Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

NN 156/2014 (30.12.2014.), Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

156 30.12.2014 Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2946

Na temelju članka 81. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 93/14.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU

GLAVA 1.

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– dostava pismena između Agencije i nadležnog tijela,

– oblik i sadržaj zahtjeva za prodaju i ostalih pismena u postupku provedbe prodaje, nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom,

– način objave pismena na mrežnim stranicama Agencije,

– sadržaj poziva i način uplate predujma za pokriće troškova provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom,

– iznos, način uplate i način povrata jamčevine,

– postupak dodjele identifikatora u elektroničkoj javnoj dražbi,

– oblik i sadržaj prijave za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,

– način prikupljanja i davanja ponuda u elektroničkoj javnoj dražbi,

– sadržaj izvještaja o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi,

– postupak i način uplate kupovnine,

– postupak i način provedbe rješenja o namirenju.

Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju ova značenja:

1. ponuditelj – osoba koja daje ponudu na elektroničkoj javnoj dražbi, odnosno osoba u čije ime i račun se daje ponuda na elektroničkoj javnoj dražbi,

2. sustav elektroničke javne dražbe – elektronički sustav uspostavljen za provedbu prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku,

3. nadležno tijelo – tijelo koje u smislu ovoga Pravilnika Agenciji dostavlja zahtjev za prodaju i ostala pismena radi provedbe prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom (sudovi, javni bilježnici, porezna i druga tijela koja su temeljem posebnih propisa ovlaštena provoditi postupak ovrhe na nekretninama i pokretninama),

4. predmet osiguranja – predmet prodaje čiju prodaju elektroničkom javnom dražbom javni bilježnik povjerava Agenciji,

5. nadmetanje – razdoblje od deset radnih dana u kojemu ponuditelji mogu davati ponude elektroničkim putem u skladu s ovim Pravilnikom,

6. početna cijena za nadmetanje – cijena predmeta prodaje od koje počinje postupak nadmetanja određena zakonom ili odlukom nadležnog tijela,

7. radni dan – radnim danom smatra se radni dan suda.

II. DOSTAVA PISMENA IZMEĐU AGENCIJE I SUDA

Dostava pismena Agenciji

Članak 3.

(1) Zahtjev za prodaju i ostala pismena u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina nadležno tijelo dostavlja Agenciji preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti.

(2) Pismena iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici u nadležnu poslovnu jedinicu Agencije, a ako se dostavlja neposrednom dostavom radnim danima od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

(3) Pismena iz stavka 1. ovoga članka mogu se dostaviti Agenciji i kao elektronička isprava kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti propisani zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave.

(4) Popis nadležnih poslovnih jedinica Agencije nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Dostava pismena nadležnom tijelu

Članak 4.

(1) Agencija dostavlja pismena nadležnom tijelu preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti.

(2) Neposrednu dostavu pismena Agencija obavlja putem pretinaca koje nadležno tijelo ima u nadležnoj poslovnoj jedinici Agencije iz Priloga 1. Nadležnom tijelu koje ne preuzme pismeno iz pretinca u roku od 8 dana od dana polaganja u pretinac Agencija će to pismeno dostaviti poštom.

(3) Pismena iz stavka 1. ovoga članka mogu se dostaviti nadležnom tijelu i kao elektronička isprava kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti propisani zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave.

(4) Troškovi dostave iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatraju se troškovima ovršnog postupka.

III. OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA PRODAJU I OSTALIH PISMENA U POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

Sadržaj i oblik zahtjeva za prodaju nekretnine u ovršnom postupku

Članak 5.

(1) Zahtjev za prodaju nekretnine u ovršnom postupku sadrži podatke:

1. naziv i adresa nadležnog tijela,

2. poslovni broj spisa,

3. datum zahtjeva za prodaju,

4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovršenika; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovršenika),

5. broj zemljišnoknjižnog uloška/poduloška,

6. broj katastarske čestice,

7. katastarska općina,

8. adresa nekretnine,

9. opis nekretnine s pripadcima,

10. naznaka prava koja ne prestaju prodajom,

11. naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup,

12. utvrđena vrijednost nekretnine,

13. minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati na dražbi,

14. početna cijena za nadmetanje,

15. iznos dražbenog koraka (iznos u kunama),

16. oznaka elektroničke javne dražbe,

17. redni broj održavanja elektroničke javne dražbe (koji put se dražba održava po redu),

18. iznos jamčevine koju ponuditelji moraju uplatiti (iznos u kunama),

19. rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu,

20. podatak o mjestu i vremenu razgledavanja nekretnine te osobi zaduženoj za kontakt,

21. ostali uvjeti prodaje,

22. napomena.

(2) Zahtjev za prodaju nekretnine u ovršnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 9., točke 12. do 14. i točke 16. do 19. ovoga članka.

(3) Obrazac zahtjeva za prodaju nekretnine u ovršnom postupku nalazi se u Prilogu 3. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Nemogućnost postupanja Agencije po zahtjevu za prodaju i ostalim pismenima

Članak 6.

(1) Ako Agencija utvrdi da ne može postupiti po zahtjevu za prodaju, Agencija će o nemogućnosti provedbe obavijestiti nadležno tijelo uz navođenje razloga za nemogućnost postupanja po zahtjevu za prodaju.

(2) Po zahtjevu za prodaju Agencija ne može postupiti ako:

– podaci iz zahtjeva za prodaju ne odgovaraju podacima iz rješenja o ovrsi, izvatka iz zemljišne knjige i zaključka o prodaji,

– ako zahtjev za prodaju nije dostavljen Agenciji na propisanom obrascu i na način propisan ovim Pravilnikom,

– ako zahtjev za prodaju nije potpun.

(3) Zahtjev za prodaju nije potpun ako ne sadrži propisane podatke u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i propisane priloge.

(4) Ako Agencija utvrdi da ne može postupiti po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će vratiti nadležnom tijelu prilog koji je dostavljen uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ako je to potrebno radi nastavka postupka.

(5) Ako Agencija utvrdi da ne može postupiti po naknadno zaprimljenim odlukama nadležnog tijela koja nadležno tijelo dostavlja Agenciji, Agencija će o nemogućnosti provedbe obavijestiti nadležno tijelo uz navođenje razloga.

IV. NAČIN OBJAVE PISMENA NA MREŽNIM STRANICAMA AGENCIJE

Objava pismena

Članak 7.

(1) Rješenje o ovrsi, izvadak iz zemljišne knjige i zaključak o prodaji Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama uz objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

(2) Pravomoćno rješenje o dosudi nekretnine kupcu Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama u roku od 8 dana od dana dostave Agenciji.

Uvid u javnu objavu

Članak 8.

Popis poslovnih jedinica Agencije u kojima će Agencija osigurati mogućnost uvida u javnu objavu nalazi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

V. SADRŽAJ POZIVA I NAČIN UPLATE PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PROVEDBE PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

Sadržaj poziva na uplatu predujma

Članak 9.

(1) Ako Agencija utvrdi da je moguće postupiti po zahtjevu za prodaju objavit će na svojim mrežnim stranicama poziv na uplatu predujma za pokriće troškova provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom.

(2) Poziv za uplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– poslovni broj spisa,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja,

– ime i prezime/naziv, adresa, opunomoćenika ovrhovoditelja,

– rok za uplatu predujma,

– iznos predujma,

– podaci o broju računa Agencije na koji se uplata treba izvršiti, model i poziv na broj.

(3) U slučaju da je više ovrhovoditelja pozvano na uplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka, ovrhovoditelji su dužni solidarno predujmiti taj iznos.

(4) Ako ovrhovoditelj u propisanom roku ne izvrši u cijelosti uplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka Agencija neće provesti prodaju te će o tome u roku od 8 dana obavijestiti sud.

(5) Ako je iznos predujma za troškove provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom preplaćen, Agencija će na zahtjev uplatitelja izvršiti povrat preplaćenih novčanih sredstava na račun uplatitelja. U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će na zahtjev uplatitelja izvršiti povrat preplaćenih novčanih sredstava na račun uplatitelja u razmjernom dijelu.

(6) Valjanom uplatom smatrat će se uplata izvršena u roku i evidentirana na računu Agencije najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za uplatu.

Objava poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja

Članak 10.

(1) Agencija će poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objaviti u sredstvima javnog priopćavanja ako stranka Agenciji dostavi pisani zahtjev i za to predujmi troškove.

(2) Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u nadležnu poslovnu jedinicu Agencije preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposrednom dostavom u dva primjerka, radnim danima od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

(3) Nakon što Agencija od tijela javnog priopćavanja zaprimi predračun za trošak objave oglasa, pozvat će stranku da izvrši uplatu troška objave poziva.

(4) Ako stranka ne izvrši uplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka Agencija neće postupiti po zahtjevu stranke.

VI. IZNOS, NAČIN UPLATE I NAČIN POVRATA JAMČEVINE

Iznos jamčevine

Članak 11.

Iznos jamčevine izražava se u kunama u skladu s uvjetima prodaje.

Uplata jamčevine

Članak 12.

(1) Jamčevina se uplaćuje najkasnije zadnjeg dana objave poziva na sudjelovanje.

(2) Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije u iznosu, roku i na način utvrđen u pozivu na sudjelovanje.

(3) Uplatiteljom jamčevine smatrat će se osoba čiji je osobni identifikacijski broj (OIB) naveden u pozivu uplate (PNB).

(4) Valjanom uplatom smatrat će se uplata izvršena u roku i evidentirana na računu Agencije najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za uplatu.

(5) Nakon što ponuditelj uplati jamčevinu ponuditelju će u sustavu elektroničke javne dražbe biti vidljive dražbe za koje je uplatio jamčevinu i za koje može ispuniti prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Povrat jamčevine

Članak 13.

(1) Uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu Agencije otvorenom za tu namjenu do primitka naloga nadležnog tijela za njezin povrat ili za drugo postupanje s novčanim sredstvima uplaćenim na ime jamčevine.

(2) Agencije će po primitku odluke iz stavka 1. ovoga članka u roku od 8 dana izvršiti povrat jamčevine na račun naznačen u prijavi na sudjelovanje.

(3) Agencija će uplatitelju koji traži povrat jamčevine, na njegov zahtjev ili zahtjev nadležnog tijela, izdati potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

VII. OBLIK I SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Pristup sustavu elektroničke javne dražbe

Članak 14.

(1) Sustavu elektroničke javne dražbe ponuditelj može pristupiti i po opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku. U tom slučaju ponuditelj je dužan potpisati punomoć kojom ovlašćuje drugu osobu da u njegovo ime i za njegov račun pristupa sustavu elektroničke javne dražbe. Punomoć se pohranjuje u Agenciji.

(2) Za pristup sustavu elektroničke javne dražbe preduvjet je posjedovanje valjanog digitalnog certifikata kojim se potvrđuje identitet osobe iz stavka 1. ovoga članka i certifikata koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa ponude te osobe.

(3) Za pristup sustavu elektroničke javne dražbe ponuditelj mora osigurati osnovne tehničke preduvjete – pristup internetu, mogućnost korištenja internet preglednika te posjedovanje valjanog digitalnog certifikata iz stavka 2. ovoga članka. Punu tehničku specifikaciju osnovnih uvjeta za pristup elektroničkoj javnoj dražbi Agencija je dužna objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Prijava za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Članak 15.

(1) Prilikom prve prijave u pojedinu elektroničku javnu dražbu, ponuditelj je dužan popuniti obrazac prijave za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

(2) Ponuditelj potpisuje obrazac iz stavka 1. ovoga članka naprednim elektroničkim potpisom.

(3) Nakon prijave u sustav elektroničke javne dražbe ponuditelju se prikazuju elektroničke javne dražbe za koje je ponuditelj uplatio jamčevinu.

VIII. POSTUPAK DODJELE IDENTIFIKATORA U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Jedinstveni identifikator

Članak 16.

(1) Nakon popunjavanja elektroničkog obrasca iz članka 15. ovoga Pravilnika, sustav elektroničke javne dražbe ponuditelju dodjeljuje jedinstveni identifikator za pojedinu elektroničku javnu dražbu.

(2) Ako je ponuditelj zastupan po opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku, sustav elektroničke javne dražbe identifikator iz stavka 1. ovoga članka dostavlja opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku.

IX. NAČIN PRIKUPLJANJA I DAVANJA PONUDA U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Prikupljanje ponuda

Članak 17.

(1) Prikupljanje ponuda u elektroničkoj javnoj dražbi traje deset radnih dana.

(2) Ponude se prikupljaju elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sati.

(3) Datum i vrijeme početka prikupljanja ponuda te datum i vrijeme završetka prikupljanja ponuda određuje Agencija u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Davanje ponuda u poslovnoj jedinici Agencije

Članak 18.

(1) Agencija će u svojim poslovnim jedinicama omogućiti pristup sustavu elektroničke javne dražbe pod uvjetima iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika, davanje ponuda elektroničkim putem u Agenciji moguće je samo u radno vrijeme poslovne jedinice u kojoj se ponuda daje.

(3) Popis poslovnih jedinica Agencije iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Korak povećanja cijene (dražbeni korak)

Članak 19.

Dražbeni korak je korak povećanja cijene za koji ponuditelj može dati ponudu u odnosu na iznos minimalne cijene za koju se predmet prodaje može prodati ili na iznos zadnje valjane ponude.

Određivanje dražbenog koraka

Članak 20.

(1) Dražbeni korak određuje se prema utvrđenoj vrijednosti predmeta prodaje.

(2) Dražbeni korak iznosi:

– 5,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu do 100,00 kn,

– 10,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 100,01 do 1.000,00 kn,

– 50,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 1.000,01 do 5.000,00 kn,

– 100,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 5.000,01 do 10.000,00 kn,

– 200,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 10.000,01 do 50.000,00 kn,

– 500,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 50.000,01 do 100.000,00 kn,

– 1.000,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 100.000,01 do 1.000.000,00 kn,

– 5.000,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 1.000.000,01 do 5.000.000,00 kn,

– 10.000,00 kuna za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 5.000.000,01 kn.

Davanje ponuda u elektroničkoj javnoj dražbi

Članak 21.

(1) Početnu cijenu predmeta prodaje od koje počinje postupak nadmetanja određuje sud.

(2) Dražbeni korak vidljiv je u nadmetanju i povećanje zadnje valjane ponude moguće je samo za unaprijed određen dražbeni korak.

(3) Ponuditelj može odabrati između unaprijed ponuđenih iznosa ponude koje mu nudi sustav elektroničke javne dražbe.

(4) Ako u nadmetanju nije evidentirana niti jedna valjana ponuda ponuditelj može odabrati između:

– iznosa ponude koji odgovara početnoj cijeni predmeta prodaje,

– iznosa ponude koji odgovara početnoj cijeni predmeta prodaje uvećanoj za dražbeni korak,

– iznosa ponude koji odgovara početnoj cijeni predmeta prodaje uvećanoj za tri dražbena koraka.

(5) Ako je u nadmetanju evidentirana barem jedna valjana ponuda, ponuditelj može odabrati između:

– iznosa ponude koji odgovara iznosu najviše evidentirane valjane ponude uvećane za dražbeni korak,

– iznosa ponude koji odgovara iznosu najviše evidentirane valjane ponude uvećane za tri dražbena koraka.

(6) Ponuditelj pod dodijeljenim identifikatorom iz članka 16. ovoga Pravilnika elektroničkim putem može odabrati između ponuđenih iznosa ponude kojeg potvrđuje naprednim elektroničkim potpisom.

(7) Ponuditelj ne može dati ponudu ako je njegova ponuda evidentirana u sustavu kao zadnja najviša valjana ponuda.

Prihvaćanje ponude

Članak 22.

(1) Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana.

(2) U sustavu elektroničke javne dražbe evidentiraju se valjane i nevaljane ponude.

Nevaljana ponuda

Članak 23.

(1) Ponuda se smatra nevaljanom ako je po cijeni jednaka valjanoj ponudi koja je ranije evidentirana u sustavu i u slučaju iz članka 21. stavka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Nevaljane ponude ne prikazuju se u nadmetanju.

Prekid, odgoda i nastavak provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

Članak 24.

(1) Agencija će prekinuti postupak provedbe prodaje nekretnina i pokretnina ako od nadležnog tijela zaprimi odluku o prekidu postupka, a prekinuti postupak će se nastaviti kad Agencija zaprimi odluku nadležnog tijela o nastavku postupka.

(2) Prekidom postupka prestaju teći svi rokovi određeni za postupak provedbe prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom, a nastavkom prekinutog postupka rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju teći iznova.

(3) Agencija će odgoditi provedbu prodaje nekretnina i pokretnina ako od nadležnog tijela zaprimi odluku o odgodi ovrhe, a odgođeni postupak će se nastaviti kad Agencija zaprimi odluku nadležnog tijela o nastavku ovrhe.

(4) Za vrijeme odgode neće se poduzimati radnje kojima se provodi prodaja nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom.

(5) Ako zaprimi odluku nadležnog tijela o nastavku prekinutog ili odgođenog postupka nakon početka elektroničke javne dražbe, Agencija će ponoviti objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

X. IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Sadržaj izvještaja o (provedenoj) elektroničkoj dražbi

Članak 25.

Nakon završetka elektroničke javne dražbe Agencija sudu dostavlja izvještaj koji sadržava podatke:

– poslovni broj spisa,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja,

– ime i prezime/naziv, adresa, opunomoćenika /zakonskog zastupnika ovrhovoditelja,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovršenika,

– ime i prezime/naziv, adresa, opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovršenika,

– vrsta predmeta prodaje,

– opis predmeta prodaje,

– identifikator predmeta prodaje,

– elektronička javna dražba,

– datum i vrijeme početka nadmetanja,

– datum i vrijeme završetka nadmetanja,

– iznos i uplatitelj jamčevine (ime i prezime/naziv, adresa, OIB),

– ponuditelj (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) koji je sudjelovao u elektroničkoj javnoj dražbi,

– ime i prezime/naziv, adresa, opunomoćenika /zakonskog zastupnika ponuditelja,

– identifikator ponuditelja,

– iznos svih ponuda koje su stavljene u dražbi (valjanih i nevaljanih),

– vrijeme (datum, sat, minuta, sekunda) kada je ponuda dana,

– račun i poziv na broj za uplatu kupovnine (način formiranja poziva na broj).

XI. POSTUPAK I NAČIN UPLATE KUPOVNINE

Dostava rješenja o dosudi

Članak 26.

(1) Radi objave rješenja o dosudi nekretnine kupcu na mrežnim stranicama Agencije, nadležno tijelo dostavlja Agenciji rješenje o dosudi nekretnine kupcu s potvrdom pravomoćnosti.

(2) Ako rješenje ne sadrži potvrdu pravomoćnosti, Agencija će rješenje vratiti nadležnom tijelu.

Obavijest o uplaćenoj kupovnini

Članak 27.

(1) Nakon objave rješenja o dosudi na mrežnim stranicama Agencije i protekom roka za uplatu kupovnine, Agencija će u roku od 8 dana obavijestiti nadležno tijelo o uplaćenoj kupovnini, odnosno o okolnosti da kupovnina nije uplaćena u za to određenom roku.

(2) Valjanom uplatom smatrat će se uplata izvršena u roku i evidentirana na računu Agencije najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za uplatu.

(3) Ako je ponuditelj u cijelosti oslobođen plaćanja kupovnine, Agencija će objaviti rješenje o dosudi nekretnine na svojim mrežnim stranicama.

(4) Uplaćena kupovnina ostaje na posebnom računu Agencije otvorenom za tu namjenu do primitka naloga nadležnog tijela za postupanje s novčanim sredstvima uplaćenim na ime kupovnine.

XII. PROVEDBA RJEŠENJA O NAMIRENJU

Postupanje po rješenju o namirenju

Članak 28.

(1) Radi postupanja Agencije po pravomoćnom rješenju o namirenju nadležno tijelo Agenciji to rješenje dostavlja s potvrdom pravomoćnosti.

(2) Rješenje o namirenju koje Agenciji dostavlja nadležno tijelo sadrži podatke:

– poslovni broj spisa,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja,

– ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovrhovoditelja,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovršenika,

– ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovršenika,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB osoba kojima pripada pravo na namirenje,

– vrsta predmeta prodaje,

– opis predmeta prodaje,

– identifikator predmeta prodaje,

– nalog Agenciji za prijenos novčanih sredstava,

– brojeve računa sa kojih i na koje se vrši prijenos novčanih sredstava,

– druge potrebne podatke.

(3) Ako rješenje ne sadrži potvrdu pravomoćnosti ili neki od podataka iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će rješenje vratiti nadležnom tijelu.

(4) Agencija obavještava nadležno tijelo o provedenom rješenju o namirenju odnosno o nemogućnosti provedbe rješenja o namirenju.

XIII. PREKID POSTUPKA ZBOG TEHNIČKIH POTEŠKOĆA

Nastavak nadmetanja nakon prekida zbog tehničkih poteškoća

Članak 29.

(1) Ako se nadmetanje prekine zbog tehničkih poteškoća Agencija će nastaviti s nadmetanjem nakon otklanjanja tih poteškoća.

(2) Ako za trajanja nadmetanja dođe do prekida elektroničke javne dražbe zbog tehničkih poteškoća tijekom zadnjeg radnog dana nadmetanja ili u trajanju duljem od 12 sati tijekom ostalih dana nadmetanja, nadmetanje se produljuje za jedan radni dan.

(3) Agencija će na svojim mrežnim stranicama objaviti obavijest o nemogućnosti održavanja nadmetanja zbog tehničkih poteškoća, te o nastavku prekinutog nadmetanja.

GLAVA 2.

XIV. UNOVČENJE PREDMETA OSIGURANJA PRODAJOM PREKO JAVNOG BILJEŽNIKA PUTEM ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE

Primjena odredaba o postupku prodaje nekretnina

Članak 30.

U postupku provedbe prodaje predmeta osiguranja putem Agencije na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na postupak provedbe prodaje nekretnina elektroničkom javnom dražbom, ako odredbama ove glave nije drugačije propisano.

Dokumentacija koja se dostavlja Agenciji

Članak 31.

(1) Ako javni bilježnik po zahtjevu predlagatelja osiguranja ili protivnika osiguranja za unovčenje predmeta osiguranja podnese Agenciji zahtjev za prodaju nekretnine odnosno pokretnine, javni bilježnik Agenciji dostavlja zapisnik o sadržaju oglasa o prodaji nekretnine odnosno pokretnine, sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva, izvadak iz zemljišne knjige i zahtjev za prodaju.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama uz objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

(3) Ostala pismena koja javni bilježnik donosi u postupku iz stavka 1. ovoga članka i pismena po zahtjevu javnog bilježnika, Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Zapisnik o dosudi i uplata kupovnine

Članak 32.

(1) Ako je bilo valjanih ponuda, javni bilježnik sastavlja zapisnik kojim utvrđuje koji ponuditelj je ponudio najvišu cijenu i kojim se najbolji ponuditelj poziva na uplatu kupovnine.

(2) Agencija objavljuje zapisnik na svojim mrežnim stranicama u roku od 8 dana od dana primitka.

(3) Nakon uplate kupovnine Agencija će o tome obavijestiti javnog bilježnika.

Zapisnik o namirenju vjerovnika

Članak 33.

Javni bilježnik Agenciji dostavlja zapisnik o namirenju vjerovnika koji sadrži podatke:

– poslovni broj spisa,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB predlagatelja osiguranja,

– ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika predlagatelja osiguranja,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB protivnika osiguranja,

– ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika protivnika osiguranja,

– ime i prezime/naziv, adresa, OIB osoba kojima pripada pravo na namirenje,

– vrsta predmeta prodaje,

– opis predmeta prodaje,

– identifikator predmeta prodaje,

– nalog Agenciji za prijenos novčanih sredstava,

– brojeve računa sa kojih i na koje se vrši prijenos novčanih sredstava,

– druge potrebne podatke.

GLAVA 3.

XV. PRODAJA POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

Odgovarajuća primjena odredbi o prodaji nekretnina

Članak 34.

Ako se pokretnine prodaju elektroničkom javnom dražbom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na prodaju nekretnina.

Prodaja prava elektroničkom javnom dražbom

Članak 35.

Ako se prava prodaju elektroničkom javnom dražbom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na prodaju pokretnina.

Zahtjev za prodaju pokretnine/prava u ovršnom postupku

Članak 36.

(1) Zahtjev za prodaju pokretnine/prava u ovršnom postupku sadrži sljedeće podatke:

1. naziv i adresa nadležnog tijela,

2. poslovni broj spisa,

3. datum zahtjeva za prodaju,

4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovršenika; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovršenika),

5. opis pokretnine/prava,

6. utvrđena vrijednost pokretnine/prava,

7. minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo ne može prodati,

8. početna cijena za nadmetanje,

9. iznos dražbenog koraka (iznos u kunama),

10. oznaka elektroničke javne dražbe,

11. redni broj održavanja elektroničke javne dražbe (koji put se dražba održava po redu),

12. iznos jamčevine koju ponuditelji moraju uplatiti (iznos u kunama),

13. rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu,

14. podatak gdje se pokretnina nalazi na čuvanju,

15. podatak o mjestu i vremenu razgledavanja pokretnine te osobi zaduženoj za kontakt,

16. napomena.

(2) Zahtjev za prodaju pokretnine/prava u ovršnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 8., točke 10. i 11. i točke 13. ovoga članka.

(3) Obrazac zahtjev za prodaju pokretnine/prava u ovršnom postupku nalazi se u Prilogu 4 i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

GLAVA 4.

XVI. ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Rokovi

Članak 37.

Agencija čuva pismena zaprimljena od strane nadležnog tijela i pismena koja Agencija sačini u postupku provedbe prodaje u papirnatom obliku 5 godina, odnosno pismena zaprimljena od strane nadležnog tijela i pismena koja Agencija sačini u postupku provedbe prodaje u elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju Agencija 10 godina, od dana:

1. kad Agencija zaprimi rješenje kojim nadležno tijelo utvrđuje da je postupak ovrhe dovršen ili

2. kad Agencija zaprimi rješenje o obustavi postupka ovrhe ili

3. kad nadležno tijelo obavijesti Agenciju da je predmet ovrhe prodan ili

4. isteka godine u kojoj je poduzeta posljednja radnja Agencije u postupku provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom.

Izdavanje potvrda i preslika iz sustava elektroničke javne dražbe

Članak 38.

(1) Za vrijeme trajanja postupka prodaje elektroničkom javnom dražbom Agencija izdaje potvrde i preslike iz sustava elektroničke javne dražbe.

(2) Nakon dovršetka elektroničke javne dražbe Agencija izdaje podatke, preslike i potvrde iz sustava elektroničke javne dražbe na pisani zahtjev: nadležnom tijelu, strankama u postupku, ponuditelju i uplatitelju jamčevine.

(3) Postupak elektroničke javne dražbe u Agenciji smatra se dovršenim u trenutku kad Agencija zaprimi rješenje kojim nadležno tijelo utvrđuje da je postupak ovrhe dovršen ili kad zaprimi rješenje o obustavi postupka ovrhe ili kad nadležno tijelo obavijesti Agenciju da je predmet ovrhe prodan ili kad Agencija poduzme posljednju radnju u postupku provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom.

(4) Nadležno tijelo ne plaća naknadu za izdavanje potvrda i preslika iz sustava elektroničke javne dražbe.

(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisuje naknadu i način davanja potvrda i preslika iz sustava elektroničke javne dražbe.

Postupanje Agencije povodom pritužbi na jamčevinu i kupovninu

Članak 39.

(1) Zahtjev za povrat ili preknjiženje pogrešno uplaćene jamčevine i kupovnine dostavlja se Agenciji na adresu koju je Agencija objavila na svojim mrežnim stranicama.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Agenciji dostavlja kreditna institucija koja je pogrešno provela nalog za plaćanje ili uplatitelj koji je pogrešno ispostavio nalog za plaćanje. Uz zahtjev podnositelj je dužan Agenciji dostaviti dokaz o uplati i dokument na temelju kojeg je uplata trebala biti izvršena.

(3) Ako Agencija na temelju dostavljene dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je pritužba osnovana i da je radi toga potrebno izvršiti povrat ili preknjiženje pogrešno uplaćene jamčevine i kupovnine, Agencija će u tom slučaju iznimno raspolagati novčanim sredstvima na posebnim računima Agencije bez naloga suda.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka danom uplate novčanih sredstava s osnova jamčevine i kupovnine smatrat će se datum kada je uplata evidentirana na računu Agencije.

GLAVA 5.

XVII. PROVEDBA PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM U STEČAJNOM POSTUPKU

Odgovarajuća primjena odredbi ovoga Pravilnika

Članak 40.

Na prodaju nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom u stečajnom postupku, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe glave 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za prodaju nekretnine u stečajnom postupku

Članak 41.

(1) Zahtjev za prodaju nekretnine u stečajnom postupku sadrži podatke:

1. naziv i adresa nadležnog tijela,

2. poslovni broj spisa,

3. datum zahtjeva za prodaju,

4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog dužnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog upravitelja; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika stečajnog dužnika),

5. broj zemljišnoknjižnog uloška,

6. broj zemljišnoknjižnog poduloška,

7. katastarska općina,

8. adresa nekretnine,

9. opis nekretnine s pripadcima,

10. naznaka prava koja ne prestaju prodajom,

11. naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup,

12. utvrđena vrijednost nekretnine,

13. minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati na dražbi,

14. početna cijena za nadmetanje,

15. iznos dražbenog koraka (iznos u kunama),

16. oznaka elektroničke javne dražbe,

17. redni broj održavanja elektroničke javne dražbe (koji put se dražba održava po redu),

18. iznos jamčevine koju ponuditelji moraju uplatiti (iznos u kunama),

19. rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu,

20. podatak o mjestu i vremenu razgledavanja nekretnine te osobi zaduženoj za kontakt,

21. napomena.

(2) Zahtjev za prodaju nekretnine u stečajnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 7., točke 9., točke 12. do 14., točke 16. i 17. i točke 19. ovoga članka.

(3) Obrazac zahtjev za prodaju nekretnine u stečajnom postupku nalazi se u Prilogu 5. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Zahtjev za prodaju pokretnine/prava u stečajnom postupku

Članak 42.

(1) Zahtjev za prodaju pokretnine/prava u stečajnom postupku sadrži podatke:

1. naziv i adresa nadležnog tijela,

2. poslovni broj spisa,

3. datum zahtjeva za prodaju,

4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog stečajnog vjerovnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog dužnika; ime i prezime/naziv, adresa, OIB stečajnog upravitelja; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika stečajnog dužnika),

5. opis pokretnine/prava,

6. utvrđena vrijednost pokretnine/prava,

7. minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo ne može prodati,

8. početna cijena za nadmetanje,

9. iznos dražbenog koraka (iznos u kunama),

10. oznaka elektroničke javne dražbe,

11. redni broj održavanja elektroničke javne dražbe (koji put se dražba održava po redu),

12. iznos jamčevine koju ponuditelji moraju uplatiti (iznos u kunama),

13. rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu,

14. podatak gdje se pokretnina nalazi na čuvanju,

15. podatak o mjestu i vremenu razgledavanja pokretnine te osobi zaduženoj za kontakt,

16. napomena.

(2) Zahtjev za prodaju pokretnine/prava u stečajnom postupku nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 8., točke 10. i 11. i točke 13. ovoga članka.

(3) Obrazac zahtjeva za prodaju pokretnine/prava u stečajnom postupku nalazi se u Prilogu 6. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline ili dijela cjeline elektroničkom javnom dražbom

Članak 43.

Ako se imovina stečajnog dužnika prodaje kao cjelina ili dio cjeline elektroničkom javnom dražbom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na prodaju nekretnina.

Zahtjev za prodaju imovine stečajnog dužnika kao cjeline ili dijela cjeline

Članak 44.

(1) Zahtjev za prodaju imovine stečajnog dužnika kao cjeline ili dijela cjeline sadrži podatke:

1. naziv i adresa nadležnog tijela,

2. poslovni broj spisa,

3. datum zahtjeva za prodaju,

4. podaci o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovrhovoditelja; ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovršenika; ime i prezime/naziv, adresa opunomoćenika/zakonskog zastupnika ovršenika),

5. broj zemljišnoknjižnog uloška,

6. broj zemljišnoknjižnog poduloška,

7. katastarska općina,

8. opis nekretnine s pripadcima,

9. naznaka prava koja ne prestaju prodajom,

10. naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup

11. utvrđena vrijednost nekretnine,

12. opis pokretnine/prava,

13. naznaka prava koja ne prestaju prodajom,

14. utvrđena vrijednost pokretnine/prava,

15. utvrđena vrijednost nekretnine i pokretnine/prava koja se prodaju kao cjelina ili dio cjeline,

16. minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina i pokretnina/pravo kao cjelina ili dio cjeline ne može prodati,

17. početna cijena za nadmetanje,

18. iznos dražbenog koraka (iznos u kunama),

19. oznaka elektroničke javne dražbe,

20. redni broj održavanja elektroničke javne dražbe (koji put se dražba održava po redu),

21. iznos jamčevine koju ponuditelji moraju uplatiti (iznos u kunama),

22. rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu,

23. podatak o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt,

24. napomena.

(2) Zahtjev za prodaju imovine stečajnog dužnika kao cjeline ili dijela cjeline nije potpun ako ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 1. do 4., točke 6. do 9., točke 12., točke 14., točke 16., točke 18. do 20., točke 22. i 23. i točke 25. ovoga članka.

(3) Obrazac zahtjeva za prodaju imovine stečajnog dužnika kao cjeline ili dijela cjeline nalazi se u Prilogu 7. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

GLAVA 6.

XVIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 45.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 011-01/14-01/105

Urbroj: 514-04-01-14-07

Zagreb, 3. prosinca 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS JEDINICA AGENCIJE NADLEŽNIH ZA PRIMITAK DOKUMENTACIJE U PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

Svaka poslovna jedinica Agencije nadležna je za prijem i otpremu pismena za nadležna tijela koja imaju sjedište na području određene županije i to:

FINA ZAGREB, Vrtni put 3, 10000 Zagreb, za županije:

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Karlovačka županija

Međimurska županija

Virovitičko-podravska županija

Bjelovarsko bilogorska županija

Sisačko-moslavačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Varaždinska županija

Krapinsko-zagorska županija

FINA RIJEKA, Frana Kurelca 3, 51000 Rijeka za županije:

Istarska županija

Primorsko-goranska županija

Ličko-senjska županija

FINA OSIJEK, L. Jägera 1-3, 31000 Osijek za županije:

Osječko-baranjska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Brodsko-posavska županija

Požeška županija

FINA SPLIT, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, za županije:

Splitsko-dalmatinska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Šibensko-kninska županija

Zadarska županija

PRILOG 2.

POPIS POSLOVNIH JEDINICA AGENCIJE U KOJIMA PONUDITELJ MOŽE DATI PONUDU ELEKTRONIČKIM PUTEM I U KOJIMA ĆE AGENCIJA OSIGURATI UVID U JAVNU OBJAVU

Poslovna jedinica

Adresa poslovne jedinice

FINA Zagreb

Ul. grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

FINA Split

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

FINA Osijek

L. Jägera 1-3, 31000 Osijek

FINA Rijeka

F. Kurelca 3, 51000 Rijeka

FINA Bjelovar

F. Supila 4, 43000 Bjelovar

FINA Čakovec

O. Keršovanija 7, 40000 Čakovec

FINA Karlovac

Pavla Vitezovića 1, 47000 Karlovac

FINA Koprivnica

Opatička 1, 48000 Koprivnica

FINA Kutina

Hrvatskih branitelja 4, 44320 Kutina

FINA Sisak

I. K. Sakcinskog 1, 44000 Sisak

FINA Varaždin

Augusta Cesarca 2, 42000 Varaždin

FINA Zabok

Matije Gupca 46, 49210 Zabok

FINA Šibenik

Perivoj L. Maruna 1, 22000 Šibenik

FINA Zadar

Ivana Danila 4, 23000 Zadar

FINA Dubrovnik

Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik

FINA Našice

J. J. Strossmayera 3, 31500 Našice

FINA Požega

Trg Sv. Trojstva 19, 34000 Požega

FINA Slavonski Brod

Petra Krešimira IV. br. 20, 35000 Slavonski Brod

FINA Vinkovci

Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci

FINA Vukovar

Olajnica 19, 32000 Vukovar

FINA Gospić

Kaniška 4, 53000 Gospić

FINA Pula

Giardini 5, 52000 Pula

PRILOG 3.

ZAHTJEV ZA PRODAJU NEKRETNINE U OVRŠNOM POSTUPKU

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA ________________________________________

POSLOVNI BROJ SPISA _____________________________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU _____________________________________________

PODACI O STRANKAMA:

OVRHOVODITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB)_________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRHOVODITELJA
(ime i prezime/naziv, adresa)______________________________________________________

OVRŠENIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _______________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRŠENIKA (ime i prezime/naziv, adresa) ___

PODACI O NEKRETNINI I UVJETIMA PRODAJE:

Broj z.k.ul. / podul.


Katastarska čestica


Katastarska općina

                                                             

Površina


Adresa nekretnine


Opis nekretnine s pripadcima


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom


Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup


Utvrđena vrijednost nekretnine


Minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati


Početna cijena za nadmetanje


Iznos dražbenog koraka


Oznaka elektroničke javne dražbe


Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje.

 

PRILOG 4.

ZAHTJEV ZA PRODAJU NEKRETNINE U STEČAJNOM POSTUPKU


NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA _________________________________________

POSLOVNI BROJ SPISA ______________________________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU ______________________________________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _____________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG VJEROVNIKA

(ime i prezime/naziv, adresa) ________________________________________

STEČAJNI DUŽNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ________________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _____________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA (ime i prezime/naziv,
adresa)

PODACI O NEKRETNINI I UVJETIMA PRODAJE:

Broj z.k.ul. / podul.

                                                                    

Katastarska čestica


Katastarska općina


Površina


Adresa nekretnine


Opis nekretnine s pripadcima


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom


Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup


Utvrđena vrijednost nekretnine


Minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati


Početna cijena za nadmetanje


Iznos dražbenog koraka


Oznaka elektroničke javne dražbe


Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje.

  

PRILOG 5.

ZAHTJEV ZA PRODAJU POKRETNINE/PRAVA U OVRŠNOM POSTUPKU

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA _______________________________________

POSLOVNI BROJ SPISA ____________________________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU ____________________________________________

PODACI O STRANKAMA:

OVRHOVODITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _______________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRHOVODITELJA (ime i prezime/naziv, adresa)____________________________________________________________________

OVRŠENIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _____________________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK OVRŠENIKA (ime i prezime/naziv, adresa)__

PODACI O POKRETNINI/PRAVU:

Opis pokretnine/prava

                                                                                  

Utvrđena vrijednost pokretnine/prava


Minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo ne može prodati


Početna cijena za nadmetanje


Iznos dražbenog koraka


Oznaka elektroničke javne dražbe


Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Podatak gdje se pokretnina nalazi na čuvanju


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje


PRILOG 6.

ZAHTJEV ZA PRODAJU POKRETNINE/PRAVA U STEČAJNOM POSTUPKU

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA _______________________________________

POSLOVNI BROJ SPISA ____________________________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU ____________________________________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG VJEROVNIKA __________

(ime i prezime/naziv, adresa) ____________________________________________________

STEČAJNI DUŽNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ______________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA (ime i prezime/naziv,
adresa) ____________________________________________________________________

PODACI O POKRETNINI/PRAVU:

Opis pokretnine/prava


Utvrđena vrijednost pokretnine/prava


Minimalna zakonska cijena ispod koje se pokretnina/pravo ne može prodati


Početna cijena za nadmetanje


Iznos dražbenog koraka


Oznaka elektroničke javne dražbe


Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe

                                                                         

Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Podatak gdje se pokretnina nalazi na čuvanju


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Napomena


Napomena: Za svaki pojedinačni predmet prodaje potrebno je tablicu s podacima umnožiti i popuniti za svaki pojedinačni predmet prodaje


PRILOG 7.

ZAHTJEV ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA SE PRODAJE KAO CJELINA ILI DIO CJELINE

NAZIV I ADRESA NADLEŽNOG TIJELA ________________________________________

POSLOVNI BROJ SPISA _____________________________________________________

DATUM ZAHTJEVA ZA PRODAJU _____________________________________________

PODACI O STRANKAMA:

STEČAJNI VJEROVNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ___________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG VJEROVNIKA (ime i prezime/
naziv, adresa) ________________________________________________________________

STEČAJNI DUŽNIK (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) _______________________________

STEČAJNI UPRAVITELJ (ime i prezime/naziv, adresa, OIB) ____________________________

OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK STEČAJNOG DUŽNIKA (ime i prezime/naziv,
adresa) ____________________________________________

PODACI O IMOVINI:

Broj z.k.ul./podul.


Katastarska čestica


Katastarska općina


Površina


Adresa nekretnine


Opis nekretnine s pripadcima


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom

                                                          

Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup


Utvrđena vrijednost nekretnine


Opis pokretnine


Naznaka prava koja ne prestaju prodajom pokretnine


Napomena


Utvrđena vrijednost pokretnine


Utvrđena vrijednost imovine stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline


Minimalna zakonska cijena ispod koje se imovina stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline ne može prodati


Početna cijena za nadmetanje


Iznos dražbenog koraka


Oznaka elektroničke javne dražbe


Redni broj održavanja elektroničke javne dražbe


Iznos jamčevine koju ponuditelj mora uplatiti


Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu


Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt


Napomena


PRIVITAK:

156 30.12.2014 Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku 156 30.12.2014 Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku 156 30.12.2014 Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku 156 30.12.2014 Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku 156 30.12.2014 Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku