Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

NN 156/2014 (30.12.2014.), Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2948

Na temelju članka 248. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/2013) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PEČAĆENJA RADNIH PROSTORIJA, PROSTORA I SREDSTAVA ZA RAD NADZIRANIH OSOBA PREMA PROPISIMA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način pečaćenja radnih prostorija, prostora, uređaja i opreme, ili njihovih dijelova te sredstava za rad koje nadzirana osoba prema propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i održivog gospodarenja otpadom koristi ili namjerava koristiti radi obavljanja određene djelatnosti ili dijela djelatnosti, kao i oblik, sadržaj i način uporabe službenog pečata.

(2) Pravilnikom se propisuje i način pečaćenja u slučajevima provedbe hitnih mjera u kojima inspektor zaštite okoliša u slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi i okoliš može na licu mjesta zatvoriti prostorije, prostore, odnosno pristup u prostor u kojima nadzirana osoba obavlja određenu djelatnost i onemogućiti joj korištenje postrojenja i opreme i drugih sredstava rada pečaćenjem.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(1) Nadzirana osoba prema propisima o zaštiti okoliša je svaka pravna ili fizička osoba uključujući fizičku osobu – obrtnika koja koristi radne prostorije, prostore, uređaje, opremu i sredstva za rad radi obavljanja određene djelatnosti ili dijela djelatnosti, a kojoj je inspektor zaštite okoliša ovlašten narediti mjeru pečaćenja na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti zraka u svrhu osiguranja provedbe mjera propisanih tim propisima, a radi onemogućavanja nezakonitog obavljanja djelatnosti.

(2) Radnim prostorijama i prostorima za rad smatraju se građevine, odnosno svi dijelovi građevina u kojima nadzirana osoba obavlja određenu djelatnost ili dio djelatnosti i u kojima se nalaze postrojenja i pogoni, odnosno uređaji, oprema i sva sredstva za rad nužna za obavljanje aktivnosti u okviru te djelatnosti.

(3) Sredstva za rad su postrojenja i pogoni odnosno uređaji, pokretna sredstva za rad te priključci na vodovodnu, plinsku i elektroenergetsku mrežu.

(4) Pokretna sredstva za rad su motorna vozila, kamioni i kamionske prikolice, teretna vozila za posebne namjene, cisterne, radni i pomoćni strojevi, vagoni, kontejneri, pokretni spremnici i slično.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se za pečaćenje radnih prostorija i prostora za rad u postojećim građevinama te u prostorijama građevina i prostorima u kojima se izvode radovi na postrojenjima, ako se u njima obavlja ili se planira obavljati neka od djelatnosti ili dio te djelatnosti uslijed koje dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka određene su propisom kojim se uređuje način vođenja Registra onečišćavanja okoliša.

Članak 5.

(1) Inspektor zaštite okoliša naredit će pečaćenje radnih prostorija i/ili prostora ili njihovih dijelova i/ili uređaja, opreme i sredstava za rad ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere, sa svrhom onemogućenja daljnjeg nezakonitog obavljanja djelatnosti.

(2) Naredbu o pečaćenju radnih prostorija i/ili prostora za rad i/ili sredstava za rad inspektor zaštite okoliša izriče zapisnikom o inspekcijskom nadzoru.

(3) Za vrijeme dok su radna prostorija i/ili prostor odnosno sredstvo za rad i njegovi dijelovi zapečaćeni, smiju se obavljati samo one aktivnosti koje su nužne za provedbu rješenja inspektora zaštite okoliša ili ako se tim aktivnostima osigurava i omogućava siguran rad i pristup zapečaćenom prostoru te sredstvima za rad.

(4) Aktivnosti iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se zapisnikom o inspekcijskom nadzoru.

(5) Sastavni dio zapisnika o inspekcijskom nadzoru obvezno je i popis zapečaćenih radnih prostorija i/ili prostora i/ili sredstava za rad koji sadrži vrstu, naziv (namjenu) zapečaćenih radnih prostorija i/ili prostora i/ili sredstava za rad.

(6) Zapečaćene radne prostorije i/ili prostori i/ili sredstva za rad obvezno se fotografiraju, a fotografije su sastavni dio zapisnika iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

(1) U provedbi koordiniranog inspekcijskog nadzora pečaćenje radnih prostorija i prostora te sredstava za rad mogu provesti i inspektori nadležni prema posebnim propisima za nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš, na način propisan tim propisima.

(2) Inspektor zaštite okoliša, u slučaju poduzimanja mjere iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, dostavlja obavijest o obavljenom pečaćenju, odnosno prestanku pečaćenja radnih prostorija i/ili prostora i/ili sredstva za rad inspekcijama nadležnim za provedbu nadzora primjene propisa o pojedinim sastavnicama okoliša i opterećenja na okoliš, a osobito propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke, te zaštita od požara.

Članak 7.

U slučaju da nadzirana osoba nije vlasnik nego korisnik prostorije, prostora i sredstva za rad temeljem valjanog pravnog posla, obavijest o obavljenom pečaćenju i o uklanjanju pečata i trake dostavlja se na znanje i vlasniku.

Članak 8.

(1) Za pečaćenje koristi se žig izrađen od kovine koji se utiskuje u hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom) i/ili samoljepiva zelena traka sa znakom i napisanim tekstom u crnoj boji: »INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA – ZAPEČAĆENO«, te zelena traka s ispisanim tekstom crne boje: »INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA – ZAPEČAĆENO«.

(2) Likovni prikaz službenog pečata i trake s pripadajućim tekstom tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

Članak 9.

(1) Službeni pečat se utiskuje na prikladan način i na vidljivom mjestu u prostoriju i/ili u prostor odnosno na odgovarajućem dijelu prostora i predmeta pečaćenja (npr. spremnika) i/ili na sredstvima za rad te pokretačkim dijelovima istih, tako da se one ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat/žig ili znak koji je inspektor stavio radi izvršenja rješenja. Inspektor zaštite okoliša će pritom voditi računa kako ih ne bi oštetio i kako se pri tom na bilo koji način ne bi dovela u pitanje sigurnost rada ostalih dijelova postrojenja, pogona, opreme, uređaja i/ili sredstva za rad na koja se mjera pečaćenja ne odnosi.

(2) Uz službeni pečat na istom mjestu i na najprikladniji način postavlja se i traka.

(3) Iznimno, inspektor zaštite okoliša može zapečatiti prostore za rad velike površine, i/ili duljine postavljanjem više službenih pečata na potrebnim mjestima.

(4) Inspektor zaštite okoliša zapisnikom iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika određuje nadziranoj osobi poduzimanje svih sigurnosnih (isključenje struje, plina, vode, protupožarna zaštita i sl.) i drugih mjera u zapečaćenim prostorijama, prostorima i na sredstvima rada, kako ne bi došlo do bilo kakve štete, kao i po potrebi premještanje pokretnih sredstva za rad.

(5) Iznimno, prije pečaćenja radne prostorije i/ili prostora i/ili sredstva za rad inspektor zaštite okoliša može, ako je to potrebno, nadziranoj osobi zapisnikom narediti pražnjenje prostorije i/ili prostora, koji će se zapečatiti, od svih stvari i predmeta od mogućeg utjecaja na okoliš, i/ili od utjecaja na sigurnost, do prestanka pečaćenja. Kada se pečaćenje obavlja na pokretnim uređajima, vozilima ili drugoj pokretnoj opremi, inspektor će od nadzirane osobe zatražiti da se takva vozila, uređaji i oprema prije pečaćenja premjeste na mjesto na kojemu se ne ometa promet, poslovanje drugih poslovnih subjekata i na kojima nema rizika za okoliš, a postiže se svrha izvršenja inspekcijskog rješenja.

(6) Ako nadzirana osoba namjerava premjestiti pokretna sredstva za rad i opremu iz prostorije i/ili prostora i ako se time postiže obustava obavljanja djelatnosti ili dijela djelatnosti zbog koje bi se trebalo narediti mjera pečaćenja, inspektor zaštite okoliša će uzeti izjavu u zapisnik o tome s rokom za izvršenje, a pečaćenje narediti protekom roka u slučaju da nadzirana osoba ne postupi u skladu s izjavom.

(7) Pečaćenje priključka na plinsku, vodovodnu i elektroenergetsku mrežu te drugu infrastrukturu, inspektor zaštite okoliša provodi na način da od nadležnog pružatelja usluga pisano zatraži isključenje priključka, koji je to dužan učiniti odmah po primitku zahtjeva inspektora zaštite okoliša. Troškove isključenja priključka i ponovnog uključenja snosi nadzirana osoba.

Članak 10.

(1) Ako je iz opravdanih razloga (hitne mjere, poduzimanje radnji radi sigurnosti i zaštite okoliša ili sprječavanja nastanka štete, izvršenje inspekcijskog rješenja i sl.) potrebno nakon pečaćenja radnih prostorija, prostora i/ili sredstava za rad, izvršiti uklanjanje pečata i/ili trake, inspektor zaštite okoliša će to izvršiti uz sastavljanje zapisnika o tome. Nakon prestanka navedenih razloga, prema potrebi inspektor će ponovo zapečatiti istu radnu prostoriju, prostor i/ili sredstvo za rad.

(2) Novo pečaćenje će obaviti inspektor koji vodi postupak, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, drugi nadležni inspektor zaštite okoliša, uz obavezno sastavljanje zapisnika o navedenim radnjama.

Članak 11.

(1) Nakon obavljenog pečaćenja, inspektor zaštite okoliša će na vidnome mjestu zapečaćenog ulaza u radne prostorije, ulaska u prostore odnosno dijelove prostora te na zapečaćena sredstava za rad i njihove dijelove, istaknuti Obavijest o pečaćenju s upozorenjem kako je skidanje i povreda službenog pečata i trake kazneno djelo prema odredbama Kaznenog zakona. Obavijest sadrži i upozorenje kako je nadzirana osoba obvezna brinuti o sigurnosti zapečaćenih radnih prostorija, prostora i sredstava za rad i da je odgovorna u slučaju nastanka bilo kakve štete dok su prostorija, prostor i/ili sredstvo za rad zapečaćeni.

(2) Obrazac Obavijesti o pečaćenju iz stavka 1. ovoga članka je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

(3) Obavijest potpisuje inspektor koji vodi postupak, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, drugi nadležni inspektor zaštite okoliša.

Članak 12.

(1) Nakon što inspektor zaštite okoliša utvrdi da su prestali propisani razlozi za izricanje mjere pečaćenja, uklonit će službeni pečat i traku, najkasnije idući radni dan od dana utvrđenja i o tome sastaviti zapisnik.

(2) U slučaju izvršenja inspekcijskog rješenja putem druge osobe, inspektor zaštite okoliša će ukloniti službeni pečat i traku na dan pristupanja izvršenju.

(3) Obavijest o uklanjanju pečata i trake inspektor zaštite okoliša dostavlja nadležnom pružatelju a usluga iz članka 9. stavka 7. ovoga Pravilnika u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br.: 126/10 i 43/12).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/66
Urbroj: 517-08-14-2
Zagreb, 22. prosinca 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG 1

LIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENOG PEČATA
(mjere u mm)

LIKOVNI PRIKAZ TRAKE ZA PEČAĆENJE


PRILOG 2

                

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička 80

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

SEKTOR

ODJEL/SLUŽBA

KLASA: ...............................................................

URBROJ: .............................................................

(mjesto i datum)


OBAVIJEST O PEČAĆENJU

Nadziranoj osobi ..…………………………. iz ....………………..…... na lokaciji ........................................ na temelju odredbe članka …….

stavka ……. Zakona ……...…………..............……………………… radi onemogućenja daljnjeg nezakonitog obavljanja djelatnosti su

zapečaćene radne prostorija (-e), prostor (-i) i sredstva za rad zbog povrede odredbe članka ……. stavka ……. istog Zakona.

Inspektor zaštite okoliša će ukloniti pečat i traku kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti s

navedenim Zakonom.

UPOZORENJE

Skidanje i povreda službenog pečata i trake, kao i ulazak u zapečaćenu prostoriju, prostor i/ili sredstava za rad je kazneno djelo prema čl. 317.

Kaznenog zakona, »Narodne novine« broj 125/11 i 144/12).

Nadzirana osoba ……………………………….. iz ....…............……

dužna je brinuti o sigurnosti zapečaćenih prostorija, prostora i sredstava za rad i odgovorna je u slučaju nastanka štete.

                                                     INSPEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA
                                                   ____________________________
156 30.12.2014 Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša 156 30.12.2014 Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša 156 30.12.2014 Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša 156 30.12.2014 Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša