Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 157/2014 (31.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

157 31.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

2979

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) i članka 429.g stavka 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 61/11 i 56/13) ministar financija uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13 i 12/14), u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Fizička osoba koja je ispunila uvjet iz članka 2. stavka 4. točke 1. Zakona ili dva od tri navedena uvjeta u članku 2. stavku 4. točki 2. Zakona, o tome pisano izvješćuje nadležnu ispostavu Porezne uprave do kraja tekuće godine u kojoj su ispunjeni propisani uvjeti, a najkasnije dvadeset (20) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. Na isti način postupa i nositelj zajedničke samostalne djelatnosti.«.

U stavku 3. iza riječi »samostalnih djelatnosti« briše se zarez i riječi: »osim djelatnosti iz članka 18. stavka 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obveza plaćanja poreza na dobit, fizičkim osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, počinje teći istekom poreznog razdoblja u kojemu su dostavili izjavu iz članka 2. stavka 3. Zakona ili u kojemu su ispunili uvjete iz članka 2. stavka 4. Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Fizička osoba iz članka 2. stavka 3. i 4. Zakona, koja ispunjava uvjete iz članka 29. stavka 5. Zakona i koja želi plaćati porez na dohodak umjesto poreza na dobit, o tome dostavlja pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja godine u kojoj je ispunila navedene uvjete, a najkasnije dvadeset (20) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »točka 3.« brišu se.

U stavku 2. riječi: »točka 3.« brišu se.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) U postupku utvrđivanja obavljanja gospodarske djelatnosti osoba iz članka 2. stavka 5. i 6. Zakona, a čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu potrebno je utvrditi obavlja li se ta djelatnost samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi. Neovisno o tome imali li određena osoba u svojim aktima o osnivanju za cilj ostvarivanje dobiti ili samo prihoda radi financiranja svoje djelatnosti, a prihode stječe razmjenom dobara i usluga na tržištu, smatra se da ona obavlja djelatnost na način i uz uvjete po kojima tu djelatnost obavljaju i poduzetnici koji su osnovani radi stjecanja dobiti.

(2) Ako osobe iz članka 2. stavka 5. i 6. Zakona ne prijave početak obavljanja gospodarske djelatnosti, nadležna ispostava Porezne uprave rješenjem će, sukladno članku 2. stavak 7. Zakona, utvrditi obvezu plaćanja poreza na dobit za tu djelatnost u slučajevima kada prema stavku 1. ovoga članka utvrdi da bi neoporezivanje te djelatnosti dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu.«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poslovna jedinica inozemnog poduzetnika iz članka 4. stavka 1. Zakona i stavka 1. ovoga članka, dužna je u roku od 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti prijaviti se u Poreznu upravu radi utvrđivanja poreznih obveza i dodijele poreznog broja odnosno osobnog identifikacijskog broja. Obveza poreza na dobit utvrđuje se uzimajući u obzir članak 4. Zakona, ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i druge međunarodne ugovore.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Inozemni poduzetnici, kojima u skladu s člankom 4. stavcima 5. i 6. Zakona, ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugim međunarodnim ugovorim, nije utvrđena obveza plaćanja poreza na dobit, dužni su, ukoliko dođe do promjene u obavljanju djelatnosti na način da te promjene dovode do utvrđivanja obveze plaćanja poreza na dobit, radi utvrđivanja poreznih obveza postupiti prema stavku 4. ovoga članka.

(6) Poslovna jedinica iz članka 4. stavka 2. Zakona, čiju djelatnost zbog primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili međunarodnih ugovora, Republika Hrvatska nema pravo oporezivati, dužna je postupiti prema stavku 4. ovoga članka odnosno prijaviti početak obavljanja djelatnosti, neovisno o tome što se istima ne može utvrditi obveza plaćanja poreza na dobit. Poslovna jedinica obvezna je postupiti i u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ukoliko nastanu promjene u obavljanju djelatnosti.

(7) Inozemni poduzetnici iz stavka 5. i 6. ovoga članka dostavljaju u Poreznu upravu, nakon isteka poslovne godine, a najkasnije u roku propisanom za predaju prijave poreza na dobit, pisanu izjavu o načinu obavljanja djelatnosti, a koja osobito sadrži opis aktivnosti i djelatnosti koje se obavljaju u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna osnovica iz članka 5. stavka 1. Zakona umanjuje se za prihode od dividendi i udjela u dobiti primljene od poduzetnika temeljem udjela u kapitalu, a koji su utvrđeni u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom 1. Zakona.

(2) Porezni obveznik koji u godišnjoj prijavi poreza na dobit iskazuje umanjenje porezne osnovice po osnovi primljenih dividendi i udjela u dobiti, uz prijavu poreza na dobit dostavlja:

1. dokaz o stečenom udjelu u kapitalu isplatitelja,

2. evidenciju o danim zajmovima povezanim osobama i iznosima iskazanih prihoda po osnovi danih zajmova,

3. ako je isplatitelj nerezident, dokaz da isti ispunjava uvjete navedene u članku 6. stavku 1. točki 1. podtočki 1.1. a) i 1.1. b) Zakona,

4. dokaz o rezidentnosti isplatitelja, osim ako je isplatitelj rezident Republike Hrvatske i

5. izjavu isplatitelja da te prihode od dividendi i udjela u dobiti koje je isplatio poreznom obvezniku nije u zemlji svoje rezidentnosti iskazao kao porezno priznati rashod.

(3) Priloge iz stavka 2. točaka 1. do 5. porezni obveznik dostavlja samo jednom, osim ako dođe do promjene podataka.

(4) Ukoliko je isplatitelj dividendi i udjela u dobiti rezident EU, smatra se da ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1. a) Zakona ako je obveznik plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona ili istovjetne vrste poreza prema popisu u Dodatku F, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika te da ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1. b) Zakona ako je osnovan kao društvo pravnog oblika navedenog u Dodatku E, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Ukoliko je isplatitelj dividendi i udjela u dobiti rezident zemlje izvan EU, tada je kao dokaz iz stavka 2. točke 3. ovoga članka, potrebno dostaviti od nadležnih institucija potvrdu ili drugu vjerodostojnu ispravu kojom se dokazuje način plaćanja poreza i pravni oblik isplatitelja.

(6) Ukoliko je isplatitelj dividendi i udjela u dobiti obveznik poreza po tonaži broda, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 6. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1. a) Zakona.«.

Članak 6.

Članak 12.a mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit prema članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 5. Zakona mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema članku 5. stavku 1. Zakona ukoliko je:

1. tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava, izvršeno investiranje u dugotrajnu imovinu prema članku 6. stavku 5. Zakona,

2. tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava, te u trenutku podnošenja prijave poreza na dobit ili podnošenja druge vjerodostojne dokumentacije, zadržan broj radnika utvrđen na početku toga razdoblja,

3. dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit uporabljena za povećanje temeljnog kapitala, a minimalno u iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu tijekom toga poreznog razdoblja,

4. u sudskom registru, sukladno posebnim propisima, upisano povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti odnosno minimalno u visini izvršenih investicija,

5. dobit ostvarena izvan bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora.

(2) Porezni obveznik koji iskazuje umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit dostavlja uz prijavu poreza na dobit:

1. popis nabavljene dugotrajne imovine i vjerodostojnu dokumentaciju o izvršenim investicijama u dugotrajnu imovinu,

2. dokaz da je u sudskom registru upisano povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti ili najkasnije u roku od 6 mjeseci od proteka roka za podnošenje prijave poreza na dobit, i

3. izjavu da temeljem istih izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu ne koristi porezne poticaje prema Zakonu u poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz popis dugotrajne imovine uključene u projekte prema tom Zakonu.

(3) Porezni obveznik koji ne dostavi dokaz iz članka 6. stavka 6. Zakona i stavka 2. točke 2. ovoga članka u propisanom roku ili smanji broj radnih mjesta, obvezan je izvršiti ispravak prijave poreza na dobit za razdoblje u kojem je iskazao umanjenje porezne osnovice.

(4) Pri utvrđivanju prava na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, porezni obveznik, uz dokaz i u roku iz članka 6. stavka 6. Zakona i stavka 2. točke 2. ovoga članka, dostavlja odluku o uporabi dobiti ostvarene u poreznom razdoblju za koju se podnosi prijava poreza na dobit, uključivo i dobit koja se reinvestira, te pregled stanja kapitala i rezervi nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljnog kapitala reinvestiranom dobiti.

(5) U slučaju kada je umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit iskazano u iznosu ostvarene dobiti poreznog razdoblja utvrđene prema stavku 1. ovoga članka, pri čemu porezna obveza nastaje isključivo na temelju propisanih uvećanja porezne osnovice, tada dokaz iz stavka 2. točke 2. ovoga članka može biti utvrđen u iznosu reinvestirane dobiti umanjene za poreznu obvezu.

(6) U smislu članka 6. stavka 5. Zakona, dugotrajna imovina je dugotrajna materijala i nematerijalna imovina utvrđena prema računovodstvenim standardima, upisana u poslovnim knjigama i stavljena u uporabu te ukoliko se rashodi po osnovi korištenja te imovine utvrđuju kao porezno priznati u skladu s odredbama Zakona.

(7) Ukoliko imovina iz stavka 6. ovoga članka, u koju je investirano u razdoblju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, nije stavljena u upotrebu na zadnji dan poreznog razdoblja ili do podnošenja porezne prijave zbog toga što je investicija poreznog obveznika u tijeku, može se pod propisanim uvjetima iz ovoga članka priznati pravo na umanjenje porezne osnovice. Porezni obveznik je dužan dostaviti svu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, a te investicije ne može uključiti u reinvestiranu dobit u idućem poreznom razdoblju.

(8) U smislu članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona, bankarski odnosno financijski nebankarski sektor obuhvaća porezne obveznike koji su osnovani u skladu s posebnim propisima i koji su od nadležnih tijela dobili odobrenje za pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga ili većinu prihoda stječu od obavljanja financijskih usluga, kao što su: kreditne institucije, financijske institucije, kreditne unije, investicijska društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac i druge pravne osobe koje obavljaju financijske usluge ili usluge vezane za osiguranje i sl.

(9) Umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit neće se priznati ako porezni obveznik naknadno:

1. smanji temeljni kapital koji je povećan reinvestiranom dobiti i izvrši isplate članovima društva i/ili ako se smanjenje temeljnog kapitala izvrši radi povećanja ili smanjenja drugih stavki kapitala i rezervi koje u budućim poreznim razdobljima omogućavaju isplatu dobiti, ili

2. smanji broj radnih mjesta prije isteka roka iz članka 6. stavka 7. Zakona.

(10) Odredbe stavka 9. ovoga članka primijenit će se ako naknadno dođe do smanjenja temeljnog kapitala i u slučaju nastanka promjena iz članka 18. i 19. Zakona i/ili u slučaju promjene strukture vlasništva. Porezni obveznik koji je izvršio reinvestiranje i njegov pravni slijednik, obvezni su Poreznoj upravi dostaviti obavijest o smanjenju temeljnog kapitala i to najkasnije do podnošenja prijave poreza na dobit za porezno razdoblje u kojem je izvršeno smanjenje temeljnog kapitala.«.

Članak 7.

U članku 14. iza riječi: »svotu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu« dodaju se riječi: »i potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: »Porezna osnovica povećava se za iznos iskazanog gubitka od vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine iz članka 12. Zakona i ovoga članka, koji je veći od iznosa porezno priznatog iznosa utvrđenoga prema stavku 12. ovoga članka, osim u slučaju nastanka izvanrednog oštećenja na temelju vjerodostojne dokumentacije.«.

Stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Poreznom obvezniku iz članka 12. stavka 22. Zakona razlika između iznosa utvrđenog vrijednosnim usklađenjem dugotrajne imovine i iznosa utvrđenog primjenom propisanih amortizacijskih stopa iz stavka 5. toga članka Zakona nije porezno priznati rashod.«.

Iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Iznimno od članka 12. stavka 10. Zakona, neamortizirani trošak nabave uništenog plovila i porezno priznati rashod iz članka 12. stavka 23. Zakona utvrđuje se u razdoblju u kojemu se iskazuju i prihodi s osnove primljenih bespovratnih novčanih sredstava. Porezni obveznik je dužan uz prijavu poreza na dobit, u razdoblju u kojemu je primio potporu, dostaviti dokumentaciju o uništenju plovila, dokumentaciju o primljenim bespovratnim sredstvima za uništenje plovila te izračun razlike između neamortiziranog troška nabave uništenog plovila i iznosa primljenih sredstava.«.

Članak 9.

U članku 30. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) U darovanja iz članka 7. stavka 7. Zakona mogu se uključiti i darovanja poreznih obveznika proizvođača i trgovaca hrane koji, u cilju sprečavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša, daruju hranu osobama navedenim u članku 7. stavku 7. Zakona za socijalne, humanitarne i druge svrhe pomoći, te osobama pogođenim elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama, pod uvjetom da su ta darovanja izvršena u skladu s posebnim propisima iz stavka 6. ovoga članka.

(5) Porezni obveznik je dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju na način utvrđen Općim poreznim Zakonom i propisima iz stavka 6. ovoga članka, kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je darovanje izvršeno za svrhe navedene u stavku 4. ovoga članka.

(6) Smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 7. Zakona i stavka 1. ovoga članka u smislu provedbe posebnih programa i akcija, ukoliko je darovanje hrane izvršeno u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede.«.

Članak 10.

U članku 44. stavku 2. riječi: »42. i« brišu se.

U stavku 3. riječi: »42. i« brišu se.

U stavku 4. riječi: »42. i« brišu se.

Stavak 5. se briše.

Članak 11.

U članku 45. riječi: »korištenja više olakšice istodobno, tj.« zamjenjuju se riječima: »korištenje više olakšica istodobno, odnosno«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u skladu s člankom 6. stavkom 10. Zakona, korisnik porezne olakšice za reinvestiranu dobit ne može temeljem ulaganja u istu dugotrajnu imovinu koristiti poreznu olakšicu prema Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja.«.

Članak 12.

Iza članka 46. dodaje se podnaslov 1.1. i članak 46.a koji glase:

»1.1. Prijava poreza po tonaži broda

Članak 46.a

(1) Porez po tonaži broda umjesto poreza na dobit mogu plaćati porezni obveznici pod uvjetima i na način propisan člancima 429. do 429.i Pomorskog zakonika te Pravilnikom o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda.

(2) Obveznik poreza po tonaži broda dužan je u skladu s člankom 429.g Pomorskog zakonika podnijeti prijavu poreza po tonaži broda za porezno razdoblje i platiti porez po tonaži broda u roku u kojemu podnosi prijavu. Porezno razdoblje za utvrđivanje poreza po tonaži broda je kalendarska godina. Prijava poreza po tonaži broda podnosi se na Obrascu PT – Prijava poreza po tonaži broda, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Prijava iz stavka 2. ovoga članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez po tonaži broda.

(4) Uz prijavu poreza po tonaži broda porezni obveznik u svrhu uračunavanja plaćenog poreza u inozemstvu dostavlja vjerodostojne isprave i dokaze o plaćenom porezu po tonaži broda odnosno istovrsnom porezu u inozemstvu, a koji se odnosi na brodove za koje podnosi poreznu prijavu. Plaćeni porez u inozemstvu uračunat će se sukladno članku 429.g Pomorskog zakonika, najviše do iznosa tuzemnog poreza po tonaži broda utvrđenog za određeni brod.

(5) Ukoliko obveznik poreza po tonaži broda obavlja i druge djelatnosti za koje nije utvrđena mogućnost plaćanja poreza po tonaži broda u skladu s Pomorskim zakonikom, porezni obveznik je dužan sukladno članku 429.a Pomorskog zakonika osigurati posebno porezno knjigovodstveno praćenje za te djelatnosti, te utvrditi obvezu poreza na dobit i predati prijavu poreza na dobit – Obrazac PD na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom.«.

Članak 13.

Iza članka 47. dodaje se podnaslov 1.2.1. i članak 47.a koji glase:

»1.2.1. Sadržaj prijave poreza po tonaži broda

Članak 47.a

(1) Prijava poreza po tonaži broda – Obrazac PT sadrži podatke o poreznom obvezniku, naziv ili ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, broj računa, popis brodova prema rješenju ministarstva nadležnog za pomorstvo, ime osoba odgovornih za sastavljanje prijave – poreznog obveznika/opunomoćenika/ovlaštenog poreznog savjetnika, porezno razdoblje, nadležna ispostava Porezne uprave, nadnevak i potpis osobe koja je prijavu primila.

(2) U Prijavu poreza po tonaži broda – Obrascu PT upisuju se podaci na rednim brojevima kako slijedi:

1. Podaci o brodovima i izračun porezne obveze. Na ovom rednom broju upisuje se ime broda i luka upisa, IMO broj broda, neto tonaža broda, izračun obveze poreza po tonaži broda prema članku 429.e Pomorskog zakonika. Za svaki brod čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda utvrđuje se i plaća porez u sljedećem godišnjem iznosu:

a) za brodove od 0 do 1000 neto tonaže, za svakih 100 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 270,00 kuna,

b) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 1001 do 10 000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 230,00 kuna,

c) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 10 001 do 25000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 150,00 kuna,

d) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 25 001 do 40 000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 95,00 kuna,

e) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže iznad 40 000 neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 55,00 kuna.

Za svakih nepunih 100 jedinica neto tonaže proporcionalno se utvrđuje porez po tonaži broda.

2. Ukupno utvrđena obveza poreza po tonaži. Na ovom rednom broju upisuje se zbroj porezne obveze utvrđene za svaki brod i iskazane na rednom broju 1.

3. Porez plaćen u inozemstvu. Na ovom rednom broju upisuje se iznos poreza po tonaži broda odnosno istovrsnog poreza koji je plaćen u inozemstvu sukladno članku 429.g Pomorskog zakonika, za brodove navedene pod točkom 1. odnosno za brodove za koje se podnosi prijava poreza po tonaži broda, a uračunati se može iznos najviše do iznosa utvrđenog tuzemnog poreza po tonaži broda za određeni brod.

4. Godišnja obveza poreza po tonaži broda. Na ovom rednom broju upisuje se godišnja obveza poreza po tonaži broda koja se dobije kada se od zbroja iskazanog na rednom broju 2. oduzme iznos poreza plaćenog u inozemstvu odnosno s rednog broja 3.

5. Uplaćeni predujmovi. Na ovom rednom broju upisuje se iznos uplaćenih predujmova poreza po tonaži broda.

6. Razlika za uplatu. Podatak na ovom rednom broju utvrđuje se tako da se od godišnje porezne obveze iskazane na rednom broju 4. oduzme podatak iskazan na rednom broju 5. odnosno uplaćeni predujmovi.

7. Razlika za povrat. Podatak na ovom rednom broju utvrđuje se tako da se od podatka iskazanog na rednom broju 5. odnosno uplaćenih predujmova oduzme podatak iskazan na rednom broju 4. odnosno godišnja porezna obveza.

8. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje. Na ovom rednom broju upisuje se iznos predujmova za sljedeće porezno razdoblje, a izračunava se tako da se ukupna godišnja porezna obveza utvrđena na rednom broju 4. podijeli s brojem 12.

9. Iznos poreza na dobit. Na ovom rednom broju upisuje se iznos poreza na dobit koji bi bio utvrđen u razdoblju za koje se podnosi porezna prijava da porezni obveznik umjesto poreza na dobit ne plaća porez po tonaži broda.

Članak 14.

(1) U Obrascu PD koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobiti (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13 i 12/14) i koji se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2014. godinu, na rednim brojevima 46. i 47. riječi: »čl. 48.a« zamjenjuju se riječima: »čl. 28.a«, a sukladno članku 47. stavak 3. točka 46. i 47. toga Pravilnika.

(2) Iznimno od članka 3. stavka 1. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13 i 12/14), porezni obveznik iz članka 2. stavka 3., Zakona izjavu o plaćanju poreza na dobit umjesto poreza na dohodak za 2015. godinu, može dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 20. siječnja 2015. godine.

(3) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijava poreza na dobit za 2014. godinu i nadalje, osim odredbi članka 6. i članka 11. stavka 2. koje se primjenjuju u postupku podnošenja prijava poreza na dobit za 2015. godinu i nadalje.

(4) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Dodatak E iz članka 51.b stavka 2. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13 i 12/14).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/495

Urbroj: 513-07-21-01/14-1

Zagreb, 22. prosinca 2014.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

Obrazac PT


DODATAK E

Popis društava iz članka 31.e stavka 2. točke 1. Zakona o porezu na dobit

(a) društva osnovana u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2011. o Statutu Europskoga društva (SE) i Direktivom Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. kojom se dopunjuje Statut Europskoga društva s obzirom na sudjelovanje zaposlenika u upravljanju te Europske zadruge osnovane u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu Europske zadruge (SCE) i Direktivom Vijeća 2003/72/EZ od 22. srpnja 2003.kojom se dopunjuje Statut Europske zadruge s obzirom na sudjelovanje zaposlenika u upravljanju;

(b) društva prema belgijskom pravu naziva: 'as ‘société anonyme’/‘naamloze vennootschap’, ‘société en commandite par actions’/‘commanditaire vennootschap op aandelen’, ‘société privée à responsabilité limitée’/‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘société coopérative à responsabilité limitée’/‘coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘société coopérative à responsabilité illimitée’/‘coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‘société en nom collectif’/‘vennootschap onder firma’, ‘société en commandite simple’/‘gewone commanditaire vennootschap’, javna poduzeća koja su preuzela jedan od prethodnih pravnih oblika i druga društva osnovana u skladu s belgijskim pravom koja su obveznici belgijskog poreza na dobit pravnih osoba;

(c) društva prema bugarskom pravu naziva: ‘събирателно дружество’, ‘командитно дружество’, ‘дружество с ограничена отговорност’, ‘акционерно дружество’, ‘командитно дружество с акции’, ‘неперсонифицирано дружество’, ‘кооперации’, ‘кооперативни съюзи’, ‘държавни предприятия’ koja su osnovana u skladu s bugarskim pravom i obavljaju trgovačke djelatnosti;

(d) društva prema češkom pravu naziva: ‘akciová společnost’, ‘společnost s ručením omezeným’;

(e) društva prema danskom pravu naziva: ‘aktieselskab’ i ‘anpartsselskab’. Ostala društva koja su obveznici poreza na dobit pravnih osoba u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih osoba ukoliko se njihovi oporezivi prihodi izračunavaju i oporezuju u skladu s odredbama poreznog zakonodavstva koje vrijede za ‘aktieselskaber’;

(f) društva prema njemačkom pravu naziva: Aktiengesellschaft’, ‘Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‘Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ‘Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts’ te ostala društva osnovana u skladu s njemačkim pravom koja su obveznici njemačkog poreza na dobit pravnih osoba;

(g) društva prema estonskom pravu naziva: ‘täisühing’, ‘usaldusühing’, ‘osaühing’, ‘aktsiaselts’, ‘tulundusühistu’;

(h) društva koja su osnovana ili registrirana prema irskom pravu, tijela registrirana u skladu sa zakonom »Industrial and Provident Societies Act«, »building societies« osnovana u skladu sa zakonom »Building Societies Acts« i »trustee savings banks« u smislu zakona »Trustee Savings Banks Act« iz 1989.;

(i) društva prema grčkom pravu naziva: ‘ανώνυμη εταιρεία’,·‘εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)’ i ostala društva osnovana prema grčkom pravu koja su obveznici grčkog poreza na dobit pravnih osoba;

(j) društva prema španjolskom pravu naziva: ‘sociedad anónima’, ‘sociedad comanditaria por acciones’, ‘sociedad de responsabilidad limitada’, te ona javnopravna tijela koja posluju na temelju privatnog prava. Drugi subjekti osnovani prema španjolskom pravu koji su obveznici španjolskog poreza na dobit pravnih osoba ('Impuesto sobre Sociedades’);

(k) društva prema francuskom pravu naziva: ‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsabilité limitée’, ‘sociétés par actions simplifiées’, ‘sociétés d’assurances mutuelles’, ‘caisses d’épargne et de prévoyance’, ‘sociétés civiles’ koja su automatski obveznici poreza na dobit pravnih osoba, ‘coopératives’, ‘unions de coopératives’, industrijske i trgovačke javne ustanove i poduzeća te druga društva osnovana u skladu s francuskim pravom koja su obveznici francuskog poreza na dobit pravnih osoba;

(l) društva prema talijanskom pravu naziva: ‘società per azioni’, ‘società in accomandita per azioni’, ‘società a responsabilità limitata’, ‘società cooperative’, ‘società di mutua assicurazione’te privatni i javni subjekti koji isključivo ili pretežno obavljaju trgovačku djelatnost;

(m) prema ciparskom pravu: ‘εταιρείες’, kako se definiraju u zakonima o porezu na dohodak;

(n) društva prema latvijskom pravu naziva: ‘akciju sabiedrība’, ‘sabiedrība ar ierobežotu atbildību’;

(o) društva koja su osnovana prema litvanskom pravu;

(p) društva prema luksemburškom pravu naziva: ‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsabilité limitée’, ‘société coopérative’, ‘société coopérative organisée comme une société anonyme’, ‘association d’assurances mutuelles’, ‘association d’épargne-pension’, ‘entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public’ i druga društva osnovana u skladu s luksemburškom pravu koja su obveznici luksemburškog poreza na dobit pravnih osoba;

(q) društva prema mađarskom pravu naziva: ‘közkereseti társaság’, ‘betéti társaság’, ‘közös vállalat’, ‘korlátolt felelősségű társaság’, ‘részvénytársaság’, ‘egyesülés’, ‘szövetkezet’;

(r) društva prema malteškom pravu naziva: ‘Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata’, ‘Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet’;

(s) društva prema nizozemskom pravu naziva: ‘naamloze vennootschap’, ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘open commanditaire vennootschap’, ‘coöperatie’, ‘onderlinge waarborgmaatschappij’, ‘fonds voor gemene rekening’, ‘vereniging op coöperatieve grondslag’, ‘vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt’ te ostala društva koja su osnovana u skladu s nizozemskim pravom koja su obveznici nizozemskog poreza na dobit pravnih osoba;

(t) društva prema austrijskom pravu naziva: ‘Aktiengesellschaft’, ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‘Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’, ‘Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts’, ‘Sparkassen’ te ostala društva osnovana prema austrijskom pravu koja su obveznici austrijskog zakona o porezu na dobit pravnih osoba;

(u) društva prema poljskom pravu naziva: ‘spółka akcyjna’, ‘spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’, ‘spółka komandytowo-akcyjna’;

(v) trgovačka društva ili društva na temelju građanskog prava koja imaju trgovački oblik, zadruge i javna poduzeća osnovana u skladu s portugalskim pravom;

(w) društva prema rumunjskom pravu naziva: ‘societăți pe acțiuni’, ‘societăți în comandită pe acțiuni’, ‘societăți cu răspundere limitată’, ‘societăți în nume colectiv’, ’societăți în comandită simplă‘;

(x) društva prema slovenskom pravu naziva: ‘delniška družba’, ‘komanditna družba’, ‘družba z omejeno odgovornostjo’;

(y) društva prema slovačkom pravu naziva: ‘akciová spoločnosť’, ‘spoločnosť s ručením obmedzeným’, ‘komanditná spoločnosť’;

(z) društva prema finskom pravu naziva: ‘osakeyhtiö’/‘aktiebolag’, ‘osuuskunta’/ ‘andelslag’, ‘säästöpankki’/‘sparbank’ and ‘vakuutusyhtiö’/‘försäkringsbolag’;

(aa) društva prema švedskom pravu naziva: ‘osakeyhtiö’/

‘aktiebolag’, ‘osuuskunta’/ ‘andelslag’, ‘säästöpankki’/‘sparbank’ and ‘vakuutusyhtiö’/‘försäkringsbolag’;

(ab) društva koja su osnovana u skladu s pravom Ujedinjenog Kraljevstva.

(ac) društva prema hrvatskom pravu naziva: ‘dionička društva’ i ’društva s ograničenom odgovornošću‘ te ostala društva koja su prema hrvatskim propisima obveznici poreza na dobit.

157 31.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit