Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

NN 155/2014 (29.12.2014.), Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2932

Na temelju članka 85. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13 i 14/14) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2014. donijela

MREŽNA PRAVILA

PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) uređuje se opis distribucijskog sustava, razvoj, građenje i održavanje distribucijskog sustava, upravljanje i nadzor nad distribucijskim sustavom, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, priključenje na distribucijski sustav, prava i dužnosti operatora distribucijskog sustava, korisnika sustava i krajnjeg kupca, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava, uvjeti ograničenja i obustave isporuke plina, neovlaštena potrošnja plina, naknada štete, objava podataka i razmjena informacija, standardni profili potrošnje i mjerna pravila.

Članak 2.

Ova Mrežna pravila dužan je primjenjivati investitor priključka, krajnji kupac, ovlašteni izvođač priključka, ovlašteni izvođač plinske instalacije, korisnik sustava, operator distribucijskog sustava, operator transportnog sustava, operator sustava skladišta plina, proizvođač prirodnog plina, proizvođač plina i operator tržišta plina.

Članak 3.

(1) Ova Mrežna pravila odnose se na distribucijske sustave namijenjene distribuciji prirodnog plina, gradskog plina, isparenog ukapljenog naftnog plina, miješanog ukapljenog naftnog plina, bioplina i plina iz biomase.

(2) Distribucijski sustavi kojima se distribuira prirodni plin, gradski plin, ispareni ukapljeni naftni plin, miješani ukapljeni naftni plin, bioplin ili plin iz biomase moraju biti međusobno fizički odvojeni na način da je onemogućeno miješanje različitih vrsta plina.

(3) Dozvoljeno je umješavanje bioplina, plina iz biomase i drugih vrsta plina s prirodnim plinom, samo ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno dodavati u tok prirodnog plina te ako se dobivena smjesa plina može tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav.

(4) Smjesa plina iz stavka 3. ovoga članka treba odgovarati standardnoj kvaliteti prirodnog plina propisanoj Općim uvjetima opskrbe plinom.

(5) Umješavanje plina iz stavka 3. ovoga članka odobrava operator distribucijskog sustava.

Definicije i izrazi

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Mrežnim pravilima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda, područje držanja, skladištenja i prometa zapaljivim plinovima, te područje zaštite od požara i eksplozija, područje mjeriteljstva, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(2) U ovim Mrežnim pravilima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Mrežnih pravila imaju sljedeće značenje:

1. energetska suglasnost – dokument kojim se utvrđuje pravo na priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta, a koji na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav izdaje operator distribucijskog sustava,

2. energetski uvjeti – dokument kojim se utvrđuje mogućnost priključenja na distribucijski sustav i priključni kapacitet građevine, a koji na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na distribucijski sustav izdaje operator distribucijskog sustava,

3. faktor korekcije – koeficijent kojim se množi vrijednost obujma plina izmjerena plinomjerom pri radnim uvjetima mjerenja da bi se dobila vrijednost obujma plina koja odgovara standardnom stanju plina,

4. fiksna mjesečna naknada – naknada namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina (Ts2) na obračunskom mjernom mjestu, sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina,

5. građenje priključka – nabava potrebnog materijala i opreme, te strojarski, elektro, građevinski i ostali radovi koje u svrhu izvedbe priključka izvodi operator distribucijskog sustava ili ovlašteni izvođač priključka,

6. gubici plina – razlika količine plina koja je isporučena u distribucijski sustav i količine plina koja je preuzeta iz distribucijskog sustava, a uključuje razliku u mjerenju, te tehničke i komercijalne gubitke plina,

7. investitor priključka – investitor ili vlasnik građevine koja se priključuje na distribucijski sustav, uključujući i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava,

8. izgradnja priključka – skup radnji namijenjen osiguravanju uvjeta za priključenje građevine na distribucijski sustav, a koji uključuje stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu i izvedbu priključka,

9. izlaz iz distribucijskog sustava – mjesto fizičkog spoja između distribucijskog sustava i plinske instalacije građevine priključene na distribucijski sustav te razgraničenja odgovornosti između operatora distribucijskog sustava i krajnjeg kupca, određeno ugovorom o priključenju na distribucijski sustav,

10. izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta – gradnja novih i/ili rekonstrukcija postojećih dijelova distribucijskog sustava koja nije planirana u planu razvoja distribucijskog sustava, kao i gradnja obuhvaćena planom razvoja distribucijskog sustava u razdoblju koje ne odgovara investitoru priključka,

11. izvedba priključka – pripremno-završni radovi i građenje priključka,

12. karakteristična skupina kupaca – skupina krajnjih kupaca bez dnevnog mjerenja potrošnje plina koje karakteriziraju specifične značajke potrošnje plina na obračunskom mjernom mjestu, a koja se određuje sukladno ovim Mrežnim pravilima,

13. korisnik sustava – opskrbljivač plinom koji koristi distribucijski sustav za opskrbu krajnjeg kupca, temeljem ugovora o distribuciji plina,

14. krajnji kupac – kupac plina koji je priključen na distribucijski sustav temeljem ugovora o priključenju na distribucijski sustav te ima važeći ugovor o opskrbi plinom sklopljen s korisnikom sustava,

15. krizno stanje – stanje djelomičnog ili potpunog prekida opskrbe plinom, koje je proglasilo nadležno tijelo, sukladno Uredbi (EU) No 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća te propisima donesenim na temelju te Uredbe,

16. mjerno-redukcijska stanica – redukcijska stanica s ugrađenim plinomjerom,

17. naknada za korištenje distribucijskog sustava – naknada za standardnu uslugu distribucije plina koju korisnik sustava plaća operatoru distribucijskog sustava, a koja se obračunava i naplaćuje sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, ovim Mrežnim pravilima te ugovoru o distribuciji plina,

18. naknada za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta – naknada za izgradnju priključka i/ili promjenu nekog od elemenata priključka koju investitor priključka plaća operatoru distribucijskog sustava, a koja se obračunava i naplaćuje sukladno ovim Mrežnim pravilima te ugovoru o priključenju na distribucijski sustav,

19. obračunsko mjerno mjesto – dio distribucijskog sustava koji obuhvaća plinomjer i drugu mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu, na kojem se obavlja mjerenje radi obračuna isporučenog plina,

20. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje za koje se obračunava isporučena količina plina,

21. odorizacijska stanica – dio distribucijskog sustava u kojem se, pomoću uređaja za odorizaciju, plinu dodaju sredstva kojima se postiže upozoravajući i prepoznatljiv miris,

22. organizator zatvorenog distribucijskog sustava – fizička ili pravna osoba koja distribuira plin unutar zatvorenog distribucijskog sustava, a koju je odredio vlasnik zatvorenog distribucijskog sustava uz suglasnost ostalih pravnih i fizičkih osoba, osim kućanstava, čiji su objekti priključeni na zatvoreni distribucijski sustav,

23. ovlašteni izvođač plinske instalacije – pravna ili fizička osoba koja je od operatora distribucijskog sustava ishodila ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na njegovom distribucijskom području,

24. ovlašteni izvođač priključka – pravna ili fizička osoba koja je od operatora distribucijskog sustava ishodila ovlaštenje za građenje priključaka na njegovom distribucijskom području,

25. plinomjer – mjerilo koje mjeri i registrira količinu plina na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima u području zakonskog mjeriteljstva, ovim Mrežnim pravilima i internim tehničkim aktima operatora distribucijskog sustava,

26. plinovod – cjevovodni dio distribucijskog sustava koji služi za prijenos plina od ulaza u distribucijski sustav do priključka, uključivo i opremu koja je na njemu ugrađena,

27. pogon distribucijskog sustava – stanje u distribucijskom sustavu u kojem su u tehnološkom smislu osigurani preduvjeti za vođenje distribucijskog sustava i isporuka plina svim korisnicima sustava i krajnjim kupcima priključenim na distribucijski sustav,

28. pretplatni plinomjer – plinomjer koji dopušta potrošnju plina do iznosa unaprijed plaćene potrošnje plina,

29. priključak – cjevovodni dio distribucijskog sustava koji služi za prijenos plina od plinovoda do izlaza iz distribucijskog sustava, uključivo opremu koja je na njemu ugrađena i obračunsko mjerno mjesto,

30. priključni kapacitet građevine – protok plina kojega je moguće ostvariti na pojedinom priključku, određen energetskim uvjetima prema zahtjevu investitora priključka i tehničkim karakteristikama distribucijskog sustava, a koji ne može biti veći od tehničkog kapaciteta priključka, izražen u kWh/h,

31. tehnički kapacitet priključka – najveći protok plina kojega je moguće ostvariti na pojedinom priključku određen projektom kojim se daje tehničko rješenje priključka građevine, izražen u kWh/h,

32. priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta – protok plina kojega je moguće ostvariti na pojedinom obračunskom mjernom mjestu određen energetskom suglasnošću prema zahtjevu investitora priključka i priključnom kapacitetu građevine, izražen u kWh/h,

33. pripremno-završni radovi – radovi koje u svrhu izvedbe priključka izvodi operator sustava, a koje čine: provjera usklađenosti građenja priključka s projektom kojim se daje tehničko rješenje priključka građevine, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka, utvrđivanje da je izvršeno snimanje izvedenog stanja priključka, povezivanje na distribucijski sustav, punjenje priključka plinom, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom i administrativni poslovi,

34. redovno stvaranje tehničkih uvjeta – gradnja novih i/ili rekonstrukcija postojećih dijelova distribucijskog sustava, kao i sva gradnja i/ili rekonstrukcija distribucijskog sustava izvedena u svrhu stvaranja uvjeta za priključenje građevina na distribucijski sustav, odnosno povećanja priključnog kapaciteta već priključenih građevina,

35. redukcijska stanica – dio distribucijskog sustava, osim priključka, koji služi za redukciju tlaka plina, s pripadajućom sigurnosnom i kontrolnom opremom postavljen na granici različitih pogonskih tlačnih razreda,

36. samostalna uporabna cjelina – dio građevine u vlasništvu fizičke ili pravne osobe sa zasebnim obračunskim mjernim mjestom,

37. sigurnosni pojas – prostor, s obje strane, mjereno od osi plinovoda ili priključka, unutar kojega se ne mogu graditi ili postavljati građevine, a koji određuje operator distribucijskog sustava, ovisno o tlačnom razredu plinovoda ili priključka te namjeni građevine,

38. standardni profil potrošnje – analitički prikaz procijenjene dnevne potrošnje plina krajnjeg kupca iz karakteristične skupine kupaca, izrađen sukladno ovim Mrežnim pravilima,

39. standardno stanje plina – stanje u kojemu je apsolutni tlak plina pst = 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina Tst = 288,15 K (15°C),

40. stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu – redovno i/ili izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta,

41. tarifna stavka za distribuciju – tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (Ts1), sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina,

42. tarifni model – grupa kojoj operator distribucijskog sustava pridjeljuje pojedino obračunsko mjerno mjesto, sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina i ovim Mrežnim pravilima,

43. tlačni razred – dozvoljeni raspon radnog tlaka plina u distribucijskom sustavu (ograničen minimalnim i maksimalnim radnim tlakom) pri kojem se obavlja distribucija plina, pri čemu se razlikuje razred niskog tlaka (do uključivo 0,1 bar), srednjeg tlaka (od 0,1 bar do uključivo 5 bar) i visokog tlaka (više od 5 bar),

44. ulaz u distribucijski sustav – mjesto fizičkog spoja između distribucijskog sustava i transportnog sustava ili mreže proizvodnih plinovoda ili sustava skladišta plina, te razgraničenja odgovornosti između operatora distribucijskog sustava i operatora transportnog sustava ili proizvođača prirodnog plina ili proizvođača plina ili operatora sustava skladišta plina, određeno ugovorom o priključenju na transportni sustav i ugovorom o priključenju na distribucijski sustav,

45. višestruko priključenje – izvedba deset i više priključaka na distribucijski sustav istovremeno s građenjem ili rekonstrukcijom plinovoda,

46. vođenje distribucijskog sustava – skup postupaka koji objedinjuje funkcije planiranja, upravljanja i nadzora nad distribucijskim sustavom, a s ciljem održavanja pogonskih parametara distribucijskog sustava u granicama potrebnim za sigurnu i pouzdanu isporuku plina,

47. zaštitni pojas – prostor koji nije u vlasništvu operatora distribucijskog sustava ili na kojem operator distribucijskog sustava nema pravo služnosti ili posjeda, u kojemu treće osobe mogu obavljati radove samo uz suglasnost i nadzor operatora distribucijskog sustava.

II. OPIS DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 5.

(1) Distribucijski sustav obuhvaća plinovode, redukcijske stanice, mjerno-redukcijske stanice, odorizacijske stanice, blokadne stanice, razdjelne stanice, sustav katodne zaštite, sustav za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka, priključke, plinomjere i drugu mjernu opremu, kao i svu drugu opremu i građevine ugrađene u distribucijski sustav u svrhu osiguravanja sigurnog i pouzdanog pogona distribucijskog sustava i isporuke plina.

(2) Operator distribucijskog sustava je dužan na svojoj internetskoj stranici objaviti grafički prikaz distribucijskog područja na kojem obavlja energetsku djelatnost distribucije plina, s ucrtanim osnovnim objektima distribucijskog sustava, te omogućiti uvid u popis gradova i općina u kojima obavlja distribuciju plina.

(3) Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) će na svojoj internetskoj stranici omogućiti pregled svih distribucijskih sustava na način da će objaviti poveznice na podatke iz stavka 2. ovoga članka.

III. RAZVOJ, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 6.

(1) Razvoj distribucijskog sustava provodi se prema planu razvoja plinskog distribucijskog sustava, sukladno odredbama Zakona o tržištu plina.

(2) Operator distribucijskog sustava, sukladno odredbama Zakona o tržištu plina, izrađuje godišnje izvješće operatora distribucijskog sustava koje se, između ostaloga, odnosi na pouzdanost, sigurnost i učinkovitost distribucijskog sustava, kvalitetu plina, kvalitetu usluge, pouzdanost isporuke plina, tehničke karakteristike sustava, korištenje kapaciteta distribucijskog sustava i održavanje opreme distribucijskog sustava.

Članak 7.

(1) Prilikom planiranja, projektiranja, gradnje, pokusnog rada, početka i prestanka rada, rekonstrukcije, održavanja, te drugih zahvata na distribucijskom sustavu, primjenjuju se odredbe posebnih zakona, propisa, normi i pravila struke kojima se uređuje projektiranje, gradnja, upravljanje i održavanje distribucijskog sustava.

(2) Radi standardizacije i tipizacije mjerne opreme i drugih elemenata distribucijskog sustava, određivanja sigurnosnog pojasa, izrade geodetskih snimki, te izrade katodne zaštite, mogu se primjenjivati interni tehnički akti koje donosi operator distribucijskog sustava (upute, uvjeti, pravila, preporuke i drugo), ako nisu u suprotnosti s odredbama posebnih zakona, propisa, normi i pravila struke.

(3) Interni tehnički akti operatora distribucijskog sustava moraju biti objavljeni na njegovoj internetskoj stranici.

IV. UPRAVLJANJE I NADZOR NAD DISTRIBUCIJSKIM SUSTAVOM

Nadzor i zaštita distribucijskog sustava

Članak 8.

Operator distribucijskog sustava radi upravljanja, održavanja i razvoja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog distribucijskog sustava ima pravo nadzirati projektiranje, gradnju i održavanje distribucijskog sustava.

Članak 9.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je voditi katastar vodova distribucijskog sustava.

(2) Podaci o novoizgrađenim dijelovima distribucijskog sustava unose se u katastar vodova distribucijskog sustava sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

Članak 10.

(1) U slučaju da treća osoba treba izvoditi radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava dužna je, radi osiguranja sigurnosti distribucijskog sustava, građevina, imovine, ljudi i životinja, zatražiti od operatora distribucijskog sustava suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

(2) Uz zahtjev za suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti tehničku dokumentaciju temeljem koje će izvoditi radove.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je podnositelju zahtjeva za suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Uvjeti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava određuju se sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava kojima se uređuju tehnički uvjeti gradnje, pogon i održavanje distribucijskog sustava.

(5) Podnositelj zahtjeva koji je pribavio suglasnost operatora distribucijskog sustava za izvođenje radova u zaštitnom pojasu, dužan je najkasnije tri dana prije dana početka izvođenja radova obavijestiti operatora distribucijskog sustava o planu odvijanja radova te o danu i satu početka i završetka radova.

(6) Zahvati u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava provode se u skladu s uvjetima propisanim u suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

(7) Širina zaštitnog pojasa distribucijskog sustava iznosi:

– plinovodi i priključci visokog tlaka, mjereno od osi plinovoda ili priključka s obje strane – tri metra,

– plinovodi i priključci srednjeg i niskog tlaka, mjereno od osi plinovoda ili priključka s obje strane – jedan metar i

– redukcijske stanice, mjerno-redukcijske stanice, odorizacijske stanice, blokadne stanice, razdjelne stanice i sustav katodne zaštite, mjereno od ograde građevine – tri metra.

Članak 11.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je preuzeti u distribucijski sustav plin čiji parametri kvalitete plina odgovaraju standardnoj kvaliteti plina propisanoj Općim uvjetima opskrbe plinom.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je plin odorirati te pratiti učinkovitost odorizacije sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava kojima se uređuju tehnički uvjeti odorizacije.

Tehnički uvjeti za vođenje distribucijskog sustava

Članak 12.

(1) Za vođenje distribucijskog sustava odgovoran je operator distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je održavati radne parametre distribucijskog sustava tako da omogući siguran i pouzdan rad distribucijskog sustava.

(3) Prije i tijekom isporuke plina u distribucijski sustav odnosno isporuke plina iz distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava, korisnik sustava i krajnji kupac dužni su pravodobno obavještavati jedan drugoga o svim činjenicama i okolnostima koje se odnose na ugovorenu distribuciju plina ili mogu imati utjecaja na rad distribucijskog sustava.

(4) Krajnji kupac, korisnik sustava, operator povezanog sustava, proizvođač plina i proizvođač prirodnog plina dužan je obavijestiti operatora distribucijskog sustava o očekivanim poremećajima u isporuci plina u distribucijski sustav ili preuzimanju plina iz distribucijskog sustava (tlak, količina i kvaliteta plina) i o poremećajima u povezanom plinskom sustavu, a kako bi operator distribucijskog sustava mogao pravodobno reagirati i na odgovarajući način ukloniti ili umanjiti posljedice poremećaja.

Članak 13.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. kolovoza svake godine procijeniti godišnje gubitke plina u distribucijskom sustavu za naredno razdoblje obračuna gubitaka.

(2) Naredno razdoblje obračuna gubitaka iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razdoblje od uključivo srpnja godine u kojoj se utvrđuju godišnji gubici plina do uključivo lipnja naredne godine.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. kolovoza svake godine utvrditi stvarne godišnje gubitke plina u distribucijskom sustavu za prethodno razdoblje obračuna gubitaka.

(4) Prethodno razdoblje obračuna gubitaka iz stavka 3. ovoga članka obuhvaća razdoblje od uključivo srpnja prethodne godine do uključivo lipnja godine u kojoj se utvrđuju godišnji gubici plina.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. kolovoza svake godine dostaviti korisniku sustava koji je opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge izračun i podatak o procijenjenim gubicima iz stavka 1. ovoga članka, te izračun i podatak o utvrđenim gubicima iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Godišnji gubici plina iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se kao razlika ukupne količine plina koja je preuzeta u distribucijski sustav i ukupne količine plina koja je iz distribucijskog sustava isporučena krajnjim kupcima.

(7) Ukupna količina plina koja je isporučena u distribucijski sustav iz stavka 6. ovoga članka utvrđuje se kao ukupna izmjerena količina plina na ulazima u distribucijski sustav, sukladno članku 68. stavku 9. i 10. ovih Mrežnih pravila, za razdoblje od 6 sati 30. lipnja prethodne godine do 6 sati 30. lipnja godine u kojoj se utvrđuju godišnji gubici plina.

(8) Ukupna količina plina isporučena iz distribucijskog sustava iz stavka 6. ovoga članka utvrđuje se kao ukupna izmjerena količina plina na obračunskim mjernim mjestima na izlazima iz distribucijskog sustava.

(9) Izmjerena količina plina iz stavka 8. ovoga članka za obračunska mjerna mjesta iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila, utvrđuje se za razdoblje od 6 sati 30. lipnja prethodne godine do 6 sati 30. lipnja godine u kojoj se utvrđuju godišnji gubici plina.

(10) Izmjerena količina plina iz stavka 8. ovoga članka za obračunska mjerna mjesta iz članka 68. stavka 4. i 5. ovih Mrežnih pravila utvrđuje se za razdoblje od uključivo srpnja prethodne godine do uključivo lipnja godine u kojoj se utvrđuju godišnji gubici plina.

(11) Naknadu za gubitke plina u distribucijskom sustavu za naredno razdoblje obračuna gubitaka, korisnik sustava, koji je opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge, utvrđuje kao umnožak procijenjenih godišnjih gubitaka plina iz stavka 1. ovoga članka i jedinične cijene plina za gubitke, te mjesečno obračunava operatoru distribucijskog sustava u iznosu 1/12 procijenjenih godišnjih gubitaka plina.

(12) Nakon zaprimanja podataka o stvarnim godišnjim gubicima plina u distribucijskom sustavu za prethodno razdoblje obračuna gubitaka iz stavka 1. ovoga članka, korisnik sustava, koji je opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge, provodi konačni obračun naknade za stvarne godišnje gubitke plina kao umnožak stvarnih godišnjih gubitaka plina iz stavka 3. ovoga članka i jedinične cijene plina za gubitke, pri čemu obračunava razliku u odnosu na ukupno obračunatu naknadu iz stavka 11. ovoga članka.

(13) Jedinična cijena plina za gubitke iz stavka 11. i 12. ovoga članka utvrđuje se sukladno Metodologiji utvrđivanja cijene energije uravnoteženja.

Dispečerski centar za vođenje distribucijskog sustava

Članak 14.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je kontinuirano nadzirati rad distribucijskog sustava kako bi se osigurala pouzdana i sigurna distribucija plina, učinkovito i pouzdano upravljanje, uravnoteženje i održavanje distribucijskog sustava te ispunjenje ugovornih obaveza prema korisnicima sustava i krajnjim kupcima.

(2) Nadzor rada i upravljanje distribucijskim sustavom obavlja se neprekidno iz dispečerskog centra operatora distribucijskog sustava, kao i sustavnim operativnim nadzorom distribucijskog sustava, lokalnim upravljanjem tehnološkim objektima, odgovarajućom i pravovremenom pripremom sustava za posebne uvjete rada, analizom uvjeta u sustavu, predviđanjem ponašanja sustava, pravovremenim prosljeđivanjem informacija o stanju u sustavu i stanju opreme i elemenata sustava, fizičkim nadzorom tehnoloških objekata i uređaja za odorizaciju plina, sustavnim preventivnim i korektivnim održavanjem istih, te hitnim intervencijama za uklanjanje neposredne opasnosti za ljude i građevine.

(3) Nadzor nad pogonom i vođenjem distribucijskog sustava provodi se pomoću procesne, mjerne, registracijske, komunikacijske i računalno-programske opreme koja omogućuje:

– utvrđivanje i javljanje odstupanja od normalnog pogona distribucijskog sustava,

– simuliranje i prognozu radnih parametara distribucijskog sustava,

– nadzor rada ključnih objekata u distribucijskom sustavu,

– nadzor preuzimanja plina na ulazima plina u distribucijski sustav te isporuke plina na izlazima iz distribucijskog sustava,

– komunikaciju s korisnicima sustava, građanima, javnim ustanovama i hitnim službama i

– organizaciju hitnih intervencija.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati besplatni telefonski broj za hitne intervencije dostupan 24 sata te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Provođenje aktivnosti na distribucijskom sustavu

Članak 15.

U svrhu sigurnog i pouzdanog rada distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava dužan je:

– održavati građevine, postrojenja i opremu distribucijskog sustava,

– rekonstruirati građevine, postrojenja i opremu distribucijskog sustava u vlasništvu operatora distribucijskog sustava,

– kontrolirati nepropusnost distribucijskog sustava,

– provoditi zaštitu distribucijskog sustava od mehaničkih, električkih i kemijskih utjecaja,

– nadzirati aktivnost trećih osoba u zaštitnom pojasu,

– servisirati mjerne, regulacijske i druge uređaje i opremu ugrađenu u distribucijski sustav i

– obavljati radove i ispitivanja propisana posebnim zakonima.

Planirani radovi na distribucijskom sustavu

Članak 16.

(1) Pod planiranim radovima na distribucijskom sustavu razumijevaju se svi radovi vezani uz građenje, održavanje i rekonstrukciju građevina, postrojenja i opreme distribucijskog sustava, koji se izvode sukladno odobrenim planovima razvoja iz članka 6. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, i svi drugi radovi unaprijed poznati operatoru distribucijskog sustava, kao što su:

– građenje, održavanje ili rekonstrukcija distribucijskog sustava,

– pregledi i redovno održavanje,

– testiranje i kontrolna mjerenja,

– priključenje novih krajnjih kupaca,

– izvođenje radova na distribucijskom sustavu na zahtjev trećih osoba i

– izvođenje radova trećih osoba u zaštitnom pojasu.

(2) Izvođenje radova na distribucijskom sustavu na zahtjev trećih osoba i nadzor izvođenja radova trećih osoba u zaštitnom pojasu naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Neplanirani radovi na distribucijskom sustavu

Članak 17.

(1) Pod neplaniranim radovima na distribucijskom sustavu razumijevaju se radovi vezani uz kvar ili smetnje na distribucijskom sustavu ili povezanom sustavu koje operator distribucijskog sustava nije mogao predvidjeti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako se radi o neposrednoj opasnosti za sigurnost distribucijskog sustava, građevina, imovine, ljudi i životinja, operator distribucijskog sustava dužan je izaći na mjesto kvara ili smetnji u najkraćem mogućem roku.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti siguran i pouzdan pogon distribucijskog sustava, bez odlaganja.

Postupci operatora distribucijskog sustava u slučaju ograničenja ili prekida isporuke plina zbog planiranih radova i kod ponovne uspostave isporuke plina

Članak 18.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je ograničenje ili prekid isporuke plina radi planiranih radova iz članka 16. ovih Mrežnih pravila najaviti krajnjim kupcima i korisnicima sustava na koje će ograničenje ili prekid isporuke plina utjecati najmanje 30 dana prije planiranog ograničenja ili prekida isporuke plina, uz obvezu potvrde dva dana prije ograničenja ili prekida isporuke plina.

(2) U razdoblju od 1. listopada tekuće godine do 31. ožujka naredne godine ograničenja ili prekidi isporuke plina zbog planiranih radova ne smiju utjecati na isporuku plina zaštićenim kupcima duže od uzastopno šest sati.

(3) U slučaju ograničenja ili prekida isporuke plina, kao i kod ponovne uspostave isporuke plina korisniku sustava, operator distribucijskog sustava dužan je provesti sve potrebne postupke, sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava kojima se sprječava nekontrolirano istjecanje plina, požar, eksplozija ili drugi štetni ili opasni događaji.

(4) Ponovnu isporuku plina uspostavlja operator distribucijskog sustava.

(5) U slučaju prekida ili ograničenja isporuke plina odnosno kod ponovne uspostave isporuke plina, krajnji kupci i korisnici sustava dužni su postupati po uputama i preporukama dispečerskog centra operatora distribucijskog sustava ili drugih osoba koje je za to ovlastila odgovorna osoba operatora distribucijskog sustava.

Vođenje distribucijskog sustava u kriznom stanju

Članak 19.

Tijekom kriznog stanja operator distribucijskog sustava vodi i upravlja distribucijskim sustavom na temelju mjera propisanih Uredbom (EU) No 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Uredba o sigurnosti opskrbe) i propisa donesenih na temelju Uredbe o sigurnosti opskrbe.

Članak 20.

Operator distribucijskog sustava dužan je putem sredstava javnog priopćavanja, ili na drugi način, obavještavati krajnje kupce i korisnike sustava o kriznom stanju.

V. POVEZIVANJE S OSTALIM DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA

Članak 21.

(1) Povezivanje distribucijskog sustava s transportnim sustavom i sustavom skladišta plina obavlja se radi stvaranja preduvjeta za sigurnu i pouzdanu isporuku plina korisnicima sustava.

(2) Povezivanje distribucijskog sustava s mrežom proizvodnih plinovoda obavlja se radi omogućavanja isporuke plina u distribucijski sustav.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati razmjenu informacija s međusobno povezanim operatorima sustava, uvažavajući pravila za razmjenu podataka propisana Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Povezivanje s transportnim sustavom

Članak 22.

(1) Priključenje na transportni sustav ili povećanje priključnog kapaciteta postojećeg priključka provodi se sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila i Mrežnih pravila transportnog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava, te sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Povezivanje sa sustavom skladišta plina

Članak 23.

(1) Priključenje sustava skladišta plina na distribucijski sustav ili povećanje priključnog kapaciteta postojećeg priključka provodi se sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator sustava skladišta plina dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava, te sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Povezivanje s mrežom proizvodnih plinovoda

Članak 24.

(1) Priključenje mreže proizvodnih plinovoda na distribucijski sustav ili povećanje priključnog kapaciteta postojećeg priključka provodi se sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila.

(2) Operator distribucijskog sustava i proizvođač prirodnog plina dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava, te sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

VI. DOKUMENTACIJA ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Energetski uvjeti za priključenje na distribucijski sustav

Članak 25.

(1) Energetskim uvjetima za priključenje na distribucijski sustav (u daljnjem tekstu: energetski uvjeti) utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički i ekonomski uvjeti priključenja te uvjeti korištenja distribucijskog sustava.

(2) Energetski uvjeti se pribavljaju u postupku izdavanja akta kojim se određuju lokacijski uvjeti prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda ili za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav.

(3) Na temelju energetskih uvjeta ne može se priključiti građevina ili povećati priključni kapacitet građevine.

(4) Energetske uvjete izdaje operator distribucijskog sustava.

(5) Energetske uvjete dužno je pribaviti nadležno upravno tijelo, investitor priključka ili treća strana koju ovlasti investitor priključka.

(6) Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav prilaže se dokaz o legalnosti građevine i opis plinofikacije građevine.

(7) Investitor priključka dužan je zatražiti od operatora distribucijskog sustava energetske uvjete i u slučaju za koje se prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda ne određuju lokacijski uvjeti, a osobito kod:

– povećanja priključnog kapaciteta,

– priključenja samostalne uporabne cjeline u građevini priključenoj na distribucijski sustav,

– promjene na priključku,

– spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji i

– dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na više, na istoj lokaciji postojeće građevine priključene na distribucijski sustav.

(8) Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta iz stavka 7. ovoga članka prilaže se opis izmjena na plinskim instalacijama.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta.

Članak 26.

(1) Energetski uvjeti sadrže podatke o:

– investitoru ili vlasniku građevine,

– položaju građevine, uključivo građevnu česticu građevine koja se priključuje na distribucijski sustav,

– mjestu priključenja na distribucijski sustav,

– radnom tlaku plinovoda na mjestu priključenja na distribucijski sustav,

– uvjetima za građenje priključka,

– priključnom kapacitetu građevine,

– roku priključenja građevine,

– ekonomskim uvjetima,

– roku i uvjetima prestanka njihova važenja i

– uputi o pravu na žalbu.

(2) Energetski uvjeti mogu sadržavati i:

– uvjete za lokaciju građevine,

– parametre distribucijskog sustava na mjestu priključenja,

– specifikaciju opreme koju je potrebno ugraditi ili obnoviti radi izgradnje priključka,

– dozvoljene promjene tlaka u distribucijskom sustavu,

– podatke o plinomjeru i drugoj mjernoj opremi,

– način razmjene mjernih podataka,

– program obveznih ispitivanja i

– ostale podatke potrebne za priključenje građevine.

Članak 27.

(1) Energetski uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja.

(2) Energetski uvjeti prestaju važiti ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izda energetska suglasnost.

(3) Energetski uvjeti mogu se produžiti za dvije godine iz opravdanih razloga ako to zatraži investitor priključka, pri čemu o opravdanosti razloga odlučuje operator distribucijskog sustava.

Pravo žalbe na energetske uvjete

Članak 28.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 25. stavka 5. i 7. ovih Mrežnih pravila kojem je odbijen zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta ili je nezadovoljan uvjetima iz izdanih energetskih uvjeta ima pravo izjaviti žalbu Agenciji.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka izjavljuje se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta ili rješenja kojim se izdaju energetski uvjeti.

(3) Odluka Agencije o žalbi je izvršna, a nezadovoljna strana može protiv odluke Agencije pokrenuti upravni spor.

Predugovor o priključenju na distribucijski sustav

Članak 29.

Nakon izdavanja energetskih uvjeta, strane u postupku mogu zatražiti sklapanje predugovora o priključenju na distribucijski sustav.

Energetska suglasnost za priključenje na distribucijski sustav

Članak 30.

(1) Energetskom suglasnošću za priključenje na distribucijski sustav (u daljnjem tekstu: energetska suglasnost) određuju se zajamčeni uvjeti pristupa distribucijskom sustavu za pojedino obračunsko mjerno mjesto.

(2) Energetska suglasnost sadrži podatke o:

– aktu kojim se dokazuje legalnost građevine prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda,

– priključnom kapacitetu građevine,

– tehničkom kapacitetu priključka,

– priključnom kapacitetu obračunskog mjernog mjesta,

– tarifnom modelu obračunskog mjernog mjesta prema procijenjenoj godišnjoj potrošnji plina,

– namjeni potrošnje plina,

– obračunskom mjernom mjestu i

– uputi o pravu na žalbu.

(3) Energetska suglasnost može sadržavati i:

– specifikaciju opreme koju je potrebno ugraditi ili obnoviti,

– podatke o plinomjeru i drugoj mjernoj opremi,

– načinu razmjene mjernih podataka,

– programu obveznih ispitivanja plinske instalacije i

– ostale podatke potrebne za priključenje obračunskog mjernog mjesta.

(4) Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi investitor priključka, a uz zahtjev je dužan priložiti akt kojim se odobrava građenje prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

(5) Za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav investitor priključka uz zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti prilaže projekt koji sadrži projekt plinske instalacije s tehničkim rješenjem priključka građevine izrađen u skladu sa zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, operator distribucijskog sustava izdat će podnositelju zahtjeva energetsku suglasnost ukoliko je projekt iz stavka 5. ovoga članka usklađen s energetskim uvjetima.

(7) U građevinama s više obračunskih mjernih mjesta u zahtjevu za izdavanje energetske suglasnosti moraju se pojedinačno navesti sva obračunska mjerna mjesta.

(8) Energetska suglasnost prestaje važiti ako se u roku dvije godine od dana izdavanja energetske suglasnosti ne sklopi ugovor o priključenju na distribucijski sustav.

(9) Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor priključka prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(10) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti.

Članak 31.

(1) Energetsku suglasnost izdaje operator distribucijskog sustava.

(2) Energetska suglasnost izdaje se za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto.

(3) Suvlasnici građevine priključene na samostalni ili zatvoreni toplinski sustav imaju pravo na presliku energetske suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka koju im je dužan osigurati operator distribucijskog sustava, bez naknade.

Članak 32.

(1) Priključni kapacitet iz energetske suglasnosti neprenosiv je na drugu lokaciju.

(2) Krajnji kupac dužan je obavijestiti operatora distribucijskog sustava o svim promjenama na njegovim plinskim uređajima i instalacijama nastalim nakon ishođenja energetske suglasnosti.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, operator distribucijskog sustava uputit će, kada to smatra potrebnim, krajnjeg kupca na podnošenje zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta.

(4) Energetska suglasnost prestaje važiti ako krajnji kupac u roku od jedne godine od dana prestanka ugovora o opskrbi plinom ne sklopi novi ugovor o opskrbi plinom.

(5) U slučaju prestanka važenja energetske suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka, priključak se može staviti izvan funkcije.

Pravo žalbe na energetsku suglasnost

Članak 33.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 30. stavka 4. ovih Mrežnih pravila kojem je odbijen zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti ili je nezadovoljan uvjetima iz izdane energetske suglasnosti ima pravo izjaviti žalbu Agenciji.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka izjavljuje se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti ili rješenja kojim se izdaje energetska suglasnost.

(3) Odluka Agencije o žalbi je izvršna, a nezadovoljna strana može protiv odluke Agencije pokrenuti upravni spor.

VII. IZGRADNJA PRIKLJUČKA I PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Zahtjev za priključenje

Članak 34.

Zahtjev za priključenje podnosi investitor priključka, a sadrži sljedeće:

– naziv, adresa i kontakt podaci investitora priključka,

– podatke o građevini koja se priključuje na distribucijski sustav, a koji uključuju lokaciju građevine i broj energetske suglasnosti,

– naziv, adresa i kontakt podaci ovlaštenog izvođača priključka u slučaju da građenje priključka ne obavlja operator distribucijskog sustava,

– ime, prezime i kontakt podaci odgovorne osobe ovlaštenog izvođača priključka koja vodi građenje, odnosno pojedine radove na gradnji priključka, u slučaju da građenje priključka ne obavlja operator distribucijskog sustava,

– podatke o početku i završetku radova na izgradnji priključka u slučaju da građenje priključka ne obavlja operator distribucijskog sustava i

– ostale podatke potrebne za priključenje građevine.

Stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu

Članak 35.

(1) Investitor stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu je operator distribucijskog sustava.

(2) Redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu financira se iz naknade za korištenje distribucijskog sustava.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za koji je uspostavljen regulatorni račun sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, financira se dijelom iz naknade za korištenje distribucijskog sustava, a dijelom iz naknade za priključenje.

(4) Izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu financira se iz naknade za priključenje.

Članak 36.

(1) U slučaju da je za priključenje građevine potrebno izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu, operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev investitora priključka izraditi elaborat izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (u daljnjem tekstu: elaborat).

(2) Elaboratom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se osobito:

– tehnički detalji gradnje novih i/ili rekonstrukcija postojećih dijelova distribucijskog sustava,

– usklađenost gradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih dijelova distribucijskog sustava s prostorno-planskom dokumentacijom,

– popis odgovarajućih odobrenja koja je potrebno ishoditi prema propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja,

– procijenjeni trošak gradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih dijelova distribucijskog sustava,

– popis građevina koje se mogu priključiti na distribucijski sustav u slučaju gradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih dijelova distribucijskog sustava,

– popis građevina čiji su investitori priključka zainteresirani za financiranje gradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih dijelova distribucijskog sustava,

– procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta,

– procijenjeni pojedinačni priključni kapacitet zainteresiranih investitora priključka,

– način raspodjele troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta.

(3) Izradu elaborata iz stavka 1. ovoga članka plaća investitor priključka prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, elaborat može izraditi pravna ili fizička osoba ovlaštena za projektiranje, u kojem slučaju operator distribucijskog sustava daje suglasnost na elaborat.

(5) Odnosi između operatora distribucijskog sustava i investitora priključka u predmetu izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ugovorom.

(6) Način raspodjele eventualne razlike između procijenjenog troška gradnje novih dijelova distribucijskog sustava i stvarnog troška gradnje novih dijelova distribucijskog sustava bitni je sastojak ugovora iz stavka 5. ovoga članka.

Izvedba priključka

Članak 37.

(1) Priključak se gradi u skladu s energetskom suglasnošću, ovim Mrežnim pravilima, ugovorom o priključenju na distribucijski sustav te sukladno odredbama zakona kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

(2) Priključak je sastavni dio distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je priključiti građevinu sukladno sklopljenom ugovoru o priključenju na distribucijski sustav.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je priključak održavati o svom trošku.

Članak 38.

(1) Pripremno-završne radove obavlja isključivo operator distribucijskog sustava, a naknadu plaća investitor priključka, sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje).

(2) Trošak montaže i demontaže plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme plaća investitor priključka prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Građenje priključka obavlja ovlašteni izvođač priključka ili operator distribucijskog sustava, a prema odluci investitora priključka.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kod višestrukog priključenja sve priključke gradi operator distribucijskog sustava ili ovlašteni izvođač priključka kojega odabere operator distribucijskog sustava.

(5) U slučaju da građenje priključka obavlja ovlašteni izvođač priključka, operator distribucijskog sustava ima pravo provjeriti usklađenost građenja priključka s projektom kojim se daje tehničko rješenje priključka tijekom i nakon građenja priključka te ima pravo naložiti otklanjanje uočenih nedostataka.

Članak 39.

(1) Materijal i oprema za izgradnju priključka mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

(2) U svrhu izgradnje priključka investitor priključka dužan je operatoru distribucijskog sustava:

– dati na korištenje zemljište i dijelove građevine potrebne za izgradnju priključka i

– dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta za izgradnju priključka, kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem tih zemljišta.

Stavljanje priključka u funkciju

Članak 40.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je na temelju energetske suglasnosti staviti u funkciju priključak građevine s danom početka isporuke plina iz ugovora o opskrbi plinom, a nakon što je investitor priključka ispunio sve financijske i druge obveze prema ugovoru o priključenju, pribavio pisanu izjavu ovlaštenog izvođača priključka o izvedenim radovima i uvjetima održavanja priključka i ovlaštenog izvođača plinske instalacije o izvedenim radovima i uvjetima održavanja plinske instalacije, te nakon sklapanja ugovora o opskrbi plinom.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je privremeno priključiti građevinu za potrebe ispitivanja plinskih uređaja i instalacija i pokusnog rada, ako je pokusni rad predviđen glavnim projektom, a temeljem pisanog zahtjeva investitora priključka i pisane izjave investitora priključka, nadzornog inženjera, ovlaštenog izvođača priključka i ovlaštenog izvođača plinske instalacije o preuzimanju odgovornosti tijekom privremenog priključenja.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od najmanje tri dana prije dana stavljanja u funkciju priključka građevine u pisanom obliku obavijestiti investitora priključka i njegovog opskrbljivača plinom o danu i satu stavljanja u funkciju priključka građevine.

Članak 41.

(1) Prije punjenja priključka plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da su se kod izgradnje ili rekonstrukcije priključka primjenjivale odredbe posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava, da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka te da je izvršeno snimanje izvedenog stanja priključka.

(2) Priključak plinom, nakon izgradnje ili rekonstrukcije, puni operator distribucijskog sustava.

(3) Nakon punjenja priključka plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom.

Punjenje instalacije plinom

Članak 42.

(1) Prije punjenja plinske instalacije plinom investitor priključka dužan je dokazati operatoru distribucijskog sustava da su se kod izgradnje plinskih instalacija primjenjivale odredbe posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava te da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija sukladno odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

(2) Novoizrađenu ili rekonstruiranu plinsku instalaciju plinom puni operator distribucijskog sustava.

(3) Nakon punjenja plinske instalacije plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija.

Raspolaganje priključkom

Članak 43.

(1) Investitor priključka dužan je priključak nakon građenja, a prije punjenja plinom, ustupiti na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustava.

(2) Priključak se ustupa na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustava bez naknade.

(3) Odnosi između investitora priključka i operatora distribucijskog sustava u predmetu ustupanja priključka na gospodarsko upravljanje uređuju se ugovorom o priključenju na distribucijski sustav iz članka 53. ovih Mrežnih pravila.

Članak 44.

Gospodarsko upravljanje iz članka 43. ovih Mrežnih pravila obuhvaća obveze operatora distribucijskog sustava da održava priključak, kontrolira nepropusnost te financira zamjenu priključka uslijed njegove dotrajalosti, a troškovi održavanja, kontrole nepropusnosti i zamjene priključka uključeni su u visinu tarifnih stavki za korištenje distribucijskog sustava.

Priključenje samostalne uporabne cjeline

Članak 45.

Priključenje samostalne uporabne cjeline na postojeću plinsku instalaciju koja je u uporabi u građevini priključenoj na distribucijski sustav naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Povećanje priključnog kapaciteta

Članak 46.

(1) Povećanje priključnog kapaciteta se provodi na zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za povećanje priključnog kapaciteta investitora priključka u slučaju kada je priključni kapacitet građevine veći od postojećeg tehničkog kapaciteta priključka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za koji je uspostavljen regulatorni račun obračunava se i u slučaju kada je priključni kapacitet građevine manji od postojećeg tehničkog kapaciteta priključka, pri čemu se priključni kapacitet građevine određuje kao razlika zatraženog priključnog kapaciteta građevine iz stavka 1. ovoga članka i postojećeg priključnog kapaciteta građevine.

(3) Trošak izgradnje elemenata priključka, osim montaže i demontaže plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme, kod povećanja priključnog kapaciteta plaća investitor priključka prema Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje.

(4) Trošak montaže i demontaže plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme kod povećanja priključnog kapaciteta plaća investitor priključka prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

VIII. PRAVA I DUŽNOSTI OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, KORISNIKA SUSTAVA I KRAJNJEG KUPCA

Članak 47.

Operator distribucijskog sustava dužan je:

– sklopiti s investitorom priključka ugovor o priključenju na distribucijski sustav,

– sklopiti s korisnikom sustava ugovor o distribuciji plina,

– osigurati objektivne, jednake i transparentne uvjete pristupa distribucijskom sustavu,

– osigurati zaštitu povjerljivosti podataka koje je saznao u obavljanju djelatnosti,

– voditi i ažurirati evidenciju obračunskih mjernih mjesta, sukladno članku 59. ovih Mrežnih pravila,

– osigurati sudionicima na tržištu plina informacije potrebne za pristup distribucijskom sustavu,

– osigurati korisniku sustava i krajnjem kupcu kvalitetu opskrbe plinom sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom,

– osigurati provedbu mjernih pravila kod distribucije plina sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila,

– osigurati praćenje kvalitete plina sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila i Općih uvjeta opskrbe plinom,

– obavljati raspodjelu preuzete energije plina te izrađivati i ažurirati standardne profile potrošnje, sukladno članku 71. ovih Mrežnih pravila,

– provoditi promjenu opskrbljivača krajnjeg kupca sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom,

– po nalogu korisnika sustava, obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu.

Članak 48.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava uvjete tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti ovlastiti za izvođenje priključaka koji su dio distribucijskog sustava kojim on upravlja.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava uvjete tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti ovlastiti za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav kojim on upravlja.

(3) Izdavanje ovlaštenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti i redovito ažurirati popis ovlaštenih izvođača priključka i ovlaštenih izvođača plinske instalacije.

(5) Popis ovlaštenih izvođača priključka iz stavka 4. ovoga članka, mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– naziv, adresa i kontakt podaci ovlaštenog izvođača priključka i

– popis kategorija priključaka prema Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje za čije je izvođenje ovlašten.

(6) Popis ovlaštenih izvođača plinske instalacije, iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati najmanje naziv, adresu i kontakt podatke ovlaštenog izvođača plinske instalacije.

(7) Ovlaštenom izvođaču priključka odnosno ovlaštenom izvođaču plinske instalacije koji je prestao ispunjavati uvjete tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti operator distribucijskog sustava može privremeno ili trajno oduzeti ovlaštenje za izvođenje priključaka odnosno ovlaštenje za izvođenje plinske instalacije.

(8) Operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi uvjete za izdavanje ovlaštenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka i kriterije za oduzimanja ovlaštenja iz stavka 7. ovoga članka i javno ih objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Članak 49.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je, na zahtjev i trošak pravne ili fizičke osobe, ucrtati položaj elemenata postojećeg distribucijskog sustava na podloge u skladu s posebnim propisima i internim aktima operatora distribucijskog sustava, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je, na zahtjev i trošak pravne ili fizičke osobe, obilježiti trasu plinovoda u skladu s posebnim propisima i internim aktima operatora distribucijskog sustava, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je, na zahtjev i trošak pravne ili fizičke osobe, izmjestiti elemente plinskog distribucijskog sustava u skladu s posebnim propisima i internim aktima operatora distribucijskog sustava, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Članak 50.

(1) Operator distribucijskog sustava ima pravo:

– na ulazu u distribucijski sustav odbiti preuzeti plin koji ne odgovara standardnoj kvaliteti plina, propisanoj Općim uvjetima opskrbe plinom,

– uskratiti trećoj strani pristup distribucijskom sustavu sukladno odredbama Zakona o tržištu plina,

– krajnjem kupcu ograničiti ili obustaviti isporuku plina odnosno ugovorenu uslugu distribucije plina:

a. u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi otklanjanja takvih opasnosti,

b. radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijskog sustava,

c. radi otklanjanja kvarova na distribucijskom sustavu,

d. kada uređaji priključeni na distribucijski sustav preuzimaju plin na način koji bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi ili imovinu,

e. u slučaju neovlaštene potrošnje plina,

f. u slučajevima kada se korisnik sustava ili krajnji kupac ne pridržava svojih ugovornih obveza,

g. kada ne omogući ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava pristup potreban za planirano održavanje ili rekonstrukciju priključka i obračunskog mjernog mjesta,

h. kada dva puta uzastopno ne omogući ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog očitanje plinomjera i druge mjerne opreme,

i. po nalogu korisnika sustava i

j. po nalogu operatora transportnog sustava.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava može preuzeti plin čija kvaliteta odstupa od standardne kvalitete propisane Općim uvjetima opskrbe plinom uz uvjet da to ne ugrožava sigurnost i pouzdanost distribucijskog sustava i ispunjenje ugovornih obveza operatora distribucijskog sustava.

(3) U slučaju ograničenja ili obustave isporuke plina iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava dužna je krajnjem kupcu pokazati svoju službenu iskaznicu.

Članak 51.

(1) Korisnik sustava i krajnji kupac ima pravo:

– na pristup distribucijskom sustavu,

– koristiti usluge operatora distribucijskog sustava po reguliranim uvjetima.

(2) Korisnik sustava i krajnji kupac dužan je:

– pridržavati se uputa dispečerskog centra operatora distribucijskog sustava,

– davati potrebne informacije operatoru distribucijskog sustava.

(3) Krajnji kupac dužan je:

– priključiti svoje plinske uređaje na distribucijski sustav, u skladu s važećim strukovnim pravilima i internim aktima operatora distribucijskog sustava,

– omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava ugradnju, održavanje i očitanje plinomjera,

– osigurati operatoru distribucijskog sustava nesmetan pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu u svrhu održavanja, te plinskim instalacijama u svrhu ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije,

– koristiti svoje plinske instalacije sukladno pisanim uputama ovlaštenog izvođača plinske instalacije, proizvođača plinskog uređaja i operatora distribucijskog sustava, a na način koji onemogućuje nastanak smetnji na plinskim uređajima i instalacijama drugih krajnjih kupaca i distribucijskom sustavu,

– održavati plinski uređaj u takvom stanju da ne predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu te u slučaju kvara takav kvar ukloniti bez odlaganja.

Povjerljivost podataka i informacija

Članak 52.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati povjerljivost podataka i informacija koje pribavi od korisnika sustava i krajnjeg kupca, osim ako je i u onoj mjeri u kojoj je drugim propisima određeno da se ti podaci moraju objaviti ili dati državnim ili drugim tijelima.

(2) Operator distribucijskog sustava ne smije zlorabiti podatke i informacije o trećim osobama prikupljene prilikom omogućavanja pristupa distribucijskom sustavu.

(3) S podacima krajnjeg kupca (opći podaci, karakteristike plinskih uređaja i instalacija, povijesna dinamika potrošnje plina i sl.) operator distribucijskog sustava dužan je postupati povjerljivo sukladno odredbama posebnih zakona.

(4) Operator distribucijskog sustava je dužan, na pisani zahtjev krajnjeg kupca, dostaviti krajnjem kupcu sve podatke koji se odnose na tog krajnjeg kupca.

(5) Operator distribucijskog sustava je dužan, na pisani zahtjev korisnika sustava, dostaviti sve podatke koji se odnose na krajnje kupce koje isti opskrbljuje.

(6) Radi zaštite podataka korisnika sustava i krajnjeg kupca operator distribucijskog sustava dužan je organizirati i provoditi mjere kojima se štite podaci, sprječava slučajno ili namjerno neovlašteno korištenje ili uništenje podataka, njihova izmjena ili gubitak, kao i neovlaštena obrada tih podataka.

IX. UGOVORNI ODNOSI I OPĆI UVJETI KORIŠTENJA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Ugovor o priključenju na distribucijski sustav

Članak 53.

(1) Ugovor o priključenju na distribucijski sustav sklapa, na temelju izdane energetske suglasnosti, operator distribucijskog sustava i investitor priključka u postupku priključenja na distribucijski sustav te u postupku povećanja priključnog kapaciteta.

(2) Ugovorom o priključenju na distribucijski sustav uređuju se uvjeti priključenja na distribucijski sustav, financijske obveze sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje i druge obveze ugovornih strana.

(3) Ugovor o priključenju na distribucijski sustav sadrži podatke o ugovornim stranama, broj energetske suglasnosti, tehničke uvjete priključenja opreme, tehničke podatke o izgradnji priključka s navedenim izlazom iz distribucijskog sustava, iznos naknade za priključenje, način plaćanja, rok izgradnje priključka, vrijeme i mjesto priključenja te ostale odredbe.

(4) Priključak na distribucijski sustav niskog tlaka ili srednjeg tlaka treba biti izgrađen u roku od 30 dana od dana ispunjenja ugovornih obveza krajnjeg kupca iz ugovora o priključenju na distribucijski sustav sklopljenog s operatorom distribucijskog sustava, ako za isti postoje tehnički uvjeti u distribucijskom sustavu.

(5) Ako je za izgradnju priključka na distribucijski sustav niskog tlaka ili srednjeg tlaka potrebno stvoriti tehničke uvjete u distribucijskom sustavu, priključak se treba izgraditi u roku utvrđenom ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je izgraditi priključak na distribucijski sustav, izuzev priključka na niskom tlaku ili srednjem tlaku, u roku utvrđenom ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(7) U rokove iz stavka 4., 5. i 6. ovoga članka ne računaju se zastoji u aktivnostima na koje operator distribucijskog sustava nije mogao utjecati (suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje priključka od strane ovlaštenog izvođača priključka kojega je odabrao investitor priključka, događaji na gradilištu i sl.), o čemu je operator distribucijskog sustava dužan pravodobno izvještavati drugu ugovornu stranu.

(8) Dinamika plaćanja naknade za priključenje za izgradnju priključka na distribucijski sustav utvrđuje se ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav.

Ugovor o distribuciji plina

Članak 54.

(1) Ugovor o distribuciji plina sklapa operator distribucijskog sustava i korisnik sustava.

(2) Ugovorom o distribuciji plina uređuje se pružanje usluge distribucije plina, uključivo pomoćne usluge i financijske obveze, sukladno ovim Mrežnim pravilima.

(3) Ugovor o distribuciji plina sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete distribucije plina, odredbe o kvaliteti opskrbe plinom, uvjete ograničenja isporuke plina, odredbe o očitanju i dostavi mjernih podataka, odredbe o obračunu i plaćanju naknade za korištenje distribucijskog sustava, vrijeme i mjesto isporuke plina te ostale odredbe.

(4) Prilog i sastavni dio ugovora o distribuciji plina je popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koje korisnik sustava opskrbljuje plinom.

(5) Popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz stavka 4. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

– ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto,

– osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca i

– naziv bilančne skupine koje je krajnji kupac posredni član.

(6) Korisnik sustava dužan je ažurirati popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz stavka 4. ovoga članka kod svake promjene bilo kojeg podatka iz stavka 5. ovoga članka i kod svakog sklapanja ili prestanka ugovora o opskrbi plinom i o tome, u roku od osam dana od dana nastale promjene, dostaviti podatke operatoru distribucijskog sustava.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je ažurirati popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz stavka 4. ovoga članka kod svake promjene bilo kojeg podatka iz stavka 5. ovoga članka i o tome u roku od osam dana od dana nastale promjene dostaviti podatke korisniku sustava.

(8) Sklapanjem ugovora o distribuciji plina ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe zakona kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti tipski ugovor o distribuciji plina.

(10) Opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava nalaze se Prilogu 3. ovih Mrežnih pravila i sastavni su dio ovih Mrežnih pravila te ugovora o distribuciji plina.

X. MJERNA PRAVILA

Članak 55.

Mjerenje količine i kvalitete plina obavlja se u cilju osiguranja tehničkih preduvjeta za isporuku plina u distribucijski sustav i isporuku plina iz distribucijskog sustava, sigurno vođenje distribucijskog sustava, korištenja ugovorenog priključnog kapaciteta na distribucijskom sustavu, utvrđivanja količine plina isporučene u distribucijski sustav i količine plina isporučene iz distribucijskog sustava, utvrđivanja kvalitete plina, utvrđivanja gubitaka plina u distribucijskom sustavu te obračuna naknada i troškova vezanih uz korištenje distribucijskog sustava.

Mjerenje količine plina

Članak 56.

(1) Količina plina je obujam plina protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, pri standardnim uvjetima, utvrđen prema pravilima iz članka 60. ovih Mrežnih pravila, te izražen u m3, kao cjelobrojna vrijednost.

(2) Mjerenje količine plina obavlja se na obračunskom mjernom mjestu na svim ulazima u distribucijski sustav i svim izlazima iz distribucijskog sustava.

(3) Mjerenje količine plina obavlja se plinomjerom i drugom mjernom opremom.

(4) Mjerenje količine plina na ulazima u distribucijski sustav, izuzev ulaza u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, te izlazima iz distribucijskog sustava, obveza je operatora distribucijskog sustava.

(5) Mjerenje količine plina obavlja se neprekidno, mjerilima čije su tehničke i radne karakteristike sukladne zahtjevima zakonskog mjeriteljstva.

(6) Operator distribucijskog sustava odgovoran je za redovitu kontrolu i održavanje plinomjera i druge mjerne opreme, sukladno propisima u mjeriteljstvu, te zamjenu plinomjera i druge mjerne opreme.

Utvrđivanje kvalitete plina

Članak 57.

(1) Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina.

(2) Standardna kvaliteta plina propisuje se Općim uvjetima opskrbe plinom.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je ustrojiti sustav za praćenje parametara kvalitete plina.

(4) Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, obveza je operatora transportnog sustava, a provodi se sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, pri čemu predstavnik operatora distribucijskog sustava ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka, ukoliko se kvaliteta plina prati uzimanjem uzorka.

(5) Predstavnik operatora distribucijskog sustava iz stavka 4. ovoga članka ima pravo od operatora transportnog sustava zatražiti presliku dokumentacije o uzorkovanju te uzorak plina, pri čemu je dužan osigurati odgovarajuću opremu za uzorkovanje sukladno uputama operatora transportnog sustava.

(6) Operator distribucijskog sustava preuzima preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina s internetske stranice operatora transportnog sustava, za ulaze u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(7) Na ulazu u distribucijski sustav iz mreže proizvodnih plinovoda ili sustava skladišta plina utvrđivanje kvalitete plina obavlja se najmanje dva puta mjesečno, i to jednom u razdoblju od 3. do 10. dana u mjesecu i drugi puta u razdoblju od 16. do 23. dana u mjesecu koristeći opremu za određivanje sastava plina ugrađenu na obračunskom mjernom mjestu ili uzimanjem uzorka plina i analizom istoga u laboratoriju akreditiranom za ispitivanje značajki kvalitete plina, pri čemu predstavnik proizvođača prirodnog plina ili operatora sustava skladišta plina ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka, ukoliko se kvaliteta plina prati uzimanjem uzorka.

(8) Predstavnik proizvođača prirodnog plina ili operatora sustava skladišta plina iz stavka 4. ovoga članka ima pravo od operatora distribucijskog sustava zatražiti presliku dokumentacije o uzorkovanju te uzorak plina, pri čemu je dužan osigurati odgovarajuću opremu za uzorkovanje sukladno uputama operatora distribucijskog sustava.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije trećeg radnog dana nakon isteka polumjesečnog razdoblja za to polumjesečno razdoblje objaviti na svojoj internetskoj stranici izvještaj o kvaliteti plina za svaki ulaz u distribucijski sustav.

(10) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije trećeg radnog dana nakon isteka svakog polumjesečnog razdoblja za to i prethodna polumjesečna razdoblja objaviti na svojoj internetskoj stranici pregled parametara kvalitete plina iz polumjesečnih izvještaja o kvaliteti plina.

(11) Pregled parametara kvalitete plina iz stavka 10. ovoga članka mora najmanje sadržavati propisane parametre standardne kvalitete plina te parametre kvalitete plina utvrđene polumjesečnim izvještajima iz stavka 9. ovoga članka za sve ulaze u distribucijski sustav, pri čemu parametri kvalitete plina moraju biti iskazani u istim mjernim jedinicama kao i propisani parametri standardne kvalitete plina.

(12) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije trećeg radnog dana nakon isteka svakog mjesečnog razdoblja za to i prethodna mjesečna razdoblja objaviti na svojoj internetskoj stranici pregled parametara za obračun isporučenog plina.

(13) Pregled parametara za obračun isporučenog plina, za svaki dio distribucijskog sustava koji je jedinstvena hidraulička cjelina, mora najmanje sadržavati donju ogrjevnu vrijednost plina za polumjesečna razdoblja za pojedini ulaz u hidrauličku cjelinu i mjesečnu obračunsku ogrjevnu vrijednost plina, prikazane u tabličnom i grafičkom obliku.

(14) Mjesečna obračunska ogrjevna vrijednost plina iz stavka 12. ovoga članka izračunava se za svaki dio distribucijskog sustava koji je jedinstvena hidraulička cjelina kao prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti plina za polumjesečna razdoblja s obzirom na količine plina preuzete s pojedinačnih ulaza u polumjesečnom razdoblju u odnosu na ukupnu količinu plina u tom mjesecu, a izražava se u kWh/m3 zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

(15) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. veljače objaviti na svojoj internetskoj stranici godišnje izvješće o kvaliteti plina za prethodnu godinu, koje mora sadržavati najmanje podatke iz pregleda parametara kvalitete plina iz stavka 9. ovoga članka i pregleda parametara za obračun isporučenog plina iz stavka 12. ovoga članka.

Utvrđivanje energije isporučenog plina

Članak 58.

(1) Energija isporučenog plina utvrđuje se kao umnožak količine plina, utvrđen prema odredbama članka 56. ovih Mrežnih pravila, i iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina, utvrđen prema odredbama članka 57. ovih Mrežnih pravila, a izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh.

(2) Iznos ogrjevne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na donju ogrjevnu vrijednost plina, izražen u kWh/m3, zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

Obračunsko mjerno mjesto

Članak 59.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je svako obračunsko mjerno mjesto jednoznačno odrediti te o istom voditi i ažurirati evidenciju, što uključuje:

– identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

– ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto,

– osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,

– broj energetske suglasnosti,

– status korištenja javne usluge opskrbe plinom,

– status zaštićenog krajnjeg kupca,

– status ugroženog krajnjeg kupca,

– naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaku korisnika sustava koji opskrbljuje krajnjeg kupca,

– naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaku voditelja bilančne skupine čije je bilančne skupine krajnji kupac posredni član,

– oznaku tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta,

– priključni kapacitet,

– namjenu potrošnje plina,

– podatke o povijesnoj potrošnji i

– druge podatke.

(2) Obračunsko mjerno mjesto mora biti izvedeno i opremljeno sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila, posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

(3) Nakon montaže plinomjera i druge mjerne opreme, operator distribucijskog sustava dužan je plombirati plinomjer i drugu mjernu opremu na način da je onemogućena njihova demontaža i neovlašteni pristup brojčaniku, bez oštećenja plombe.

(4) Plinomjer i druga mjerna, regulacijska i sigurnosna oprema, uključujući sustav i uređaje za daljinski prijenos podataka, sastavni su dio distribucijskog sustava.

(5) Uvjeti za ugradnju, vrsta i tip plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme, uključujući sustav i uređaje za daljinski prijenos podataka, utvrđuju se u energetskim uvjetima i energetskoj suglasnosti.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku održavati plinomjer i drugu mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu, uključujući sustav i uređaje za daljinski prijenos podataka.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je o svom trošku umjeravati plinomjer i drugu mjernu opremu sukladno zahtjevima zakona kojim se uređuje područje mjeriteljstva, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(8) Plinomjer i druga mjerna oprema kod ugradnje moraju imati valjano ovjereni žig iz tekuće ili prethodne godine.

(9) Krajnji kupac dužan je osigurati operatoru distribucijskog sustava nesmetan pristup do priključka i obračunskog mjernog mjesta.

(10) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati kupcu nesmetan pristup i uvid u stanje plinomjera i druge mjerne opreme.

(11) Krajnji kupac dužan je bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene, obavijestiti operatora distribucijskog sustava o svakoj promijeni podataka koja se odnosi na ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto, osobni identifikacijski broj, status korištenja javne usluge opskrbe plinom, status zaštićenog krajnjeg kupca, status ugroženog krajnjeg kupca i namjeni potrošnje plina.

(12) Operator distribucijskog sustava dužan je provjeriti, te po potrebi izmijeniti dodijeljeni tarifni model obračunskog mjernog mjesta, sukladno ostvarenoj potrošnji plina u prethodnoj kalendarskoj godini, te do 8. veljače svake godine o promjeni obavijestiti korisnika sustava koji plinom opskrbljuje krajnjeg kupca za čije je obračunsko mjerno mjesto izmijenjen tarifni model.

Članak 60.

(1) Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak veći od 100 mbar količine plina mjere se plinomjerom uz koji mora biti ugrađen korektor obujma plina prema tlaku i prema temperaturi.

(2) Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak manji ili jednak 100 mbar količine plina mjere se plinomjerom bez ugrađenog korektora obujma plina, s time da se očitane vrijednosti na plinomjeru korigiraju primjenom faktora korekcije prema tlaku koji se izračunava na način propisan u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovih Mrežnih pravila.

(3) Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak manji ili jednak 100 mbar, a nalazi se izvan građevine zbog čega je izložen većim promjenama temperature, količine plina mjere se plinomjerom s temperaturnom kompenzacijom ili plinomjerom uz koji mora biti ugrađen korektor obujma plina prema temperaturi.

(4) U slučaju kada operator distribucijskog sustava utvrdi da je plinomjer ispravan, a da je ugrađeni korektor obujma plina neispravan, operator distribucijskog sustava će radi utvrđivanja količine plina korigirati očitane vrijednosti na plinomjeru primjenom faktora korekcije jednakom umnošku faktora korekcije prema tlaku, prema temperaturi i prema stlačivosti, koji se izračunavaju na način propisan u Prilogu 1. ovih Mrežnih pravila.

Članak 61.

(1) Na zahtjev krajnjeg kupca ili korisnika sustava, operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ugraditi korektor obujma plina neovisno o uvjetima tlaka i temperature plina na obračunskom mjernom mjestu, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(2) Na zahtjev krajnjeg kupca ili korisnika sustava, operator distribucijskog sustava, koji raspolaže sustavom za upravljanje pretplatnim plinomjerima, dužan je u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva omogućiti mjerenje i obračun isporučenog plina putem pretplatnog plinomjera, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Na zahtjev krajnjeg kupca ili korisnika sustava, operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva ugraditi plinomjer i drugu mjernu opremu s povećanim brojem funkcija od standardne izvedbe, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(4) Na zahtjev krajnjeg kupca ili korisnika sustava koji zatraži očitanje i dostavu podataka iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila za obračunska mjerna mjesta na kojima je operator distribucijskog sustava o svom trošku ugradio plinomjer i drugu mjernu opremu koja omogućuje daljinsko očitanje, operator distribucijskog sustava očitanje i dostavu podataka naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(5) Mjerna oprema iz stavka 1. do 4. ovoga članka mora biti u skladu s ovim Mrežnim pravilima i internim aktima operatora distribucijskog sustava.

Članak 62.

Na obračunskim mjernim mjestima tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12 uz plinomjer mora biti ugrađen i korektor obujma plina i druga oprema za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka o satnoj potrošnji plina.

Članak 63.

(1) Sve radove na ugradnji, premještanju i održavanju plinomjera i druge mjerne opreme obavlja operator distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca premjestiti plinomjer i drugu mjernu opremu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, ako premještaj ne šteti točnosti mjerenja te nije u suprotnosti s važećim strukovnim pravilima i internim aktima operatora distribucijskog sustava, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme

Članak 64.

(1) Krajnji kupac i korisnik sustava dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o neispravnosti plinomjera te druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme ugrađene na njegovom obračunskom mjernom mjestu.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka provjeriti ispravnost plinomjera te druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme.

(3) Ukoliko operator distribucijskog sustava utvrdi neispravnost plinomjera ili druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme, dužan je u roku od pet radnih dana od dana utvrđivanja neispravnosti zamijeniti o svom trošku neispravan plinomjer ili opremu, osim u slučaju iz članka 65. stavka 2. ovih Mrežnih pravila, kada trošak zamijene snosi krajnji kupac.

(4) Ukoliko operator distribucijskog sustava utvrdi da je plinomjer ili druga mjerna, regulacijska ili sigurnosna oprema u ispravnom stanju, može na zahtjev krajnjeg kupca ili korisnika sustava zamijeniti i takav plinomjer, mjernu, regulacijsku ili sigurnosnu opremu o trošku krajnjeg kupca ili korisnika sustava, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Članak 65.

(1) Krajnji kupac dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju plinomjera, druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme, skinutoj plombi ili oštećenom plinskom ormariću.

(2) Za oštećenje priključka, oštećenje ili otuđenje plinomjera, druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme, skidanje plombe ili oštećenje plinskog ormarića, odgovara krajnji kupac koji snosi i sve troškove nabave opreme i troškove popravka, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je o svim promjenama na priključku i obračunskom mjernom mjestu koje utječu na obračun isporučenog plina obavijestiti pisanim putem krajnjeg kupca i korisnika sustava, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana saznanja o promjenama.

Članak 66.

(1) Krajnji kupac ili korisnik sustava može iz opravdanih razloga zatražiti kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka organizirati kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme u ovlaštenom servisu uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili kod ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje plinomjera i druge mjerne opreme.

(3) Ako se kontrolnim ispitivanjem iz stavka 2. ovoga članka utvrdi neispravnost plinomjera ili druge mjerne opreme, osim u slučaju iz članka 65. stavka 2. ovih Mrežnih pravila, troškove kontrolnog ispitivanja i zamjene plinomjera ili druge mjerne opreme snosi operator distribucijskog sustava.

(4) Ako se kontrolnim ispitivanjem iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je plinomjer ili druga mjerna oprema ispravna, troškove kontrolnog ispitivanja snosi podnositelj zahtjeva za kontrolno ispitivanje, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Članak 67.

(1) Krajnji kupac ili korisnik sustava ima pravo podnijeti prigovor na kvalitetu plina operatoru distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od dva radna dana od dana primitka prigovora krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti krajnjem kupcu podatke o utvrđenim parametrima kvalitete plina za razdoblje na koje se odnosi prigovor, te odgovarajuće preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina, na temelju kojih su ti podaci utvrđeni.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od dva radna dana od dana primitka prigovora korisnika sustava iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti korisniku sustava očitovanje o okolnostima koje su utjecale ili mogle utjecati na kvalitetu plina u razdoblju na koje se odnosi prigovor.

(4) Nakon što krajnji kupac zaprimi podatke operatora distribucijskog sustava iz stavka 2. ovoga članka odnosno nakon što korisnik sustava zaprimi očitovanje operatora distribucijskog sustava iz stavka 3. ovoga članka, krajnji kupac ili korisnik sustava može u daljnjem roku od osam dana podnijeti operatoru distribucijskog sustava zahtjev za uzorkovanje plina te ispitivanje kvalitete plina.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka organizirati uzorkovanje plina na mjestu isporuke plina navedenom u zahtjevu korisnika sustava ili krajnjeg kupca.

(6) Uzorkovanje plina iz stavka 5. ovoga članka provodi se prema važećim normama za uzorkovanje plina, a podnositelj zahtjeva ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka plina.

(7) Ispitivanje uzorka iz stavka 5. ovoga članka provodi se u laboratoriju akreditiranom za ispitivanje značajki kvalitete plina, a rezultate ispitivanja kvalitete plina operator distribucijskog sustava dužan je dostaviti podnositelju zahtjeva u roku od tri radna dana od dana zaprimanja rezultata ispitivanja kvalitete plina.

(8) Ako se nakon provedenog postupka iz stavka 5., 6. i 7. ovoga članka utvrdi da je bilo koji parametar kvalitete plina izvan standardne kvalitete plina propisane Općim uvjetima opskrbe plinom, troškove uzorkovanja i ispitivanja kvalitete plina snosi operator distribucijskog sustava, u suprotnom troškove snosi podnositelj zahtjeva, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Očitanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme i dostava podataka korisniku sustava

Članak 68.

(1) Očitanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme (u daljnjem tekstu: očitanje) obavlja se u cilju utvrđivanja stanja plinomjera ili druge mjerne opreme radi obračuna i naplate plina na pojedinom obračunskom mjernom mjestu.

(2) Ukoliko obračunsko mjerno mjesto nije opremljeno uređajem za daljinski prijenos podataka ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava ima pravo obavljati očitanje radnim danom i subotom u razdoblju od 8 do 20 sati.

(3) Ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava iz stavka 2. ovoga članka dužna je prilikom očitanja krajnjem kupcu pokazati svoju službenu iskaznicu.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je očitati sva obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM6, TM7 i TM8 zadnjeg dana u mjesecu ± šest dana, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 30 ± tri dana od dana zadnjeg očitanja tog obračunskog mjernog mjesta, te podatke o očitanju dostaviti korisniku sustava do osmog dana u narednom mjesecu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, za obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, operator distribucijskog sustava dužan je očitati i dostaviti podatke o očitanju korisniku sustava:

– u rokovima iz stavka 4. ovoga članka,

– zadnjeg dana tromjesečnog razdoblja ± 15 dana, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 90 ± tri dana od dana zadnjeg očitanja tog obračunskog mjernog mjesta, te podatke o očitanju dostaviti korisniku sustava do 20. dana u narednom mjesecu ili

– zadnjeg dana šestomjesečnog razdoblja ± 15 dana, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 180 ± tri dana od dana zadnjeg očitanja tog obračunskog mjernog mjesta, te podatke o očitanju dostaviti korisniku sustava do 20. dana u narednom mjesecu.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je 30. lipnja ± 15 dana provesti godišnje očitanje obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 365 ± tri dana od dana zadnjeg godišnjeg očitanja tog obračunskog mjernog mjesta.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12, u 6, 12 i 20 sati svakog dana, te podatke o očitanju dostaviti korisniku sustava najkasnije jedan sat od očitanja.

(8) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan je u rokovima iz stavka 7. ovoga članka očitati i dostaviti korisniku sustava podatke za obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM6, TM7 i TM8 na kojima je, sukladno članku 61. stavku 3. ili 4. ovih Mrežnih pravila, ugrađen plinomjer i druga mjerna oprema koja omogućuje daljinsko očitanje.

(9) Operator distribucijskog sustava svakodnevno od operatora transportnog sustava zaprima podatke o očitanju obračunskog mjernog mjesta na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i izlaz iz transportnog sustava, sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(10) Operator distribucijskog sustava dužan je svakodnevno očitati obračunsko mjerno mjesto na izlazu iz distribucijskog sustava i na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina te izlaz iz sustava skladišta plina, te na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i izlaz iz mreže proizvodnih plinovoda.

(11) Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev i trošak krajnjeg kupca ili korisnika sustava očitati stanje plinomjera, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(12) Ukoliko operator distribucijskog sustava utvrdi pogrešku u očitanju dužan je korigirati podatke u roku od 15 dana od dana utvrđene pogreške, te o tome bez odlaganja obavijestiti korisnika sustava.

(13) Za obračunsko mjerno mjesto na kojem se obavlja opskrba plinom energetskog subjekta ili pravne ili fizičke osobe koja toplinsku energiju proizvedenu iz plina isporučuje krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo i krajnjim kupcima koji nisu iz kategorije kućanstvo, operator distribucijskog sustava dužan je ukupnu izmjerenu energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije raspodijeliti na toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo i na toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima koji nisu iz kategorije kućanstvo, te podatke o raspodijeli dostaviti opskrbljivaču plinom uz podatke o očitanju obračunskog mjernog mjesta.

(14) Raspodjela iz stavka 13. ovoga članka obavlja se na temelju i sukladno sporazumu o raspodjeli isporučene energije plina na izlazu iz distribucijskog sustava na kojem se isporučuje plin energetskom subjektu ili pravnoj ili fizičkoj osobi koja toplinsku energiju proizvedenu iz plina isporučuje krajnjim kupcima (u daljnjem tekstu: sporazum o raspodjeli isporučene energije plina).

(15) Sporazum o raspodjeli isporučene energije plina sklapaju operator distribucijskog sustava, opskrbljivač plinom, te energetski subjekt ili pravna ili fizička osoba koja toplinsku energiju proizvedenu iz plina isporučuje krajnjim kupcima.

(16) Operator distribucijskog sustava dužan je izraditi obrazac sporazuma o raspodjeli isporučene energije plina te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(17) Sporazum o raspodjeli isporučene energije plina sadrži najmanje sljedeće podatke:

– potpisnike sporazuma,

– podatke o izlazu iz distribucijskog sustava,

– početak primjene sporazuma,

– način raspodjele isporučene energije plina.

(18) U slučaju da nema pisanog sporazuma o raspodjeli isporučene energije plina, operator distribucijskog sustava ukupnu izmjerenu energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije raspodjeljuje s obzirom na udio grijanog prostora krajnjih kupaca toplinske energije iz kategorije kućanstvo u ukupnom grijanom prostoru građevine.

(19) Energetski subjekt ili pravna ili fizička osoba koja toplinsku energiju proizvedenu iz plina isporučuje krajnjim kupcima dužan je na zahtjev operatora distribucijskog sustava dostaviti podatke operatoru distribucijskog sustava o udjelima grijanog prostora krajnjih kupaca toplinske energije iz kategorije kućanstvo i o ukupnom grijanom prostoru građevine.

Članak 69.

(1) U slučaju da ne raspolaže podacima o količini plina isporučenoj na obračunskom mjernom mjestu temeljem očitanja, operator distribucijskog sustava ima pravo procijeniti količinu plina isporučenu u obračunskom razdoblju, na temelju prosječne količine plina isporučene u odgovarajućem obračunskom razdoblju, do najviše prethodne tri godine.

(2) Operator distribucijskog sustava količinu plina isporučenu na obračunskom mjernom mjestu može procijeniti najviše dva puta uzastopno.

Članak 70.

U slučaju da operator distribucijskog sustava utvrdi neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme iz članka 64. stavka 3. ovih Mrežnih pravila, procjena količine plina isporučene na obračunskom mjernom mjestu za razdoblje od dana utvrđene neispravnosti plinomjera i/ili druge mjerne opreme, utvrđuje se prema odgovarajućem prethodnom, ili ako to nije moguće, prema narednom obračunskom razdoblju potrošnje plina.

Raspodjela energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav i standardni profili potrošnje

Članak 71.

(1) Operator distribucijskog sustava raspodjeljuje energiju plina preuzetu na ulazu u distribucijski sustav na temelju podataka iz članka 68. stavka 9. i 10. ovih Mrežnih pravila (u daljnjem tekstu: dnevno preuzeta energija plina), za svaki dio distribucijskog sustava koji je jedinstvena hidraulička cjelina, za svaki plinski dan.

(2) Raspodjela dnevno preuzete energije plina obavlja se za svakog pojedinog korisnika sustava na način da mu se dodjeljuje ukupna dnevno preuzeta energija plina utvrđena za obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koje opskrbljuje plinom.

(3) Pored raspodjele iz stavka 2. ovoga članka, raspodjela dnevno preuzete energije plina obavlja se i za svakog pojedinog voditelja bilančne skupine čiji je korisnik sustava neposredni član na način da mu se dodjeljuje ukupna dnevno preuzeta energija plina utvrđena za obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koje korisnik sustava opskrbljuje plinom.

(4) Za obračunsko mjerno mjesto iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila, dnevno preuzeta energija plina jednaka je izmjerenoj energiji plina isporučenoj na tom obračunskom mjernom mjestu u plinskom danu.

(5) Za obračunsko mjerno mjesto, izuzev obračunskog mjesta iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila, dnevno preuzeta energija plina utvrđuje se primjenom standardnih profila potrošnje.

(6) Standardne profile potrošnje izrađuje, donosi, ažurira i primjenjuje operator distribucijskog sustava, a prije početka primjene dužan ih je objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(7) Operator distribucijskog sustava je dužan prije objave i primjene standardnih profila potrošnje za iste ishoditi suglasnost Agencije.

Sustav prikupljanja, obrade, pohranjivanja i razmjene podataka o mjerenju

Članak 72.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je ustrojiti sustav prikupljanja, obrade, pohranjivanja i razmjene podataka o mjerenju.

(2) Sustavom iz stavka 1. ovoga članka moraju se obuhvatiti podaci o dnevno preuzetoj energiji plina za svako pojedino obračunsko mjesto iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila te podaci o raspodjeli energije plina na ulazu u distribucijski sustav, za svaki plinski dan.

(3) Operator distribucijskog sustava je dužan, do 25. dana u mjesecu, operatoru transportnog sustava dostaviti ažurirane podatke o obračunskim mjernim mjestima iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila te o nazivu izlaza iz transportnog sustava putem kojih se ne preuzima plin za kupce iz kategorije kućanstvo, pri čemu se navedeni podaci primjenjuju za naredni mjesec.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka moraju za svako pojedino obračunsko mjerno mjesto iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila sadržavati:

– jedinstvenu oznaku obračunskog mjernog mjesta,

– naziv izlaza, odnosno skupnog izlaza iz transportnog sustava u distribucijski sustav na kojem se preuzima plin,

– naziv korisnika sustava koji opskrbljuje plinom krajnjeg kupca i naziv bilančne skupine čiji je korisnik sustava koji opskrbljuje plinom krajnjeg kupca neposredni član.

(5) Temeljem dostavljenih podataka iz stavka 3. ovoga članka, operator transportnog sustava za svaki mjesec utvrđuje da se na pojedinom izlazu odnosno skupnom izlazu iz transportnog sustava na distribucijski sustav, plin preuzima za pojedinog korisnika u pojedinoj bilančnoj skupini za jedno ili više obračunskih mjernih mjesta iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila.

(6) U slučaju da operator distribucijskog sustava nije operatoru transportnog sustava dostavio podatke iz stavka 4. ovoga članka za neki ili za sve izlaze iz transportnog sustava u distribucijski sustava, smatra se da se putem toga ili tih izlaza iz transportnog sustava ne preuzima plin za obračunska mjerna mjesta iz članka 68. stavka 7. i 8. ovih Mrežnih pravila.

(7) U slučaju da operator distribucijskog sustava nije operatoru transportnog sustava dostavio podatke iz stavka 3. ovoga članka o nazivu izlaza iz transportnog sustava putem kojega se ne preuzima plin za kupce iz kategorije kućanstvo, smatra se da se putem izlaza iz transportnog sustava preuzima plin i za obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

(8) U slučaju da operator distribucijskog sustava nije dostavio podatke operatoru transportnog sustava za naredni mjesec u roku iz stavka 3. ovoga članka, primjenjuju se podaci iz prethodnog mjeseca.

XI. OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 73.

(1) Obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava obavlja operator distribucijskog sustava za korisnika sustava u obračunskom razdoblju, na temelju energije isporučenog plina, broja i tarifnog modela obračunskih mjernih mjesta, tarifne stavke za distribuciju plina i fiksne mjesečne naknade.

(2) Obračunsko razdoblje za obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava je jedan mjesec.

(3) Energija isporučenog plina je ukupna energija isporučenog plina na obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca koje korisnik sustava opskrbljuje plinom.

(4) Tarifni modeli, tarifne stavke za distribuciju plina i fiksne mjesečne naknade propisuju se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.

(5) Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada utvrđuju se odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, temeljem Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.

(6) Operator distribucijskog sustava je dužan izraditi obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava i za to ispostaviti račun korisniku sustava najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(7) Obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava mora sadržavati obračun po pojedinom krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu, a za svako obračunsko mjerno mjesto mora sadržavati tarifni model, energiju isporučenog plina, isporučenu količinu plina, početno i završno stanje plinomjera, te naznaku da li je podatak o potrošnji plina dobiven očitanjem ili procjenom.

(8) Energija isporučenog plina i isporučena količina plina iz stavka 7. ovoga članka utvrđuje se na način određen člancima 56. do 58. ovih Mrežnih pravila.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti iznose tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada po tarifnim modelima.

XII. NEOVLAŠTENA POTROŠNJA PLINA

Članak 74.

(1) Pod neovlaštenom potrošnjom plina od strane krajnjeg kupca razumijeva se preuzimanje plina mimo obračunskog mjernog mjesta ili putem plinomjera onesposobljenog za ispravan rad, samovoljno priključenje na distribucijski sustav te preuzimanje plina putem plinomjera s kojega je skinuta ili oštećena plomba operatora distribucijskog sustava.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava ima pravo i dužnost obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu, bez prethodne obavijesti, i o tome u roku od 24 sata obavijestiti korisnika sustava koji ga opskrbljuje plinom.

(3) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole radi utvrđivanja neovlaštene potrošnje plina, operator distribucijskog sustava može primijeniti mjeru obustave isporuke plina.

Članak 75.

(1) Krajnji kupac, kao i druga pravna ili fizička osoba za koju je utvrđena neovlaštena potrošnja plina iz članka 74. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, dužan je platiti naknadu za neovlaštenu potrošnju plina operatoru distribucijskog sustava, u roku od osam dana od dana izdavanja računa.

(2) Ako operator distribucijskog sustava može utvrditi početak jedne ili više radnji neovlaštene potrošnje plina iz članka 74. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, za obračun naknade za neovlaštenu potrošnju plina koristi se utvrđeno razdoblje neovlaštene potrošnje plina.

(3) Ako operator distribucijskog sustava ne može utvrditi početak jedne ili više radnji iz članka 74. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, za obračun naknade za neovlaštenu potrošnju plina koristi se zakonski rok zastare računa za naplatu plina odnosne kategorije krajnjih kupaca plina.

(4) U slučaju neovlaštene potrošnje plina iz članka 74. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, operator distribucijskog sustava može zamijeniti plinomjer i/ili drugu mjernu opremu ili izmjestiti obračunsko mjerno mjesto, o trošku krajnjeg kupca, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Članak 76.

(1) Naknada za neovlaštenu potrošnju plina određuje se mjesečno, kao umnožak priključnog kapaciteta obračunskog mjernog mjesta, cijene energije uravnoteženja, te trajanja neovlaštene potrošnje plina.

(2) Cijena energije uravnoteženja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao važeća pozitivna cijena energije uravnoteženja u mjesecu za koji se obračunava neovlaštena potrošnja plina, objavljena na internetskoj stranici operatora tržišta plina.

(3) Trajanje neovlaštene potrošnje plina iz stavka 1. ovoga članka za obračunsko mjerno mjesto iz tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 iznosi 160 sati, dok za obračunsko mjerno mjesto iz tarifnog modela TM5, TM6, TM7, TM8 iznosi 250 sati, a za obračunsko mjerno mjesto iz tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12 iznosi 400 sati.

(4) Ako se neovlaštena potrošnja plina iz stavka 1. ovoga članka obračunava za razdoblje kraće od jednog mjeseca, trajanje neovlaštene potrošnje plina iz stavka 3. ovoga članka, umanjuje se u razmjernom dijelu, na način da se pomnoži s omjerom broja sati neovlaštene potrošnje plina i ukupnog broja sati u tom mjesecu.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za mjesece svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz, trajanje neovlaštene potrošnje plina iz stavka 1. ovoga članka za obračunsko mjerno mjesto iz tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 iznosi 10 sati.

Članak 77.

(1) Operator distribucijskog sustava uspostavit će ponovnu isporuku plina krajnjem kupcu u roku do dva radna dana od dana plaćanja naknade za neovlaštenu potrošnju plina, troškove zamjene plinomjera i/ili druge mjerne opreme, troškove izmještanja obračunskog mjernog mjesta, troškove obustave i nastavka isporuke plina, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(2) Ako krajnji kupac zatraži nastavak isporuke plina u roku kraćem od roka iz stavka 1. ovoga članka ili subotom, nedjeljom ili blagdanom, operator distribucijskog sustava dužan je prihvatiti takav zahtjev, uz dodatnu naknadu koja se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je o nastavku isporuke plina iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti krajnjeg kupca i korisnika sustava koji ga opskrbljuje, najkasnije jedan dan prije dana nastavka isporuke plina.

XIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 78.

(1) Operator distribucijskog sustava odgovoran je za štetu nastalu njegovom namjerom ili grubom nepažnjom.

(2) Korisnik distribucijskog sustava ili proizvođač prirodnog plina priključen na distribucijski sustav koji je predao u distribucijski sustav plin izvan standardne kvalitete dužan je naknaditi sve troškove i štetu prouzročenu operatoru distribucijskog sustava, korisniku sustava i krajnjem kupcu, kao posljedicu predaje plina izvan standardne kvalitete.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev korisnika distribucijskog sustava ili krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav koji je pretrpio štetu zbog plina izvan standardne kvalitete, u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva obavijestiti korisnika transportnog sustava ili proizvođača prirodnog plina priključenog na distribucijski sustav koji je predao plin izvan standardne kvalitete u distribucijski sustav.

(4) Ukoliko je potrebno, operator distribucijskog sustava će od operatora transportnog sustava, zahtijevati podatke o korisniku transportnog sustava ili proizvođaču prirodnog plina priključenom na transportni sustav koji je predao u transportni sustav plin izvan standardne kvalitete i staviti ih na raspolaganje podnositelju zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka.

XIV. ZAŠTITA OD POSTUPANJA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 79.

(1) Strana nezadovoljna postupanjem, odnosno poduzimanjem ili propuštanjem radnje operatora distribucijskog sustava koja ima učinak na njegova prava, obveze ili pravne interese, a o kojima se ne rješava u upravnom postupku, ili kada je zakonom propisana sudska ili druga pravna zaštita, može podnijeti prigovor na njegov rad u pisanom obliku, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje operatora distribucijskog sustava.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti osobito zbog:

a) nepravodobnog obavještavanja o ograničenju ili prekidu isporuke plina zbog planiranih radova i kod ponovne uspostave isporuke plina,

b) vođenja netočnih podataka o obračunskom mjernom mjestu,

c) neprovođenja propisanih obveza temeljem zahtjeva korisnika sustava ili krajnjeg kupca za ugradnju plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija od standardne izvedbe,

d) neprovođenja propisane dostave podataka o očitanju korisniku sustava,

e) pogreške u raspodjeli energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav.

(3) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je odlučiti o prigovoru iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

(5) Operator distribucijskog sustava je dužan odlučivati o prigovoru iz stavka 1. ovoga članka bez naplaćivanja naknade.

(6) Ako po odluci operatora distribucijskog sustava donesenoj povodom prigovora iz stavka 1. ovoga članka, nezadovoljna strana i dalje smatra da su joj postupanjem operatora distribucijskog sustava povrijeđena prava ili pravni interesi, može radi zaštite svojih prava podnijeti prigovor Agenciji, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje operatora distribucijskog sustava.

(7) Agencija je dužna bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka prigovora iz stavka 6. ovoga članka, obavijestiti nezadovoljnu stranu u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzela.

(8) Agencija može povodom prigovora iz stavka 6. ovoga članka poduzeti sljedeće mjere:

a) donijeti obvezujuću odluku o postupanju operatora distribucijskog sustava,

b) dati prijedlog postupanja operatoru distribucijskog sustava ili

c) dati mišljenje operatoru distribucijskog sustava i podnositelju prigovora.

(9) Ako nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor, a postupak pred upravnim sudom je hitan.

XV. NADZOR

Članak 80.

Nadzor nad provedbom ovih Mrežnih pravila obavlja Agencija.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

(1) Operator distribucijskog sustava je dužan na svojoj internetskoj stranici objaviti grafički prikaz distribucijskog područja iz članka 5. stavka 2. ovih Mrežnih pravila do 30. rujna 2014.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je interne tehničke akte iz članka 7. stavka 3. ovih Mrežnih pravila uskladiti s odredbama ovih Mrežnih pravila u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila.

(3) Do stupanja na snagu internih tehničkih akata iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuju se važeći interni tehnički akti operatora distribucijskog sustava.

Članak 82.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je do 30. rujna 2015. s operatorima povezanih plinskih sustava sklopiti ugovore o međusobnim pravima i obvezama iz članka 22., 23. i 24. ovih Mrežnih pravila.

(2) Do odobravanja cjenika nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava u dijelu usluge izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija iz članka 48. stavka 2. ovih Mrežnih pravila, usluga izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija se naplaćuje u iznosu jednakom iznosu za plaćanje usluge izdavanja ovlaštenja za izvođenje priključaka, a ovlaštenje se izdaje na rok od dvije godine.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je do 30. rujna 2016. opremiti obračunsko mjerno mjesto iz članka 60. stavka 3. ovih Mrežnih pravila.

(4) Iznimno od članka 60. stavka 3. ovih Mrežnih pravila, u razdoblju iz stavka 3. ovoga članka, očitane vrijednosti na plinomjeru korigiraju se primjenom faktora korekcije prema temperaturi iz Priloga 1. ovih Mrežnih pravila.

(5) Iznimno od članka 68. stavka 7. ovih Mrežnih pravila, do 30. rujna 2015., operator distribucijskog sustava dužan je očitavati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12 u 6 sati svakog dana te podatke o očitanju dostaviti korisniku sustava najkasnije do 10 sati svakog dana.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je izraditi standardne profile potrošnje iz članka 71. stavka 6. ovih Mrežnih pravila i zatražiti suglasnost Agencije na iste do 31. prosinca 2016.

(7) Operator distribucijskog sustava je dužan do ishođenja suglasnosti na standardne profile potrošnje iz stavka 6. ovoga članka, preuzetu energiju plina utvrđivati na način propisan Prilogom 2. koji je sastavni dio ovih Mrežnih pravila.

(8) Iznimno od roka iz članka 72. stavka 3. ovih Mrežnih pravila, operator distribucijskog sustava je dužan podatke iz članka 72. stavka 3. ovih Mrežnih pravila, za siječanj 2015., dostaviti operatoru transportnog sustava do 5. siječnja 2015.

Članak 83.

(1) Ugovori o distribuciji plina koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila, ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti s odredbama ovih Mrežnih pravila.

(2) Ugovori o opskrbi plinom za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu trebaju se uskladiti s odredbama ovih Mrežnih pravila do 1. kolovoza 2015.

Članak 84.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila nastavit će se i dovršiti prema odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 158/13).

Članak 85.

Danom stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila prestaju važiti Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 158/13).

Članak 86.

Ova Mrežna pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 011-01/14-01/15

Urbroj: 371-01/14-02

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 2.


PRILOG 3.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

PREDMET

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima korištenja distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti korištenja) utvrđuju se međusobna prava i obveze operatora distribucijskog sustava i korisnika distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: korisnik sustava), a sastavni su dio ugovora o distribuciji plina.

DEFINICIJE

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima korištenja imaju značenje utvrđeno Zakonom o tržištu plina, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) i drugim podzakonskim propisima kojima se uređuje energetski sektor.

PRAVA I OBVEZE OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 3.

(1) Operator distribucijskog sustava ima pravo:

– naplatiti naknadu za korištenje distribucijskog sustava za uslugu distribucije plina koja je predmet sklopljenog ugovora o distribuciji plina,

– ograničiti ili obustaviti pružanje usluge distribucije plina koja je predmet sklopljenog ugovora o distribuciji plina, u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja te u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima,

– odbiti preuzeti plin u distribucijski sustav koji ne zadovoljava uvjete kvalitete i/ili druge uvjete propisane u važećim odredbama Općih uvjeta za opskrbu plinom i Mrežnim pravilima.

(2) Operator distribucijskog sustava je dužan:

– osigurati krajnjim kupcima koje opskrbljuje korisnik sustava priključni kapacitet u skladu s energetskom suglasnošću krajnjih kupaca,

– voditi evidenciju o preuzetim količinama plina od korisnika sustava na ulazu/ulazima u distribucijski sustav,

– voditi evidenciju o isporučenim količinama plina korisnika sustava na izlazu/izlazima iz distribucijskog sustava,

– izvještavati korisnika sustava o preuzetim i isporučenim količinama plina, u skladu s odredbama Mrežnih pravila.

(3) Operator distribucijskog sustava ima i druga prava i obveze propisane Mrežnim pravilima i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA SUSTAVA

Članak 4.

(1) Korisnik sustava ima pravo:

– koristiti kapacitet sukladno energetskoj suglasnosti.

(2) Korisnik sustava je dužan:

– podmiriti u cijelosti, po dospijeću, račune koje izdaje operator distribucijskog sustava na ime naknade za korištenje distribucijskog sustava, kao i, u slučaju potrebe, druge obveze plaćanja koje proistječu iz ugovora o distribuciji plina te predati operatoru distribucijskog sustava sredstva osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima korištenja odnosno zahtjevu operatora distribucijskog sustava,

– osigurati da plin koji predaje u distribucijski sustav zadovoljava uvjete kvalitete plina određene odredbama važećih Općih uvjeta za opskrbu plinom i Mrežnih pravila,

– osigurati da plin koji predaje u distribucijski sustav zadovoljava tlačne uvjete određene pripadajućom energetskom suglasnošću za priključenje na distribucijski sustav,

– obavijestiti operatora distribucijskog sustava o svakoj promjeni okolnosti koje su prethodile sklapanju ugovora o distribuciji plina ili koja je bitna za provedbu ugovora o distribuciji plina,

– ograničiti ili obustaviti predaju plina u distribucijski sustav i/ili preuzimanje plina iz distribucijskog sustava, u slučaju da mu operator distribucijskog sustava dostavi obavijest o ograničenju/obustavi pružanja usluga koje su predmet sklopljenog ugovora o distribuciji plina, temeljenu na ugovoru o distribuciji plina i/ili na prisilnim propisima i

– ograničiti ili obustaviti predaju plina u distribucijski sustav i/ili preuzimanje plina iz distribucijskog sustava, u slučaju da to od njega zatraži operator distribucijskog sustava iz razloga što kvaliteta plina koju predaje u transportni sustav ne zadovoljava standarde kvalitete plina određene važećim Općim uvjetima opskrbe plinom i odredbama Mrežnih pravila.

(3) Korisnik sustava ima i druga prava i obveze propisane primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 5.

(1) Korisnik sustava je dužan plaćati operatoru distribucijskog sustava naknadu za korištenje distribucijskog sustava.

(2) Korisnik sustava je dužan plaćati naknadu za korištenje distribucijskog sustava bez obzira je li zaista koristio uslugu distribucije plina u iznosu koji odgovara fiksnoj mjesečnoj naknadi.

SREDSTVA OSIGURANJA PLAĆANJA

Članak 6.

(1) Radi osiguranja plaćanja bilo koje novčane tražbine operatora distribucijskog sustava temeljem ugovora o distribuciji plina, korisnik sustava je dužan u trenutku sklapanja ugovora o distribuciji plina dostaviti sredstva osiguranja plaćanja sukladno odredbama ovoga članka.

(2) Ako se ugovor o distribuciji plina sklapa na određeno vrijeme, korisnik sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava dostaviti bankovnu garanciju, bezuvjetnu, neopozivu, bez prigovora i na prvi poziv, izdanu od banke prihvatljive operatoru distribucijskog sustava ili platiti unaprijed ili osigurati plaćanje putem bankovnog depozita, na iznos koji odgovara 10 posto procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za ugovorno razdoblje, uvećano za PDV. Bankovna garancija mora biti važeća za cijelo vrijeme trajanja ugovora o distribuciji plina.

(3) Ako se ugovor o distribuciji plina sklapa na neodređeno vrijeme, korisnik sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava dostaviti bankovnu garanciju, bezuvjetnu, neopozivu, bez prigovora i na prvi poziv, izdanu od banke prihvatljive operatoru distribucijskog sustava ili platiti unaprijed ili osigurati plaćanje putem bankovnog depozita, na iznos koji odgovara 10 posto procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za razdoblje od jedne godine, uvećano za PDV. Bankovna garancija mora biti važeća za razdoblje prve godine trajanja ugovora o distribuciji plina.

(4) Korisnik sustava je dužan 30 dana prije isteka bankovne garancije iz stavka 3. ovoga članka dostaviti novu bankovnu garanciju, bezuvjetnu, neopozivu, bez prigovora i na prvi poziv, izdanu od banke prihvatljive operatoru distribucijskog sustava na iznos koji odgovara 10 posto procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za sljedeće razdoblje od jedne godine. Bankovna garancija mora biti važeća za jednogodišnje razdoblje koje slijedi razdoblju iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Iznimno od stavka 2. i 3. ovoga članka, korisnik sustava koji uredno i u roku izvršava ugovorne obveze prema operatoru distribucijskog sustava, može, uz suglasnost operatora distribucijskog sustava, kao sredstvo osiguranja plaćanja dostaviti jednu običnu zadužnicu izdanu sukladno Ovršnom zakonu, u visini 50 posto iznosa i uz jednake uvjete važenja iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, kojom korisnik sustava daje svoj pristanak da se zaplijene svi računi korisnika sustava koje korisnik sustava ima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa te da se novac s tih računa isplati operatoru distribucijskog sustava, odnosno provede neposredna ovrha na cjelokupnoj imovini korisnika sustava, radi podmirenja tražbine operatora distribucijskog sustava u iznosu naznačenom na običnoj zadužnici.

(6) Procijenjena naknada za korištenje distribucijskog sustava za ugovorno razdoblje utvrđuje se na temelju potrošnje iz prethodnog razdoblja ili planske potrošnje plina.

(7) Sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ugovora o distribuciji plina.

(8) Za aktivirana (iskorištena) ili istekla sredstva osiguranja plaćanja, korisnik sustava se obvezuje, u roku od pet dana nakon što je operator distribucijskog sustava koristio sredstva osiguranja plaćanja odnosno najkasnije tri dana prije isteka sredstva osiguranja plaćanja, uručiti operatoru distribucijskog sustava nova sredstva osiguranja plaćanja istovjetna iskorištenom sredstvu osiguranja plaćanja odnosno sredstvu osiguranja plaćanja koje treba isteći. U slučaju da sredstvo osiguranja plaćanja čiji rok trajanja ističe nije zamijenjeno novim sredstvom osiguranja plaćanja s rokom, sadržajem i visinom sukladno ovim Općim uvjetima korištenja, operator distribucijskog sustava ima pravo naplatiti sredstva osiguranja plaćanja prije isteka njegovog roka i tako naplaćen novac deponirati na zaseban račun (bez obveze operatora distribucijskog sustava da prima kamate na iznos depozita kod financijske ustanove kod koje drži depozit, i bez obveze operatora distribucijskog sustava da plaća korisniku distribucijskog sustava bilo kakve kamate na depozit, a u slučaju da operator distribucijskog sustava prima kamate na depozit, takve kamate se neće automatski uračunavati u ispunjenje obveza korisnika distribucijskog sustava po ugovoru o distribuciji plina, nego će se pripisivati iznosu ukupnog depozita) te ga koristiti pod istim uvjetima pod kojima je operator distribucijskog sustava ovlašten koristiti sredstva osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima korištenja.

(9) U slučaju da korisnik sustava ne preda ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja operatoru distribucijskog sustava u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka, ili u slučaju da korisnik sustava ne uruči operatoru distribucijskog sustava novo sredstvo osiguranja plaćanja sukladno odredbi stavka 8. ovoga članka, takvo postupanje korisnika sustava će se smatrati bitnom povredom obveza iz ugovora o distribuciji plina u kojem slučaju operator distribucijskog sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina sukladno članku 12. stavku 7. ovih Općih uvjeta korištenja i/ili ograničiti ili obustaviti pružanje usluge distribucije plina sukladno članku 11. ovih Općih uvjeta korištenja.

JAMSTVA

Članak 7.

Korisnik sustava izjavljuje i jamči na dan sklapanja ugovora o distribuciji plina:

– da ima sva ovlaštenja, ovlasti, suglasnosti i potrebne dozvole da se tijekom važenja ugovora o distribuciji plina bavi onom energetskom djelatnošću temeljem koje ostvaruje pravo na pristup distribucijskom sustavu,

– da ovim ugovorom o distribuciji plina nastaju zakonite, valjane i ovršive obveze za korisnika sustava, koje je moguće ispuniti u skladu s njegovim odredbama,

– da su sredstva osiguranja plaćanja, koja će korisnik sustava predati operatoru distribucijskog sustava, valjano zasnovana i da će biti održavana na snazi i obnavljana u skladu s ugovorom o distribuciji plina te da niti jedna treća osoba nema niti će imati razloga osporavati, odnosno da ne osporava niti će osporavati njihovu valjanost i naplativost.

UGOVORNA KAZNA

Članak 8.

(1) Korisnik sustava je dužan platiti operatoru distribucijskog sustava ugovornu kaznu u slučaju da zakasni s ispunjenjem ili neuredno ispuni u roku sljedeće obveze:

a) ako korisnik sustava ne dostavi ili ne obnovi bilo koja sredstva osiguranja plaćanja iz ugovora o distribuciji plina na način i prema uvjetima iz članka 6. ovih Općih uvjeta korištenja ili

b) ako korisnik sustava ne zamijeni osporeno sredstvo osiguranja plaćanja na zahtjev operatora distribucijskog sustava istovjetnim valjanim sredstvom osiguranja plaćanja sukladno članku 6. stavku 9. ovih Općih uvjeta korištenja.

(2) Ugovorna kazna koju je korisnik sustava dužan platiti operatoru distribucijskog sustava u slučajevima iz prethodnog stavka iznosi jedan posto od procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava iz članka 6. stavka 2. odnosno članka 6. stavka 3. ovih Općih uvjeta korištenja, ovisno o trajanju ugovora o distribuciji plina.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je pisanim putem obavijestiti korisnika sustava o iznosu ugovorne kazne koju je obvezan platiti u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, a plaćanje takve ugovorne kazne dospijeva u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti dostavljene korisniku sustava preporučenom poštom s povratnicom ili dostavljene na neki drugi način na koji operator distribucijskog sustava može sa sigurnošću utvrditi datum primitka obavijesti od strane korisnika sustava.

(4) Operator distribucijskog sustava i korisnik sustava su suglasni da visina ugovorne kazne iz ovoga članka odgovara vrijednosti zaštićenog dobra.

(5) Operator distribucijskog sustava ima pravo na naplatu ugovorne kazne i ukoliko nakon što primi ispunjenje obveze propusti bez odgađanja obavijestiti korisnika sustava o tome da zadržava pravo na ugovornu kaznu.

(6) U slučajevima iz ovoga članka, operator distribucijskog sustava ima pravo zahtijevati od korisnika sustava, pored ugovorne kazne, i razliku do potpune naknade štete koju je pretrpio.

ODGOVORNOST

Članak 9.

Operator distribucijskog sustava odgovara samo za štetu nastalu kao posljedica namjere ili krajnje nepažnje operatora distribucijskog sustava.

VIŠA SILA

Članak 10.

(1) Ugovorne strane se oslobađaju obveza za neispunjenje ili neuredno ispunjenje svojih obveza, ako je do neispunjenja, odnosno neurednog ispunjenja, došlo zbog nastupa više sile, u smislu odredbi Zakona o energiji.

(2) U slučaju nastupa više sile ugovorna strana pogođena višom silom mora bez odlaganja obavijestiti drugu ugovornu stranu o nastupu okolnosti koje smatra da predstavljaju višu silu i o koracima koje poduzima radi ublažavanja, odnosno otklanjanja posljedica više sile.

(3) Ako, radi više sile, neuredno ispunjenje odnosno nemogućnost ispunjena ugovornih obveza jedne strane traje duže od 30 dana uzastopno, ugovorne će strane čim je prije moguće pristupiti pregovorima kako bi pronašli rješenje prihvatljivo objema ugovornim stranama. U slučaju nepostizanja dogovora oko rješenja prihvatljivog objema stranama, unutar daljnjeg roka od 15 dana, obje strane imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor o distribuciji plina.

OGRANIČENJE, ODNOSNO OBUSTAVA DISTRIBUCIJE PLINA ZBOG NEISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA

Članak 11.

(1) U slučaju da korisnik sustava ne ispuni ili neuredno ispuni bilo koju obvezu korisnika sustava temeljem ovih Općih uvjeta korištenja i ugovora o distribuciji plina, osobito ali ne isključivo: obveza vezanih uz plaćanje naknade za korištenje distribucijskog sustava i obveza predaje sredstva osiguranja plaćanja, operator distribucijskog sustava ima pravo, uz prethodnu obavijest korisniku distribucijskog sustava koja mora biti uručena najmanje 24 sata unaprijed prije ograničenja ili obustave pružanja usluge distribucije plina:

– ograničiti ili potpuno obustaviti pružanje usluge distribucije plina u slučaju da ukupan dospjeli dug korisnika sustava odgovara visini najmanje dvije mjesečne naknade za korištenje distribucijskog sustava, počevši najranije pet dana od dana dospijeća druge mjesečne naknade, ili

– ograničiti ili potpuno obustaviti pružanje ugovorenih usluga u slučaju povreda obveze iz članka 6. ovih Općih uvjeta korištenja, počevši najranije pet dana nakon proteka rokova za dostavu odnosno obnovu sredstava osiguranja iz toga članka.

(2) Obustava ili ograničenje pružanja usluge distribucije plina iz stavka 1. ovoga članka može trajati sve dok korisnik sustava u cijelosti ne ispuni obvezu iz ugovora o distribuciji plina radi čije povrede je obustavljeno/ograničeno pružanje usluge distribucije plina.

(3) U slučaju da operator distribucijskog sustava temeljem odredbi ovoga članka obustavi ili ograniči pružanje usluge distribucije plina uslijed skrivljenog ponašanja korisnika sustava ili s njime povezane bilo koje treće osobe, korisnik sustava je u svakom pojedinom slučaju obustave ili ograničenja pružanja usluge distribucije plina od strane operatora distribucijskog sustava dužan operatoru distribucijskog sustava platiti iznos cjelokupne naknade za korištenje distribucijskog sustava za mjesece u kojima je operator distribucijskog sustava obustavio pružanje usluge distribucije plina, a koju bi trebao platiti da je usluga distribucije plina pružena kako je ugovorena, bez da se time ograničavaju druga prava operatora distribucijskog sustava koja operator distribucijskog sustava ima temeljem ovih Općih uvjeta korištenja i ugovora o distribuciji plina ili Mrežnih pravila.

(4) Sklapanjem ugovora o distribuciji plina korisnik sustava potvrđuje da je suglasan da razlozi navedeni u stavku 1. ovoga članka predstavljaju opravdani razlog za ograničenje ili obustavu pružanja usluge distribucije plina.

(5) U slučaju ograničenja ili obustave pružanja usluge distribucije plina sukladno odredbama ovoga članka, operator distribucijskog sustava ne odgovara za bilo kakvu štetu koju bi eventualno mogao pretrpjeti korisnik sustava ili treće osobe, s čime je korisnik sustava suglasan te se obvezuje braniti i obeštetiti operatora distribucijskog sustava u slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Članak 12.

(1) Ugovor o distribuciji plina se sklapa na razdoblje naznačeno u ugovoru o distribuciji plina.

(2) Korisnik sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina, bez skrivljenog ponašanja operatora distribucijskog sustava, putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom s povratnicom, ili dostavljene na neki drugi način na koji se može sa sigurnošću utvrditi datum primitka obavijesti, pod uvjetima iz stavka 3. i 4. ovoga članka.

(3) Kod ugovora o distribuciji plina sklopljenog na određeno vrijeme, korisnik sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina u svako doba temeljem prethodne pisane obavijesti o raskidu, uz otkazni rok od 30 dana računajući od dana kada je operator distribucijskog sustava zaprimio obavijest o raskidu, i uplate naknade štete operatoru distribucijskog sustava koja odgovara vrijednosti 100 posto iznosa procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za ugovorenu uslugu distribucije plina od nastupa raskida ugovora o distribuciji plina do isteka ugovorenog razdoblja važenja.

(4) Kod ugovora o distribuciji plina sklopljenog na neodređeno vrijeme, korisnik sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina u svako doba temeljem prethodne pisane obavijesti o raskidu, uz otkazni rok od 30 dana računajući od dana kada je operator distribucijskog sustava zaprimio obavijest o raskidu, i uplate naknade štete operatoru distribucijskog sustava koja odgovara vrijednosti 100 posto iznosa procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za ugovorenu uslugu distribucije plina od nastupa raskida ugovora o distribuciji plina do isteka tekuće plinske godine.

(5) Dospijeće plaćanja naknade štete iz stavka 3. i 4. ovoga članka koju je korisnik sustava dužan podmiriti operatoru distribucijskog sustava je 15 dana od dana obavijesti operatora distribucijskog sustava korisniku sustava o iznosu naknade štete koju je korisnik sustava dužan podmiriti.

(6) Ako operator distribucijskog sustava uspije djelomično ili u cijelosti prodati uslugu distribucije plina, koja je bila predmet valjano raskinutog ugovora o distribuciji plina sukladno stavku 3. i 4. ovoga članka, za razdoblje od dana raskida ugovora do isteka ugovornog razdoblja drugom korisniku sustava, odgovarajući iznos naknade štete (ovisno o tome je li operator distribucijskog sustava uspio prodati cjelokupni kapacitet ili samo dio kapaciteta koji se odnosio na preostalo ugovorno razdoblje od raskida ugovora o distribuciji plina do isteka ugovornog razdoblja) koji je korisnik sustava prethodno podmirio operatoru distribucijskog sustava bit će nadoknađen od strane operatora distribucijskog sustava korisniku sustava koji je raskinuo govor o distribuciji plina, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o distribuciji plina sa drugim korisnikom sustava i primitka odgovarajućih sredstava osiguranja plaćanja od takvog drugog korisnika (ovisno koji događaj nastupi kasnije).

(7) Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom s povratnicom, u slučaju da druga ugovorna strana u bilo kojem pogledu ne ispunjava bilo koju od svojih obveza iz ugovora o distribuciji plina i ovih Općih uvjeta korištenja, koji čine njegov sastavni dio. U obavijesti o raskidu je ugovorna strana koja raskida ugovor o distribuciji plina dužna drugoj ugovornoj strani ostaviti naknadni rok za ispunjenje, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, osim u slučajevima iz stavka 8. ovoga članka. Ukoliko druga ugovorna strana ne ispravi takav propust u ostavljenom naknadnom roku za ispunjenje, smatra se da je ugovor o distribuciji plina raskinut po samom zakonu s prvim idućim danom nakon isteka naknadnog roka za ispunjenje.

(8) Operator distribucijskog sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina pod sljedećim uvjetima:

– ako korisnik sustava nije platio dvije dospjele mjesečne naknade za korištenje distribucijskog sustava ili bilo koji drugi dospjeli iznos po ugovoru o distribuciji plina, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od 15 dana nakon što je korisnik distribucijskog sustava primio pisanu opomenu radi neplaćanja i o namjeri da se iz tog razloga raskine ugovor o distribuciji plina;

– ako korisnik sustava ne dostavi bilo koje ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja iz ugovora o distribuciji plina na način i prema uvjetima iz članka 6. stavka 2. do 5. ovih Općih uvjeta korištenja, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od pet dana nakon što je korisnik sustava primio pisanu obavijest o raskidu;

– ako korisnik sustava ne zamijeni osporeno sredstvo osiguranja plaćanja na zahtjev operatora distribucijskog sustava istovjetnim valjanim sredstvom osiguranja plaćanja sukladno članku 6. stavku 8. ovih Općih uvjeta korištenja, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od pet dana nakon što je korisnik sustava primio pisanu obavijest o raskidu;

– ako se izjave ili jamčenja koja je korisnik sustava dao u ugovoru o distribuciji plina i ovim Općim uvjetima korištenja pokažu netočnima; ili

– ako: (i) je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka protiv korisnika sustava; ili je nadležni sud donio pravomoćno rješenje o otvaranju stečajnog ili prethodnog stečajnog postupka protiv korisnika sustava, ili je podnesen prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, ili je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad korisnikom sustava; ili (ii) korisnik sustava prekine plaćanje svih ili neke grupe svojih dugova ili objavi namjeru da to učini; ili (iii) korisnik sustava prestane s poslovanjem te ova okolnost potraje pet uzastopnih dana ili ukupno 20 dana u bilo kojoj kalendarskoj godini. U slučaju nastupa bilo kojeg događaja iz ovoga podstavka, operator distribucijskog sustava je ovlašten raskinuti ugovor o distribuciji plina bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje.

(9) U slučaju raskida ugovora o distribuciji plina, i bez ograničavanja bilo kojih drugih prava koja operator distribucijskog sustava ima po zakonu, korisnik sustava je dužan platiti operatoru distribucijskog sustava naknadu za korištenje distribucijskog sustava u odnosu na uslugu distribucije plina pruženu do trenutka nastupa raskida ugovora o distribuciji plina.

DOSTAVA OBAVIJESTI

Članak 13.

(1) Izuzev kada je u ovim Općim uvjetima korištenja izrijekom drugačije navedeno, dostava svih obavijesti i drugih priopćenja između operatora distribucijskog sustava i korisnika sustava obavlja se primarno elektroničkom poštom ili u ostalim slučajevima pisanim putem i to preporučenom pošiljkom s povratnicom, putem kurirske službe ili na ruke i telefaksom. Dostava se obavlja na adrese, brojeve telefona i telefaksa naznačene u potpisanom obrascu ugovora o distribuciji plina.

(2) Ukoliko nije drugačije ugovoreno ovim Općim uvjetima korištenja, smatra se da je dostava obavijesti ili drugog priopćenja uredno izvršena:

– ako se dostava obavlja putem e-maila: na dan kada je na e-mail adresu pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci e-maila na e-mail adresu primatelja naznačenu u ugovoru o distribuciji plina, s time da ukoliko se takva potvrda primitka dogodi nakon 16 sati bilo kojega dana, obavijest se smatra primljenom u 8 sati idućeg radnog dana nakon dana primitka potvrde,

– ako se dostava obavlja na ruke: na dan koji je na obavijesti ili drugom priopćenju naznačen uz potpis adresata iz ugovora o distribuciji plina kojim on potvrđuje primitak (uručenje) pošiljke,

– ako se dostava obavlja poštom ili kurirskom službom: protekom dva radna dana od dana kada je obavijest ili drugo priopćenje predana pošti putem preporučene pošiljke s povratnicom ili kurirskoj službi,

– ako se dostava obavlja putem telefaksa: na dan kada je na telefaks potvrdi navedeno uspješno slanje pismena na broj telefaksa naznačen u ugovoru o distribuciji plina, s time da ukoliko se takva potvrda primitka dogodi nakon 16 sati bilo kojega dana, obavijest se smatra primljenom u 8 sati idućeg radnog dana nakon dana primitka potvrde.

(3) Svaka ugovorna strana ima pravo promijeniti podatke (adrese, brojeve telefona, elektroničke pošte i telefaksa) za dostavu obavijesti i drugih priopćenja naznačene u ugovoru o distribuciji plina, odnosno zahtjevu za rezervaciju kapaciteta, te je ova promjena obvezujuća, pod uvjetom da o promjeni prethodno obavijesti drugu ugovornu stranu pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

PRIJENOS UGOVORA I USTUPANJE PRAVA

Članak 14.

Niti korisnik sustava ni operator distribucijskog sustava ne mogu djelomično niti u cijelosti prenijeti ugovor o distribuciji plina, niti ustupiti prava iz ugovora o distribuciji plina, bez prethodnog pisanog pristanka druge ugovorne strane.

SPOROVI

Članak 15.

Za rješavanje svih sporova između operatora distribucijskog sustava i korisnika sustava koji proizlaze iz ili se odnose na ugovor o distribuciji plina, njegovo kršenje, raskid ili važenje istog, nadležan je stvarno nadležan sud u mjestu sjedišta operatora distribucijskog sustava.

MJERODAVNO PRAVO

Članak 16.

(1) Za ugovor o distribuciji plina je mjerodavno hrvatsko pravo.

(2) Korisnik sustava može podnijeti prigovor Agenciji, u skladu s člankom 82. Zakona o tržištu plina.

PROMIJENJENE OKOLNOSTI

Članak 17.

Korisnik sustava razumije da se propisi kojima se uređuje energetska djelatnost distribucije plina razvijaju, te prihvaća da se, ako za vrijeme trajanja ugovora o distribuciji plina dođe do izmjene važećih zakonskih ili podzakonskih propisa zbog bilo kakve promjene u važećem regulatornom okviru, takva promjena mora automatski primijeniti na sve ugovore o distribuciji plina koji su na snazi u vrijeme stupanja na snagu promjene zakonskih odnosno podzakonskih propisa. Takve promjene će stupiti na snagu za sve korisnike sustava na isti dan koji odredi Agencija odnosno zakonodavac ili drugo nadležno tijelo, sukladno prijelaznim i završnim odredbama takvih propisa.

POVJERLJIVOST

Članak 18.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se podaci iz ugovora o distribuciji plina smatraju poslovnom tajnom i da se kao takvi neće otkrivati ili učiniti dostupnim trećim stranama bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane niti koristiti u svrhe koje prelaze okvire izvršenja ugovora o distribuciji plina. Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se po ugovoru o distribuciji plina smatra povjerljivom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

(2) Međutim, prethodna pisana suglasnost druge ugovorne strane neće biti potrebna u slučaju kada ugovorna strana otkriva informacije iz stavka 1. ovoga članka:

– povezanom društvu u smislu Zakona o trgovačkim društvima, pod uvjetom da osigura da se povjerljivi podaci čuvaju u tajnosti, ili

– bilo kojem državnom ili drugom tijelu ili Agenciji koje imaju nadležnost nad operatorom distribucijskog sustava, ili

– u mjeri u kojoj je potrebno sukladno važećim zakonima i podzakonskim propisima, na zahtjev suda ili drugog tijela u upravnom ili sličnom postupku, ili

– operatoru povezanog plinskog sustava, pod uvjetom da će koristiti razumne napore kako bi osigurala da se podaci čuvaju u tajnosti.

155 29.12.2014 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 155 29.12.2014 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 155 29.12.2014 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 155 29.12.2014 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava