Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

NN 156/2014 (30.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

156 30.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2945

Na temelju članka 169. stavka 6. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13. i 93/14.) i članka 81. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 93/14.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU

Članak 1.

U članku 2. stavku 2. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 115/12.) riječi: »Hrvatska gospodarska komora (u daljnjem tekstu: Komora)« zamjenjuju se riječima: »Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Stavak 3. briše se.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaju se članci 2.a, 2.b, 2.c i 2.d koji glase:

»Članak 2.a

(1) Upis podataka u Očevidnik Agencija obavlja na temelju zahtjeva za prodaju i zahtjeva za upis u Očevidnik koje Agenciji dostavljaju nadležna tijela. Propisani obrasci zahtjeva za prodaju sastavni su dio Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.

(2) Obrazac zahtjeva za upis nekretnina u Očevidnik koje se prodaju neposrednom pogodbom u ovršnom postupku nalazi se u Prilogu 1. i sastavni je dio ovoga Pravilnika, obrazac zahtjeva za upis nekretnina u Očevidnik koje se prodaju neposrednom pogodbom u stečajnom postupku nalazi se u Prilogu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika, obrazac zahtjeva za upis pokretnina/prava u Očevidnik koje se prodaju u ovršnom postupku nalazi se u Prilogu 3. i sastavni je dio ovoga Pravilnika, obrazac zahtjeva za upis pokretnina/prava u Očevidnik koje se prodaju u stečajnom postupku nalazi se u Prilogu 4. i sastavni je dio ovoga Pravilnika i obrazac zahtjeva za upis imovine stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline nalazi se u Prilogu 5. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Obrasce iz stavka 1. ovoga članka nadležna tijela dostavljaju poslovnim jedinicama Agencije čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu nadležnog tijela na području određene županije. Popis županija prema nadležnosti poslovnih jedinica Agencije propisan je u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.b

(1) Obrasci iz članka 2.a ovoga Pravilnika dostavljaju se u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici u nadležnu poslovnu jedinicu Agencije, radnim danima od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

(2) Nadležno tijelo obrasce iz članka 2.a stavka 1. ovoga Pravilnika dostavlja Agenciji preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti, u nadležnu poslovnu jedinicu Agencije.

(3) Obrasci iz članka 2.a. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu se dostaviti Agenciji i kao elektronička isprava kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti propisani zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave.

Članak 2.c

(1) Agencija iz zahtjeva za prodaju upisuje podatke o nekretninama i pokretninama koje se prodaju elektroničkom javnom dražbom.

(2) Agencija iz zahtjeva za upis u Očevidnik upisuje podatke o nekretninama i pokretninama koje se prodaju na drugi zakonom propisan način.

(3) Agencija je odgovorna za istovjetnost podataka u Očevidniku s podacima iz zahtjeva za prodaju odnosno iz zahtjeva za upis u Očevidnik.

(4) Ako zahtjev za prodaju i zahtjev za upis u Očevidnik nisu dostavljeni na propisanom obrascu i na način propisan ovim Pravilnikom, Agencija po istom neće postupiti i vratit će zahtjev za prodaju i zahtjev za upis u Očevidnik nadležnom tijelu uz obrazloženje.

Članak 2.d

(1) Ako su podaci iz zahtjeva za prodaju i zahtjeva za upis u Očevidnik podobni za upis Agencija ih objavljuje u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva za prodaju ili zahtjeva za upis u Očevidnik.

(2) Nakon dovršetka postupka ovrhe podaci u Očevidniku za pojedini predmet više neće biti vidljivi.

(3) Postupak se smatra dovršenim u Agenciji u trenutku kad Agencija zaprimi rješenje kojim nadležno tijelo utvrđuje da je postupak ovrhe dovršen ili kad zaprimi od nadležnog tijela rješenje o obustavi ovrhe ili kad nadležno tijelo obavijesti Agenciju da je predmet ovrhe prodan ili kad Agencija poduzme posljednju radnju u postupku provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom.«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

(1) Elektronički očevidnik nekretnina koje se prodaju elektroničkom javnom dražbom sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

– naziv i adresa nadležnog tijela,

– poslovni broj spisa,

– ovrhovoditelj (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– ovršenik (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– složenost predmeta prodaje (pojedinačna ili skupna),

– katastarska općina,

– broj zemljišnoknjižnog uloška,

– broj zemljišnoknjižnog poduloška,

– oznaka katastarske čestice,

– vrsta nekretnine,

– opis nekretnine (što nekretnina predstavlja u naravi),

– površina,

– mjesto i adresa nekretnine,

– suvlasništvo (da/ne),

– način prodaje (elektronička javna dražba),

– datum odluke o prodaji,

– datum početka elektroničke javne dražbe,

– datum i vrijeme početka nadmetanja,

– datum i vrijeme završetka nadmetanja,

– utvrđena vrijednost nekretnine,

– minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati,

– početna cijena za nadmetanje,

– iznos dražbenog koraka (iznos u kunama),

– iznos jamčevine,

– rok u kojem je kupac dužan uplatiti kupovninu,

– razgledavanje nekretnine,

– ostali uvjeti prodaje,

– napomene.

(2) Elektronički očevidnik nekretnina koje se prodaju na drugi zakonom propisan način sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

– naziv i adresa nadležnog tijela,

– poslovni broj spisa,

– ovrhovoditelj (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– ovršenik (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– složenost predmeta prodaje (pojedinačna ili skupna),

– katastarska općina,

– broj zemljišnoknjižnog uloška,

– broj zemljišnoknjižnog poduloška,

– oznaka katastarske čestice,

– vrsta nekretnine,

– opis nekretnine (što nekretnina predstavlja u naravi),

– površina,

– mjesto i adresa nekretnine,

– suvlasništvo (da/ne),

– način prodaje (neposredna pogodba),

– datum odluke o prodaji,

– datum i vrijeme ročišta,

– mjesto i adresa ročišta,

– utvrđena vrijednost nekretnine,

– minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati,

– iznos jamčevine,

– rok u kojem je kupac dužan uplatiti kupovninu,

– razgledavanje nekretnine,

– ostali uvjeti prodaje,

– napomene.

(3) Elektronički očevidnik pokretnina/prava koje se prodaju elektroničkom javnom dražbom sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

– naziv i adresa nadležnog tijela,

– poslovni broj spisa,

– ovrhovoditelj (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– ovršenik (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– složenost predmeta prodaje (pojedinačna ili skupna),

– vrsta pokretnine/prava,

– opis pokretnine/prava,

– marka/tip,

– jedinstveni identifikator,

– model,

– godina proizvodnje,

– količina,

– kvaliteta,

– mjesto i adresa pokretnine,

– suvlasništvo (da/ne),

– način prodaje (elektronička javna dražba),

– datum odluke o prodaji,

– datum početka elektroničke javne dražbe,

– datum i vrijeme početka nadmetanja,

– datum i vrijeme završetka nadmetanja,

– utvrđena vrijednost pokretnine/prava,

– minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo ne može prodati,

– početna cijena za nadmetanje,

– iznos dražbenog koraka (iznos u kunama),

– iznos jamčevine,

– rok u kojem je kupac dužan uplatiti kupovninu,

– razgledavanje pokretnine,

– ostali uvjeti prodaje,

– napomene.

(4) Elektronički očevidnik pokretnina/prava koje se prodaju na drugi zakonom propisani način sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

– naziv i adresa nadležnog tijela,

– poslovni broj spisa,

– ovrhovoditelj (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– ovršenik (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– složenost predmeta prodaje (pojedinačna ili skupna),

– vrsta pokretnine/prava,

– opis pokretnine/prava,

– marka,

– tip/model,

– jedinstveni identifikator,

– godina proizvodnje,

– količina,

– kvaliteta,

– mjesto i adresa pokretnine,

– suvlasništvo (da/ne),

– način prodaje (neposredna pogodba/usmena dražba/javni komisionar),

– datum odluke o prodaji,

– datum i vrijeme ročišta za dražbu,

– mjesto i adresa ročišta za dražbu,

– razgledavanje pokretnine,

– iznos jamčevine,

– ostali uvjeti prodaje,

– napomene.

(5) Elektronički očevidnik imovine stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline elektroničkom javnom dražbom sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

– naziv i adresa nadležnog tijela,

– poslovni broj spisa,

– stečajni vjerovnik (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– stečajni dužnik (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– katastarska općina,

– broj zemljišnoknjižnog uloška,

– broj zemljišnoknjižnog poduloška,

– oznaka katastarske čestice,

– vrsta nekretnine,

– opis nekretnine (što nekretnina predstavlja u naravi),

– površina,

– mjesto i adresa nekretnine,

– opis pokretnine,

– suvlasništvo (da/ne),

– način prodaje (elektronička javna dražba),

– datum odluke o prodaji,

– datum početka elektroničke javne dražbe,

– datum i vrijeme početka nadmetanja,

– datum i vrijeme završetka nadmetanja,

– utvrđena vrijednost imovine kao cjeline ili dijela cjeline,

– minimalna zakonska cijena ispod koje se imovina kao cjelina ili dio cjeline ne može prodati,

– početna cijena za nadmetanje,

– iznos dražbenog koraka (iznos u kunama),

– iznos jamčevine,

– rok u kojem je kupac dužan uplatiti kupovninu,

– razgledavanje,

– ostali uvjeti prodaje,

– napomene.

(6) Elektronički očevidnik imovine stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline na drugi zakonom propisani način sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

– naziv i adresa nadležnog tijela,

– poslovni broj spisa,

– stečajni vjerovnik (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– stečajni dužnik (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– katastarska općina,

– broj zemljišnoknjižnog uloška,

– broj zemljišnoknjižnog poduloška,

– oznaka katastarske čestice,

– vrsta nekretnine,

– opis nekretnine (što nekretnina predstavlja u naravi),

– površina,

– mjesto i adresa nekretnine,

– opis pokretnine,

– suvlasništvo (da/ne),

– način prodaje (neposredna pogodba),

– datum odluke o prodaji,

– datum i vrijeme ročišta,

– mjesto i adresa ročišta,

– utvrđena vrijednost imovine kao cjeline ili dijela cjeline,

– minimalna zakonska cijena ispod koje se imovina kao cjelina ili dio cjeline ne može prodati,

– iznos jamčevine,

– rok u kojem je kupac dužan uplatiti kupovninu,

– razgledavanje,

– ostali uvjeti prodaje,

– napomene.«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

(1) Elektronički očevidnik nekretnina i pokretnina može sadržavati fotografije pokretnina, fotografije nekretnina i nacrte iz elaborata o procjeni vrijednosti predmeta prodaje koje Agenciji dostavi nadležno tijelo na prijedlog stranke.

(2) Materijali iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti na odgovarajućem mediju prema tehničkim specifikacijama koje će Agencija objaviti na svojim mrežnim stranicama.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 5. i članak 5. mijenjaju se i glase:

»III. IZDAVANJE, ČUVANJE I POHRANA PODATAKA

Članak 5.

(1) Na pisani zahtjev nadležnog tijela, ovrhovoditelja i ovršenika Agencija izdaje podatke i preslike iz Očevidnika primjenjujući pritom zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Zahtjev iz stavaka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva Agenciji dostavlja neposrednom dostavom, preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem javnog bilježnika.

(3) Ako se zahtjev iz stavaka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji neposredno, zahtjev se podnosi u dva primjerka.

(4) Podnositelj zahtjeva može elektroničkim putem podnijeti zahtjev iz stavaka 1. ovoga članka, kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti.

(5) Naknadu za izdavanje potvrde i preslike snosi podnositelj pisanog zahtjeva, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(6) Visina i način uplate naknade iz stavka 5. ovoga članka utvrđena je Pravilnikom o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.

(7) Nadležno tijelo ne plaća naknadu za izdavanje potvrda i preslika iz Očevidnika.

(8) Agencija tražene podatke izdaje najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka pisanog zahtjeva ili zahtjeva u elektroničkom obliku i dostavljene potvrde o uplaćenoj naknadi.«.

Članak 6.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Agencija je dužna Očevidnik u elektroničkom obliku čuvati trajno.«.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti obrasci iz Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 115/12.).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 011-01/14-01/107

Urbroj: 514-04-01-14-05

Zagreb, 24. prosinca 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK NEKRETNINA KOJE SE PRODAJU NEPOSREDNOM POGODBOM U OVRŠNOM POSTUPKU

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA ________________________

POSLOVNI BROJ SPISA _____________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA UPIS U OČEVIDNIK ____________________

PODACI O STRANKAMA:

OVRHOVODITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRHOVODITELJA
(ime i prezime/naziv, adresa)

___________________________________________________________

OVRŠENIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _______________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRŠENIKA (ime i prezime/
naziv, adresa)

____________________________________________________________

PODACI O NEKRETNINI I UVJETIMA PRODAJE:

Broj z.k.ul. / podul.


Katastarska čestica


Katastarska općina

                                                

Površina


Adresa nekretnine


Opis nekretnine s pripadcima


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom


Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno
stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je
nekretnina dana u najam ili zakup


Utvrđena vrijednost nekretnine


Minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Datum i vrijeme ročišta


Mjesto i adresa ročišta


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Ostali uvjeti prodaje


Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje


PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK NEKRETNINA KOJE SE PRODAJU NEPOSREDNOM POGODBOM U STEČAJNOM POSTUPKU

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA ________________________

POSLOVNI BROJ SPISA _____________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA UPIS U OČEVIDNIK ____________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

___________________________________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG
VJEROVNIKA (ime i prezime/naziv, adresa) ________________________

STEČAJNI DUŽNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

___________________________________________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

___________________________________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA
(ime i prezime/naziv, adresa)

____________________________________________________________

PODACI O NEKRETNINI I UVJETIMA PRODAJE:

Broj z.k.ul. / podul.


Katastarska čestica


Katastarska općina

                                                    

Površina


Adresa nekretnine


Opis nekretnine s pripadcima


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom


Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno
stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina
dana u najam ili zakup


Utvrđena vrijednost nekretnine


Minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Datum i vrijeme ročišta


Mjesto i adresa ročišta


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Ostali uvjeti prodaje


Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje


PRILOG 3.

ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK POKRETNINA/PRAVA KOJE SE PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA __________________________

POSLOVNI BROJ SPISA ________________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA UPIS U OČEVIDNIK _______________________

PODACI O STRANKAMA:

OVRHOVODITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRHOVODITELJA (ime
i prezime/naziv, adresa)

______________________________________________________________

OVRŠENIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRŠENIKA (ime i prezime/
naziv, adresa)

______________________________________________________________

PODACI O POKRETNINI/PRAVU I UVJETIMA PRODAJE:

Opis pokretnine/prava


Marka


Tip/Model


Jedinstveni identifikator


Godina proizvodnje


Količina

                                                       

Kvaliteta


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom


Način prodaje

(neposredna pogodba/ usmena dražba/javni komisionar)


Datum i vrijeme ročišta za dražbu


Mjesto i adresa ročišta za dražbu


Utvrđena vrijednost pokretnine/prava


Minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo
ne može prodati


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Ostali uvjeti prodaje


Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje


PRILOG 4.

ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK POKRETNINA/PRAVA KOJE SE PRODAJU U STEČAJNOM POSTUPKU

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA ____________________________

POSLOVNI BROJ SPISA _________________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA UPIS U OČEVIDNIK _________________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

________________________________________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG VJEROVNIKA
(ime i prezime/naziv, adresa) __________________________________________

STEČAJNI DUŽNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

________________________________________________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

________________________________________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA (ime i
prezime/naziv, adresa)

________________________________________________________________

PODACI O POKRETNINI I UVJETIMA PRODAJE:

Opis pokretnine/prava


Marka


Tip/Model


Jedinstveni identifikator


Godina proizvodnje

                                                 

Količina


Kvaliteta


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom


Način prodaje

(neposredna pogodba/ usmena dražba/javni komisionar)


Datum i vrijeme ročišta


Mjesto i adresa ročišta


Utvrđena vrijednost pokretnine/prava


Minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo
ne može prodati


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj
za kontakt


Ostali uvjeti prodaje


Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje


PRILOG 5.

ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA SE PRODAJE KAO CJELINA ILI DIO CJELINE

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA _____________________________

POSLOVNI BROJ SPISA __________________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU __________________________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

________________________________________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG VJEROVNIKA
(ime i prezime/naziv, adresa)

________________________________________________________________

STEČAJNI DUŽNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

________________________________________________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)

________________________________________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA (ime i
prezime/naziv, adresa)

________________________________________________________________

Broj z.k.ul. / podul.


Katastarska čestica


Katastarska općina


Površina


Adresa nekretnine


Opis nekretnine s pripadcima


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom


Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno
stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina
dana u najam ili zakup

                                                               

Utvrđena vrijednost nekretnine


Opis pokretnine/prava


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom pokretnine


Napomena


Utvrđena vrijednost pokretnine/prava


Utvrđena vrijednost imovine koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline


Minimalna zakonska cijena ispod koje se imovina koja se prodaje kao
cjelina ili dio cjeline ne može prodati


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Mjesto i adresa održavanja ročišta


Datum i vrijeme održavanja ročišta


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Ostali uvjeti prodaje


Napomena


PRIVITAK:

__________________________________________________


PRILOG 6.

POPIS JEDINICA AGENCIJE NADLEŽNIH ZA PRIMITAK DOKUMENTACIJE U PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

Svaka poslovna jedinica Agencije nadležna je za prijem i otpremu pismena za nadležna tijela koja imaju sjedište na području određene županije i to:

FINA ZAGREB, Vrtni put 3, 10000 Zagreb, za županije:

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Karlovačka županija

Međimurska županija

Virovitičko-podravska županija

Bjelovarsko bilogorska županija

Sisačko-moslavačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Varaždinska županija

Krapinsko-zagorska županija

FINA RIJEKA, Frana Kurelca 3, 51000 Rijeka za županije:

Istarska županija

Primorsko-goranska županija

Ličko-senjska županija

FINA OSIJEK, L. Jägera 1 – 3, 31000 Osijek za županije:

Osječko-baranjska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Brodsko-posavska županija

Požeška županija

FINA SPLIT, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, za županije:

Splitsko-dalmatinska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Šibensko-kninska županija

Zadarska županija

156 30.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku 156 30.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku 156 30.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku 156 30.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku