Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 157/2014 (31.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

2977

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kod dohotka iz kojeg se predujam poreza plaća po odbitku, obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza, obračuna i uplate kamata zbog nepravodobne uplate poreza, sastavljanja i dostavljanja propisanih izvješća i evidencija imaju isplatitelji primitaka (pravne i fizičke osobe, uključivo i osobe iz članka 51. stavka 10. Zakona), stjecatelji oporezivog primitka izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stavak 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona i stjecatelji kapitalnih dobitaka iz članka 51. stavka 8. Zakona. Predujam poreza koji se plaća po odbitku stjecatelji oporezivog primitka izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona i stjecatelji kapitalnih dobitaka iz članka 51. stavka 8. Zakona, uplaćuju u roku od osam dana od dana naplate primitka.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se steknu uvjeti prema kojima Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nema pravo oporezivanja iz razloga što ostvareni primici postaju oporezivi samo u inozemstvu (primjena metode izuzimanja), obustavlja se daljnje plaćanje predujma poreza na dohodak prema budućim primicima koji će biti ostvareni po istoj osnovi i pod istim uvjetima. Promjena obustavljenog i uplaćenog predujma poreza koji je obustavljen i plaćen do trenutka stjecanja uvjeta za izuzimanje od oporezivanja provodi se na način propisan člankom 68. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 2. podtočka 2.2. mijenja se i glasi:

»2.2. iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima,«.

U stavku 6. iza riječi: »s člankom 33. Zakona« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena u skladu s člankom 33.a Zakona«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. riječi: »točki 6. Zakona« zamjenjuju se riječima: »točki 3. Zakona«.

U stavku 6. riječi: »točkom 7. Zakona« zamjenjuju se riječima: »točkom 4. Zakona«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »selidbenih troškova« briše se zarez i riječi: »novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

U stavku 14. riječi: »Primici iz stavka 5., 6. i 13. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »Primici iz stavka 5., 6., 13. ili 17. ovoga članka«.

Iza stavka 14. dodaju se stavci 15., 16., 17. i 18. koji glase:

»(15) Na stipendije studenata na poslijediplomskim studijima, u skladu s člankom 10. točkom 22. Zakona, primjenjuju se odredbe stavaka 7. i 8. ovoga članka.

(16) Na primitke iz članka 10. točke 22. Zakona koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima prema članku 10. točki 13. Zakona, primjenjuje se stavak 8. ovoga članka.

(17) Neoporezivim primicima iz članka 10. točke 22. Zakona, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, smatraju se primici za pokriće izdataka propisanih stavkom 13. ovoga članka, ukoliko se ti primici ne ostvaruju u okvirima provedbe aktivnosti mobilnosti te pod uvjetom da se ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona. Neoporezivi iznosi primitaka za pokriće troškova priznaju se najviše u visini propisanih u skladu s posebnim propisima prema kojima se programi provode te na temelju vjerodostojnih isprava (ugovor, izvješće, račun i drugo).

(18) U smislu Zakona i ovoga Pravilnika, poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima smatraju se osobe kako je to uređeno posebnim propisom.«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. točki 5. riječi: »točke 5. Zakona« zamjenjuju se riječima: »točke 2. Zakona«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, roditelja, roditelja bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kuna,«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Terenski dodatak u tuzemstvu i inozemstvu isplaćuje se kada radnik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara). Terenski dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem radnika na terenu. Radom na terenu smatra se i sudjelovanje radnika u razvojno – istraživačkim transferima znanja čiji je cilj osmišljavanje i unaprjeđivanje proizvoda i poslovnih rješenja vezanih uz djelatnost poslodavca, kao i verifikacija, integracija i implementacija poslovnih rješenja koji su proizvod poslodavca, te ukoliko su ti poslovi u opisu radnog mjesta radnika.«.

Članak 7.

U članku 24. stavku 1. točki 2. briše se zarez i dodaje tekst: »osim primitaka isplaćenih po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih nabavi dugotrajne imovine prema članku 20. stavku 7. Zakona,«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

»(4) Primici državnih potpora, pomoći i poticaja namijenjenih za nabavu dugotrajne imovine iz članka 20. stavka 7. Zakona, uključuju se u poreznu osnovicu u razdoblju u kojemu je ta imovina, prema članku 24. Zakona, stavljena u uporabu, u visini iskazanih izdataka amortizacije nastalih po osnovi korištenja te imovine odnosno u visini iskazane svote otpisa u Popisu dugotrajne imovine u tom razdoblju.

(5) Evidencija iz članka 20. stavka 8. Zakona, koja se dostavlja uz godišnju prijavu poreza na dohodak sadrži: datum i ukupan iznos primljene državne potpore, pomoći ili poticaja za određenu dugotrajnu imovinu, naziv dugotrajne imovine, nabavnu vrijednost dugotrajne imovine, svotu otpisa po osnovi korištenja te imovine iskazane u Popisu dugotrajne imovine, iznos neiskorištene državne potpore, pomoći ili poticaja.

(6) Porezni obveznik koji do kraja poreznog razdoblja nije nabavio ili stavio u uporabu dugotrajnu imovinu za koju je primio državnu potporu, pomoć ili poticaj, obvezan je uz godišnju prijavu poreza na dohodak za to razdoblje priložiti vjerodostojne isprave iz kojih je moguće utvrditi namjenu primljene potpore te izjavu o načinu i postupcima iskorištavanja te potpore.

(7) Iznimno, ako dodijeljena državna potpora, pomoć ili poticaj nije u cijelosti iskorištena za nabavu dugotrajne imovine iz članka 20. stavka 7. Zakona, a u skladu sa svrhom dodjele potpore, neiskorišteni iznos potpore, pomoći ili poticaja uključuje se u poreznu osnovicu u razdoblju kada je imovina stavljena u uporabu, pod uvjetom da davatelju potpore nije izvršen povrat neiskorištenog iznosa.

(8) Porezni obveznik koji je primio bespovratna novčana sredstva prema članku 10. točki 21. Zakona uključuje u poslovne primitke iznos preostale knjigovodstvene vrijednosti plovila utvrđene u trenutku uništenja. Iznimno od članka 24. Zakona i članka 25. stavka 1. točke 3. Pravilnika, ako porezni obveznik ne primi potporu u istom poreznom razdoblju u kojem je plovilo uništeno, ostatak knjigovodstvene vrijednosti utvrđene u trenutku uništenja plovila priznaje se u poslove izdatke u razdoblju u kojemu je potpora primljena.

(9) Porezni obveznik iz stavka 8. ovoga članka dužan je uz prijavu poreza na dohodak, u razdoblju u kojem je primio potporu, dostaviti dokumentaciju o uništenju plovila, dokumentaciju o primljenim bespovratnim sredstvima za uništenje plovila te izračun razlike između ostatka knjigovodstvene vrijednosti uništenog plovila i iznosa primljenih sredstava.«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 1. točki 2. riječi: »iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja« zamjenjuju se riječima: »iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima,«.

U točki 9. iza riječi: »te fakultetima« dodaju se riječi: »i poslijediplomskim studijima«.

Članak 9.

U članku 39. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Pri promjeni načina oporezivanja, u skladu s člankom 26. stavkom 3. Zakona, ako se usvaja zahtjev poreznog obveznika, ne izdaje se rješenje.«.

Članak 10.

U članku 40. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »podnajam nekretnina i pokretnina« briše se točka i dodaju riječi: »te otuđenje posebnih vrsta imovine.«.

U stavku 4. iza riječi: »i obveznik je poreza na dodanu vrijednost« briše se zarez i dodaju riječi: »ili po osnovi obavljenih usluga od te imovine, koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, u poreznom razdoblju ostvaruje ukupne primitke veće od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost,«.

Članak 11.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »kamata,« dodaju se riječi: »kapitalnih dobitaka,«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Dohotkom od kapitala smatraju se i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu.«.

U stavku 11. riječi: »iz članka 12.a stavaka 2., 7. i 8.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 12.a stavka 2. točke 2. i stavaka 9. i 10.«.

Iza stavka 14. dodaju se stavci 15., 16. i 17. koji glase:

»(15) Dohodak od kapitala ne utvrđuje se po osnovi dividendi i udjela u dobiti iz stavka 6. ovoga članka, ako su ti primici ostvareni od ulaganja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te su namijenjeni i dijele se članovima tog Fonda, odnosno ako su ostvareni od financijske imovine dodijeljene u skladu s propisima kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

(16) U skladu s člankom 30. stavkom 15. točkom 3. Zakona, kamate ostvarene po osnovi pologa po viđenju, uključivo i štednje po viđenju, ne podliježu oporezivanju, pod uvjetom da su te kamate manje od najmanje kamate za oročenu štednju, odnosno ako iznose najviše do 0,5% godišnje.

(17) Najmanja kamata za oročenu štednju iz članka 30. stavka 15. točke 3. Zakona ne odnosi se na namjenske oročene depozite koji služe za osiguranje tražbina banke.«.

Članak 12.

U članku 45. stavku 1. iza točke 7. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. točke 3. i 7. ovoga stavka primjenjuju se i u slučajevima ostvarivanja stipendija i primitaka iz članka 10. točke 22. Zakona.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Stavci 4. i 5. ovoga članka primjenjuju se i na stipendije i primitke iz članka 10. točke 22. Zakona pri čemu su isplatitelji obvezni Obrazac ST prilagoditi nazivima ako se primici isplaćuju osobama koje nisu u statusu studenta: znanstveno-nastavno zvanje upisuje se uz ime primatelja, umjesto iznosa stipendije navodi se iznos isplaćenih primitaka, umjesto visokog učilišta naziv institucije u kojem se primatelj školuje ili usavršava odnosno obavlja znanstveno – istraživački projekt i drugo.«.

Članak 13.

U članku 50. stavcima 5. i 6. riječi: »za iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja te za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu«, zamjenjuju se riječima: »za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta«.

Članak 14.

U članku 51. stavku 1. riječi: »2.200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.600,00 kuna«, a riječi: »3.400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.800,00 kuna«.

U stavku 2. riječi: »2.200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.600,00 kuna«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., i 6. koji glase:

»(4) U darovanja iz članka 36. stavka 12. Zakona mogu se uključiti darovanja proizvođača i trgovaca hrane koji, u cilju sprečavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša, daruju hranu osobama navedenim u članku 36. stavku 12. Zakona, za socijalne, humanitarne i druge svrhe pomoći, te osobama pogođenim elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama, pod uvjetom da su ta darovanja izvršena u skladu s posebnim propisima iz stavka 6. ovoga članka.

(5) Porezni obveznik je dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju na način utvrđen Općim poreznim zakonom propisima iz stavka 6. ovoga članka, kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je darovanje izvršeno za svrhe navedene u stavku 4. ovoga članka.

(6) Smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 7. Zakona i stavka 1. ovoga članka u smislu provedbe posebnih programa i akcija, ukoliko je darovanje hrane izvršeno u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede.«.

Članak 15.

U članku 53. stavcima 1., 2., 3. i 4. riječi: »11.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.000,00 kuna«.

U stavku 5. riječi: »za bračne drugove može se koristiti samo u bračnoj zajednici« zamjenjuju se riječima: »može se koristiti u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici odnosno životnom ili neformalnom životnom partnerstvu.«.

U stavku 9. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: »osim u slučajevima iz članka 36. stavka 14. Zakona«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Status uzdržavanih članova uže obitelji prema članku 36. stavku 7. Zakona dokazuje se na temelju sudskih odnosno izvansudskih pravomoćnih presuda. Iznimno, ako nije donijeta pravomoćna presuda, status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju vjerodostojnih isprava propisanima člankom 67. ovoga Pravilnika i javnih ili ovjerovljenih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.«.

Članak 16.

U članku 54. stavcima 1. i 2. riječi: »pravo na tuđu pomoć i njegu« zamjenjuju se riječima: »pravo na doplatak za pomoć i njegu«.

Članak 17.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »bračna« dodaju se riječi: »ili izvanbračna«, a iza riječi: »druga« dodaju se riječi: »odnosno životnog ili neformalnog životnog partnera«.

Članak 18.

U članku 56. stavku 1. riječi: »3.400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.800,00 kuna«.

Članak 19.

U članku 61. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Porez na dohodak obračunava se po stopi od 12% na poreznu osnovicu do visine 2.200,00 kuna, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad 13.200,00 kuna.«.

U stavku 6. riječi: »2.200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.600,00 kuna«.

U stavku 7. riječi: »najmanje 2.200,00, a najviše 3.400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »najmanje 2.600,00, a najviše 3.800,00 kuna«, a riječi: »osnovnog osobnog odbitka 2.200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »osnovnog osobnog odbitka 2.600,00 kuna«.

U stavcima 12. i 18. riječi: »3.400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.800,00 kuna«.

Članak 20.

U članku 68. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) U slučajevima iz članka 2. stavka 9. ovoga Pravilnika i stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine dužan je istovremeno s povratom ili obustavom izvršiti ispravak izvornog izvješća temeljem kojega je zadužen manji ili viši iznos poreza na dohodak te izvijestiti Poreznu upravu pisanim putem ili putem sustava ePorezna vezano uz uparivanje novih uplata odnosno nastalih pretplata i oznake izvješća.«.

Članak 21.

U članku 69. stavku 2. riječi: »ili sanacije ili je zaključen ugovor o nagodbi prema Zakonu o naplati dospjelih nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava« brišu se.

Članak 22.

U članku 71. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu s člankom 47. stavkom 1. Zakona, predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje u skladu s člancima 19. do 24. Zakona, utvrđuje se i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak. Tako utvrđeni predujmovi poreza na dohodak od samostalne djelatnosti vrijede do podnošenja porezne prijave za slijedeće porezno razdoblje, pod uvjetom da, u tijeku poreznog razdoblja, nije došlo do izmjene visine predujmova sukladno članku 47. stavcima 3. i 6. Zakona.«.

U stavku 3. riječi: »odnosno do izdavanja rješenja o plaćanju predujma poreza« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Porezni obveznik iz stavka 3. ovoga članka počinje plaćati predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

U stavcima 5. i 6. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka donosi se i« zamjenjuju se riječima: »donosi se«.

Članak 23.

U članku 72. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Predujam poreza na dohodak od posebnih vrsta imovine iz članka 27.a Zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka kao predujam poreza po odbitku najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec. Predujam poreza plaća se po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona.«.

Članak 24.

U članku 73. stavak 2. mijenja se glasi:

»(2) Prema članku 51. stavku 2. Zakona, predujam poreza na dohodak od kamata iz članka 30. stavaka 1. i 3. Zakona, obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom ili pripisom primitka kao porez po odbitku, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona.«.

U stavku 3. riječi: »od 40%« zamjenjuju se riječima: »od 12%«.

U stavku 5. riječi: »i neoporezivog dijela primitka iz članka 10. točke 19. Zakona« brišu se.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Predujam poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka obračunava se iz ukupnog primitka.«.

Stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako isplatitelji kamata, od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala iz članka 30. stavka 3. Zakona, vode svoje sustave (stanje po računima, obračuni kamata, knjiženja i ostale obrade) na razini dana i na noćnim obradama po principu dnevnih stanja, istodobnim obračunom, obustavom i uplatom predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se i prvi radni dan koji slijedi iza takve obrade.«.

Iza stavka 14. dodaju se stavci 15. do 28. koji glase:

»(15) Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi kamata obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji kamata kao porez po odbitku i ako se kamata ostvaruje po osnovi sredstava na osobnim računima poreznih obveznika koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, odnosno ako dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga prema člancima 19. do 24. Zakona.

(16) Iznimno, u slučajevima pripisa kamata od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala iz članka 30. stavka 3. Zakona, a pripis kamata proistječe iz štednje poreznih obveznika koje isplatitelji kamata u svojim poslovnim knjigama vode kao »staru deviznu štednju« i »štednju pod zaporkom«, a ti porezni obveznici na dan 1. siječnja 2015. godine nemaju dodijeljen OIB, predujam poreza na dohodak od tih kamata uplaćuje se na OIB isplatitelja, a prirez porezu na dohodak uplaćuje se prema zadnjim podacima o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznih obveznika kojima raspolažu isplatitelji. Isplatitelji kamata obvezni su u navedenim slučajevima osigurati u svojim evidencijama podatke o pripisanim kamatama, obračunanom, obustavljenom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prirezu porezu na dohodak i to po pojedinom poreznom obvezniku.

(17) Predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kamata iz stavka 3. ovoga članka, utvrđuje se samo u slučaju ako porezni obveznik ne obavlja samostalnu djelatnost u skladu s člankom 18. i člankom 20. stavkom 6. Zakona.

(18) Predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stavaka 16. i 17. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u trgovačkim društvima, obračunava se, obustavlja i uplaćuje i to na svaki pojedinačno ostvareni primitak koji je izvor kapitalnog dobitka po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona, a u rokovima propisanim člankom 30. stavcima 8. i 10. Zakona.

(19) U skladu s člankom 51. stavkom 9. Zakona, porezni obveznik koji ostvaruje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, obvezan je voditi evidenciju istovrsne financijske imovine po metodi uzastopnih cijena (FIFO). Na isti način evidenciju vode i društva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom poreznog obveznika. Primjena metode FIFO odnosno metode »prvi ulaz-prvi izlaz« podrazumijeva da porezni obveznik pri nabavi određene financijske imovine u evidenciju unosi cijene i količine te imovine prema datumu nabave odnosno prema vremenskom slijedu, a pri otuđenju te imovne, za nabavnu vrijednost (cijenu) te imovine, uzima onu cijenu koja je bila prva evidentirana i koristi je do iskorištenja količine imovine nabavljene po to cijeni. U evidenciji, ostatak te imovine uvijek sadrži cijene i količine te financijske imovine koje su zadnje nabavljene.

(20) Evidencija iz stavka 19. ovoga članka vodi se za svaku istovrsnu financijsku imovinu iz članka 30. stavka 17. Zakona i osobito sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresu te OIB poreznog obveznika, naziv financijske imovine ili portfelja s nazivom upravitelja, datum (prema vremenskom slijedu) i način stjecanja imovine, količinu imovine, nabavnu vrijednost imovine, datum otuđenja imovine, način otuđenja prema članku 30. stavku 18. ili stavku 19. Zakona, količinu otuđenja, prodajnu cijenu imovine, realizirani prinos utvrđen prema članku 30. stavku 21. Zakona, iznos kapitalne dobiti ili kapitalnog gubitka.

(21) Godišnje izvješće iz članka 30. stavka 24. Zakona, koje se podnosi zbog ostvarivanja prava na kapitalne gubitke, sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresu te OIB poreznog obveznika, broj računa otvorenog kod banke i naziv banke, iznos ukupno ostvarenih kapitalnih dobitaka na zadnji dan poreznog razdoblja, iznos ukupno ostvarenih kapitalnih gubitaka na zadnji dan poreznog razdoblja, dohodak ili gubitak ostvaren u poreznom razdoblju koji čini razlika između ukupno ostvarenih kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka u istom poreznom razdoblju, iznos u poreznom razdoblju obračunanog, obustavljenog i uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od kapitalnih dobitaka, obveza predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu utvrđenom nakon priznavanja kapitalnih gubitaka u tom razdoblju, iznos razlike poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat, ako je predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak više plaćen u tijeku poreznog razdoblja zbog nepriznavanja kapitalnih gubitaka u istom razdoblju, potpis poreznog obveznika.

(22) Godišnje izvješće iz stavka 21. ovoga članka mogu podnijeti porezni obveznici koji su tijekom poreznog razdoblja pri otuđenju financijske imovine, ostvarili kapitalne gubitke.

(23) Godišnje izvješće iz stavka 21. ovoga članka porezni obveznici mogu dostaviti Poreznoj upravi prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, do 15. siječnja tekuće za prethodnu godinu.

(24) Uz godišnje izvješće iz stavaka 21. ovoga članka obvezno se dostavlja i preslika evidencije iz stavka 20. ovoga članka.

(25) Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka te iznos obveze predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji je uplaćen u poreznom razdoblju u iznosu utvrđenom nakon priznavanja kapitalnih gubitaka u tom razdoblju, iskazuje se u godišnjoj prijavi poreza na dohodak, u skladu s člancima 39. i 40. Zakona.

(26) Ako porezni obveznik koji je u tijeku poreznog razdoblja ostvario kapitalne gubitke ne podnese godišnje izvješće iz stavka 21. ovoga članka, u godišnjoj prijavi poreza na dohodak iskazuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka bez umanjenja za kapitalne gubitke te iznos ukupno uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u poreznom razdoblju.

(27) Godišnje izvješće iz stavka 21. ovoga članka podnosi se na Obrascu KD-G – »Izvješće o ostvarenim kapitalnim gubicima u _____ godini« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(28) Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od kapitala dužni su izvijestiti isplatitelja o svim činjenicama bitnim za oporezivanje kao što su: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta te ostali podaci. Isplatitelji primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala dužni su kontinuirano prikupljati sve podatke od poreznih obveznika u cilju pravilnog i zakonitog plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.«.

Članak 25.

U članku 75. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Porez na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitka utvrđenog kao razlika između vrijednosti imovine i dokazane visine sredstava za njezino stjecanje prema članku 33.a Zakona, obračunava se i uplaćuje po stopi od 40% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona.«

Članak 26.

U članku 76. stavku 1. točki 2. iza riječi: »Zakona« briše se zarez i dodaju riječi: »i primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz članka 27.a Zakona,«

U točki 6. riječi: »do 7.« zamjenjuju se riječima: »do 8.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obvezu podnošenja izvješća iz stavka 1. ovoga članka imaju i tuzemni isplatitelji primitaka iz stavka 1. ovoga članka kada te primitke isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, neovisno o tome da li sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Hrvatska ima pravo oporezivanja tog primitka ili ne, poslodavci za svoje radnike za vrijeme korištenja prava iz osiguranja sukladno članku 182. stavku 3. Zakona o doprinosima, te osobe koji su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje.«.

U stavku 3. točka 12. briše se.

Točka 13. koja postaje nova točka 12. mijenja se i glasi:

»12. naknade prijevoza i noćenja za učenike koji sudjeluju na natjecanjima / smotrama, izletima, ekskurzijama i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa,«

Iza nove točke 12. dodaju se točke 13. i 14. koje glase:

»13. naknade isplaćene u visini stvarnih izdataka, sukladno odredbama članka 10. točke 11. Zakona i članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika, po osnovi službenih putovanja u vrijeme natjecanja i priprema, koje podmiruju neprofitne organizacije – sportski klubovi i savezi sportašima i drugim osobama u sportu, a koji u tim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona,

14. naknade troškova vezanih uz službena putovanja koji se sukladno odredbama članka 10. točaka 9. i 11. Zakona smatraju primicima na koje se ne plaća porez na dohodak osim isplate dnevnica, naknade isplaćene u visini troška noćenja, prijevozne karte, troška cestarine ukoliko trošak cestarine nije nastao temeljem obavljanja registrirane djelatnosti prijevoza putnika ili tereta.«.

U alineji iza nove točke 14. riječ: »10.« zamjenjuje se riječju: »14.«.

U stavku 4. iza zadnje rečenice dodaju se tekst: »Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa dostavljaju izvješće iz stavka 1. ovog članka o obvezi doprinosa (iz i na osnovice) prema osnovici utvrđenoj temeljem sudske presude prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju ili izvansudske nagodbe na dan pravomoćnosti odluke ili najkasnije slijedeći dan.«.

U stavku 5. iza riječi: »iz članka 18. Zakona,« dodaju se riječi: »odnosno za dohodak ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stavaka 16. i 17. Zakona,«.

U stavku 6. na kraju točke 3. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje točka 4. koja glasi:

»4. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine iz članka 27.a Zakona.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Podaci o primicima po osnovi kamata koji sukladno odredbama Zakona ili ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne podliježu oporezivanju dostavljaju se i za rezidente Republike Hrvatske i rezidente zemalja izvan Europske unije, na način, prema vrstama i u roku kako je to propisano glavom IX. Općeg poreznog zakona, u ukupnom iznosu na godišnjoj razini po pojedinoj fizičkoj osobi.«.

Članak 27.

U članku 77. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Vrsta izvješća – upisuje se:

2.1. oznaka 1 kada se podnosi prvo redovno (izvorno) izvješće,

2.2. oznaka 2 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća koje je zaprimljeno od nadležne ispostave Porezne uprave pod oznakom 1,

2.3. oznaka 3 kada se dopunjuju podaci iskazani na izvješću pod oznakom 1

2.4. oznaka 4 kada se iskazuju podaci pod IX. i X. stranice A,

2.5. oznaka 5 kada poslovna banka podnosi izvješće o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata,

2.6. oznaka 6 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća pod oznakom 5 koje je zaprimljeno od nadležne ispostave Porezne uprave,

2.7. oznaka 7 kada se dopunjuju podaci iskazani na izvješću pod oznakom 5,

2.8. oznaka 8 kada fizička osoba podnosi izvješće o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva, od organizacije iz članka 45. stavka 7. Zakona, odnosno za dohodak ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stavaka 16. i 17. Zakona,

2.9. oznaka 9 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća pod oznakom 8 koje je zaprimljeno od nadležne ispostave Porezne uprave,

2.10. oznaka 10 kada se dopunjuju podaci iskazani na izvješću pod oznakom 8.

Kada se upisuju podaci pod vrstom izvješća 8, 9 i 10, pod na dan upisuje se dan kada je primitak stvarno ostvaren, a pod oznakom izvješća oznaka dana kada se predaje izvješće – u pravilu osmi dan od dana kada je primitak ostvaren.

Oznaka 1, 5 i 8 pod vrstom izvješća može se upisati samo jednom za istu oznaku izvješća, istog podnositelja izvješća i istog obveznika plaćanja. Izvješće vrste 4 podnosi se kao posebna izvješća, samo na stranici A, bez stranice B. (pod II.),»

U točki 3. i 4. riječi: »6, 7, 8, 9 ili 10« zamjenjuju se riječima »6, 7, 8, 9, 10,11, 12 ili 13«.

U točki 7. podtočki 7.4. broj: »1009« zamjenjuje se brojem: »1004:«.

U podtočki 7.5. iza riječi: »imovinska prava« dodaju se riječi: »i posebnih vrsta imovine«.

U podtočki 7.7. broj: »4009« zamjenjuje se brojem: »4002«.

Iza podtočke 7.7. dodaje se podtočka 7.8. koja glasi:

»7.8. Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata -zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 1101-1104 (pod 6.),«.

U točki 8. iza podtočke 8.1.6. dodaje se podtočka 8.1.7 koja glasi:

»8.1.7. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose zbroj stupca 12.1. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0041-0049 (pod 7.),«

Iza podtočke 8.2.5. dodaje se podtočka 8.2.6 koja glasi:

»8.2.6. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose – zbroj stupca 12.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0041-0049 (pod 6.),«.

Iza podtočke 8.3.10. dodaju se podtočke 8.3.11. i 8.3.12. koje glase:

»8.3.11. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose – zbroj stupca 12.3. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0041-0049 (pod 11.),

8.3.12.Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose zbroj stupca 12.4. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0041-0049 (pod 12.),«.

Iza podtočke 8.4.2. dodaju se podtočke 8.4.3. i 8.4.4. koje glase:

»8.4.3. Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi poduzetničke plaće – zbroj stupca 12.5. sa stranice B Obrasca JOPPD (pod 3.),

8.4.4. Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose – zbroj stupca 12.5. sa stranice B Obrasca JOPPD (pod 4.),«.

Na kraju točke 10. briše se točka, stavlja zarez i dodaju točke 11. i 12., te podtočke 12.1. i 12.2 koje glase:

»11. Podaci o ukupnom iznosu neoporezivih primitaka isplaćenih fizičkim osobama – nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuje neprofitna organizacija do propisanog iznosa. Podaci se podnose u rokovima propisanim člankom 76. stavkom 7. ovoga Pravilnika, u ukupnom iznosu za sve isplaćene naknade iz članka 10. točke 11. Zakona i članka 7. stavaka 5 i 6. ovog Pravilnika, te ostale isplaćene primitke navedene u prilogu 4. Obrasca JOPPD, ukoliko, prema posebnom propisu nije propisano da je uvjet za isplatu prethodno dodijeljen OIB, u izvještajnom razdoblju, nerezidentima Republike Hrvatske (pod IX.),

12. Podaci o naknadi utvrđenoj sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (pod X.),

12.1. Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u obračunskom razdoblju (pod X.1.),

12.2. Iznos obračunane naknade – 30% od umnoška broja osoba s invaliditetom iskazanih pod X.1. i iznosa minimalne plaće za razdoblje na koje se obveza odnosi (pod X.2.),«.

U stavku 3. točki 1. riječi: »6, 7, 8, 9 ili 10« zamjenjuju se riječima: »6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ili 13«.

U točki 7. iza riječi: »što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima.« dodaje se tekst: »Za stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik pod oznakom 0005, 0006, 0007, 1003, 1004, 1103, 1104, 2003 i 2004, kao i za oznake primitka/obveze doprinosa iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa 0335, 4025, 4026, 4027, 4038, 4039, 4040, 4041 upisuju se prve dvije znamenke 99 te oznaka države u kojoj je primitak ostvaren. Za oznake primitka/obveze doprinosa iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa 0084, 0090, 0092, 0094, 0095, 4034, 4035, 4036, 4037 upisuju se ili šifra općine grada/rada ili prve dvije znamenke 99 te oznaka države u kojem je ostvaren primitak.«.

U točki 15. iza riječi: »0031-0039,« dodaju se riječi: »0041-0049; 5403;,«.

U točki 16. riječi: »Broj sati rada« zamjenjuje se riječima: »Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun«, iza riječi: »(pod 10.) – upisuje se broj «, dodaje se riječ: »ukupno«, a iza riječi: »0031-0039,« dodaju se riječi: »0041-0049,«.

Iza točke 16. dodaje se točka 16.a koja glasi:

»16.a Ukupni neodrađeni sati rada: 10.- odrađeni sati rada (pod 10.0.) predstavljaju dio sati iskazanih pod 10. koje se odnose na plaćene, a neodrađene sate rada (sati bolovanja na teret poslodavca, sati plaćenog dopusta, neodrađenih, a plaćenih sati za blagdane, praznike i slično) Kada izvješće o korištenju prava iz obveznih osiguranja podnosi poslodavac, odnosno osoba koja je obveznik doprinosa, te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa sukladno članku 182. stavku 3. Zakona o doprinosima upisuje se ukupan broj obračunanih sati rada za vrijeme korištenja prava. Oznaka 0 upisuje se za sve ostale skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika,«.

U točki 17. podtočki 1.1. iza riječi: »za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obračunava i uplaćuje« briše se zarez, stavlja se točka i dodaju se riječi: »Na isti način prikazuje se i isplata zaostale plaće (dohotka od nesamostalnog rada),«.

U podtočki 1.2. iza riječi: »iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik:« dodaju se riječi: »0031-0039, 0041-0049,«.

U podtočki 1.3. iza riječi: »te se iskazuje mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen« dodaju se riječi: »osim primitaka koji se odnose na naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja kada se iskazuje mjesec za koji se primitak odnosi,«.

Podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. više mjeseci, a manje od godinu dana (kalendarske godine), u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG., može se upisati kada se iskazuje isplata primitka učeniku ili studentu na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga odnosno kada se iskazuje obveza doprinosa po osnovi obveznog osiguranja učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i stručne prakse kod poslodavaca te za vrijeme stručnih putovanja. Pod razdoblje upisuje se stvarno razdoblje rada koje može biti i više mjeseci ali iste kalendarske godine odnosno tromjesečno razdoblje osiguranja unutar iste kalendarske godine,«.

Podtočke 2.1, 2.2. i 2.3. brišu se.

U podtočki 3.1 brišu se riječi: »za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0019 i 0021-0029, kada se ti primici pripisuju godini«.

U podtočki 3.3. iza riječi: »dohodak od kapitala« dodaju se riječi: »posebne vrste imovine i«.

Članak 28.

U članku 78. stavku 5.iza riječi: »i to s oznakom vrste izvješća 2« stavlja se zarez i dodaju se riječi:« 6 ili 9«, a iza riječi: »s oznakom 2« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »6 ili 9«.

U stavku 7. iza riječi: »odnosno nadopunjavati« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim podataka pod IX. i X. koji se mogu ispraviti na slijedeći način:

1. na stranici A:

1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom Obrascu JOPPD,

1.2. pod II. upisuje se oznaka 4,

1.3. pod III. do VIII. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,

1.4. pod IX. i X. upisuju se ispravni podaci

2. stranica B se ne dostavlja.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ispravljanje podataka iskazanih na stranici B obavlja se na sljedeći način:

1. na stranici A:

1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom Obrascu JOPPD,

1.2. pod II. upisuje se oznaka 2, 6 ili 9,

1.3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,

1.4. pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se mijenjaju podaci (broj pojedinačnih OIB-a na stranici B Obrasca JOPPD kojim se radi ispravak),

1.5. pod IV.2. upisuje se zadnji broj retka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja ispravak,

1.6. pod V., VI., VII. i VIII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B obrasca kojim se obavlja ispravak, kako je opisano člankom 77. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

2. na stranici B:

2.1. pod I. i II. te od 1. do 10.2. obvezno se upisuju podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,

2.2. pod III. unosi se oznaka 2, 6 ili 9,

2.3. pod. IV. obvezno se upisuje podatak kako je opisano člankom 77. stavkom 3. ovoga Pravilnika,

2.4. pod ostalim podacima (od 11. do 17.) popunjavaju se svi ostali stupci odgovarajućeg retka koji se mijenja, kako je opisano člankom 77. stavkom 3. ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti obračuna i to sa svim podacima koji su trebali biti upisani na izvornom izvješću da nisu nastupile okolnosti zbog kojih se ispravak obavlja,

2.5. ukoliko se radi ispravak kojima su vrijednosti u kolonama 11. – 17. nule (0 ili 0,00), tada i vrijednost u polju 10 (sati rada) mora biti 0.«.

Stavak 9. briše se.

U stavku 10. iza broja: »3« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »7 ili 10«:

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Dopuna Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3, 7 ili 10 obavlja se na sljedeći način:

1. na stranici A:

1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom izvješću,

1.2. pod II. upisuje se oznaka 3, 7 ili 10,

1.3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom izvješću,

1.4. pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se dopunjuju podaci,

1.5. pod IV.2. upisuje se broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja dopuna,

1.6. pod V., VI., VII. i VIII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B kako je opisano člankom 77. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

2. na stranici B:

2.1. pod I. i II. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom izvješću, pod III. unosi se oznaka 3, 7 ili 10, a pod IV. upisuje se podatak kako je to opisano člankom 77. stavkom 3. ovoga Pravilnika,

2.2. pod 1. upisuje se sljedeći slobodni redni broj sa izvornog izvješća,

2.3. pod ostalim podacima upisuju se podaci za one stjecatelje primitka/osiguranike čiji podaci nisu bili iskazani na izvornom izvješću na način kako je opisano člankom 77. stavkom 3. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 12. riječi: »,rednom broju na stranici B Obrasca JOPPD,« zamjenjuju se riječima: »i podaci upisani pod 1. do 9. na stranici B Obrasca JOPPD«.

U stavku 13. iza broja: »2« stavlja se zarez i dodaju riječi: »6 ili 9«.

Iza broja »3«. stavlja se zarez i dodaju riječi: »7 ili 10«.

U stavku 14. riječi: »a podaci od 11. do 17.« zamjenjuju se riječima: »a podaci pod 10 i 10.0., te od 11. do 17.«.

Iza broja: »2« stavlja se zarez i dodaju riječi: »,6 ili 9«.

U stavku 15. iza riječi: »pogrešan OIB« briše se zarez i dodaju se riječi: »ili se mijenjaju podaci upisani pod 6.1. do 9.,«, riječi: »a podaci od 11. do 17.« zamjenjuju se riječima: »a podaci pod 10 i 10.0. te od 11. do 17.«, a iza broja: »2« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »6 ili 9«.

U stavku 21. iza riječi: »smatra se« dodaju se riječi »izvorni«, a riječi: »s oznakom vrste izvješća 1« brišu se.

Članak 29.

U članku 81. stavku 4. točki 6. iza riječi: »33. Zakona«, briše se zarez i dodaju riječi: »i drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena prema članku 33.a ovoga Zakona,«.

U stavku 5. na kraju rečenice briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim ako porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost te plaća porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi s danom podnošenja godišnje porezne prijave prema članku 37. stavku 6. Zakona.«.

Članak 30.

U članku 82. stavku 5. točki 1. riječi: »iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima« zamjenjuju se riječima: »iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima,«.

Članak 31.

U članku 83. stavku 3. točki 6. riječi: »za naukovanje za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima« zamjenjuju se s riječima: »za iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima,«.

U stavku 6. iza točke 6. briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se točke 7. i 8. koje glase:

»7. evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obračunate amortizacije,

8. dokumentaciju iz članka 24. stavka 9. ovoga Pravilnika.«

Čanak 32.

U članku 86. stavku 2. točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 33.

U članku 88. stavku 2. točki 15. podtočki 15.2. riječi: »za naukovanje za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,« zamjenjuju se riječima: »za iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima,«.

Članak 34.

U članku 89. stavku 1. točki 2. dodaju se podtočke 2.5. i 2.6. koje glase:

»2.5. evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obračunate amortizacije,

2.6. dokumentaciju iz članka 24. stavka 9. ovoga Pravilnika.«

U stavku 2. riječi: »bračni drug« zamjenjuju se riječima: »bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner«.

U točki 1. riječi: »bračnom drugu« zamjenjuju se riječima: »bračnom ili izvanbračnom drugu, odnosno životnom ili neformalnom životnom partneru«.

Članak 35.

U članku 90. stavku 2. riječi: »na ostale račune kod banke prema posebnim propisima, a osobito na tekući račun i štednu knjižicu,« brišu se, a iza riječi: »isplatiti« dodaju se riječi »na njihov tekući račun kod banke«.

Na kraju točke 5. briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se točke 6. i 7. koja glase:

»6. naknade za rad u svezi s izborom čije je održavanje propisano posebnim zakonom, ako se isplaćuju do 1.600,00 kuna po održanom izboru.

7. primici od otuđenja posebnih vrsta imovine iz članka 27.a Zakona, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.«.

U stavku 3. točki 3. riječi: »11.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.000,00 kuna«.

U točki 4. podtočke 4.1. i 4.3., u točki 5. podtočka 5.4. i točka 6. brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Isplatitelji primitaka koji se smatraju dohotkom, a koji ne podliježu obvezi doprinosa te primitaka koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se u skladu s člankom 10. Zakona ne plaća porez na dohodak, a za koje postoji obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD, osim korisnika proračuna koji primitke isplaćuju preko jedinstvenog računa državnog proračuna, dužni su, pri isplatama na račun, na nalozima za plaćanje za isplatu navedenih primitaka navesti sljedeće obvezne elemente u polje »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje:

67 OIB- GG001 do 365/366 – X

gdje je

67

broj modela

OIB

OIB obveznika plaćanja sa Obrasca JOPPD

GG001 do 365/366

Oznaka izvješća Obrasca JOPPD na kojem se iskazuje primitak koji se isplaćuje

X9 – isplata naknade plaće od strane poslodavca

10 – isplata mirovine

11 – isplata dohotka od osiguranja

12 – isplata dohotka od kapitala

13 – isplata dohotka od posebne vrste imovine

14 – isplata dohotka od imovinskih prava

15 – isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa

Članak 36.

(1) Na kamate iz članka 11. Zakona, a koje su obračunate do 31. prosinca 2014. primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13. i 83/14.) i to neovisno kada se kamate isplaćuju ili pripisuju.

(2) Zbog obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak od kamata na štednju i prireza porezu na dohodak, Porezna uprava će na zahtjev isplatitelja kamata za dostavljene osobne identifikacijske brojeve (čije se šifre (oznake) općine ili grada ne podudaraju s podacima Porezne uprave) dostaviti šifre (oznake) općine ili grada prema podacima kojima Porezna uprava raspolaže te će ti podaci biti mjerodavni za obračun, obustavu i uplatu prireza porezu na dohodak od strane isplatitelja.

(3) Prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave – Obrasca DOH na temelju kojeg se utvrđuje godišnji porez i prirez i razlike za 2014. godinu, mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

(4) Na postupke podnošenja i obrade prijave poreza na dohodak za 2014. godinu, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13. i 83/14.) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13) te odredbe ovog Pravilnika u dijelu primjene Priloga UPO u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(5) Na utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji se u 2015. godini utvrđuju na temelju ostvarenog dohotka u 2014. godini te plaćanje razlike poreza po godišnjoj poreznoj prijavi za 2014. godinu primjenjuju se odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13).

(6) Izmjene i dopune »Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan______« – Obrazac JOPPD propisane ovim Pravilnikom, stupaju na snagu 28. veljače 2015. godine i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(7) Prilozi Obrasca JOPPD iz stavka 6. ovoga članka: 1. Podnositelj izvješća, 3. Primici/obveze doprinosa, 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom i 5. Način isplate/izvršenja obveze, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(8) U razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače 2015. godine isplatitelji primitaka odnosno sami porezni obveznici dužni su dostavljati Obrasce JOPPD propisane odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13) koji su nadopunjeni sukladno dijelu odredaba članka 27. ovoga Pravilnika kojim se u članak 77. stavku 2. točki 7. dodaje nova podtočka 7.8. i prema pravilima popunjavanja propisanim ovim Pravilnikom.

(9) Članak 1. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak i dostave propisanih izviješća i evidencija za porezne obveznike koji su ostvarili dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka odnosno za društva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom iz članka 51. stavaka 8. i 10. Zakona te članci 11. i 24. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na oporezivanje kapitalnih dobitaka stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine.

(10) Podaci o obračunanim obveznim doprinosima iz osnovice, te obračunanom porezu na dohodak i prirezu prije 1. siječnja 2014. godine, a naplaćenim nakon toga datuma, u ovršnom postupku temeljem sudske presude prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju u ovršnom postupku, dostavljaju se Poreznoj upravi na izvješćima propisanim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/539

Urbroj: 513-07-21-01/14-1

Zagreb, 19. prosinca 2014.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1.

1. Podnositelj izvješća

Oznaka

Opis

1

Pravna osoba

2

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak ili poreza na dobit

3

Poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi radnog odnosa

4

Ostale fizičke osobe

5

Ostali poslovni subjekti

6

Škola ili ustanova za osiguranike:

- učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na stručnoj praksi te stručnim putovanjima i

- djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu

kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

7

HZMO

kada je HZMO obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

8

HZZO

kada je HZZO obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

9

Ostala tijela (izuzev HZMO i HZZO)

kada su ostala tijela, sukladno odredbama Zakona o doprinosima ili odredbama posebnih propisa obveznici obračunavanja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

10

Platni agent

kada platni agent sukladno ugovoru sa isplatiteljem dividende u njegovo ime i za njegov račun isplaćuje dividendu dioničarima fizičkim osobama

11

Poslodavac u stečaju

u slučaju izravne isplate plaće koju Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca isplaćuje radniku

12

Osiguranik po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici Europske unije koji je od tog poslodavca preuzeo obvezu doprinosa

13

Poslodavac

u slučaju kada druga osoba umjesto toga poslodavca isplaćuje plaću

PRILOG 2

2. Stjecatelj primitka/osiguranik

Oznaka

Opis

0001-0299

STJECATELJ PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA

0001 – 0019

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa

0001

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa

0002

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0003

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

0004

Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice Europske unije u tuzemna društva za rad u tim društvima

0005

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo

0006

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0007

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

0008

Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće) koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama

0009

Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće

0010

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0011

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0021 – 0029

Radnik/osiguranik po osnovi rada u kućanstvu

0021

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu

0022

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0023

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

0024

Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu

0025

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0031 – 0039

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi poduzetničke plaće

0031

Stjecatelj/osiguranik–trgovac pojedinac

0032

Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit

0033

Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dobiti

0041 – 0049

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

0041

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta

0042

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma

0043

Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)

0044

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

0045

Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)

0046

Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1.,5.2. i 5.4. Zakona o doprinosima)

0101-0119

Umirovljenik/stjecatelj mirovine – isplatitelj HZMO

0101

Umirovljenik korisnik starosne mirovine

0102

Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju

0103

Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju, ali po osnovi koje postoji obveza doprinosa

0104

Umirovljenik korisnik invalidske mirovine

0105

Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti

0106

Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

0107

Ostali stjecatelji mirovine prema posebnom propisu

0108

Stjecatelji ostalih mirovina

0121

Stjecatelji mirovine – ostali isplatitelji

0201

Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak1001-1999

STJECATELJ PRIMITKA OD KAPITALA

1001

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala

1002

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1003

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

1004

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1101-1109

Stjecatelj primitka od kapitala od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata

1101

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata

1102

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1103

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

1104

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja2001-2999

STJECATELJ PRIMITKA OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

2001

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2002

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2003

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

2004

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2005

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine3001-3999

STJECATELJ PRIMITKA OD OSIGURANJA

3001

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od osiguranja

4001-4999

STJECATELJ PRIMITKA OD KOJEGA SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK

4001

Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa

4002

Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa

5001-5799

OSTALI OSIGURANICI

5001–5009

Osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

5001

Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu duže od 30 dana

5002

Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana

5101-5699

Osiguranik/stjecatelj naknade plaće, prava iz osiguranja koja se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i osiguranja u određenim okolnostima

5101 - 5199

Obveznik obračunavanja – HZMO

5101

Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (MO II, 0,35 - obveznik plaćanja mjerodavno ministarstvo)

5102

Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti (MO II, 0,35)

5103

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5104

Osiguranik–osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem (prosječna plaća 2,01 MO II)

5201-5299

Obveznik obračunavanja – HZZO

5201

Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja - općenito (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5202

Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5203

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5204

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5205

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5206

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5207

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5208

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5209

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5210

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5211

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)

5212

Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna

5213

Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna

5301-5399

Obveznik obračunavanja – HZZ

5301

Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje) (0,35, MO II)

5302

Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja

(POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35)

5401-5499

Obveznik obračunavanja-mjerodavno ministarstvo

5401

Osiguranik po osnovi roditelja–njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu (SVI, 0,35)

5402

Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata (POSLODAVAC PROFESIONALNOG, ODNOSNO UGOVORNOG DIPLOMATA-MJERODAVNO MINISTARSTVO, MO, MO II, 0,35 I POSEBAN DOPRINOS ZA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU)

5403

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine

5501-5599

Obveznik obračunavanja-posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata

5501

Osiguranik/stjecatelj primitka po osnovi učenika i redovitog studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju (POJEDINAČNI PRIMITAK, POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%)

5601-5699

Obveznik obračunavanja-osoba koja vrši prijavu na osiguranje i mjerodavna ministarstva

5601

Osiguranik po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje (ZO, 0,35)

5602

Osiguranik po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad (ZO, 0,35)

5603

Osiguranik po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (ZO, 0,35)

5604

Ostali osiguranici mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35)

5605

Osiguranik po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije (ZO, 0,35)

5606

Osiguranici po osnovi učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i stručne prakse kod poslodavaca te za vrijeme stručnih putovanja (USTANOVA KOJA UČENIKA/STUDENTA UPUĆUJE NA PRAKTIČNU NASTAVU; POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5% , O,35, obveznik plaćanja ministarstvo nadležno za obrazovanje)

5607

Osiguranici po osnovi djece i mladeži sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu kod pravne osobe za osposobljavanje (USTANOVA KOJA UČENIKA/STUDENTA UPUĆUJE NA PRAKTIČNU NASTAVU; POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35 obveznik plaćanja ministarstvo)

5608

Osiguranik po osnovi slobodnog zanimanja–samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna (MINISTARSTVO MJERODAVNO ZA KULTURU ili drugo tijelo, ovlašteno od toga ministarstva 0,8, SVI OSIM ZAPOŠ. plaćanja min, izvješćivanje zavodi)

5701-5799

Osiguranik na stručnom osposobljavanju

5701

Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu

5702

Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

PRILOG 3

3. Primici/obveze doprinosa

Oznaka

Opis

PRIMICI OD NESAMOSTALNOG RADA

Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)

0001-0019

Primici po osnovi plaće

0001

Primici po osnovi plaće

0002

Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0003

Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0004

Naknadni obračun i isplata plaće za razdoblje koje je ranije od 1. 1. 2003.

0021-0039

Ostali primici od nesamostalnog rada iz članka 22. stavka 3. Zakona o doprinosima

0021

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću

0022

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0023

Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i koji se pripisuju tom mjesecu ili godini

0024

Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i pripisuju se tom mjesecu ili godini, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0025

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu

0026

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0027

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva

0028

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0041-0049

Obračun doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana po osnovi radnog odnosa kada plaća nije isplaćena

0041

Obračun doprinosa po osnovi plaće

0042

Obračun doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0043

Obračun doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0044

Naknadni obračun doprinosa po osnovi plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002.

0045

Obračun doprinosa primjenom najniže osnovice ukoliko ne postoji obveza isplate plaće

0046

Obračun ukoliko ne postoji obveza doprinosa za određene dane u mjesecu u osiguranju0051-0059

Isplata zaostale plaće za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu za radni odnos

0051

Isplata zaostale plaće za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu

0052

Isplata zaostale plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002., a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu

0061-0069

Obračun obveze doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana izaslanog radnika za koje se sukladno međunarodnom ugovoru ne obračunava predujam poreza na dohodak i prireza

0061

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika

0062

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0063

Obračun obveze doprinosa izaslanog, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0064

Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002.

0071-0079

Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku

0071

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima

0072

Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima0081-0099

Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja radi za poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije ili u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet i obveze iz radnog odnosa – stalnog sezonskog radnika

0081

Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0082

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0083

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad za inozemnog poslodavca, rad za poslodavca iz druge države članice Europske unije odnosno rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije

0084

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

0085

Brisan

0086

Obračun poreza na dohodak i doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0087

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice

0088

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

0090

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice

0091

Obračun obveze doprinosa (produženo mirovinsko osiguranje) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika

0092

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

0093

Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka za rad za inozemnog poslodavca, rad za poslodavca iz druge države članice Europske unije odnos rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije

0094

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

0095

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koji su viši od najviše godišnje osnovice

0096

Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0097

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0098

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet koji su viši od najviše godišnje osnovice0101-0119

Poduzetnička plaća

0101

Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je jednaka ili viša od propisane osnovice za obračun doprinosa

0102

Primici po osnovi poduzetničke plaće koji su niži od propisane osnovice za obračun doprinosa

0103

Obveze poduzetnika za doprinose prema propisanoj osnovici ukoliko se ne isplaćuje poduzetnička plaća

0201-0299

Primici po osnovi radnog odnosa isplaćeni temeljem sudske presude ili nagodbe iz članka 61. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak

0201

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi

0202

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0203

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0204

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi (neisplata plaće)

0205

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)

0206

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)

0207

Obračun doprinosa na osnovicu

0208

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi

0209

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja do 31. prosinca 2002. i za koju je prethodno izvršen obračun doprinosa primjenom minimalne osnovice

0210

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku

0211

Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe

0212

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane država ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe

0213

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu

0214

Obračun obveze doprinosa za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi

0215

Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi

0216

Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0217

Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0218

Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi

0219

Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

Primici po osnovi mirovina

0301-0319

Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0301

Mirovine koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0302

Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)

0303

Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)

0321-0329

Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0321

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0322

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koja se isplaćuje za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)

0323

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)0331-0339

Mirovine koje isplaćuju ostali isplatitelji

0331

Mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva

0332

Mirovine ostvarene temeljem dokupa

0333

Mirovinske rente

0334

Mirovine ostvarene po ostaloj osnovi

0335

Mirovine ostvarene iz inozemstva0401-0499

Ostali primici od nesamostalnog rada

0401

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika

0402

Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak

0403

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada

0404

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada koji ne podliježu obvezi doprinosa

0405

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada prema kojima ne postoji obveza poreza na dohodak

0406

Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada

0407

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

0408

Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

0409

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju u obliku rente koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika,, te po osnovi tih primitaka ne postoji obveza doprinosa

0410

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju umirovljenom bivšem radniku ili drugoj umirovljenoj osobi umjesto bivšeg radnika

0411

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika,a prema kojima ne postoji obveza doprinosa

0412

Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak prema kojima ne postoji obveza doprinosa na osnovicu

0413

Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak prema kojima ne postoji obveza doprinosa na osnovicu, a koji su viši od najviše godišnje osnovice

0414

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju nasljedniku

0415

Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima

0416

Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0417

Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0418

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima

0419

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

PRIMICI OD KAPITALA

1001-1099

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala

1001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

1002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit

1003

Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

1004

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata

1005

Ostali primici od kapitala

1006

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitakaPRIMICI OD IMOVINSKIH PRAVA

2001-2099

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovinePRIMICI OD OSIGURANJA

3001-3099

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja

3001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

3002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje

PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK

4001-4099

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak

4001

Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava

4002

Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost

4003

Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju

4004

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa

4005

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4006

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa

4007

Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)

4008

Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša) koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4009

Primici po osnovi djelatnosti sportaša koji se isplaćuju umirovljenicima

4010

Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti

4011

Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4012

Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji se isplaćuju umirovljenicima

4013

Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata

4014

Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu

4015

Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4016

Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji se isplaćuju umirovljenicima

4017

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona

4018

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4019

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji se isplaćuju umirovljenicima

4020

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, iznad propisanog iznosa

4021

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,

4022

Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa

4023

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa

4024

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa koje se isplaćuju umirovljenicima

4025

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva

4026

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva, a koji je viši od najviše godišnje osnovice

4027

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a umirovljenik ga ostvari neposredno iz inozemstva

4028

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno

4029

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji su podložni obvezi doprinosa za zdravstveno osiguranja, a nisu podložni obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju

4030

Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji obveza doprinosa

4031

Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji i obveza doprinosa, a koji su viši od najviše godišnje osnovice

4032

Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa

4033

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema Zakonu o poticanju zapošljavanja

4034

Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak

4035

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima

4036

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

4037

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, a prema kojima ne postoji obveza doprinosa

4038

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a na koje je, sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, te se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

4039

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa ali su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa, a na koje je, sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, te se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

4040

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

4041

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, ali su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

4042

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno od fizičke osobe

4043

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno od fizičke osobe, a koji je viši od najviše godišnje osnovice

4044

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a umirovljenik ga ostvari neposredno od fizičke osobe

OSTALE OBVEZE DOPRINOSA I OBVEZE DOPRINOSA TEMELJEM OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI

5001-5009

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

5001

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu (plaća ili prosječna plaća ukoliko mu se ne isplaćuje plaća – 10% ZO INO)

5002

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu (0,35 - 20% ZO INO)

5003

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji borave na službenom putu u inozemstvu (0,35 - 20% ZO INO)

5004

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u inozemstvu (0,35 - 20% ZO INO)

5005

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti – izaslanog na rad u inozemstvo (0,35 – 20% ZO INO)

5101-5729

Obveze po osnovi naknade plaće, prava iz osiguranja koji se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i obveze prema osiguranju u određenim okolnostima

5101

Obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za osiguranike po osnovi njegovatelja HRVI

5102

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi roditelja – njegovatelja

5103

Obveza doprinosa za osiguranike po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnih umjetnika

5104

Primici učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju iznad propisanih iznosa, odnosno obveza doprinosa učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju

5105

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5106

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5107

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na naknadu plaće

5108

Obveza doprinos za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu na minimalnu osnovicu za obračun

5109

Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5110

Obveza mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5111

Obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika – osobu s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem

5112

Obveze doprinosa za osiguranike bračne drugove profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata

5701-5719

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

5701

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada

5702

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o doprinosima

5703

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o poticanju zapošljavanja

5721-5729

Obveze za kamate

5721

Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje zbog nepravovremene uplate dospjele obveze

5800-5900

Obveze doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

5801

Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa

5802

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)

5803

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2)

5804

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)

5805

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)

5806

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)

5807

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)

PRILOG 4.

Oznaka

4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom

01

Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu, koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga i koji su obračunati do 31. prosinca 2014., primici od kamata po vrijednosnim papirima koji su obračunati do 31. prosinca 2014., primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2015. i primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dohodak i čl. 30. st 15. t. 5. Zakona o porezu na dohodak)

02

Primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika stečene prije 1. siječnja 2016. godine – čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 143/14) i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

03

Izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, te uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente prema posebnim propisima, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja (čl. 9. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dohodak) i i novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.7. Zakona o porezu na dohodak)

04

Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 9. st. 1. t. 2. Zakona o porezu na dohodak)

05

Nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona o porezu na dohodak

06

Primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih osoba, a za zdravstvene potrebe (čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak)

07

Socijalne potpore (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak)

08

Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak)

09

Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak)

10

Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe (čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona o porezu na dohodak)

11

Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj (čl. 10. t. 1., 2. i 8. Zakona o porezu na dohodak)

12

Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja

13

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 4. Zakona o porezu na dohodak)

14

Nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima (čl. 10. t. 5. Zakona o porezu na dohodak)

15

Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 6. Zakona o porezu na dohodak)

16

Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu (čl. 10. t. 7. Zakona o porezu na dohodak) i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi (čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dohodak)

17

Ukupan iznos isplaćenih dnevnica u izvještajnom razdoblju (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 13. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak)

18

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika o porezu na dohodak)

19

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dohodak),

20

Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 6. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak)

21

Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 10. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak)

22

Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) i nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 11. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak)

23

Terenski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak)

24

Pomorski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika o porezu na dohodak)

25

Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika o porezu na dohodak)

26

Otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o porezu na dohodak)

27

Naknade za službena putovanja po osnovi prijevoza i noćenja iz članka 13. stavka 2. točke 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak koje isplaćuju neprofitne organizacije, fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju (čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak)

28

Stipendije, ukupno do propisanog iznosa (čl. 10. t. 12., 13., 18. i 22. Zakona o porezu na dohodak)

29

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 16. Zakona o porezu na dohodak)

30

Sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata (čl. 10. t. 15. Zakona o porezu na dohodak)

31

Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja (čl. 10. t. 20. Zakona o porezu na dohodak)

32

Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (čl. 15. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)

33

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa (čl. 30. st. 12. Zakona o porezu na dohodak)

34

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva (čl. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak)

35

Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 53. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)

36

Primici po osnovi nesamostalnog rada na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

37

Primici po osnovi nesamostalnog rada koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

38

Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona

39

Troškovi prijevoza (trošak cestarine i prijevoznih karata) i troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, prema konačnom obračunu putnih naloga

40

Povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja kojega vrši nositelj osiguranja isplatitelju naknade

41

Ostali nenavedeni neoporezivi primici iz članka 10. točke 3. Zakona o porezu na dohodak, a vezano uz članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak (naknade)

42

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju

43

Primici po osnovi drugog dohotka na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

44

Primici po osnovi drugog dohotka koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

45

Primici po osnovi drugog dohotka koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

46

Primici po osnovi dohotka od kapitala koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

47

Primici po osnovi dohotka od kapitala na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

48

Primici po osnovi dohotka od osiguranja na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

49

Primici po osnovi dohotka od osiguranja koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

50

Primici po osnovi dohotka od imovinskih prava na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

51

Primici po osnovi dohotka od imovinskih prava koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

52

Dnevnice isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak (čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak)

53

Troškovi prijevoza (trošak cestarine i prijevoznih karata) i troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka prema konačnom obračunu putnih naloga koje isplaćuju/podmiruju neprofitne organizacije osobama koje u tim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak

54

Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (čl. 10. t. 19. Zakona o porezu na dohodak)

55

Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila (čl, 10. t. 21. Zakona o porezu na dohodak)

56

Sportske stipendije, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 14. Zakona o porezu na dohodak)

PRILOG 5.

5. Način isplate/izvršenja obveze

Oznaka

Opis

0

Nema isplate

1

Isplata na tekući račun

2

Isplata na žiro račun

3

Ostale bezgotovinske isplate na račune sukladno posebnim propisima

4

Isplata u gotovini

5

Davanje u naravi

6

Naplata primitka u ovršnom postupku

7

Isplate putem obračunskih plaćanja


MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA
SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

OBRAZAC JOPPD

– stranica A –

IZVJEŠĆE
o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
PRILOG UPO


157 31.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 157 31.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 157 31.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 157 31.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 157 31.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 157 31.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak