Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

NN 156/2014 (30.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

156 30.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

2956

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine« broj 152/08. i 88/10.), uz suglasnost ministra turizma, klasa: 011-02/14-02/144 (urbroj: 529-
-05-14-2), Glavni ured Hrvatske turističke zajednice donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (»Narodne novine« br. 28/13), članak 5. mijenja se i glasi:

Potpore HTZ-a mogu biti namijenjene za sljedeće programe:

1. Programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije

2. Programe edukacije

3. Korištenje sredstava EU fondova i javnu turističku infrastrukturu

4. Programe unapređenja djelovanja i aktivnosti turističkih zajednica

5. Izradu razvojnih/marketinških strategija destinacije.

Vrsta programa za koje će se dodjeljivati potpore u pojedinoj kalendarskoj godini utvrđuje se javnim pozivom Hrvatske turističke zajednice.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Na temelju ovog Pravilnika, za svaku kalendarsku godinu HTZ, uz suglasnost Ministarstva turizma, objavljuje javni poziv za kandidiranje programa/projekata za dodjelu potpora, kojim se detaljnije propisuju namjene potpora, mjerila i kriteriji za odobravanje potpora, postupak kandidiranja i druga pitanja vezana uz odobravanje i realizaciju programa iz stavka 2. članka 5. ovog Pravilnika. Javni poziv se objavljuje na internetskim stranicama HTZ-a i Ministarstva turizma.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 9536/01-2-1

Zagreb, 21. listopada 2014.

Za Glavni ured
Ratomir Ivičić, direktor, v. r.