Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015.

NN 157/2014 (31.12.2014.), Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

2980

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/2003, 75/2009, 59/2012 i 12/2013 – pročišćeni tekst) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

KLASIFIKACIJU

PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE 2015. – KPD 2015.

Članak 1.

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. (u nastavku teksta: KPD 2015.) jest središnja klasifikacija proizvoda i statistički standard koji se koristi za prikupljanje i objavu podataka koji zahtijevaju razinu proizvoda te za međunarodnu razmjenu podataka.

Pojam »proizvod« u ovoj klasifikaciji odnosi se na proizvode koji su rezultat ekonomske djelatnosti i podrazumijeva robu i usluge.

Članak 2.

KPD 2015. je hijerarhijska klasifikacija koja se sastoji od šest razina. Hijerarhijske razine i njihovo označivanje je sljedeće:

– prva razina obuhvaća područja označena jednoslovnom šifrom

– druga razina obuhvaća odjeljke označene dvoznamenkastom brojčanom šifrom

– treća razina obuhvaća skupine označene troznamenkastom brojčanom šifrom

– četvrta razina obuhvaća razrede označene četveroznamenkastom brojčanom šifrom

– peta razina obuhvaća kategorije označene peteroznamenkastom brojčanom šifrom

– šesta razina obuhvaća potkategorije označene šesteroznamenkastom brojčanom šifrom.

Članak 3.

KPD 2015. potpuno je usklađen sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima – CPA Ver. 2.1 Europske unije (Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.1).[1]

Članak 4.

Danom primjene KPD-a 2015., odnosno 1. siječnja 2015., prestaje važiti Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. (»Narodne novine«, br. 108/2008), osim za statističke i analitičke potrebe, za koje se može primjenjivati do 31. prosinca 2016.

Članak 5.

KPD 2015., koji se nalazi u dodatku, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Klasa: 950-01/14-01/49

Urbroj: 555-13-02-14-1

Zagreb, 12. prosinca 2014.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.

DODATAK

KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA
REPUBLIKE HRVATSKE 2015. – KPD 2015.[1]Uredba Komisije (EU-a) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. kojom se mijenja Uredba (EZ-a) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se ustanovljuje nova statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima (CPA) i ukida Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 3696/93 (Službeni list Europske unije br. L 336, 22. studenoga 2014., str. 1-149)

157 31.12.2014 Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015. 157 31.12.2014 Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015.