Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom nadzoru

NN 156/2014 (30.12.2014.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom nadzoru

156 30.12.2014 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom nadzoru

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

2955

Na temelju članka 170. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/08 ... itd.), članka 57. stavka 2. Zakona o dentalnoj medicini (»Narodne novine« br. 121/03, 117/08 i 120/09) i članka 33. točka 1. pročišćenog teksta Statuta Hrvatske stomatološke komore (»Narodne novine« br. 13/10), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora), na 53. sjednici održanoj 12. prosinca 2014. godine, uz suglasnost ministra zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o stručnom nadzoru, koji je uz suglasnost ministra zdravlja donijelo Upravno vijeće Komore na 14. sjednici održanoj 25. travnja 2012. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

»– zaštitu građana s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga;«.

Članak 2.

U članku 5. Pravilnika dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

»– zaštite građani s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga;«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Izvanredni stručni nadzor obavlja se u slučaju pisane i potpisane pritužbe građana s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvene usluge, zahtjeva ministra zdravlja te drugih državnih tijela izvršne ili sudbene vlasti.«

Članak 4.

U članku 19. Pravilnika dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

»– ukoliko se stručni nadzor obavlja na temelju pisane i potpisane pritužbe građana, u zapisnik se obvezno unosi izjava člana Komore o navodima iz pritužbe.«

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. Pravilnika, dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

»– ukoliko se stručni nadzor obavlja na temelju pisane i potpisane pritužbe građana, izjavu člana Komore o navodima iz pritužbe.«

Stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Svaku stranicu zapisnika moraju potpisati član Komore nad čijim se radom provodi stručni nadzor i doktor dentalne medicine odnosno dentalni tehničar koji provodi stručni nadzor te sve druge osobe koje su nazočile pri obavljanju stručnog nadzora. Sve nazočne osobe zadržavaju po jedan primjerak zapisnika.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/14

Urbroj: 497-01/01-14-01

Zagreb, 12. prosinca 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća Komore
dr. sc. Neven Vidović, dr. med. dent., v. r.