi sveukupan iznos od 10.000.000,00 kuna, ukoliko osnovne značajke tog pravnog posla nisu istaknute u programu rada i financijskom planu Fonda,

– raspoređivanju neutrošenih sredstava Fonda,

– davanju u zakup objekata i prostora u vlasništvu Fonda ili mijenjanju namjene objekata i prostora u vlasništvu Fonda,

– izvješću o radu Fonda koje podnosi direktor Fonda,

– projektima, programima i drugim aktivnostima koji se planiraju realizirati u području zaštite okoliša i u području energetske učinkovitosti,

– određivanju prioriteta u financiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti iz sredstava Fonda,

– raspoređivanju sredstava Fonda radi financiranja pripreme i provedbe programa, projekata i sličnih aktivnosti na zajmove, subvencije, pomoći i donacije, te sudjelovanju u sufinanciranju programa, projekata i sličnih aktivnosti koje organiziraju međunarodne institucije i tijela, ili druge pravne osobe,

– suradnji s bankama i drugim financijskim institucijama i pravnim osobama radi ostvarivanja djelatnosti Fonda.

Upravni odbor obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Fonda.

Članak 16.

Upravni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora odnosno druga ovlaštena osoba sukladno Poslovniku o radu Upravnog odbora.

Člankom 5. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

Upravni odbor pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

U radu Upravnog odbora sudjeluju bez prava odlučivanja direktor Fonda, odnosno zamjenik direktora.

U radu Upravnog odbora mogu sudjelovati bez prava odlučivanja odnosno nazočiti i druge osobe sukladno pozivu predsjednika Upravnog odbora ili direktora Fonda ili sukladno zaključku Upravnog odbora.

Člankom 3. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) stavak 6. izmijenjen.

Način rada i odlučivanja Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Članak 17.

Predsjednik i član Upravnog odbora razriješit će se dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

– sam zatraži razrješenje,

– ne ispunjava dužnosti predsjednika ili člana Upravnog odbora,

– svojim postupcima šteti interesima i ugledu Fonda,

– ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Fonda, ili u slučaju nastanka sukoba interesa,

– nastanu zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti predsjednik ili član Upravnog odbora.

Odluku o razrješenju dužnosti predsjednika ili člana Upravnog odbora donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zaštitu okoliša uz suglasnost ministra nadležnog za energetiku.

U slučaju razrješenja predsjednika ili člana Upravnog odbora novi predsjednik ili član imenuje se na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu predsjednika ili člana Upravnog odbora koji je razriješen.

Članak 18.

Upravni odbor i direktor Fonda mogu imenovati nadzorna, stručna i savjetodavna tijela radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti, ili ako je to propisano zakonom ili drugim propisom.

Osnivanje, sastav i način rada, te poslovi i ovlaštenja nadzornih, stručnih i savjetodavnih tijela utvrđuju se aktom o osnivanju tih tijela.

Nadležnosti nadzornih i drugih tijela čije je osnivanje propisano zakonom ili drugim propisom utvrđuje se sukladno propisu kojim se uređuje njihovo osnivanje.

Članak 19.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u Upravnom odboru, te pravo na naknadu troškova (dnevnice i putni troškovi) nastalih radi prisustvovanja sjednicama Upravnog odbora.

Odluku o mjesečnoj naknadi za predsjednika i članove Upravnog odbora donosi Upravni odbor, sukladno važećoj odluci Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuje iznos naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća.

Člankom 2. IDSFZOEU (NN 116/08 – stupio na snagu 19. listopada 2008. godine) stavak 2. Izmijenjen.

Člankom 6. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

Naknada putnih troškova prilikom prisustvovanja sjednicama Upravnog odbora isplaćuje se na način i u visini kako je to propisano općim aktom za djelatnike Fonda.

2. Direktor Fonda

Članak 20.

Voditelj poslovanja Fonda je direktor.

Direktor ima zamjenika.

Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora.

Direktor i zamjenik direktora imenuju se na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Javni natječaj za direktora i zamjenika direktora objavljuju se u »Narodnim novinama« i u dnevnom tisku.

Članak 21.

Člankom 7. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 21. izmijenjen.

Direktor Fonda:

– zastupa i predstavlja Fond,

– odgovara za zakonitost rada i poslovanja Fonda,

– predlaže program rada i financijski plan Fonda,

– izvršava odluke Upravnog odbora Fonda,

– skrbi o izvršenju programa rada i financijskog plana Fonda,

– predlaže opće akte koje donosi Upravni odbor, te donosi opće akte utvrđene ovim Statutom,

– donosi upravne i ovršne akte u svezi ostvarivanja javnih ovlasti Fonda propisanih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, odnosno ukoliko se donošenje istih, aktom poslovanja ne prenese na zaposlenike Fonda,

– organizira i provodi postupak naplate naknada od obveznika plaćanja,

– raspisuje pojedinačne javne natječaje odnosno javne pozive za neposredno sufinanciranje temeljem godišnjeg programa raspisivanja javnih natječaja odnosno javnih poziva za neposredno sufinanciranje,

– odlučuje o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom natječaju, javnom pozivu za neposredno sufinanciranje odnosno neposrednom zahtjevu,

– sklapa ugovore o korištenju sredstava Fonda s korisnicima sredstava u svrhu namjenskog korištenja sredstava Fonda i reguliranja međusobnih prava i obveza,

– skrbi o namjenskom trošenju odobrenih sredstava korisnicima Fonda,

– skrbi o provedbi općih akata i donosi upute u svezi s tim,

– imenuje i razrješuje načelnike sektora te čelnike ostalih ustrojstvenih jedinica Fonda iz članka 11. stavka 1. kao i čelnike ustrojstvenih jedinica osnovanih u skladu s člankom 11. stavkom 3. Statuta,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Fonda, te sa zaposlenicima Fonda sklapa ugovore o radu,

– podnosi Upravnom odboru izvješće o ostvarivanju programa rada i financijskog plana Fonda,

– podnosi Upravnom odboru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima rada i poslovanja Fonda,

– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Fonda,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Fonda.

Člankom 3. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) podstavak 12. izmijenjen.

Člankom 4. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) podstavci 7., 12. i 13. Izmijenjeni, te je iza podstavka 16. dodan novi podstavak 17., a dosadašnji podstavak 17. postao je podstavak 18.

Direktor Fonda ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar.

Direktora Fonda u slučaju odsutnosti zamjenjuje zamjenik u okviru njegovih ovlaštenja.

Članak 22.

Člankom 5. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) članak 22. izmijenjen.

Direktor Fonda ne može bez suglasnosti Upravnog odbora sklapati pravne poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina u vlasništvu Fonda.

Direktor Fonda ovlašten je samostalno sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od sveukupno 2.000.000,00 kuna.

Člankom 8. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 2. brojka »1.000.000,00 kuna« zamijenjena je brojkom »2.000.000,00 kuna«.

Za pravne poslove koji prelaze iznos od sveukupno 2.000.000,00 kuna direktor je dužan pribaviti suglasnost Upravnog odbora.

Člankom 8. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 3. brojka »1.000.000,00 kuna« zamijenjena je brojkom »2.000.000,00 kuna«, te je stavak 4. brisan.

Članak 23.

Direktor Fonda odgovara za svoj rad i poslovanje Fonda Upravnom odboru i Vladi Republike Hrvatske.

Direktor podnosi izvješće o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Fonda Vladi Republike Hrvatske, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša i ministarstvu nadležnom za poslove energetike najmanje jedanput godišnje na način i u rokovima propisanim Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ovim Statutom.

Člankom 9. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 2. riječi: »Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstvu gospodarstva« zamijenjene su riječima: »ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša i ministarstvu nadležnom za poslove energetike«.

Članak 24.

Direktor može pismeno ovlastiti pojedine zaposlenike Fonda za poduzimanje određenih radnji u cilju izvršavanja poslova Fonda.

Članak 25.

Direktor Fonda može dati punomoć u granicama svoje ovlasti drugoj osobi da zastupa Fond u pravnom prometu, sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Sadržaj i trajanje punomoći određuje direktor Fonda pri njezinom izdavanju.

Člankom 10. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 3. brisan.

Članak 26.

Javni natječaj za imenovanje direktora raspisuje i provodi Upravni odbor.

Za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje 15 godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Člankom 4. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) stavak 2. izmijenjen.

Člankom 11. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

Prijavljeni kandidati za direktora dužni su uz prijavu na natječaj priložiti i svoju koncepciju rada i razvoja Fonda za vrijeme trajanja mandata.

Mandat direktora traje 4 godine i ista osoba može se ponovo imenovati.

Članak 27.

Natječaj za direktora traje 15 dana.

U roku od 15 dana od dana isteka natječajnog roka Fond je dužan svoj prijedlog s natječajnom dokumentacijom dostaviti Vladi Republike Hrvatske.

Osobe koje su sudjelovale u natječaju obavještavaju se o izboru odnosno o imenovanju direktora u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 28.

Ugovor o radu s direktorom sklapa, u ime Fonda, predsjednik Upravnog odbora.

Ugovor sadrži uglavke propisane Zakonom o radu.

Članak 29.

O rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Pobijanje odluke o imenovanju obavlja se tužbom kojom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o imenovanju direktora.

Članak 30.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, odnosno ako se direktor razriješi prije isteka mandata, Vlada Republike Hrvatske imenuje vršitelja dužnosti direktora, i to najduže do godinu dana.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi, ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, Upravni odbor je dužan raspisati novi natječaj u roku od 60 dana.

Članak 31.

Direktor Fonda razriješit će se dužnosti i prije isteka roka na koji je imenovan kad se utvrdi da ne ispunjava obveze propisane zakonom, ako sam zatraži razrješenje ili ako nastanu razlozi koji dovode do prestanka radnog odnosa direktora.

O razrješenju direktora zbog neispunjavanja obveza propisanih zakonom odluku donosi Vlada Republike Hrvatske.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Razriješeni direktor može protiv odluke o razrješenju tužbom tražiti sudsku zaštitu svoga prava ako smatra da je povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku, ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom i ovim Statutom.

Tužba protiv odluke o razrješenju podnosi se Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

Članak 32.

U slučaju razrješenja direktora Upravni odbor dužan je raspisati natječaj za direktora u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti direktora.

3. Zamjenik direktora

Članak 33.

Zamjenik direktora zamjenjuje direktora u njegovoj odsutnosti, te obavlja druge poslove propisane Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.

Člankom 6. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) u stavku 1. riječi »Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda« zamijenjene su riječima »Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.«

Za zamjenika direktora može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje 15 godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Člankom 3. IDSFZOEU (NN 73/04. – stupio na snagu 10. lipnja 2004. godine) stavak 2. izmijenjen.

Člankom 12. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

Odredbe ovoga Statuta kojima su uređena pitanja izbora i imenovanja, te razrješenja direktora Fonda primjenjuju se i na njegova zamjenika.

Zamjenik direktora za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Vladi Republike Hrvatske.

4. Načelnik Sektora za fondove Europske unije

Članak 34.

Člankom 5. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) naslov ispred članka 34. i članak 34. izmijenjeni.

Člankom 7. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) naslov ispred članka 34. i članak 34. izmijenjeni.

Načelnik Sektora za fondove Europske unije vodi, organizira i koordinira pripremu, provedbu i razvoj projekata financiranih iz fondova Europske unije u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za fondove Europske unije.

Za načelnika Sektora za fondove Europske unije može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na poslovima iz područja vođenja projekata koji se financiraju iz sredstava međunarodnih financijskih institucija i fondova Europske unije, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Člankom 13. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

5. Načelnik Sektora zaštite okoliša

Članak 34.a

Člankom 4. IDSFZOEU (NN 73/04. – stupio na snagu 10. lipnja 2004. godine) iza članka 34. dodani su članci 34.a. i 34.b.

Člankom 4. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) stavak 34.a. i naslov ispred tog članka izmijenjeni.

Člankom 6. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) naslov ispred članka 34.a i članak 34.a izmijenjeni.

Člankom 8. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) naslov ispred članka 34.a i članak 34.a izmijenjeni.

Člankom 14. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 34.a izmijenjen.

Načelnik Sektora zaštite okoliša vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru zaštite okoliša.

Za načelnika Sektora zaštite okoliša može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na poslovima iz područja zaštite okoliša, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

6. Načelnik Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Članak 34.b

Člankom 5. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) članak 34.b izmijenjen.

Člankom 7. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) naslov ispred članka 34.b i članak 34.b izmijenjeni.

Člankom 9. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) naslov ispred članka 34.b i članak 34.b izmijenjeni.

Člankom 15. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) naslov ispred članka 34.b i članak 34.b izmijenjeni.

Načelnik Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada vodi, organizira i koordinira poslove gospodarenja posebnim kategorijama otpada kao i poslove kontrole pojedinih sustava u gospodarenju posebnim kategorijama otpada te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

Za načelnika Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih ili prirodnih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

7. Načelnik Sektora za energetsku učinkovitost

Članak 34.c

Člankom 3. IDSFZOEU (NN 116/08 – stupio na snagu 19. listopada 2008. godine) iza članka 34.b. dodan je članak 34.c.

Člankom 6. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) članak 34.c izmijenjen.

Člankom 8. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) naslov ispred članka 34.c i članak 34.c izmijenjeni.

Člankom 10. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) naslov ispred članka 34.c i članak 34.c izmijenjeni.

Načelnik Sektora za energetsku učinkovitost vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata, analiziranja efekta provedbe programa i projekata te drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetskom učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za energetsku učinkovitost.

Za načelnika Sektora za energetsku učinkovitost može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na poslovima iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Člankom 16. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

8. Načelnik Sektora za financijske poslove

Članak 34.d

Člankom 7. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) iza članka 34.c dodan je članak 34.d.

Člankom 9. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) naslov ispred članka 34.d i članak 34.d izmijenjeni.

Člankom 11. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) naslov ispred članka 34.d i članak 34.d izmijenjeni.

Člankom 17. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 34d. izmijenjen.

Načelnik Sektora za financijske poslove vodi, organizira i koordinira financijsko-računovodstvene poslove u svezi planiranja i analize izvršenja plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Fonda, izrade izvještaja, prati izvršenje financijskih obveza korisnika sredstava Fonda te predlaže način korištenja sredstava Fonda. Ujedno vodi, organizira i koordinira poslove obračuna, kao i poslove kontrole nad provedbom upravnih postupaka u poslovima obračuna i naplate naknada posebnih kategorija otpada, naknada onečišćivača okoliša, naknada na opterećenje okoliša otpadom i posebnih naknada, te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za financijske poslove.

Za načelnika Sektora za financijske poslove može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na poslovima vezanima uz financije, javne financije i međunarodne financijske institucije, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

9. Načelnik Sektora za pravne poslove

Članak 34.e

Člankom 8. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) iza članka 34.d dodan je članak 34.e.

Člankom 10. IDSFZOEU (NN 118/11. – stupio na snagu 27. listopada 2011. godine) članak 34.e izmijenjen.

Člankom 12. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) naslov ispred članka 34.e i članak 34.e izmijenjeni.

Načelnik Sektora za pravne poslove vodi, organizira i koordinira poslove ugovaranja, upravno-pravne i normativne poslove, kao i ovršne i druge sudske postupke u svezi naplate naknada i posebnih naknada kao i druge sudske i upravne postupke, poslove provedbe programa i projekata iz djelokruga rada Fonda, poslove podrške drugim sektorima, priprema upute, očitovanja, pravna stajališta, mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja djelokruga rada Fonda te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za pravne poslove.

Za načelnika Sektora za pravne poslove može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenih znanosti, polje pravo, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na pravnim, upravno-pravnim i normativnim poslovima, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Člankom 18. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

Članak 34.f

Člankom 13. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) iza članka 34e. dodaje se članak 34f.

Člankom 19. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 34f. izmijenjen.

Načelnike sektora imenuje i razrješuje direktor Fonda, u postupku utvrđenom općim aktom Fonda.

Načelnik sektora odgovara za svoj rad i poslovanje sektora direktoru Fonda.

Direktor Fonda razriješit će načelnika sektora u slučaju:

1. ako to sam zatraži,

2. ako počini osobito tešku povredu dužnosti opisanu u općim aktima Fonda,

3. ako postupa suprotno propisima iz materijalno-financijskog poslovanja,

4. ako postupa suprotno programu rada Fonda,

5. trajnog gubitka sposobnosti obavljanja dužnosti,

6. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,

7. ako ne ostvaruje djelatnost Fonda na poslovima u okviru sektora koji vodi, a posebno ako ne provodi predviđeni financijski plan odnosno program rada u zadanoj dinamici ili je vjerojatno da isti neće ispuniti,

8. u slučaju povrede bilo koje odredbe ugovora o radu, kao i iz ostalih osobito važnih razloga koje utvrdi direktor Fonda,

9. u svim slučajevima koji dovode do prestanka radnog odnosa,

10. u ostalim slučajevima predviđenima ugovorom o radu.

U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 3. ovoga članka direktor Fonda će u postupku utvrđenom općim aktom Fonda donijeti odluku o razrješenju načelnika sektora.

Prije donošenja odluke o razrješenju, načelniku se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

V. IMOVINA FONDA

Članak 35.

Imovinu Fonda čine stvari, prava i novčana sredstva koja su pribavljena od osnivača i stečena nakon stupanja na snagu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radom i poslovanjem Fonda ili pribavljena iz drugih izvora.

Imovinu Fonda čine i sredstva pribavljena iz izvora utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, njegovih provedbenih propisa te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti.

Člankom 20. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

Članak 36.

Fond raspolaže imovinom sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, njegovim provedbenim propisima, zakonskim i podzakonskim propisima iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti, te odredbama ovoga Statuta.

Člankom 21. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 1. izmijenjen.

O raspolaganju imovine Fonda odlučuje Upravni odbor i direktor Fonda svako u sklopu svojih ovlaštenja.

Raspolaganje imovinom Fonda podliježe ograničenjima utvrđenim Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, posebnom propisu i ovom Statutu.

VI. FINANCIRANJE DJELATNOSTI FONDA

Članak 37.

Člankom 22. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 37. izmijenjen.

Sredstva za financiranje rada i ostvarivanje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz izvora utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te drugih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti.

Članak 38.

Člankom 9. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) članak 38. izmijenjen.

Obveznici plaćanja naknada i posebne naknade utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim propisima dužni su uplaćivati sredstva na račun Fonda sukladno tom Zakonu i drugim propisima.

Fond donosi rješenje kojim se utvrđuju obveznici plaćanja naknada i posebne naknade, iznos naknada te način i rokove plaćanja tih naknada.

Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša. Žalba na rješenje Fonda ne odgađa izvršenje rješenja.

Na pitanja u svezi vrste i načina izračuna iznosa naknada i posebne naknade, obveznika plaćanja, obračunskog razdoblja, načina i rokova obračunavanja i plaćanja te vođenja očevidnika primjenjuju se odredbe Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i na temelju njega donesenih provedbenih propisa, te odredbe drugih propisa iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti kojima se regulira pitanje naknada Fonda.

Člankom 14. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) stavci 3. i 4. izmijenjeni.

Člankom 23. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 4. iza riječi: »provedbenih propisa« dodani su zarez i riječi: »te odredbe drugih propisa iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti kojima se regulira pitanje naknada Fonda.«

Na pitanja u pogledu postupka utvrđivanja naknada i posebne naknade i žalbenog postupka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, a u pogledu prekršaja i zastare te ovršnog postupka radi naplate duga, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Općega poreznog zakona.

Člankom 13. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) iza stavka 4. dodan stavak 5.

VII. PLANIRANJE RADA I POSLOVANJE FONDA

Članak 39.

Upravni odbor donosi program rada i financijski plan za svaku poslovnu godinu na način i u postupku propisanim za izvanproračunske fondove.

Člankom 15. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) stavak 1. izmijenjen, a stavak 3. brisan.

U programu rada i financijskom planu izdvojeno se prikazuju programi i projekti, te financijska sredstva za područje zaštite okoliša i za područje energetske učinkovitosti, sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 40.

Za izvršenje programa rada i financijskog plana odgovoran je direktor Fonda.

Za izvršenje programa rada i financijskog plana Fonda direktor Fonda je odgovoran Upravnom odboru.

Članak 41.

Člankom 16. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) članak 41. izmijenjen.

Člankom 24. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 41. izmijenjen.

Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi program rada za višegodišnje razdoblje u skladu sa strateškim i planskim dokumentima, te drugim aktima i propisima iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti kao i međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska.

Članak 42.

Po isteku poslovne godine Fond izrađuje godišnji obračun financijskog plana sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Godišnji obračun Fonda usvaja Upravni odbor, a pri usvajanju godišnjeg obračuna direktor podnosi Upravnom odboru i izviješće o poslovanju Fonda za proteklu poslovnu godinu.

Članak 43.

Fond podnosi financijska izvješća na način i u rokovima propisanim zakonom za izvanproračunske fondove.

Fond podnosi izvješća Vladi Republike Hrvatske, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša i ministarstvu nadležnom za poslove energetike o ostvarenju programa rada Fonda u protekloj godini u roku 30 dana po usvajanju godišnjeg obračuna.

Člankom 25. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 2. riječi »Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstvu gospodarstva« zamijenjene su riječima: »ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša i ministarstvu nadležnom za poslove energetike«.

Članak 44.

Fond posluje preko kunskog i deviznog računa.

VIII. NAMJENA, RASPOREĐIVANJE I KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA

Članak 45.

Člankom 26. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 45. izmijenjen.

Fond svojim sredstvima financira programe, projekte i slične aktivnosti utvrđene programom rada Fonda koji su sukladni strateškim i planskim dokumentima, te drugim aktima i propisima iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a za namjene utvrđene člankom 47. ovoga Statuta, te za rad stručnih službi Fonda.

Članak 46.

U financiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti utvrđenih godišnjim i višegodišnjim programom rada Fond surađuje s bankama i drugim financijskim institucijama.

Člankom 27. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 1. riječ: »četverogodišnjim« zamijenjena riječju: »višegodišnjim«.

Fond se može zaduživati i davati jamstva pod uvjetima koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra financija.

Ukupna visina zaduženja i danih jamstava Fonda iz stavka 2. ovoga članka može iznositi do visine utvrđene zakonom o izvršenju državnog proračuna za tekuću godinu.

Članak 47.

Sredstva Fonda koriste se za financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a osobito za:

– zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,

– saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, obradu otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada,

– poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu,

– zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti,

– provedbu nacionalnih energetskih programa,

– poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.),

– poticanje učinkovitog korištenja energije i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije,

– rad informacijske infrastrukture zaštite okoliša,

– poticanje održive gradnje,

– poticanje čistijeg transporta,

– poticanje održivog korištenja prirodnih dobara,

– poticanje održivog razvoja ruralnog prostora,

– poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivog gospodarskog razvoja,

– unapređivanje sustava informiranja o stanju okoliša, praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenja sustava upravljanja okolišem,

– poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Člankom 10. IDSFZOEU (NN 101/09. – stupio na snagu 29. kolovoza 2009. godine) iza podstavka 6. dodan je novi podstavak 7., a podstavci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. postali su podstavci 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Člankom 17. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) iza podstavka 7. dodan je novi podstavak 8., a podstavci 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. postali su podstavci 9., 10., 11., 12., 13.,14 i 15.

Sredstva Fonda koriste se i za rad i poslovanje Fonda te ostvarivanje drugih aktivnosti utvrđenih godišnjim ili višegodišnjim programom rada Fonda.

Člankom 28. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 2. riječ: »četverogodišnjim« zamijenjena riječju: »višegodišnjim«.

Članak 48.

Fond može sudjelovati i u sufinanciranju programa, projekata i sličnih aktivnosti za namjene propisane Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ovim Statutom, te godišnjim i višegodišnjim programom rada Fonda, koje organiziraju i financiraju međunarodne financijske institucije i tijela.

Člankom 29. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) riječ: »četverogodišnjim« zamijenjena riječju: »višegodišnjim«.

Članak 49.

Sredstva Fonda mogu se dodijeliti pravnim i fizičkim osobama samo za namjene utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ovim Statutom, te godišnjim i višegodišnjim programom rada Fonda.

Člankom 30. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 1. riječ: »četverogodišnjim« zamijenjena riječju: »višegodišnjim«.

Korisnicima sredstava Fond dodjeljuje sredstva putem zajmova, subvencija, pomoći i donacija na temelju javnog natječaja odnosno javnog poziva za neposredno sufinanciranje koji objavljuje Fond ili na temelju neposrednog zahtjeva.

Člankom 30. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. izmijenjen.

Članak 50.

Korisnici sredstava Fonda dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstva koji sklapaju s Fondom.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se međusobna prava i obveze između Fonda i korisnika njegovih sredstava.

Ako korisnik sredstava dodijeljena sredstva ne koristi na način i za namjene utvrđene ugovorom, dužan je nenamjenski utrošena sredstva vratiti Fondu, a za štetu nanesenu Fondu odgovara na način utvrđen ugovorom iz stavka 1. ovoga članka o korištenju sredstava.

Na pitanja odgovornosti za štetu koja nisu uređena ugovorom iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Člankom 31. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 3. i 4. iza riječi: »ugovorom« dodane su riječi: »iz stavka 1. ovoga članka«:

IX. JAVNOST RADA

Članak 51.

Rad Fonda je javan.

Fond je dužan pravodobno i istinito izvješćivati javnost o obavljanju poslova svoje djelatnosti za koju je osnovan.

Za obavješćivanje javnosti Fond može podnositi izvješća o svom radu i poslovanju, davati priopćenja za javnost te davati javnosti na uvid odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 52.

Fond je dužan javnosti, te ovlaštenim tijelima i pravnim osobama koji obavljaju javne ili druge ovlasti, na njihov zahtjev, pružiti informacije o obavljanju svoje djelatnosti, a osobito o načinu korištenja sredstava i postignutim učincima na unapređivanju stanja okoliša i energetske učinkovitosti.

Članak 53.

Fond je dužan omogućiti uvid u odgovarajuću dokumentaciju ovlaštenim i drugim pravnim i fizičkim osobama kada one to zahtijevaju sukladno ovom Statutu i posebnom propisu.

Fond može uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju u slučajevima propisanima posebnim propisom.

Člankom 32. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 2. Izmijenjen, a stavci 3. i 4. su brisani.

Članak 54.

Direktor Fonda ili osoba koju on ovlasti, putem sredstava javnog priopćavanja izvješćuju javnost o djelatnosti Fonda, a osobito o radnjama koje imaju utjecaj ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvješćivanje javnosti mora biti pravodobno i istinito.

Članak 55.

Člankom 18. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) članak 55. izmijenjen.

Fond je dužan izvješćivati javnost putem svoje mrežne stranice kao i putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

X. SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA TE DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Članak 56.

Radi ostvarivanja svoje djelatnosti Fond je dužan surađivati s ministarstvom nadležnim za poslove zaštite okoliša i ministarstvom nadležnim za poslove energetike i drugim tijelima državne uprave.

Člankom 33. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 1. riječi: »Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvom gospodarstva« zamijenjene riječima: »ministarstvom nadležnim za poslove zaštite okoliša i ministarstvom nadležnim za poslove energetike«.

Fond surađuje s jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave na realizaciji zajednički dogovorenih programa u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Fond surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama u cilju ostvarivanja i unapređivanja djelatnosti Fonda i promicanja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a posebno u cilju utvrđivanja kriterija te praćenja i ostvarivanja rezultata utjecaja na okoliš ili energetsku učinkovitost korisnika sredstava Fonda.

Članak 57.

Fond je dužan uspostavljati međunarodnu, bilateralnu i multilateralnu suradnju na programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te radi pribavljanja sredstava za ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 58.

Fond je dužan surađivati s pravnim i fizičkim osobama koje koriste sredstva Fonda, s pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici plaćanja naknada, kao i drugih sredstava propisanih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te na temelju njega donesenih propisa.

Članak 59.

Radi poticanja ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Fond surađuje s poslovnim bankama i drugima financijskim institucijama, posebno radi subvencioniranja kamata ili ostvarivanja drugih financijskih poticaja i pomoći.

Radi osiguranja sredstava Fonda i suradnje na realizaciji istraživačkih i razvojnih programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, Fond surađuje i s međunarodnim financijskim i drugim institucijama i tijelima.

XI. NADZOR POSLOVANJA FONDA

Članak 60.

Nadzor poslovanja Fonda obavljaju ovlaštena tijela.

Nadzor poslovanja Fonda može se obaviti i putem neovisnih ovlaštenih revizorskih tvrtki.

Člankom 34. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 2. riječi: »obavlja se« zamijenjene riječima: »može se obaviti«.

Članak 61.

Ovlaštena revizorska tvrtka s kojom Fond sklopi ugovor o obavljanju revizorskih poslova dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i europske standarde uobičajene u postupku obavljanja revizije.

Članak 62.

Za obavljanje revizorskih usluga Fond raspisuje natječaj sukladno posebnom propisu koji uređuje javnu nabavu i općem aktu Fonda.

Člankom 19. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) stavak 1. izmijenjen.

Fond je dužan revizorski nadzor osigurati u kontinuitetu.

Članak 63.

Ovlaštena revizorska tvrtka dužna je Upravnom odboru i direktoru Fonda podnositi izvješća o revizorskom nadzoru na način i u rokovima propisanim ugovorom o reviziji, a najmanje prilikom izvještaja o periodičnom i godišnjem obračunu.

XII. RASPODJELA SREDSTVA FONDA I NJIHOVO KNJIGOVODSTVENO VOĐENJE

Članak 64.

Financijskim planom Fonda utvrđuje se raspodjela sredstava Fonda za financiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša, te za financiranja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sukladno namjeni utvrđenoj Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Financijskim planom utvrđuju se potrebna sredstva za obavljanje upravno-pravnih, stručnih, financijskih i drugih poslova djelatnosti Fonda iz ukupnog prihoda Fonda.

Raspodjela sredstava utvrđena financijskim planom utvrđuje se sukladno godišnjem i višegodišnjem programu rada Fonda.

Člankom 35. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 3. riječ: »četverogodišnjim« zamijenjena riječju: »višegodišnjim«.

Sredstva namijenjena zaštiti okoliša i sredstva namijenjena za energetsku učinkovitost knjigovodstveno se vode odvojeno.

Članak 65.

Na temelju raspodjele sredstava za određene programe, projekte i slične aktivnosti, koja mora biti u skladu s godišnjim i višegodišnjim programom rada, Fond raspisuje javni natječaj odnosno javni poziv za neposredno sufinanciranje za korištenje sredstava Fonda. Javni natječaj odnosno javni poziv za neposredno sufinanciranje se provodi u pravilu za svaku poslovnu godinu.

Člankom 36. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) stavak 1. izmijenjen.

Fond ne raspisuje javni natječaj odnosno javni poziv za neposredno sufinanciranje kada kao ugovorna strana neposredno sufinancira i sudjeluje u realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti sukladno Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Člankom 35. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) u stavku 2. iza riječi: »javni natječaj« dodane su riječi: »odnosno javni poziv za neposredno sufinanciranje«.

Članak 66.

Člankom 37. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 66. izmijenjen.

Objavljivanje javnog natječaja odnosno javnog poziva za neposredno sufinanciranje i odlučivanje o odabiru korisnika sredstava Fonda uređuje se Pravilnikom o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda.

XIII. POSTUPAK, UVJETI I NAČIN DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA

Članak 67.

Postupak, uvjeti i način dodjeljivanja sredstava Fonda, kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahvata za dodjeljivanje sredstava Fonda, te način praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih prava i obveza uređuju se općim aktima Fonda iz članka 72. stavka 1. podstavci 1., 2., 3., i 4. ovoga Statuta, sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i na temelju njega donesenih propisa.

Člankom 20. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) riječi »iz članka 72. stavka 1. podstavka 7. ovoga Statuta« zamijenjene su riječima »iz članka 72. stavka 1. podstavka 12. ovoga Statuta«.

Članak 68.

Način ocjenjivanja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda pobliže se uređuje Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahvata za dodjeljivanje sredstava Fonda.

XIV. VOĐENJE OČEVIDNIKA I BAZE PODATAKA U FONDU

Članak 69.

Člankom 38. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 69. izmijenjen.

U Fondu se uspostavljaju očevidnici propisani Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti, kao i očevidnici o korisnicima sredstava Fonda, te se uspostavljaju evidencije i baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima za područje zaštite okoliša i za područje energetske učinkovitosti.

Evidencije i baze podataka iz stavka 1. ovoga članka vode se odvojeno za područje zaštite okoliša i za područje energetske učinkovitosti, te zbirno.

Članak 70.

Način vođenja evidencija i baza podataka Fonda iz članka 69. ovoga Statuta propisuje se pravilnikom iz članka 72. stavka 1. podstavka 12. ovoga Statuta.

Člankom 21. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) riječi »iz članka 72. stavka 1. podstavka 7. ovoga Statuta« zamijenjene su riječima »iz članka 72. stavka 1. podstavka 12. ovoga Statuta«.

Člankom 39. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) iza riječi »podataka Fonda« dodane su riječi»iz članka 69. ovoga Statuta«.

XV. OPĆI AKTI

Članak 71.

Opći akti Fonda su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Fonda.

Članak 72.

Člankom 22. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) članak 72. izmijenjen.

Člankom 40. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) članak 72. izmijenjen.

Osim Statuta Fond ima sljedeće opće akte:

1. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahvata za dodjeljivanje sredstava Fonda,

2. Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda,

3. Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda i ugovorenih prava i obveza,

4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda,

5. Pravilnik o plaćama i naknadama,

6. Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu,

7. Poslovnik o radu Upravnog odbora,

8. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Fonda,

9. Pravilnik o radu,

10. Pravilnik o zaštiti na radu,

11. Pravilnik o protupožarnoj zaštiti,

12. Pravilnik o vođenju evidencija i baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,

13. Pravilnik o radu pisarnice,

14. Pravilnik o unutarnjem nadzoru,

15. Pravilnik o arhivskom i registraturnom gradivu,

16. i druge opće akte u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Opće akte iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka donosi Upravni odbor uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za energetiku.

Pročišćeni tekst Statuta, te opće akte iz stavka 1. podstavka 4., 5., 6. i 7. donosi Upravni odbor.

Opće akte iz stavka 1. podstavka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. donosi direktor Fonda. Direktor Fonda donosi i druge opće akte ako je na to ovlašten posebnim propisom ili odlukom Upravnog odbora.

Tumačenje odredbi Statuta daje Upravni odbor na pisani i obrazloženi zahtjev.

XVI. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE OKOLIŠA

Članak 73.

Zaposlenici Fonda imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih redovitih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša.

O svakoj aktivnosti i djelatnosti koja ugrožava okoliš, zaposlenik je dužan upozoriti direktora Fonda i Upravni odbor.

XVII. SLUŽBENA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 74.

Člankom 41. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) naziv glave XVII. glave i XVII. glava izmijenjeni.

Službenom tajnom u poslovanju Fonda smatraju se:

– podaci koji se kao službena tajna saznaju od tijela javne vlasti,

– podaci koji se odnose na poslove koji se obavljaju s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom obrane ili Ministarstvom unutarnjih poslova, ako su označeni kao tajni podaci,

– podaci iz ponuda na javne natječaje ili dražbe i to do objave rezultata javnog natječaja odnosno dražbe,

– podaci koji su internim aktom Fonda proglašeni službenom tajnom.

Članak 75.

Člankom 41. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) naziv glave XVII. glave i XVII. glava izmijenjeni.

Profesionalnom tajnom u poslovanju Fonda smatraju se:

– osobni podaci radnika Fonda,

– planovi i mjere fizičko-tehničke zaštite objekata i imovine Fonda,

– podaci koji su internim aktom Fonda proglašeni profesionalnom tajnom.

Članak 76.

Člankom 41. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) naziv glave XVII. glave i XVII. glava izmijenjeni.

Podatke koji predstavljaju službenu ili profesionalnu tajnu drugim osobama smiju dati na uvid direktor i osoba koju on za to ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja službene odnosno profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju službene ili profesionalne tajne neposredno skrbi direktor i po njemu druga ovlaštena osoba Fonda.

Članak 77.

Člankom 41. IDSFZOEU (NN 70/14. – stupio na snagu 17. lipnja 2014. godine) naziv glave XVII. glave i XVII. glava izmijenjeni.

Nakon prestanka rada u Fondu zaposlenici Fonda dužni su čuvati službene ili profesionalne tajne Fonda.

XVIII. NADZOR

Članak 78.

Člankom 23. IDSFZOEU (NN 67/13. – stupio na snagu 13. lipnja 2013. godine) članak 78. izmijenjen.

U Fondu se uspostavlja unutarnji nadzor korištenja i raspolaganja financijskim sredstvima na način propisan općim aktom Fonda sukladno posebnom propisu koji uređuje sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Članak 79.

Radi obavljanja nadzora ili stručnih poslova u svezi s unutarnjim nadzorom Upravni odbor može imenovati stalna ili povremena nadzorna tijela.

Aktom o osnivanju tih tijela određuje se njihov sastav i djelokrug sukladno ovom Statutu i posebnom propisu.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Opći akti iz članka 72. stavka 1. ovoga Statuta Upravni odbor donijet će u roku od 90 dana od dana njegova imenovanja.

Članak 81.

Ovaj Statut stupa na snagu, nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen u »Narodnim novinama« broj 193/03 od 9. prosinca 2003. godine (stupio na snagu 17. prosinca 2003. godine).

Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 73/04 od 2. lipnja 2004. godine (stupile na snagu 10. lipnja 2004. godine).

Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 116/08 od 11. listopada 2008. godine (stupile na snagu 19. listopada 2008. godine).

Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 101/09 od 21. kolovoza 2009. godine (stupile na snagu 29. kolovoza 2009. godine).

Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 118/11 od 19. listopada 2011. godine (stupile na snagu 27. listopada 2011. godine) propisuju:

»Članak 11.

Pomoćnici direktora službi se danom stupanja na snagu ovoga Statuta raspoređuju imenovanjem na poslove načelnika službi u djelokrugu poslova koje su vodili.

Do imenovanja pomoćnika direktora sektora, poslove pomoćnika direktora sektora privremeno obavljaju zaposlenici Fonda koje odredi direktor Fonda.

Članak 12.

Nakon stupanja na snagu ovoga Statuta direktor Fonda dužan je u roku od 60 dana predložiti Upravnom odboru Fonda Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«

Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 67/13 od 5. lipnja 2013. godine (stupile na snagu 13. lipnja 2013. godine) propisuju:

»Članak 24.

Opći akti Fonda iz članka 72. Statuta uskladit će se s odredbama ovoga Statuta u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Statuta.

U roku iz stavka 1. ovog članka Upravni odbor donijet će pročišćeni tekst Statuta Fonda.

Članak 25.

Do donošenja Pravilnika iz članka 72. stavka 1. podstavka 5. Statuta uvjete za imenovanje načelnika sektora propisat će Upravni odbor svojom odlukom na temelju odredaba ovoga Statuta, vodeći računa o ostvarenju djelatnosti Fonda propisane Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«

Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene u »Narodnim novinama« broj 70/14 od 9. lipnja 2014. godine (stupile na snagu 17. lipnja 2014. godine) propisuju:

»Članak 42.

Opći akti Fonda iz članka 72. ovoga Statuta uskladit će se s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu istih.

U roku iz stavka 1. ovog članka Upravni odbor utvrdit će pročišćeni tekst Statuta Fonda.

Članak 43.

Ove Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stupaju na snagu, nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.«

Klasa: 024-04/14-02/5

Urbroj: 563-02-1/109-14-18

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Upravnog odbora

Nenad Strizrep, dipl. iur., v. r.

155 29.12.2014 Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (pročišćeni tekst)