Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

NN 157/2014 (31.12.2014.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2974

Na temelju članka 92. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (»Narodne novine«, br. 58/2013, 72/2013 i 69/2014) u članku 11. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Korisnik prava obvezan je najkasnije do 15. siječnja tekuće kalendarske godine carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu dostaviti obavijest o količinama plinskog ulja obojanog plavom bojom u spremniku plovnog objekta ili plovila koje je nabavio za svaki pojedini plovni objekt ili plovilo, a koje nisu potrošene u prethodnoj kalendarskoj godini zaključno sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne kalendarske godine. Obavijest se dostavlja na Obrascu OSK iz Priloga 2A ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. riječi: »izravnim utakanjem u plovni objekt ili plovilo« zamjenjuju se riječima: »izravnim utakanjem u spremnik plovnog objekta ili plovila«.

Članak 3.

Iza Priloga 2 dodaje se Prilog 2A – Obavijest o stanju preostalih nepotrošenih količina plinskog ulja obojanog plavom bojom na dan 31. prosinca koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/39

Urbroj: 513-02-1752/2-14-3

Zagreb, 16. prosinca 2014.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 2A

Obrazac OSK


157 31.12.2014 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu