Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

NN 156/2014 (30.12.2014.), Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2944

Na temelju članka 132.d stavka 2. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13. i 93/14.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i visine naknada koje Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) naplaćuje za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina propisanih Ovršnim zakonom (u daljnjem tekstu: Zakon) te način plaćanja naknada.

Članak 2.

Za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina propisanih Zakonom Agencija ima pravo na naknadu. Naknada se utvrđuje prema posebnom cjeniku naknada Agencije, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

II. VRSTE NAKNADA

Članak 3.

Za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina propisanih Zakonom naplaćuju se naknade za provedbu prodaje nekretnina i pokretnina propisanih Zakonom, naknade za upis podataka u Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (u daljnjem tekstu: Očevidnik), naknade za izdavanje potvrda o podacima iz Očevidnika i sustava elektroničke javne dražbe te naknade za obavljanje poslova u vezi zahtjeva stranke za objavu poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 4.

Za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina propisanih Zakonom naplaćuju se:

1. naknada za provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom,

2. naknada za upis podataka u Očevidnik na temelju zahtjeva za upis u Očevidnik,

3. naknada za izdavanje potvrda i preslika iz Očevidnika i sustava elektroničke javne dražbe.

4. naknada za obavljanje poslova u vezi zahtjeva stranke za objavu poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 5.

(1) Naknada iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika sadrži naknadu Agencije za:

1. primitak i obradu zahtjeva za prodaju i ostalih pismena kojima nadležno tijelo upravlja postupkom (sadrži naknadu za primitak, skeniranje, čuvanje zahtjeva za prodaju i ostalih pismena kojima nadležno tijelo upravlja postupkom, provjeru sadrži li zahtjev za prodaju i ostala pismena kojima nadležno tijelo upravlja postupkom podatke koji su potrebni za postupanje po zahtjevu odnosno pismenu i troškove upisa podataka iz zahtjeva za prodaju i ostalih pismena kojima nadležno tijelo upravlja postupkom u Očevidnik i sustav elektroničke javne dražbe),

2. izradu i objavu poziva na uplatu predujma za troškove provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom na mrežnim stranicama Agencije i trošak obrade i izvršenja naloga za plaćanje u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina propisanih Zakonom i kontrolu izvršene uplate,

3. provedbu elektroničke javne dražbe (sadrži naknadu za trošak izrade i objave poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi na mrežnim stranicama Agencije, trošak obrade i izvršenja naloga za plaćanje u provedbi prodaje nekretnina i pokretnina propisanih Zakonom i kontrolu izvršene uplate, trošak prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o sudionicima elektroničke javne dražbe, utvrđivanja ispunjenja pretpostavki za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, dodjele jedinstvenog identifikatora za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, trošak uspostave i održavanja sustava elektroničke javne dražbe, trošak izrade i dostave izvještaja o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi nadležnom tijelu).

(2) Ako je u zahtjevu za prodaju navedeno više predmeta prodaje, ukupna naknada za provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom dobiva se zbrajanjem naknade za provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za prvi predmet prodaje i naknade za provedbu elektroničke javne dražbe za drugi i svaki sljedeći predmet prodaje, ako utvrđena vrijednost drugog predmeta prelazi 10.000,00 kuna.

Članak 6.

Naknada iz članka 4. točke 2. ovoga Pravilnika sadrži naknadu Agencije za uspostavu, vođenje i održavanje Očevidnika, obavljanje poslova primitka, skeniranja i čuvanja zahtjeva za upis podataka u Očevidniku, provjeru Agencije sadrži li zahtjev za upis podataka u Očevidnik sve podatke koji su potrebni za postupanje po zahtjevu i poslove upisa podataka u Očevidnik, poslove čuvanja podataka sadržanih u Očevidniku.

Članak 7.

Naknada iz članka 4. točke 3. ovoga Pravilnika sadrži naknadu Agencije za obavljanje poslova primitka, skeniranja i čuvanja zahtjeva za izdavanje potvrda i preslika iz Očevidnika i/ili sustava elektroničke javne dražbe, obrade zahtjeva i dostave potvrde ili preslika podnositelju zahtjeva.

Članak 8.

Naknada iz članka 4. točke 4. ovoga Pravilnika sadrži naknadu Agencije za obavljanje poslova zaprimanja, skeniranja i čuvanja zahtjeva stranke za objavu poziva u sredstvima javnog priopćavanja, pribavljanja podatka o troškovima objave poziva u sredstvima javnog priopćavanja, izradu predračuna za troškove objave oglasa, izradu i dostavu poziva stranci na uplatu troškova objave u sredstvima javnog priopćavanja, trošak obrade izvršenja naloga za plaćanje u vezi s uplatom troškova objave poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 9.

Naknadu iz članka 4. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika snosi ovrhovoditelj, a naknadu iz članka 4. točke 3. i 4. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva.

III. NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Članak 10.

(1) Naknadu iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika ovrhovoditelj je dužan unaprijed predujmiti uplatom prema podacima iz poziva na uplatu predujma za troškove prodaje elektroničkom javnom dražbom, koji Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Naknadu iz članka 4. točke 2. ovoga Pravilnika ovrhovoditelj je dužan unaprijed predujmiti uplatom prema podacima iz poziva na uplatu predujma za troškove upisa u Očevidnik, koji Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(3) Naknadu iz članka 4. točke 3. i 4. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva je dužan platiti unaprijed na temelju obavijesti o plaćanju. Podnositelj zahtjeva dostavlja Agenciji dokaz o izvršenoj uplati, nakon čega će Agencija podnositelju zahtjeva izdati zatraženu potvrdu ili presliku, odnosno obaviti poslove u vezi sa zahtjevom stranke za objavu poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja, te ispostaviti račun.

(4) Naknade iz članka 4. ovoga Pravilnika uplaćuju se na račun kojeg odredi Agencija.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 011-01/14-01/106

Urbroj: 514-04-01-14-05

Zagreb, 24. prosinca 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

CJENIK NAKNADA AGENCIJE

TARIFNA STAVKA

OPIS POSLA

OSNOVICA ZA OBRAČUN

CIJENA U KN
(bez PDV)

CIJENA U KN
(s PDV)

1.

NAKNADA ZA PROVEDBU PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

1.1.

Naknada za provedbu elektroničke javne dražbe

predmet prodaje

560,00

700,00

1.2.

Naknada za provedbu elektroničke javne dražbe za drugi i svaki sljedeći predmet prodaje ako utvrđena vrijednost prelazi 10.000,00 kuna

predmet prodaje

160,00

200,00

2.

NAKNADA ZA UPIS PODATAKA U OČEVIDNIK NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA UPIS U OČEVIDNIK

zahtjev

40,00

50,00

3.

NAKNADA ZA IZDAVANJE POTVRDA I PRESLIKA IZ OČEVIDNIKA I SUSTAVA ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE

3.1.

Izdavanje potvrda na papiru

stranica

40,00

50,00

3.2.

Izdavanje potvrda u elektroničkom obliku

datoteka

20,00

25,00

3.3.

Preuzimanje potvrda putem web servisa ili datotekom

slog

0,55

0,69

3.4.

Izdavanje preslika na papiru

stranica

2,50

3,13

3.5.

Izdavanje preslika u elektroničkom obliku

datoteka

10,00

12,50

4.

NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U VEZI ZAHTJEVA STRANKE ZA OBJAVU POZIVA NA SUDJELOVANJE U SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

(plaća se uvećano za trošak objave u sredstvima javnog priopćavanja određenog predračunom sredstva javnog priopćavanja)

zahtjev

50,00

62,50

156 30.12.2014 Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku