Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 157/2014 (31.12.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2981

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10, 8/11. 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 75. izvanrednoj sjednici održanoj 30. prosinca 2014. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 156/13.,11/14., 12/14., 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14. i 133/14.) u članku 21. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom ugovorni doktori iz stavka 4. ovoga članka obvezni su u roku od godinu dana od dana sklapanja ugovora sa Zavodom osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u tablici iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ugovornim doktorima koji nisu u roku iz stavka 5. ovoga članka ostvarili u utvrđenom roku minimalni propisani broj osiguranih osoba po timu za djelatnost može se iznimno, u skladu s odredbama posebne odluke Upravnog vijeća Zavoda, utvrditi dodatni rok za osiguravanje minimalnog broja opredijeljenih osiguranih osoba.

Članak 2.

U članku 28. stavku 2. broj: »2014.« zamjenjuje se brojem: »2015.«.

Članak 3.

U članku 60. stavku 1. u Tablici 1.1. »Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine« broj »2014.« zamjenjuje se brojem: »2015.«.

Pod oznakom »*« iza riječi: »kuna« briše se točka, upisuje se zarez i dodaje se tekst: »pod uvjetom da timovi za koje se ugovara dodatna medicinska sestra imaju u posljednja tri mjeseca 80% izvršenja po kriteriju kvalitete (QI) i preventivnih pregleda za svaki novi predani zahtjev te prilikom kontrole svakih 6 mjeseci, odnosno iznimno na svaka 3 člana skupne prakse u skladu s člankom 96.a stavkom 3., 4., 5. i 6. ove Odluke«.

Članak 4.

U članku 63. stavku 2. Tablica »DTP I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija« mijenja se i glasi:

I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventivni (P)/Kurativni (K)

Koeficijent

OM100

Prvi pregled kod kuće

K

2,31

OM101

Kontrolni pregled kod kuće

K

1,92

OM102

Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi 1

K

3,85

OM103

Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi1

K

2,40

OM104

Prošireni pregled (3 i više razloga dolaska)

K

0,96

OM105

Savjet s bolesnikom ili rođakom u ambulanti

K

0,58

OM106

Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikom

K

1,15

OM107

Savjetovanje s obitelji

P

1,93

OM108

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

OM109

Psihološka podrška i savjet

K

0,67

OM110

Psihoterapijski zahvat – površinski

K

0,96

OM111

Savjetovanje o kontracepciji

P

0,38

OM112

Izdavanje liječničke potvrde

K

0,29

OM113

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (tiskanica 1IN Zahtjeva za invalidsku mirovinu)

K

4,81

OM114

Ekspertiza liječnika

K

2,88

OM115

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja

K

2,88

OM116

Sistematski pregled pojedinih različitih populacijskih skupina

P

2,91

OM117

Namjenski pregled

K

1,44

OM118

Rinoskopija

K

0,48

OM119

Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada

K

0,96

OM120

Otoskopija

K

0,29

OM121

Ispiranje zvukovoda

K

0,29

OM122

Displacement po Proetzu

K

0,58

OM123

Uzimanje mikrobioloških uzoraka

K

0,29

OM124

Peak-flow metrija

K

0,29

OM125

Digitorektalni pregled

K

0,77

OM126

Edukacija o prevenciji raka dojke

P

0,38

OM127

Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera

K

0,96

OM128

Klizma

K

1,92

OM129

Uvođenje nazogastrične sonde

K

0,96

OM130

Uvođenje i zamjena trahealne kanile

K

0,87

OM131

Zamjena vrećice i toaleta kolostome

K

0,87

OM132

Toaleta gastrostome

K

0,87

OM133

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

OM134

Intravenska injekcija/intravenska infuzija

K

0,19

OM135

Glukometrija

P

0,20

OM136

Kvalitativna analiza urina test trakom

K

0,19

OM139

Kožni tuberkulinski test

P

0,38

OM140

Uvođenje inzulinske terapije

K

1,92

OM141

Previjanje

K

0,29

OM142

Odstranjivanje šavova

K

0,67

OM143

Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)

K

0,96

OM144

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)

K

0,96

OM145

Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletalnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i slično

K

1,35

OM146

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)

K

0,38

OM147

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)

K

1,35

OM148

Primarna opskrba opeklina II. I III. stupnja

K

1,92

OM149

Repozicija prstiju na ruci, nozi

K

0,77

OM150

Imobilizacija

K

0,58

OM151

Skidanje gipsa

K

0,38

OM152

Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima

K

0,19

OM153

Položajna drenaža

K

0,38

OM154

Površinska, lokalna anestezija

K

0,38

OM155

Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti

P

0,58

OM156

Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme

P

0,58

OM157

Ispunjavanje Pompidou upitnika

K

0,96

OM158

Potpora u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika

K

0,58

OM159

Priprema peroralne supstitucijske terapije ovisniku

K

0,10

OM160

Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

OM166

Preventivni program za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i edukacija

P

0,58

OM167

Preventivni program za prevenciju šećerne bolesti i edukacija

P

0,58

OM168

Preventivni program za prevenciju pušenja i edukacija

P

0,58

OM169

Preventivni program za prevenciju prekomjerne konzumacije alkohola i edukacija

P

0,58

OM170

Vođenje panela kroničnog bolesnika – šećerna bolest

P

0,10

OM171

Vođenje panela kroničnog bolesnika – hipertenzija

P

0,10

OM172

Vođenje panela kroničnog bolesnika – kronična opstruktivna plućna bolest

P

0,10

OM173

Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)

K

0,96

OM174

Adhezioliza prepucija

K

0,96

OM175

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

OM176

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

OM177

Kratki orijentacijski pregled*/**

K

0,25

OM178

Uzimanje brisa uretre

K

0,63

OM180

Zbrinjavanje kronične rane (uključuje previjanje)

K

0,38

OM181

Vođenje poroda

K

6,16

OM182

Telefonska motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu

P

0,19

OM183

Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka dojke

P

0,58

OM184

Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka debelog crijeva

P

0,96

OM186

Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka vrata maternice

P

0,58

OM188

Prvi pregled bolesnika koji je novi u skrbi

K

1,53

OM189

Timska konzultacija sa SKZZ

K

0,57

OM190

Pregled radi 3 i više razloga

K

0,96

OM191

Obrada i prikaz pacijenta uz kliničko pitanje konzilijarnom liječniku

K

0,96

OM192

Kućno liječenja palijativnog pacijenta

K

1,34

OM193

Kućno liječenje

K

0,96

OM194

Prijava ozljede na radu

K

1,05

OM195

Pratnja hitnog pacijenta u redovno radno vrijeme ordinacije*

K

3,00

OM196

Titriranje antikoagulantne terapije

K

0,67

OM197

Kratki pregled u posebnom dežurstvu***/****

K

0,25

OM198

Vođenje panela rasta i uhranjenosti djeteta

P

0,1

OM199

Uzimanje uzoraka krvi o ordinaciji*

K

0,22

OM098

Uzimanje uzoraka urina/stolice za biokemijske i bakteriološke pretrage

K

0,12

OM099

Revizija terapije svih pacijenata starijih od 65 godina koji koriste 3 i više lijekova na recept*/*****

P

3,00

¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

** pregled koji se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području drugog regionalnog ureda Zavoda od pripadajućeg prema sjedištu izabranog doktora koje, u skladu s odredbama općih akata Zavoda, imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod doktora primarne zdravstvene zaštite koji nije njihov izabrani doktor kao i osigurane osobe iz drugih država koje zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste sukladno propisima EU i važećim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

*** vrijednost koeficijenta se ne umanjuje, za neopredijeljene i 10 opredijeljenih osiguranih osoba se ne uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u, a za ostale opredijeljene osigurane osobe se uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

**** uključuje sve potrebne dijagnostičke pretrage

***** može se ispostaviti samo jednom tijekom godine

Članak 5.

Tablica iz članka 65. stavka 2. mijenja se i glasi:

»

Redni broj

QI

opis

Obuhvat

Vrednovanje novčanog iznosa u %

1

Vođenje panela kroničnih bolesnika

Prati se mjesečno

Prosječno jedan panel dnevno

75%

2

DTP OM046

Sudjelovanje u radu peer grupe*

Jednom mjesečno/10 godišnje

15%

3.

Racionalno propisivanje antibiotika

Racionalno propisivanje antibiotika po broj pakiranja i novčanoj potrošnji

Isključuju se antibiotici koji se daju radi profilakse Dg: Z 29.8 Z 29.2 i antibiotici sa RS klauzulom

10%

*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu«

Članak 6.

U članku 67. stavku 1. u Tablici 1.2. »Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece« broj »2014.« zamjenjuje se brojem: »2015.«.

Pod oznakom »*« iza riječi: »kuna« briše se točka, upisuje se zarez i dodaje se tekst: »pod uvjetom da timovi za koje se ugovara dodatna medicinska sestra imaju u posljednja tri mjeseca 80% izvršenja po kriteriju kvalitete (QI) i preventivnih pregleda za svaki novi predani zahtjev te prilikom kontrole svakih 6 mjeseci.«

Članak 7.

U članku 70. stavku 2. Tablica »DTP I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija« mijenja se i glasi:

»DTP I razine – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventivni (P) /Kurativni (K)

Koeficijent

PD100

Prvi pregled kod kuće

K

2,31

PD101

Kontrolni pregled kod kuće

K

1,92

PD102

Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

3,85

PD103

Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

2,40

PD104

Savjetovanje s roditeljem/starateljem bolesnika

K

0,58

PD105

Prošireno savjetovanje s roditeljem/starateljem kroničnog bolesnika

K

1,15

PD106

Savjetovanje s obitelji

K

1,93

PD107

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

PD108

Psihološka podrška i savjet

K

0,67

PD109

Izdavanje ostalih liječničkih potvrda

K

0,29

PD110

Ekspertiza liječnika

K

2,88

PD111

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja

K

4,81

PD112

Namjenski pregled

K

1,44

PD113

Rinoskopija

K

0,48

PD114

Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada

K

0,96

PD115

Otoskopija

K

0,29

PD116

Ispiranje zvukovoda

K

0,29

PD117

Displacement po Proetzu

K

0,58

PD118

Uzimanje mikrobioloških uzoraka

K

0,29

PD119

Peak-flow metrija

K

0,29

PD120

Digitorektalni pregled

K

0,77

PD121

Kateterizacija mokraćnog mjehura: uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera

K

0,96

PD122

Klizma

K

1,92

PD123

Uvođenje nazogastrične sonde

K

0,96

PD124

Uvođenje i zamjena trahealne kanile

K

0,87

PD125

Zamjena vrećice i toaleta kolostome

K

0,87

PD126

Toaleta gastrostome

K

0,87

PD127

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

PD128

Intravenska injekcija/intravenska infuzija

K

0,19

PD129

Glukometrija

P

0,20

PD130

Kvalitativna analiza urina test trakom

K

0,19

PD132

Uzimanje urina za bakteriološke pretrage

K

0,19

PD133

Kožni tuberkulinski test

P

0,38

PD134

Provođenje inzulinske terapije

K

1,92

PD135

Previjanje

K

0,29

PD136

Odstranjivanje šavova

K

0,67

PD137

Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)

K

0,96

PD138

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)

K

0,96

PD139

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje/steristrip i previjanje)

K

1,35

PD140

Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnja

K

1,92

PD141

Repozicija prstiju na ruci, nozi

K

0,77

PD142

Imobilizacija

K

0,58

PD143

Skidanje gipsa

K

0,38

PD144

Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima

K

0,38

PD145

Položajna drenaža

K

0,38

PD146

Površinska, lokalna anestezija

K

0,38

PD147

Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti

P

0,58

PD148

Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme

P

0,58

PD149

Priprema peroralne supstitucijske terapije ovisniku

K

0,10

PD150

Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

PD151

Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)

K

0,96

PD152

Adhezioliza prepucija

K

0,96

PD153

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

PD154

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

PD155

Kratki orijentacijski pregled*/**

K

0,25

PD156

Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje

K

0,38

PD157

Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopala

K

2,50

PD158

Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice

K

2,50

PD159

Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice

K

2,88

PD160

Sistematski pregled dojenčadi

P

1,05

PD161

Sistematski pregled predškolskog djeteta

P

1,05

PD162

Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikom

P

1,27

PD163

Prvi sistematski pregled dojenčeta do 2. mjeseca života

P

1,05

PD164

Kratki pregled u posebnom dežurstvu***/****

K

0,25

PD165

Preoperativni pregled djeteta

K

1,00

PD166

Kratki psihološki intervju djeteta

P

0,67

PD167

Prvi pregled bolesnika koji je novi u skrbi

K

1,53

PD168

Timska konzultacija sa SKZZ

K

0,57

PD169

Pregled radi 3 i više razloga

K

0,96

PD170

Vođenje panela rasta i uhranjenosti djeteta

P

0,1

PD171

Uzimanje uzoraka krvi o ordinaciji*

K

0,22

PD172

Uzimanje uzoraka urina/stolice za biokemijske i bakteriološke pretrage

K

0,12

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

** pregled koji se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području drugog regionalnog ureda Zavoda od pripadajućeg prema sjedištu izabranog doktora koje, u skladu s odredbama općih akata Zavoda, imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod doktora primarne zdravstvene zaštite koji nije njihov izabrani doktor kao i osigurane osobe iz drugih država koje zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste sukladno propisima EU i važećim ugovorima o socijalnom osiguranju.

*** vrijednost koeficijenta se ne umanjuje, za neopredijeljene i 10 opredijeljenih osiguranih osoba se ne uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u, a za ostale opredijeljene osigurane osobe se uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

**** uključuje sve potrebne dijagnostičke pretrage«

Članak 8.

U članku 74. stavku 1. u Tablici 1.3. »Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena« broj: »2014.« zamjenjuje se brojem: »2015.«.

Pod oznakom »*« iza riječi: »kuna« briše se točka, upisuje se zarez i dodaje se tekst: »pod uvjetom da timovi za koje se ugovara dodatna medicinska sestra imaju u posljednja tri mjeseca 80% izvršenja po kriteriju kvalitete (QI) i preventivnih pregleda za svaki novi predani zahtjev te prilikom kontrole svakih 6 mjeseci.«

Članak 9.

Tablica iz članka 76. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventivni (P) /Kurativni (K)

Koeficijent

GI001

Prvi pregled ginekologa – preventivni

P

1,36

GI002

Prvi pregled ginekologa – kurativni

K

1,35

GI003

Kontrolni pregled ginekologa

K

1,29

GI004

Prvi sistematski pregled trudnice

P

1,82

GI005

Ponovni sistematski pregled trudnice

P

1,51

GI006

Ponovni sistematski pregled trudnice s rizičnom trudnoćom

P

1,58

GI007

Prvo savjetovanje i upute u svezi sa kontracepcijom

P

0,91

GI008

Ponovno savjetovanje u svezi sa kontracepcijom

P

0,45

GI009

Propisivanje lijekova na recept

P

0,10

GI010

Propisivanje lijekova na recept

K

0,10

GI011

Savjetovanje s bolesnikom ili partnerom (rođakom) u ambulanti

P

0,60

GI012

Savjetovanje s bolesnikom ili partnerom (rođakom) u ambulanti

K

0,58

GI013

Konzultacija

K

0,38

GI014

Digitorektalni pregled

P

0,82

GI015

Digitorektalni pregled

K

0,77

GI016

PAPA test

P

0,82

GI017

Obrada prijava nepoželjnjih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova

K

0,29

GI018

Vađenje intrauterinog uloška

P

0,91

GI019

Ulaganje, vađenje i toaleta pesara

K

0,77

GI020

Poduka o pravilnoj prehrani i demonstracija pravilnog čišćenja zubi trudnicama

P

0,91

GI021

Uzimanje brisa uretre, vagine ili cervixa uterusa

K

0,63

GI022

Savjetovanje o menopauzi

P

0,73

GI023

Savjetovanje za prevenciju osteoporoze

P

0,73

GI024

Savjetovanje za prevenciju pretilosti

P

0,73

GI025

Savjetovanje za prevenciju spolno prenosivih bolesti

P

0,73

GI026

Savjet telefonom

K

0,19

GI027

Edukacija o prevenciji raka dojke

P

0,38

GI028

Izdavanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

P

0,09

GI029

Izdavanje izvješća o bolovanju

K

0,10

GI030

Izdavanje potvrde o ortopedskim pomagalima

K

0,10

GI031

Izdavanje uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru

K

0,10

GI032

Očitanje nalaza u svrhu provođenja nacionalnog preventivnog programa

P

0,09

GI033

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća

K

0,10

GI034

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća

K

0,10

GI035

Izdavanje putnog naloga

K

0,10

GI036

Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje med. dokumentacije

K

0,10

GI037

Timska konzultacija – uži tim

K

0,29

GI038

Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija

K

0,29

GI039

Timska konzultacija – patronažna služba

K

0,29

GI040

Timska konzultacija s medicinskom sestrom

K

0,10

GI041

Izdavanje liječničke ispričnice

K

0,10

GI043

Ispunjavanje Prijave maligne bolesti

K

0,58

GI044

Savijet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

GI046

Propisivanje lijeka na privatni recept

K

0,10

GI047

Propisivanje uputnice za primarni laboratorij

K

0,10

GI048

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

K

0,10

GI050

Prijava profesionalne bolesti

K

0,10

GI051

Izdavanje prijave ozljede policiji

K

0,29

GI053

Savjetovanje o sterilitetu i MPO

P

0,73

GI055

Sudjelovanje u radu peer grupe*

K

0,82

GI056

Savjetovanje o začeću

P

0,91

GI057

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

P

0,10

* Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada. U grupi sudjeluje najmanje 3 ravnopravna sudionika (poželjno 5-6) koji se sastaju 1 puta mjesečno/10 puta godišnje i diskutiraju slučajeve iz svoje prakse s ciljem edukacije i poboljšanja procesa rada.«

Članak 10.

U članku 77. stavku 2. Tablica »I. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema« i Tablica »II. razina – dodatni postupci« mijenjaju se i glase:

»I. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventivni (P) /Kurativni (K)

Koeficijent

GI100

Transvaginalna sonografija (TVS)

K

2,12

GI101

Transvaginalna sonografija (TVS)

P

2,15

GI102

Pretraga ultrazvukom u trudnoći

P

2,30

GI103

Folikulometrija¹

K

1,40

GI104

Ultrazvuk dojki

P

2,11

GI105

Pregled UZV trudnice– višeplodna trudnoća

P

3,00

GI106

CTG ¹

P

0,91

GI107

Amnioskopija¹

P

1,22

GI108

Kolposkopija¹

K

2,25

GI109

CTG u višeplodne trudnoće

P

1,40

GI110

Ulaganje intrauterinog uloška ¹

P

2,00

GI111

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

GI112

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

GI114

Transabdominalni ginekološki ultrazvuk (TAS)

P

2,12

GI115

Ultrazvučna cervikometrija1

P

1,20

GI116

Vođenje poroda

K

6,16

GI117

Kratki orijentacijski pregled*/**

K

0,25

GI118

Prijava ozljede na radu*

K

1,05

GI042

Ispunjavanje prijave zarazne bolesti

P

0,58

GI052

Pregled urina trudnice test trakom

P

0,19

GI054

Vođenje panela trudnice

P

0,10

¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

** pregled koji se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području drugog regionalnog ureda Zavoda od pripadajućeg prema sjedištu izabranog doktora koje, u skladu s odredbama općih akata Zavoda, imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod doktora primarne zdravstvene zaštite koji nije njihov izabrani doktor kao i osigurane osobe iz drugih država koje zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste sukladno propisima EU i važećim ugovorima o socijalnom osiguranju.

II. razina – dodatni postupci

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

Preventivni (P) /Kurativni (K)

Koeficijent

GI200

U-korionski gonadotropin (test na trudnoću)

K

0,52

GI201

Odstranjivanje stranog tijela iz rodnice

K

1,29

GI202

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva

K

1,29

GI203

Incizija Bartholinieve žlijezde

K

1,29

GI204

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje)

K

1,35

GI205

Ablacija polipa vrata maternice

K

1,60

GI206

Postavljanje urinarnog katetera

K

0,96

GI207

Površinska lokalna anestezija

K

0,38

GI208

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

GI209

Odstranivanje šavova

K

0,67

GI210

Previjanje

K

0,29

GI211

Cijepljenje protiv HPV-a

P

0,91

GI213

Apliciranje lokalne terapije premazivanjem (interferon, podofilin)

K

0,55

GI214

Uterobrush

P

1,00

GI215

Nativni preparat

K

0,85

GI216

Telefonska motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu

P

0,19

GI217

Motivacijski razgovor za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu za rano otkrivanje raka dojke

P

0,58

GI218

Uzimanje uzoraka krvi o ordinaciji*

K

0,22

GI219

Uzimanje uzoraka urina za biokemijske i bakteriološke pretrage

K

0,12

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u.«

Članak 11.

U članku 80. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

– savjetovališta u malim grupama,

– sudjelovanje tima u e-zdravstvu,

– naručivanje na preglede u ordinaciji,

– osigurano određeno vrijeme za telefonske konzultacije osiguranim osobama ili uzimanje uzoraka krvi u ordinaciji,

– uzimanje i dostava uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku u ordinaciji.«

Članak 12.

U članku 81. stavku 1. u Tablici 1.4. »Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)« broj: »2014.« zamjenjuje se brojem: »2015.«.

Pod oznakom »*« iza riječi: »kuna« briše se točka, upisuje se zarez i dodaje se tekst: »pod uvjetom da timovi za koje se ugovara dodatni doktor dentalne medicine imaju u posljednja tri mjeseca 80% izvršenja po kriteriju kvalitete (QI) i preventivnih pregleda za svaki novi predani zahtjev te prilikom kontrole svakih 6 mjeseci.«

Članak 13.

U članku 94. stavku 4. Tablica »DTP-i u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti« mijenja se i glasi:

»DTP-i u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti


Šifra

Naziv postupka

P/K

PT001

Prvi posjet obitelji

P

 

priprema za prvi posjet obitelji

 

 

uspostava kontakta s obitelji

 

 

popis članova obitelji

 

 

popunjavanje osobne anamneze članova obitelji

 

 

utvrđivanje potreba za patronažnu skrb – izrada plana patronažne skrbi

 

PT002

Primarna prevencija

P

 

trudnice

 

 

babinjače

 

 

novorođenčeta

 

 

dojenčeta

 

 

malog djeteta

 

 

školskog djeteta

 

 

adolescenta

 

 

odrasle osobe

 

 

starije osobe

 

PT003

Sekundarna i tercijarna prevencija

P

 

kronično oboljele djece

 

 

odraslih i starijih osoba

 

 

ovisnika

 

 

invalida

 

PT004

Rad s grupama

P

 

trudnice

 

 

grupe za podršku dojenja

 

 

kronični bolesnici

 

 

ovisnici

 

 

vrtići

 

 

škole

 

 

lokalna zajednica

 

PT005

Telefonsko savjetovanje

P                 

PT006

Suradnja s drugim stručnjacima

P

 

izabranim liječnikom

 

 

socijalnom službom i ustanovama

 

 

bolnicom

 

 

zdravstvenom njegom u kući

 

 

palijativnom skrbi

 

 

gerontološkom službom

 

 

vrtićem

 

 

školom

 

 

policijom

 

 

ostalo

 

PT007

Motivacija za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka maternice

P

PT008

Motivacija za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka dojke

P

PT009

Motivacija za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka debelog crijeva s dostavom materijala za testiranje

P

PT010

Procjena potreba za propisivanjem ortopedskih pomagala i med proizvoda

K

PT011

Praćenje korištenja i revizija ortopedskih pomagala i med proizvoda

K

PT012

Edukacija o načinu života i prevenciji komplikacija nakon operacije i drugih dijagnostičko-terapijskih postupaka

K

PT013

Edukacija bolesnika za samozbrinjavanje rane

K

PT014

Edukacija člana obitelji/skrbnika za tretiranje rane

K

PT015

Edukacija bolesnika za tretiranje umjetnih otvora

K

PT016

Edukacija člana obitelji/skrbnika za tretiranje umjetnih otvora

K

PT017

Edukacija bolesnika za primjenu kisika u kući

K

«

Članak 14.

Iza članka 96. dodaju se novi članci 96.a i članak 96.b koji glase:

»Članak 96.a

(1) Dom zdravlja može ostvariti na svakih 5 ugovorenih timova u djelatnosti opće/obiteljske medicine sredstva za 40 satno tjedno radno vrijeme dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara u maksimalnom iznosu od 77.450,44 kuna za rad s kroničnim bolesnicima i preventivnim programima.

(2) Kriteriji za ostvarivanje sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

– ukupan broj osiguranih osoba opredijeljenih za timove iznosi najmanje 7000 osiguranih osoba,

– timovi za koje se ugovara dodatna medicinska sestra moraju imati 80% izvršenja po kriteriju kvalitete (QI) i preventivnih pregleda u posljednja 3 mjeseca,

– timovi doma zdravlja ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine ostvaruju sredstva za najmanje 4 dodatne usluge iz članka 66. stavka 3. ove Odluke.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka dom zdravlja može na ruralnim područjima na svaka 3 tima ugovorena u djelatnosti opće/obiteljske medicine ostvariti sredstva za 40 satno tjedno radno vrijeme dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara u maksimalnom iznosu od 77.450,44 kuna za rad s kroničnim bolesnicima na tom području.

(4)) Kriteriji za ostvarivanje sredstava iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

– ukupan broj osiguranih osoba opredijeljenih za timove iznosi najmanje 4200 osiguranih osoba,

– udaljenost do najbliže ordinacije ugovorene u istoj djelatnosti je više od 10 km,

– udaljenost do najbliže bolnice iznosi više od 20 km,

– zdravstvenu zaštitu provodi na područjima međusobno udaljenim više od 15 km,

– timovi za koje se ugovara dodatna medicinska sestra moraju imati 80% izvršenja po kriteriju kvalitete (QI) i preventivnih pregleda u posljednja 3 mjeseca.

(5) Zavod svakih 6 mjeseci utvrđuje ispunjavanje kriterija iz stavka 2. i 4. ovoga članka .

(6) U slučaju neostvarivanja kriterija iz stavka 2. i 4. ovoga članka dom zdravlja gubi pravo na sredstva iz stavka 1. i 3. ovoga članka.

Članak 96.b

(1) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu na ruralnim područjima ostvariti iznos sredstava po timu za 20 satno tjedno radno vrijeme dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara u maksimalnom iznosu od 38.725,22 kune.

(2) Kriteriji za ostvarivanje sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

– ukupan broj osiguranih osoba opredijeljenih za tim iznosi najmanje 1500 osiguranih osoba,

– udaljenost do najbliže ordinacije ugovorene u istoj djelatnosti je više od 10 km i tim se ne nalazi u skupnoj praksi,

– udaljenost do najbliže bolnice iznosi više od 20 km,

– zdravstvenu zaštitu provodi na područjima međusobno udaljenim više od 15 km,

– u posljednja tri mjeseca tim ostvaruje 80% izvršenja po kriteriju kvalitete (QI) i preventivnih pregleda

(3) Zavod svakih 6 mjeseci utvrđuje ispunjavanje kriterija iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U slučaju neostvarivanja kriterija iz stavka 2. ovoga članka dom zdravlja gubi pravo na sredstva iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 15.

U članku 99. stavku 1. Tablica 2.1., Tablica 2.2 i Tablica 2.3. mijenjaju se i glase:

»Tablica 2.1. – Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama/specijalističkim ordinacijama i bolničkim zdravstvenim ustanovama, dnevni smještaj i dobrovoljno davalaštvo krvi

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vrijednost boda (kn)

Dnevni smještaj (kn)

0

1

2

3

1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička

 

 

1.1.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

7,62


1.2

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna laboratorijska dijagnostika

7,50


1.3.

Fizikalna terapija, dentalna tehnika, dentalni RTG *

7,46


2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – bolnička

7,62


2.1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – KBC, KB, Klinike


79,90

2.2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – Opće bolnice

,

79,90

2.3.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za dugotrajno liječenje i liječenje palijativnom skrbi te liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti


79,90

3.

Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)


69,90

4.

NAT testiranje krvi**


131,69

* Za postupke koje provode fizioterapeuti, dentalni tehničari i inženjeri medicinske radiologije

** provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Šifra

Naziv DTP-a

KRITERIJ –

KRITERIJ –

Opis

Cijena*

Dijagnoza

šifra postupka

SKZ01

Hemodijaliza**

N18, N18.0, N18.8, N18.9

88531, 88572

Kronička acetatna ili bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom.

857,48(1)

815,36(2)

SKZ06

Citološka analiza brisa cerviksa obojenih po Papanicolaou

 

29106, 29108


47,06

SKZ08

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG)

 

35308


6.358,76

SKZ09

Izvantjelesna magnetska inervacija u liječenju urinarne inkontinencije

 

86055

Na preporuku ginekologa ili urologa za žene sa statičkom inkontinencijom, mlađe od 65 godina, u kojih je trajanje bolesti kraće od 10 godina, urinarna inkontinencija nije prethodno operativno liječena, nije izvršena histerektomija. Iznimno histerektomirane bolesnice s urgentnom inkontinencijom koja je rezistentna na medikamentoznu terapiju.

114,60

SKZ12

MSCT koronarografijaUključuje rad specijalista kardiologije i anesteziologije. Uključuje sve potrebne lijekove i kontrastna sredstva za provođenje postupka.

1.778,50

SKZ13

PET/CT(4)


35307


6.358,76

SKZ14

SPECT mozga pomoću I-123 ioflupana

 

35309


4.592,31

SKZ15

Tekućinska citologija

 

29110

Samo kod žena kod kojih je prethodnim PAPA testom utvrđen nalaz CIN I, CIN II, ASCUS, AGCUS. Jednom u 5 godina.

130,52

SKZ16

Elektromioneurografija gornjih i/ili donjih ekstremiteta(5)

 

12030, 12031, 13631, 13632, 13633, 13692


178,59

SKZ17

Ehokardiografija s doppler-ehokardiografijom

 

36122, 36127


204,50

SKZ18

Hiperbarična oksigenoterapija

 

86110


332,02

SKZ38

LDL-afereza (HELP)

 

88595


6.901,12

SKZ39

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-F-fluorocholina

 

35305


11.466,46

SKZ50

IUI/AIH/AID prirodnom ciklusu

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3


Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne postupke, lijekove i materijal.

980,46

SKZ51

IUI/AIH/AID u stimuliranom ciklusu (3)

 N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3


Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne postupke, lijekove i materijal.

2.451,19

SKZ52

IVF/ICSI u prirodnom ciklusu

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne postupke, lijekove i materijal.

2.626,27

SKZ53

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-blagi protokol (3)

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne postupke, lijekove i materijal.

5.821,56

SKZ54

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-standardni protokol (3)

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne postupke, lijekove i materijal.

9.498,35

SKZ55

Sekundarni IVF/ICSI

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne postupke, lijekove i materijal.

2.757,59

SKZ56

Kompjutorizirana tomografija (CT), jedna regija ***(4,5)

 


Ne može se zaračunati za CT mozga (SKZ58).

382,00

SKZ57

Magnetska rezonanca (MR), jedna regija***(4,5)

 


Ne može se zaračunati za MR cervikalne kralježnice (SKZ59), MR torakalne kralježnice (SKZ60) i MR lumbosakralne kralježnice (SKZ61)

668,50

SKZ58

Kompjutorizirana tomografija mozga (CT mozga) ***(4,5)
382,00

SKZ59

Magnetska rezonanca cervikalne kralježnice (MR cervikalne kralježnice) ***(4,5)
668,50

SKZ60

Magnetska rezonanca torakalne kralježnice (MR torakalne kralježnice) ***(4,5)
668,50

SKZ61

Magnetska rezonanca lumbosakralne kralježnice (MR lumbosakralne kralježnice) ***(4,5)
668,50

SKZ62

CT nakon PET/CT***(4,5)
477,50

SKZ63

Polisomnografija – odrasla osoba


12076

Uključuje dnevnu bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja

1.028,70

SKZ64

Polisomnografija – dijete


12076

Uključuje dnevnu bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja

1.433,32

SKZ65

PET/CT pomoću F-18-F-DOPA (4)

 


Radiofarmak F-18-DOPA primjenjuje se kod inzulinoma u djece i odraslih, feokromocitoma, paraganglioma, metastatskog medularnog karcinoma štitnjače, tumora mozga te u specijaliziranim centrima u obradi Parkinsonove bolesti.

11.374,71

SKZ66

Prvi pregled specijaliste

 


Ne uključuje potrošni materijal i lijekove. Može se zaračunati najviše jednom svakih 6 mjeseci za istu kategoriju bolesti.

95,11

SKZ67

Kontrolni pregled specijaliste/subspecijaliste

 


Ne uključuje potrošni materijal i lijekove

62,70

SKZ68

Timska konzultacija 3 i više specijalista

 


Ne može se fakturirati uz prvi i kontrolni pregled.

125,00

SKZ69

Ekspertiza specijaliste

 


Provodi se samo na zahtjev za ekspertizom s opsežnim stručnim mišljenjem o tijeku i rezultatima liječenja određenog zdravstvenog stanja osigurane osobe (u svrhu vještačenja). Može se fakturirati samo jednom.

187,00

SKZ70

Ekspertiza specijalističkog tima (3 i više specijalista)

 


Samo na zahtjev za ekspertizom više specijalista sa opsežnim stručnim mišljenjem o tijeku i rezultatima liječenja određenog zdravstvenog stanja osigurane osobe svakog specijaliste zasebno (u svrhu vještačenja). Može se fakturirati samo jednom.

450,00

SKZ71

Konzultacija specijaliste (bez pacijenta)U slučaju traženja konzultacije osnovom medicinske dokumentacije tj. uputnice A5

41,25

SKZ72

Pregled specijalista – drugo mišljenjeU slučaju traženja drugog mišljenja specijalista osnovom medicinske dokumentacije tj. uputnice A4.

95,11

SKZ73

Konzultacija specijalista u SKZ-u

 


Može se zaračunati samo u slučaju konzultacije specijalista druge specijalnosti s pisanim nalazom.

62,70

SKZ74

TESE – kirurška biopsija sjemenika

Prema medicinskoj indikaciji liječnika specijalista odgovarajuće specijalnosti.

Uključuje opservaciju tijekom dnevno bolničkog liječenja, troškove anestezije, medicinskih materijala, lijekova i smještaja. Uključuje troškove pohrane do 5 godina. Ne uključuje PHL18 ili PHL19).

1.322,73

SKZ75

Sakupljanje i kriopohrana oocita bez postupka IVF

onkofertilitetni program

Uključuje opservaciju tijekom dnevno bolničkog liječenja i troškove anestezije, Uključuje sve postupke: folikulometriju, punkciju oocita i praćenje pacijentice. Uključuje troškove medicinskih materijala, lijekova i smještaja. Uključuje troškove pohrane do 5 godina.

7.508,30

SKZ76

Kriopohrana spermija

onkofertilitetni program

Uključuje laboratorijske troškove i troškove kriopohrane do 5 godina

697,35

SKZ77

Kriopohrana zametaka i/ili preostalih jajnih stanicaUključuje laboratorijske troškove i troškove kriopohrane do 5 godina

767,09

PHL01

Pregled bioptata 2. razine složenosti

 


Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL02-PHL08

138,44

PHL02

Pregled bioptata 3. razine složenosti

 


Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01, 04-08

194,70

PHL04

Pregled bioptata 4. razine složenosti

 


Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-02, 06-08

257,78

PHL06

Pregled bioptata 5. razine složenosti

 


Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-04, PHL08

337,05

PHL08

Pregled bioptata 6. razine složenosti

 


Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-06

503,12

PHL10

Imunohistokemijski pregled bioptata

 


Može se zaračunati samo jednom

245,44

PHL14

Histokemijski pregled bioptata

 


Može se zaračunati samo jednom

106,68

PHL16

Pregled bioptata elektronskom mikroskopijom

 


Može se zaračunati samo jednom

960,61

PHL17

Obdukcija (s izradom zapisnika)

 1.128,97

PHL18

Pregled bioptata jednog sjemenika radi IVF postupka

N46


Uključuje izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring«, mišljenje i pohranu

942,73

PHL19

Pregled bioptata oba sjemenika radi IVF postupka

N46


Uključuje izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring«, mišljenje i pohranu

1.367,99

PUL01

Spirometrija

 


uključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme

73,76

PUL02

Spirometrija kod djeteta do 6 godina

 


uključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme

92,91

PUL03

Spirometrija s farmakodinamskim testom (Ventolin test)

 


uključuje sva mjerenja tijekom testa

112,17

PUL04

Nespecifični provokativni bronhalni test (Metakolinski test)

 


uključuje kratki pregled liječnika, sva mjerenja, nadzor te intervencije

242,06

PUL05

Spiroergometrija

 


uključuje sva mjerenja funkcije srca i pluća, plinsku analizu krvi, nadzor i intervencije

493,09

PUL06

Tjelesna pletizmografija

 


uključuje mjerenje svih plućnih volumena, kapaciteta i otpora dišnih puteva osim difuzije

97,66

PUL07

Tjelesna pletizmografija s farmakodinamskim testom

 


uključuje mjerenje svih plućnih volumena, kapaciteta i otpora dišnih puteva osim difuzije

103,08

PUL08

Difuzijski kapacitet pluća (DLCO)

 


uključuje tjelesnu pletizmografiju

130,66

PUL09

Impulsna oscilometrija

 


uključuje sva mjerenja tijekom testa i probnu spirometriju

94,33

PUL10

Impulsna oscilometrija s bronhodilatacijskim testom

 


uključuje sva mjerenja tijekom testa i probnu spirometriju

106,91

PUL11

FeNO (Frakcija izdahnutog NO) plućni

 


uključuje sva mjerenja tijekom testa

90,39

PUL12

FeNO (Frakcija izdahnutog NO) nosni

 


uključuje sva mjerenja tijekom testa

313,36

PUL13

Rinomanometrija

 


uključuje sva mjerenja tijekom testa

71,35

PUL14

Rinoprovokacija

 


uključuje sva mjerenja tijekom testa

126,39

PUL15

Tjelesna pletizmografija za djecu do 2 godine

 


za djecu do 2 godine, uključuje i.v.sedaciju, sva mjerenja i nadzor anesteziologa

1.338,41

MOL01

Molekularna dijagnostika strukturnih promjena imunofluorescentnim tehnikama – FISH (I)

 


Uključuje kulturu stanica;

1.245,29

MOL02

Molekularna dijagnostika numeričkih promjena imunofluorescentnim tehnikama – FISH (II)

 


Uključuje kulturu stanica;

1.069,61

MOL03

Molekularna dijagnostika imunofluorescentnim tehnikama na parafinskim rezovima te testovi za istovremeno otkrivanje više promjena – FISH (III)

 


Uključuje kulturu stanica;

1.421,07

MOL04

Kariogram-kromosomske studije plodne vode, tumora i drugih tkiva

 


Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.937,09

MOL05

Kariogram-kromosomske studije periferne krvi

 


Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.285,78

MOL06

Kariogram-kromosomske studije koštane srži, korionskih resica

 


Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.479,14

MOL07

Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (više od 72 sata)

 


Višetjedna kultura stanica iz plodne vode, kože i drugih tkiva za potrebe citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga. Ne može se zaračunati uz kariogram.

756,37

MOL08

Genetski savjet prije i nakon citogenetskih pretraga

 


Može se evidentirati samo jednom, također i u slučaju obrade obitelji; uključuje analizu rezultata citogenetskih pretraga i mišljenje

251,33

OFT01

Kontrolni oftalmološki pregled

 


Uključuje:

– visus

– mjerenje intraokularnog tlaka

– biomikroskop

– fundus

Ne može se zaračunati uz OFT02.

62,70

OFT02

Prvi oftalmološki pregled djece i odraslih

 


Uključuje:

– ispitivanje vidne oštrine bez i sa korekcijom, stereovid

– pregled za nošenje kontaktnih leća

– pregled biomikroskopom

– mjerenje intraokularnog tlaka s provokacijskim testovima

– direktna i indirektna oftalmoskopija

– egzoftalometrija

– ispitivanje boje

Ne može se zaračunati uz OFT01.

95,11

OFT03

Mali zahvati na oku.

 


Uključuje:

– sondiranje i proštrcavanje suznih kanalića

– operacija chalaciona

– operacija chordeoluma

– odstranjivanje površno ležećih stranih tijela

– previjanje do 5x

85,55

OFT04

Druge oftalmološke pretrage

 


Uključuje:

-pahimetrija

-gonioskopija

-fotografija

-biometrija prije operacije katarakte

Svaki postupak se posebno zaračunava.

Može se zaračunati uz OFT02.

23,67

OFT05

Oftalmološki dijagnostički pregled – dodatne indikacije

 


Uključuje:

– test na dvoslike aparatima, skijaskopija – vidno polje po Goldmanu

59,69

OFT06

Kompjutorizirano vidno polje

 98,49

OFT07

Elektrofiziološki testovi oka.

 


Uključuje elektroretinografiju i slično

98,49

OFT08

Dijagnostika strabizma.

 


Ne može se zaračunati uz OFT02.

86,45

OFT09

UZV oka; Goniometrija

 78,59

OFT10

Lasersko liječenje bolesti oka (Argon)

 


Može se zaračunati uz OFT02.

171,11

OFT11

Lasersko liječenje bolesti oka (YAG i diodni laser)

 


Može se zaračunati uz OFT02.

122,56

OFT12

Fluoresceinska angiografija.

 188,22

OFT13

Pretrage mrežnice i optičkog diska spektralnom optičkom koherentnom tomografijom (OCT)

 


Može se zaračunati uz OFT02.

108,34

OFT14

Terapija grešaka vida.

 


Uključuje liječenje eutiskopom, paslikama, realnim objektom i Heidingerovim snopićem, vježbe separacije, korespodencije, vježbe na sinoptoforu i slično. Odnosi se na ciklus od 10 vježbi i može se zaračunati po završetku liječenja.

344,30

UZV01

Color doppler karotida i vertebralnih arterijaUključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati samo jednom.

152,20

UZV02

Transkranijalni color doppler VB sliva (TCD)Uključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati samo jednom.

121,37

UZV03

Ultrazvuk abdomena

 

36190, 36191

Može se zaračunati samo jednom

110,24


Telemedicinska usluga u SKZ (pregled, mišljenje i nalaz) stran
54,05

TEL02

Telemedicinsko očitanje Ekg-a
17,50

TEL03

Telemedicinsko očitanje Holter Ekg-a
46,30

TEL04

Telemedicinska psihijatrijska usluga (intervju, mišljenje i nalaz)
54,05

TEL05

Telemedicinska usluga specijalističke konzultacije
32,00

TEL06

Telemedicinsko očitanje Rtg snimke, nalaz i mišljenje
49,00

TEL07

Telemedicinsko očitanje CT ili MR snimke, nalaz i mišljenje
72,00

TEL08

Telemedicinska dermatološka usluga (pregled, mišljenje i nalaz)
54,05

TEL09

Telemedicinska imuno-hematološka usluga po testu
17,50

TEL10

Telemedicinska usluga u hitnoj medicinskoj pomoći
54,05

DIJ01

Prva edukacija bolesnika – individualna

 


Samo kod pacijenata koji provode kućnu parenteralnu terapiju. Kod novootkrivene bolesti (npr. šećerna bolest), kod značajne promjene terapije (npr. uvođenje inzulina) ili značajna promjena sheme dosadašnjeg liječenja. Može se fakturirati samo jedanput.

60,00

DIJ02

Ponovljena edukacija bolesnika-individualna

 


Samo kod pacijenata koji provode kućnu parenteralnu terapiju. Ponovljena edukacija, kontrola educiranosti, savjetovanje, kontrola dnevnika. Može se fakturirati samo jedanput.

35,20

DIJ03

Edukacija bolesnika-grupna

 


Edukacija grupe do 5 bolesnika

13,20

PSL01

Psihodijagnostička obradaUključuje: intervju, opažanje ponašanja, testiranje inteligencije, ispitivanje ličnosti, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

Ne može se zaračunati uz PSL02, PSL03, PSL04

374,22

PSL02

Diferencijalna psihodijagnostička obradaUključuje: intervju, testiranje inteligencije, tehnike za procjenu drugih kognitivnih funkcija, upitnike ličnosti, upitnike za specifične psihopatološke poremećaje, projektivne i poluprojektivne tehnike, opažanje ponašanja, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL03, PSL04

457,38

PSL03

Psihodijagnostička obrada djeteta – dojenačka i predškolska dobUključuje: intervju s roditeljem, opservaciju ponašanja djeteta, testiranje razvojnim skalama, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL02, PSL04

332,64

PSL04

Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna predškolska i školska dobUključuje: intervju s djetetom, intervju s roditeljima, opažanje ponašanja djeteta, testiranje inteligencije, procjenu emocionalnog i socijalnog razvoja upitnicima, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL02, PSL03

498,96

PSL05

Psihološko savjetovanje odrasle osobe ili djeteta
83,16

PSL06

Obiteljsko psihološko savjetovanje/Psihološko savjetovanje para
124,74

PSL07

Psihološka priprema za medicinski postupak
62,37

PSL08

Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak
103,95

PSL09

Psihološki tretman traume
114,35

PSL10

Psihološki tretman suzbijanja boli kod odrasle osobe
45,74

PSL11

Psihološki tretman suzbijanja boli kod djetetaUključuje psihološku pripremu djeteta i edukaciju roditelja.

83,16

PSL12

Psihološki tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina
83,16

PSL13

Psihosocijalna edukacija za prilagodbu na zdravstveno stanje
62,37

PSL14

Psihoterapija (kod psihologa) – individualna
83,16

PSL15

Psihoterapija (kod psihologa) – grupnaZa grupnu terapiju do 5 osoba. Zaračunava se za svakog sudionika grupne terapije.

25,00

DRM01

Krioterapija/Elektrokoagulacija/Ekskohleacija kožnih promjena – do pet mjesta

 


Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta liječenja. Može se fakturirati samo jednom.

38,00

DRM02

Krioterapija/Elektrokoagulacija/Ekskohleacija kožnih promjena – više od pet mjesta

 


Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta liječenja. Može se fakturirati samo jednom.

57,00

DRM03

Digitalna dermoskopija (i softverska analiza podataka)

 


Uključuje klinički pregled specijaliste, savjetovanje i interpretaciju nalaza. Može se zaračunati samo jednom.

114,40

DMD01

Prvi pregled specijaliste dentalne medicine

 


Ne uključuje potrošni materijal i lijekove. Može se zaračunati najviše jednom svakih 6 mjeseci za istu kategoriju bolesti.

57,00

DMD02

Kontrolni pregled specijaliste dentalne medicine

 


Ne uključuje potrošni materijal i lijekove.

32,00

PSH01

Prva ambulantna psihijatrijska obrada (uključuje suportivnu psihoterapiju)

 


Ne uključuje lijekove. Zaračunava se samo jednom na početku liječenja.

121,30

PSH02

Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada (uključuje suportivnu psihoterapiju)

 


Ne uključuje lijekove.

93,50

PSH03

Suportivna psihoterapija

 


Ne može se zaračunati uz PSH01 i PSH02. Ne uključuje lijekove.

71,50

PSH04

Obiteljska, odnosno psihoterapija bračnih i drugih parova

 


Ne može se zaračunati uz PSH01 i PSH02. Ne uključuje lijekove. Provodi se osnovom uputnice jednog partnera odnosno člana obitelji na čije ime se ispostavlja račun.

225,00

PSH05

Psihoterapija (ponašanja, analitička)

 


Ne može se zaračunati uz DTP PSH01 i PSH02. Ne uključuje lijekove.

137,50

PSH06

Grupna psihoterapija (5 i više pacijenata)

 


Ne može se zaračunati uz PSH01 i PSH02. Fakturira se za svakog pacijenta zasebno.

43,00

ANG01

Mjerenje transkutanog tlaka kisika (tcpO2) u mekim čestima jedne noge

 


Kod bolesnika s kritičnom ishemijom noge i stopala.

168,29

ANG02

Mjerenje transkutanog tlaka kisika (tcpO2) u mekim čestima obje noge

 


Kod bolesnika s kritičnom ishemijom nogu i stopala.

252,44

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove.

** Uključuje i troškove smještaja i prehrane

*** Kontrastno sredstvo zaračunava se dodatno, u skladu s Listom lijekova Zavoda

(1) Hemodijaliza u bolničkim centrima.

(2) Hemodijaliza u izvanbolničkim centrima

(3)u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji

(4) Kod PET/CT, CT i MR u općoj anesteziji, postupak anestezije, materijali i lijekovi s Liste lijekova Zavoda zaračunavaju se dodatno

(5) za više od 1 regije cijena svake sljedeće regije iznosi 50% osnovne cijene.«


Tablica 2.3.
Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija (doktor)

ŠIfra

Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis

Cijena

DMO01

Dijagnostički postupci u ortodonciji*

 

31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Zaračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake, intraoralne i ekstraoralne fotografije pacijenta

107,24

DMO02

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust

 

13020, 13021, 13023, 31014, 52482,52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline s jetkanjem cakline, postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova, čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi s ostalim potrebnim materijalom***, postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje s ostalim potrebnim materijalom****, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.

4.047,34

DMO03

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

1.852,81

DMO04

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

2.498,87

DMO05

Delairova maska

 K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji.

2.032,95

DMO06

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca – RPE

 K07.0, K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca – RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.

862,1

DMO07

Headgear

 

52472

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Headgeara u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgearom s readaptacijom.

581,24

DMO08

Reparatura mobilne ortodontske naprave

 

13020, 13021, 13023, 52464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.

137,22

* ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom

** ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator

*** karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje

**** tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje s adhezivom, alginat.«

Članak 16.

U članku 100. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ugovorne bolničke zdravstvene ustanove mogu osnovom ugovora sa Zavodom ostvariti ukupni maksimalni godišnji iznos sredstava za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 8.214.000.000,00 kuna.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) Maksimalni iznos sredstava iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se bolničkim zdravstvenim ustanovama osnovom:

1. maksimalnog iznosa sredstava utvrđenog za provođenje zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda (u daljnjem tekstu maksimalni iznos za zdravstvenu zaštitu) koji se sastoji od:

– fiksnog iznosa u visini od 25% maksimalnog iznosa za zdravstvenu zaštitu

– iznosa sredstava utvrđenog za plaćanje po izvršenju u visini od 75% maksimalnog iznosa za zdravstvenu zaštitu koji se tijekom 2015. godine isplaćuje bolničkim zdravstvenim ustanovama u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda iz stavka 2. ovoga članka.

2. dodatnog prihoda koji se ostvaruje osnovom pokazatelja učinkovitosti (KPI) i kvalitete(QI) u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (u daljnjem tekstu: akutne bolničke zdravstvene ustanove) visini od najviše 5% od maksimalnog iznos sredstva iz stavka 3. točke 1. ovoga članka.

Članak 17.

Iza članka 100. dodaje se novi članak 100.a koji glasi:

»Članak 100.a

(1) Pokazatelji učinkovitosti (KPI) iz članka 100. stavka 3. točke 2. ove Odluke utvrđuju se osnovom:

– broja osiguranih osoba po akutnoj postelji u određenom vremenskom razdoblju (u daljnjem tekstu: obrtaj pacijenata po postelji),

– ukupnog broja slučajeva u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti po zdravstvenom radniku.

(2) Pokazatelji kvalitete (QI) iz članka 100. stavka 3. točke 2. Ove Odluke utvrđuju se osnovom:

– opće stope smrtnosti,

– postotka liječenja u dnevnoj bolnici,

– postotka liječenja rezervnim antibiotikom u ukupnom broju slučajeva.

(3) Za svaki od ostvarenih pokazatelja učinkovitosti iz stavka 1. ovoga članka i kvalitete iz stavka 2. ovoga članka akutne bolničke zdravstvene ustanove ostvaruju dodatni prihod od 1% mjesečnog iznosa sredstva ostvarenih u skladu s odredbama ove Odluke.«

Članak 18.

U članku 102. stavku 1. Tablica 3.1 zamjenjuje se Tablicom 3.1. koja je sastavni dio ove Odluke.

»Tablica 3.1 – Koeficijenti za dijagnostičko-terapijske postupke –
DTS – bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Šifra

Naziv

Koeficijent

A01Z

Transplantacija jetre

33,83

A03Z

Transplantacija pluća ili srca i pluća

38,19

A05Z

Transplantacija srca

28,73

A06Z

Traheostomija ili ventilacija > 95 sati

14,32

A07Z

Alogenična transplantacija matičnih stanica

32,96

A08A

Autologna transplantacija matičnih stanica s vrlo teškim KK

13,87

A08B

Autologna transplantacija matičnih stanica bez vrlo teških KK

6,81

A09A

Transplantacija bubrega s transplantacijom gušterače ili s vrlo teškim KK

14,22

A09B

Transplantacija bubrega, bez transplantacije gušterače, bez vrlo teških KK

8,52

A10Z

Transplantacija rožnice

1,83

A11Z

Priprema donora, multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva

4,60

A12Z

Priprema donora i multiorganska eksplantacija

4,36

A13Z

Priprema donora i eksplantacija organa

4,48

A14Z

Priprema donora i eksplantacija rožnice/očne jabučice jednostrana i/ili obostrana

0,23

A40Z

Izvantjelesna membranska oksigenacija (ECMO) bez operacije srca

25,24

A41A

Intubacija, dob < 16 godina s KK

1,10

A41B

Intubacija, dob < 16 godina bez KK

0,46

A42Z

Serološka obrada donora organa/tkiva

0,23

B01Z

Revizija ventrikulskog spoja (shunta)

1,52

B02A

Kraniotomija s vrlo teškim KK

4,07

B02B

Kraniotomija s teškim ili umjerenim KK

3,22

B02C

Kraniotomija bez KK

2,44

B03A

Postupci na kralježnici s vrlo teškim ili teškim KK

4,73

B03B

Postupci na kralježnici bez vrlo teških ili teških KK

2,52

B04A

Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama s vrlo teškim ili teškim KK

2,20

B04B

Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama bez vrlo teških ili teških KK

1,22

B05Z

Operacija karpalnog kanala

0,18

B06A

Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije s vrlo teškim ili teškim KK

2,23

B06B

Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije bez vrlo teških ili teških KK

0,68

B07A

Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu s KK

1,58

B07B

Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu bez KK

0,85

B40Z

Plazmafereza kod neurološke bolesti

0,81

B42Z

Stereotaktička radiokirurgija gama-nož (gamma śknife) ś

4,03

B60A

Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim KK

2,91

B60B

Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških KK

1,30

B61A

Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim ili teškim KK

1,27

B61B

Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških ili teških KK

0,88

B62Z

Prijam zbog afereze

0,21

B63Z

Demencija i ostale kronične smetnje funkcije mozga

0,41

B64A

Delirij s vrlo teškim KK

0,43

B64B

Delirij bez vrlo teških KK

0,36

B65Z

Cerebralna paraliza

0,59

B66A

Novotvorina živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,15

B66B

Novotvorina živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK

1,25

B67A

Degenerativni poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,68

B67B

Degenerativni poremećaji živčanog sustava, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,91

B67C

Degenerativni poremećaj živčanog sustava, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,75

B68A

Multipla skleroza i cerebelarna ataksija s KK

1,75

B68B

Multipla skleroza i cerebelarna ataksija bez KK

0,62

B69A

TIA i precerebralna okluzija s vrlo teškim ili teškim KK

1,18

B69B

TIA i precerebralna okluzija bez vrlo teških ili teških KK

0,52

B70A

Inzult s vrlo teškim KK

1,80

B70B

Inzult s teškim KK

1,15

B70C

Inzult bez vrlo teških ili teških KK

0,84

B70D

Inzult, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,69

B71A

Poremećaj kranijskih i perifernih živaca s KK

1,42

B71B

Poremećaj kranijskih i perifernih živaca bez KK

0,43

B72A

Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa s vrlo teškim ili teškim KK

4,29

B72B

Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa bez vrlo teških ili teških KK

2,03

B73Z

Virusni meningitis

0,56

B74Z

Netraumatski stupor i koma

1,16

B75Z

Febrilne konvulzije

0,49

B76A

Napad (cerebralni) s vrlo teškim ili teškim KK

0,91

B76B

Napad (cerebralni) bez vrlo teških ili teških KK

0,43

B77Z

Glavobolja

0,35

B78A

Intrakranijska ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK

2,42

B78B

Intrakranijska ozljeda bez vrlo teških ili teških KK

0,93

B79Z

Prijelom lubanje

0,75

B80Z

Ostale ozljede glave

0,18

B81A

Ostali poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,32

B81B

Ostali poremećaji živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,71

C01Z

Postupci zbog penetrantne ozljede oka

1,10

C02Z

Enukleacija i postupci na orbiti

0,50

C03Z

Postupci na mrežnici

1,14

C04Z

Veliki postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici

0,66

C05Z

Dakriocistorinostomija

0,43

C10Z

Postupci zbog strabizma

0,39

C11Z

Postupci na vjeđi

0,24

C12Z

Ostali postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici

0,21

C13Z

Postupci na suznom aparatu

0,18

C14Z

Ostali postupci na oku

0,19

C15A

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte

0,26

C15B

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte, isti dan

0,24

C16A

Postupci na leći

0,29

C16B

Postupci na leći, isti dan

0,24

C60A

Akutne i velike infekcije oka, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,60

C60B

Akutne i velike infekcije oka, dob < 55 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,44

C61Z

Neurološki i krvožilni poremećaji oka

0,36

C62Z

Hifem i medicinski obrađena trauma oka

0,34

C63A

Ostali poremećaji oka s KK

0,26

C63B

Ostali poremećaji oka bez KK

0,25

D01Z

Ugradnja pužničnog nadomjesnog uređaja

1,16

D02A

Postupci na glavi i vratu s vrlo teškim ili teškim KK

2,11

D02B

Postupci na glavi i vratu, s malignom bolesti, ili s umjerenim KK

1,83

D02C

Postupci na glavi i vratu, bez maligne bolesti, bez umjerenih KK

0,78

D03Z

Kirurški popravak rascijepa usne ili nepca

0,68

D04A

Operacija maksilarnog područja s KK

1,25

D04B

Operacija maksilarnog područja bez KK

0,67

D05Z

Postupci na parotidnoj žlijezdi

0,95

D06Z

Postupci na paranazalnim sinusima i mastoidnom nastavku, te složeni postupci na srednjem uhu

0,77

D09Z

Razni postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu

0,49

D10Z

Postupci na nosu

0,49

D11Z

Tonzilektomija i/ili adenoidektomija

0,32

D12Z

Ostali postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu

0,53

D13Z

Miringotomija s umetanjem cjevčice

0,27

D14Z

Postupci na usnoj šupljini i žlijezdama slinovnicama

0,76

D40Z

Vađenje i izrada ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji

0,30

D60A

Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla s vrlo teškim ili teškim KK

1,90

D60B

Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla bez vrlo teških ili teških KK

0,65

D61Z

Gubitak ravnoteže

0,34

D62Z

Krvarenje iz nosa

0,23

D63A

Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova s KK

0,34

D63B

Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova bez KK

0,30

D64Z

Laringotraheitis i epiglotitis

0,27

D65Z

Trauma i deformacija nosa

0,30

D66A

Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla s KK

0,70

D66B

Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla bez KK

0,34

D67A

Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji

0,42

D67B

Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji, isti dan

0,08

E01A

Veliki postupci na prsnome košu s vrlo teškim KK

3,66

E01B

Veliki postupci na prsnome košu bez vrlo teških KK

2,04

E02A

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim KK

3,46

E02B

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s teškim KK

1,72

E02C

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

0,84

E40Z

Bolest dišnog sustava s potporom disanju

1,78

E41Z

Bolest dišnog sustava s neinvazivnom ventilacijom

2,27

E60A

Cistična fibroza s vrlo teškim ili teškim KK

2,82

E60B

Cistična fibroza bez vrlo teških ili teških KK

1,93

E61A

Plućna embolija s vrlo teškim ili teškim KK

2,12

E61B

Plućna embolija bez vrlo teških ili teških KK

1,27

E62A

Infekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim KK

1,53

E62B

Infekcija/upala dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK

1,05

E62C

Infekcija/upala dišnog sustava bez KK

0,59

E63Z

Apneja u spavanju

0,15

E64Z

Edem pluća i zatajenje disanja

0,95

E65A

Kronična opstruktivna bolest dišnih putova s vrlo teškim ili teškim KK

0,70

E65B

Kronična opstruktivna bolest dišnih putova bez vrlo teških ili teških KK

0,54

E66A

Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina s KK

0,85

E66B

Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina, ili s KK

0,50

E66C

Velika trauma prsnoga koša, dob < 70 godina bez KK

0,44

E67A

Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK

0,70

E67B

Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK

0,54

E68Z

Pneumotoraks

0,76

E69A

Bronhitis i astma, dob > 49 godina s KK

0,70

E69B

Bronhitis i astma, dob > 49 godina, ili s KK

0,43

E69C

Bronhitis i astma, dob < 50 godina bez KK

0,39

E70A

Hripavac i akutni bronhiolitis s KK

0,59

E70B

Hripavac i akutni bronhiolitis bez KK

0,43

E71A

Novotvorevina dišnog sustava s vrlo teškim KK

1,10

E71B

Novotvorevina dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK

0,85

E71C

Novotvorevina dišnog sustava bez KK

0,74

E72Z

Problemi s disanjem koji potječu iz novorođenačke dobi

0,96

E73A

Pleuralni izljev s vrlo teškim KK

1,48

E73B

Pleuralni izljev s teškim KK

1,01

E73C

Pleuralni izljev bez vrlo teških ili teških KK

0,85

E74A

Bolest intersticija pluća s vrlo teškim KK

1,04

E74B

Bolest intersticija pluća s teškim KK

0,87

E74C

Bolest intersticija pluća bez vrlo teških ili teških KK

0,86

E75A

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine s KK

0,91

E75B

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine, ili s KK

0,68

E75C

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob < 65 godina bez KK

0,49

F01A

Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, s vrlo teškim ili teškim KK

11,83

F01B

Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, bez vrlo teških ili teških KK

9,48

F02Z

Umetanje ili zamjena dijela automatskog kardioverter-defibrilatora

4,68

F03Z

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, s invazivnom dijagnostikom na srcu

10,09

F04A

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim KK

11,41

F04B

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških KK

9,38

F05A

Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu s vrlo teškim KK

7,94

F05B

Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu bez vrlo teških KK

5,73

F06A

Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu s vrlo teškim ili teškim KK

5,64

F06B

Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu bez vrlo teških ili teških KK

4,96

F07A

Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

9,25

F07B

Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

5,97

F08A

Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

8,39

F08B

Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

4,10

F09A

Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

6,22

F09B

Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

3,71

F10Z

Perkutana koronarna intervencija s akutnim infarktom miokarda

2,75

F11A

Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, s vrlo teškim KK

4,44

F11B

Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, bez vrlo teških KK

2,20

F12Z

Umetanje elektrostimulatora srca

2,28

F13Z

Amputacija gornje okrajine i prsta na nozi zbog poremećaja cirkulacijskog sustava

1,72

F14A

Postupci na krvožilnom sustavu, osim velike rekonstr,, bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa), s vrlo teškim KK

2,84

F14B

Postupci na krvožil, sustavu, osim velike rekonstr, bez primjene crpke za kardiopulmon, premoštenje (CPB pumpa), s teškim KK

2,21

F14C

Postupci na krvožil, sustavu, osim velike rekonstr, bez primjene crpke za kardiopulmon premoštenje (CPB pump), bez vrlo teških ili teških KK

1,62

F15Z

Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, s umetanjem stenta

2,65

F16Z

Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, bez umetanja stenta

2,28

F17Z

Zamjena elektrostimulatora srca

2,79

F18Z

Revizija elektrostimulatora srca, osim zamjene uređaja

1,76

F19Z

Ostale transvaskularne perkutane intervencije na srcu

3,79

F20Z

Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)

0,39

F21A

Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu s vrlo teškim KK

1,51

F21B

Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu bez vrlo teških KK

1,09

F40Z

Dijagnoza u vezi cirkulacijskog sustava s potporom disanju

2,86

F41A

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, te s vrlo teškim ili teškim KK

1,66

F41B

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez vrlo teških ili teških KK

1,40

F42A

Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, sa složenim dijagnozama/postupcima

1,13

F42B

Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez složenih dijagnoza/postupaka

0,85

F60A

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim ili teškim KK

1,75

F60B

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških ili teških KK

0,81

F60C

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, sa smrtnim ishodom

1,00

F61Z

Infektivni endokarditis

2,41

F62A

Zatajenje srca i šok s vrlo teškim KK

0,80

F62B

Zatajenje srca i šok bez vrlo teških KK

0,49

F63A

Venska tromboza s vrlo teškim ili teškim KK

0,93

F63B

Venska tromboza bez vrlo teških ili teških KK

0,70

F64Z

Vrijed (ulkus) kože zbog poremećaja cirkulacije

0,73

F65A

Poremećaj perifernih krvnih žila s vrlo teškim ili teškim KK

1,31

F65B

Poremećaj perifernih krvnih žila bez vrlo teških ili teških KK

0,91

F66A

Ateroskleroza koronarnih krvnih žila s KK

0,97

F66B

Ateroskleroza koronarnih krvnih žila bez KK

0,44

F67A

Hipertenzija s KK

1,00

F67B

Hipertenzija bez KK

0,44

F68Z

Kongenitalna bolest srca

0,91

F69A

Poremećaji zalistaka srca s vrlo teškim ili teškim KK

1,56

F69B

Poremećaji zalistaka srca bez vrlo teških ili teških KK

0,44

F70A

Značajna aritmija i zastoj rada srca s vrlo teškim ili teškim KK

1,37

F70B

Značajna aritmija i zastoj rada srca bez vrlo teških ili teških KK

1,01

F71A

Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja s vrlo teškim ili teškim KK

1,11

F71B

Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja bez vrlo teških ili teških KK

0,41

F72A

Nestabilna angina pectoris s vrlo teškim ili teškim KK

1,03

F72B

Nestabilna angina pectoris bez vrlo teških ili teških KK

0,51

F73A

Sinkopa i kolaps s vrlo teškim ili teškim KK

0,63

F73B

Sinkopa i kolaps bez vrlo teških ili teških KK

0,40

F74Z

Bol u prsima

0,38

F75A

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s vrlo teškim KK

0,96

F75B

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s teškim KK

0,85

F75C

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,82

G01A

Resekcija rektuma s vrlo teškim KK

4,59

G01B

Resekcija rektuma bez vrlo teških KK

2,80

G02A

Veliki postupci na tankom i debelom crijevu s vrlo teškim KK

3,00

G02B

Veliki postupci na tankom i debelom crijevu bez vrlo teških KK

2,56

G03A

Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku s malignom bolešću

3,48

G03B

Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku, bez maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK

2,18

G03C

Postupci na želucu, jednjaku i dvanaestniku, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,40

G04A

Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina s KK

2,32

G04B

Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina, ili KK

1,96

G04C

Adhezioliza peritoneuma, dob < 50 godina bez KK

0,81

G05A

Manji postupci na tankom i debelom crijevu s KK

1,84

G05B

Manji postupci na tankom i debelom crijevu bez KK

1,13

G06Z

Postupak pilorotomije

1,01

G07A

Apendektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,31

G07B

Apendektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,65

G08A

Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,71

G08B

Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob 1 - 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,54

G09Z

Postupci zbog ingvinalne i femoralne hernije, dob > 0 godina

0,49

G10Z

Postupci zbog hernije, dob < 1 godine

0,45

G11A

Postupci na anusu i stome s vrlo teškim ili teškim KK

1,96

G11B

Postupci na anusu i stome bez vrlo teških ili teških KK

0,89

G12A

Ostali operativni postupci na probavnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

2,51

G12B

Ostali operativni postupci na probavnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK

1,22

G42A

Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava

0,75

G42B

Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava, isti dan

0,17

G43Z

Složena kolonoskopija

0,21

G44A

Ostali kolonoskopski postupci s vrlo teškim ili teškim KK

1,09

G44B

Ostali kolonoskopski postupci bez vrlo teških ili teških KK

0,51

G44C

Ostalo kolonoskopski postupci, isti dan

0,15

G45A

Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava

0,60

G45B

Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava, isti dan

0,18

G46A

Složena gastroskopija s vrlo teškim ili teškim KK

0,88

G46B

Složena gastroskopija bez vrlo teških ili teških KK

0,70

G46C

Složena gastroskopija, isti dan

0,15

G60A

Maligna bolest probavnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,15

G60B

Maligna bolest probavnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

1,27

G61A

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob > 64 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,27

G61B

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob < 65 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,64

G62Z

Komplicirani peptički vrijed

1,75

G63Z

Nekomplicirani peptički vrijed

0,74

G64Z

Upalna bolest crijeva

0,87

G65A

Opstrukcija gastrointestinalnog sustava s KK

1,32

G65B

Opstrukcija gastrointestinalnog sustava bez KK

0,73

G66A

Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis s KK

0,72

G66B

Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis bez KK

0,34

G67A

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina s vrlo teškim ili teškim KK

0,70

G67B

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,31

G68A

Gastroenteritis, dob < 10 godina s KK

0,48

G68B

Gastroenteritis, dob < 10 godina bez KK

0,27

G69Z

Ezofagitis i razni poremećaji probavnog sustava, dob < 10 godina

0,31

G70A

Ostali poremećaji probavnog sustava s KK

1,25

G70B

Ostali poremećaji probavnog sustava bez KK

0,44

H01A

Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) s vrlo teškim KK

5,63

H01B

Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) bez vrlo teških KK

3,65

H02A

Veliki postupci na žučnom sustavu, s malignom bolesti, ili s vrlo teškim KK

4,16

H02B

Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, s teškim ili umjerenim KK

2,22

H02C

Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, bez KK

1,86

H05A

Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

2,65

H05B

Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK

1,74

H06Z

Ostali operativni postupci na hepatobilijarnom sustavu i gušterači

1,10

H07A

Otvorena kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocus ili s vrlo teškim KK

1,79

H07B

Otvorena kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških KK

1,05

H08A

Laparoskopska kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocusa ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,11

H08B

Laparoskopska kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških ili teških KK

0,90

H40Z

Endoskopski postupci zbog krvarećih varikoziteta jednjaka

2,09

H41A

Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK

3,05

H41B

Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez vrlo teških ili teških KK

1,32

H42A

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK

1,82

H42B

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s umjerenim KK

1,27

H42C

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez KK

1,01

H60A

Ciroza i alkoholni hepatitis s vrlo teškim KK

2,82

H60B

Ciroza i alkoholni hepatitis s teškim KK

1,68

H60C

Ciroza i alkoholni hepatitis bez vrlo teških ili teških KK

0,91

H61A

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina s vrlo teškim ili teškim KK, ili s vrlo teškim KK

1,06

H61B

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili bez vrlo teških KK

1,32

H62A

Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK

1,34

H62B

Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

0,91

H63A

Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, s vrlo teškim ili teškim KK

1,12

H63B

Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, bez vrlo teških ili teških KK

0,61

H64A

Poremećaji bilijarnog sustava s KK

1,50

H64B

Poremećaji bilijarnog sustava bez KK

0,61

I01Z

Obostrani ili višestruki veliki postupci na zglobovima donjih okrajina

5,76

I02A

Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože, isključujući šaku, s vrlo teškim ili teškim KK

7,76

I02B

Presadak kože, isključujući šaku, bez vrlo teških ili teških KK

2,49

I03A

Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK

4,86

I03B

Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK

3,19

I03C

Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK

2,82

I04Z

Zamjena ili ponovno povezivanje koljena

3,72

I05Z

Ostale zamjene velikih zglobova i postupci ponovnog povezivanja okrajina

3,93

I06Z

Spinalna fuzija s deformitetom

4,49

I07Z

Amputacija

1,38

I08A

Ostali postupci na kuku i femuru s vrlo teškim ili teškim KK

1,93

I08B

Ostali postupci na kuku i femuru bez vrlo teških ili teških KK

1,60

I09A

Spinalna fuzija s vrlo teškim ili teškim KK

5,18

I09B

Spinalna fuzija bez vrlo teških ili teških KK

3,04

I10A

Ostali postupci na leđima i vratu s vrlo teškim ili teškim KK

2,34

I10B

Ostali postupci na leđima i vratu bez vrlo teških ili teških KK

1,12

I11Z

Postupci za produljenje okrajina

0,59

I12A

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s vrlo teškim KK

2,96

I12B

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s teškim KK

2,11

I12C

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu bez vrlo teških ili teških KK

0,86

I13A

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju s vrlo teškim ili teškim KK

2,29

I13B

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

1,10

I13C

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,93

I14Z

Revizija amputacijskog batrljka

0,31

I15Z

Postupci na kraniofacijalnom području

1,58

I16Z

Ostali postupci na ramenu

0,65

I17Z

Postupci na maksilofacijalnom području

0,92

I18Z

Ostali postupci na koljenu

0,38

I19Z

Ostali postupci na laktu i podlaktici

0,74

I20Z

Ostali postupci na stopalu

0,45

I21Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora kuka i femura

0,52

I23Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora, osim onoga za kuk i femur

0,33

I24Z

Artroskopija

0,35

I25Z

Dijagnostički postupci na kostima i zglobovima

0,65

I27A

Postupci na mekom tkivu s vrlo teškim ili teškim KK

1,16

I27B

Postupci na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK

0,54

I28A

Ostali postupci na vezivnom tkivu s KK

1,57

I28B

Ostali postupci na vezivnom tkivu bez KK

0,72

I29Z

Rekonstrukcija ili revizija koljena

1,11

I30Z

Postupci na šaci

0,28

I60Z

Prijelom trupa femura

0,66

I61Z

Prijelom distalnog dijela femura

0,40

I63Z

Rastrgnuća, istegnuća i iščašenja u području kuka, zdjelice i bedra

0,47

I64A

Osteomijelitis s KK

1,92

I64B

Osteomijelitis bez KK

1,22

I65A

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, s vrlo teškim ili teškim KK

4,28

I65B

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, bez vrlo teških ili teških KK

2,42

I66A

Upalni muskuloskeletni poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK

1,75

I66B

Upalni muskuloskeletni poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

0,54

I67A

Septički artritis s vrlo teškim ili teškim KK

1,81

I67B

Septički artritis bez vrlo teških ili teških KK

0,75

I68A

Nekirurški poremećaji kralježnice s KK

0,78

I68B

Nekirurški poremećaji kralježnice bez KK

0,23

I68C

Nekirurški poremećaji kralježnice, isti dan

0,14

I69A

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine s vrlo teškim ili teškim KK

1,37

I69B

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,82

I69C

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob < 75 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,37

I70Z

Nespecifične artropatije

0,73

I71A

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina s KK

2,11

I71B

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina, ili KK

0,44

I71C

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob < 70 godina bez KK

0,32

I72A

Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob > 79 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,03

I72B

Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob < 80 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,41

I73A

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK

1,11

I73B

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,62

I73C

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,37

I74A

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine s KK

0,64

I74B

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine, ili s KK

0,53

I74C

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob < 75 godina bez KK

0,34

I75A

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine s KK

0,82

I75B

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine, ili s KK

0,61

I75C

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob < 65 godina bez KK

0,49

I76A

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina s KK

1,02

I76B

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina, ili s KK

0,62

I76C

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob < 70 godina bez KK

0,44

I77A

Prijelom zdjelice s vrlo teškim ili teškim KK

0,69

I77B

Prijelom zdjelice bez vrlo teških ili teških KK

0,49

I78A

Prijelom vrata femura s vrlo teškim ili teškim KK

1,79

I78B

Prijelom vrata femura bez vrlo teških ili teških KK

0,82

J01Z

Mikrovaskularni prijenos tkiva zbog poremećaja kože, potkožnog tkiva ili dojke

3,54

J06A

Veliki postupci zbog maligne bolesti dojke

1,11

J06B

Veliki postupci zbog nemaligne bolesti dojke

0,94

J07A

Manji postupci zbog maligne bolesti dojke

0,89

J07B

Manji postupci zbog nemaligne bolesti dojke

0,67

J08A

Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa s vrlo teškim ili teškim KK

1,35

J08B

Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa bez vrlo teških ili teških KK

0,44

J09Z

Perianalni i pilonidalni postupci

0,40

J10Z

Plastično-kirurški operativni postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci

0,52

J11Z

Ostali postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci

0,37

J12A

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom s vrlo teškim KK

1,57

J12B

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, s popravkom pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK

2,90

J12C

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, bez popravka pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK

1,46

J13A

Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, s presatkom kože, s vrlo teškim ili teškim KK

2,03

J13B

Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, bez presatka kože, bez vrlo teških ili teških KK

0,85

J14Z

Velika rekonstrukcija dojke

1,43

J60A

Vrijed kože

0,64

J60B

Vrijed kože, isti dan

0,08

J62A

Maligna bolest dojke, dob > 69 godina s KK, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,42

J62B

Maligna bolest dojke, dob > 69 godina bez KK, ili bez vrlo teških ili teških KK

0,80

J63Z

Nemaligna bolest dojke

0,26

J64A

Celulitis, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK

0,85

J64B

Celulitis, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili dob < 60 godina

0,49

J65A

Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob > 69 godina

0,32

J65B

Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob < 70 godina

0,23

J67A

Manji poremećaji kože

0,27

J67B

Manji poremećaji kože, isti dan

0,08

J68A

Veliki poremećaji kože

0,37

J68B

Veliki poremećaji kože, isti dan

0,08

K01Z

Postupci na dijabetičkom stopalu

2,50

K02Z

Postupci na hipofizi

2,93

K03Z

Postupci na nadbubrežnim žlijezdama

2,44

K04Z

Veliki postupci zbog pretilosti

1,45

K05Z

Postupci na doštitnim žlijezdama

1,23

K06Z

Postupci na štitnoj žlijezdi

1,04

K07Z

Ostali postupci zbog pretilosti

1,02

K08Z

Postupci na tiroglosalnom kanalu

0,81

K09Z

Ostali operativni postupci zbog endokrinih, prehrambenih ili metaboličkih uzroka

1,80

K40Z

Endoskopski ili dijagnostički postupci zbog metaboličkih poremećaja bez KK

0,78

K60A

Dijabetes s vrlo teškim ili teškim KK

0,63

K60B

Dijabetes bez vrlo teških ili teških KK

0,49

K61Z

Teški poremećaji prehrane

1,79

K62A

Razni metabolički poremećaji s vrlo teškim KK

1,70

K62B

Razni metabolički poremećaji, dob > 74 godine, ili s teškim KK

0,68

K62C

Razni metabolički poremećaji, dob < 75 godina bez teških ili vrlo teških KK

0,52

K63Z

Urođeni poremećaji metabolizma

0,54

K64A

Endokrinološki poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK

0,86

K64B

Endokrinološki poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

0,57

L02A

Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize s vrlo teškim ili teškim KK

2,71

L02B

Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize bez vrlo teških ili teških KK

1,58

L03A

Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura s vrlo teškim ili teškim KK

2,97

L03B

Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura bez vrlo teških ili teških KK

1,81

L04A

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s vrlo teškim KK

1,79

L04B

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s teškim ili umjerenim KK

1,32

L04C

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, bez KK

0,97

L05A

Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,48

L05B

Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,78

L06A

Manji postupci na mokraćnom mjehuru s vrlo teškim ili teškim KK

0,89

L06B

Manji postupci na mokraćnom mjehuru bez vrlo teških ili teških KK

0,85

L07A

Transuretralni postupci, osim prostatektomije, s vrlo teškim ili teškim KK

1,41

L07B

Transuretralni postupci, osim prostatektomije, bez vrlo teških ili teških KK

0,62

L08A

Postupci na mokraćnoj cijevi s KK

0,70

L08B

Postupci na mokraćnoj cijevi bez KK

0,35

L09A

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

3,01

L09B

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK

1,19

L09C

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,70

L40Z

Ureteroskopija

0,55

L41Z

Cistoureteroskopija, isti dan

0,26

L42Z

ESWL (litotripsija) zbog mokraćnih kamenaca

0,26

L60A

Zatajenje bubrega s vrlo teškim KK

2,62

L60B

Zatajenje bubrega s teškim KK

1,48

L60C

Zatajenje bubrega bez vrlo teških ili teških KK

0,86

L61Z

Prijam zbog bubrežne dijalize

0,19

L62A

Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,00

L62B

Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,67

L63A

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

1,37

L63B

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob > 69 godina, ili s teškim KK

0,53

L63C

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob < 70 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,40

L64Z

Mokraćni kamenci i opstrukcija

0,21

L65A

Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK

0,82

L65B

Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK

0,41

L66Z

Striktura mokraćne cijevi

0,29

L67A

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

2,80

L67B

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK

1,13

L67C

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,65

M01Z

Veliki postupci na muškoj zdjelici

1,52

M02A

Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,28

M02B

Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,72

M03A

Postupci na penisu s KK

0,62

M03B

Postupci na penisu bez KK

0,30

M04A

Postupci na testisima s KK

0,45

M04B

Postupci na testisima bez KK

0,34

M05Z

Obrezivanje (cirkumcizija)

0,10

M06A

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu zbog maligne bolesti

0,91

M06B

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu, osim onih zbog maligne bolesti

0,46

M40Z

Cistoureteroskopija

0,27

M60A

Maligna bolest muškog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,78

M60B

Maligna bolest muškog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,74

M61A

Benigna hipertrofija prostate s vrlo teškim ili teškim KK

0,96

M61B

Benigna hipertrofija prostate bez vrlo teških ili teških KK

0,19

M62A

Upala muškog spolnog sustava s KK

0,57

M62B

Upala muškog spolnog sustava bez KK

0,32

M63Z

Sterilizacija muškarca

0,25

M64Z

Ostali poremećaji muškog spolnog sustava

0,18

N01Z

Evisceracija zdjelice i radikalna vulvektomija

2,34

N02A

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa s KK

3,02

N02B

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK

1,66

N03A

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, s KK

2,60

N03B

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, bez KK

1,64

N04Z

Histerektomija zbog nemalignih uzroka

1,08

N05A

Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka s vrlo teškim ili teškim KK

0,85

N05B

Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka bez vrlo teških ili teških KK

0,75

N06Z

Rekonstrukcijski postupci na ženskom spolnom sustavu

0,87

N07Z

Ostali postupci na maternici i adneksima zbog nemalignih uzroka

0,50

N08Z

Endoskopski i laparoskopski postupci na ženskom spolnom sustavu

0,55

N09Z

Konizacija, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici

0,23

N10Z

Dijagnostička kiretaža ili dijagnostička histeroskopija

0,10

N11A

Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob > 64 godine, ili s malignom bolesti, ili s KK

2,63

N11B

Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob < 65 godina, bez maligne bolesti, bez KK

0,46

N60A

Maligna bolest ženskog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,00

N60B

Maligna bolest ženskog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,56

N61Z

Infekcije ženskog spolnog sustava

0,43

N62A

Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava s KK

0,56

N62B

Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava bez KK

0,19

O01A

Porođaj carskim rezom s vrlo teškim KK

2,34

O01B

Porođaj carskim rezom s teškim KK

1,09

O01C

Porođaj carskim rezom bez vrlo teških ili teških KK

0,89

O02A

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom s vrlo teškim ili teškim KK

0,73

O02B

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom bez vrlo teških ili teških KK

0,69

O03Z

Ektopična trudnoća

0,84

O04Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja s operativnim postupkom

0,31

O05Z

Pobačaj s operativnim postupkom

0,11

O60A

Vaginalni porođaj s vrlo teškim ili teškim KK

0,56

O60B

Vaginalni porođaj bez vrlo teških ili teških KK

0,43

O60C

Jednoplodni nekomplicirani vaginalni porođaj bez drugih stanja

0,30

O61Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja bez operativnog postupka

0,26

O63Z

Pobačaj bez operativnog postupka

0,17

O64A

Lažni trudovi prije 37, tjedna ili s vrlo teškim KK

0,19

O64B

Lažni trudovi nakon 37, tjedna bez vrlo teških KK

0,15

O66A

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam

0,30

O66B

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam, isti dan

0,19

P01Z

Novorođenče, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana, sa značajnim operativnim postupkom

4,43

P02Z

Kardiotorakalni/krvožilni postupci u novorođenčeta

8,74

P03Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1000 - 1499 g, sa značajnim operativnim postupkom

13,61

P04Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, sa značajnim operativnim postupkom

4,89

P05Z

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom

3,61

P06A

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom i s višestrukim velikim poteškoćama

3,76

P06B

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom, bez višestrukih velikih poteškoća

1,43

P60A

Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od porođaja, bez značajnog operativnog postupka

0,43

P60B

Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od ponovnog prijama, bez značajnog operativnog postupka

0,24

P61Z

Novorođenče, masa pri prijamu < 750 g

17,43

P62Z

Novorođenče, masa pri prijamu 750 - 999 g

10,32

P63Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1000 - 1249 g, bez značajnog operativnog postupka

7,11

P64Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1250 -1499 g, bez značajnog operativnog postupka

6,16

P65A

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

5,68

P65B

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

2,57

P65C

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

2,47

P65D

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

2,22

P66A

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

3,14

P66B

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

1,48

P66C

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

1,06

P66D

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

0,65

P67A

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

1,65

P67B

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

1,11

P67C

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

0,64

P67D

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

0,44

Q01Z

Splenektomija

2,16

Q02A

Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa s vrlo teškim ili teškim KK

4,30

Q02B

Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa bez vrlo teških ili teških KK

0,89

Q60A

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,40

Q60B

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, s malignom bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,32

Q60C

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

0,69

Q61A

Poremećaji eritrocita s vrlo teškim KK

0,90

Q61B

Poremećaji eritrocita s teškim KK

0,63

Q61C

Poremećaji eritrocita bez vrlo teških ili teških KK

0,32

Q62Z

Poremećaji zgrušavanja krvi

1,66

R01A

Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK

7,07

R01B

Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,79

R02A

Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK

1,88

R02B

Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,24

R03A

Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima s vrlo teškim ili teškim KK

6,17

R03B

Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,65

R04A

Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, s vrlo teškim ili teškim KK

1,57

R04B

Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

0,74

R60A

Akutna leukemija s vrlo teškim KK

6,31

R60B

Akutna leukemija s teškim KK

1,38

R60C

Akutna leukemija bez vrlo teških ili teških KK

0,89

R61A

Limfom i neakutna leukemija s vrlo teškim KK

3,52

R61B

Limfom i neakutna leukemija bez vrlo teških KK

1,21

R61C

Limfom i neakutna leukemija, isti dan

0,26

R62A

Ostali novotvorevinski poremećaji s KK

1,78

R62B

Ostali novotvorevinski poremećaji bez KK

0,83

R63Z

Kemoterapija

0,28

R64Z

Radioterapija

0,36

S60Z

HIV, isti dan

0,60

S65A

Bolesti povezane s HIV-om s vrlo teškim KK

3,05

S65B

Bolesti povezane s HIV-om s teškim KK

2,89

S65C

Bolesti povezane s HIV-om bez vrlo teških ili teških KK

2,66

T01A

Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s vrlo teškim KK

1,91

T01B

Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s teškim ili umjerenim KK

1,18

T01C

Operativni postupci zbog zaraznih ili parazitskih bolesti bez KK

0,81

T60A

Septikemija s vrlo teškim ili teškim KK

1,66

T60B

Septikemija bez vrlo teških ili teških KK

1,16

T61A

Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,68

T61B

Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob < 55 godina bez teških ili teških KK

0,47

T62A

Vrućica nepoznatog uzroka s KK

0,76

T62B

Vrućica nepoznatog uzroka bez KK

0,54

T63A

Virusna bolest, dob > 59 godina, ili s KK

0,55

T63B

Virusna bolest, dob < 60 godina bez KK

0,35

T64A

Ostale zarazne i parazitske bolesti s vrlo teškim ili teškim KK

0,80

T64B

Ostale zarazne i parazitske bolesti bez vrlo teških ili teških KK

0,53

U40Z

Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, s elektrokonvulzijskom terapijom

0,11

U60Z

Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, bez elektrokonvulzijske terapije

0,08

U61A

Shizofreni poremećaji – prisilno liječenje

0,70

U61B

Shizofreni poremećaji – liječenje vlastitom voljom

0,48

U62A

Paranoja i akutni psihotični poremećaj s vrlo teškim ili teškim KK ili prisilno liječenje

0,89

U62B

Paranoja i akutni psihotični poremećaj bez vrlo teških ili teških KK

0,54

U63A

Veliki afektivni poremećaji, dob > 69 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,78

U63B

Veliki afektivni poremećaji, dob < 70 godina, bez vrlo teških ili teških KK

0,56

U64Z

Ostali afektivni i somatoformni poremećaji

0,54

U65Z

Anksiozni poremećaji

0,46

U66Z

Poremećaji hranjenja i opsesivno-kompulzivni poremećaji

0,76

U67Z

Poremećaji osobnosti i akutne reakcije

0,48

U68Z

Mentalni poremećaji u dječjoj dobi

0,44

V60A

Intoksikacija alkoholom i sustezanje s KK

0,40

V60B

Intoksikacija alkoholom i sustezanje bez KK

0,16

V61Z

Intoksikacija lijekovima (drogama) i sustezanje

0,69

V62A

Poremećaji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu

0,49

V62B

Poremećaj zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu, isti dan

0,08

V63A

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima

0,40

V63B

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima, liječenje okončano protivno savjetu liječnika

0,13

V64Z

Poremećaji zbog primjene drugih lijekova (droga) i ovisnost o njima

0,40

W01Z

Postupci ventilacije i kraniotomije zbog višestruke značajne traume

5,83

W02Z

Postupci na kuku, femuru i okrajinama zbog višestruke značajne traume, uključujući primjenu umetaka

2,80

W03Z

Postupci na abdomenu zbog višestruke značajne traume

2,31

W04Z

Ostali postupci zbog višestruke značajne traume

2,70

W60Z

Višestruka trauma, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,96

W61Z

Višestruka trauma bez značajnih postupaka

0,99

X02Z

Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože zbog ozljede šake

0,82

X04A

Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob > 59 godina, ili s KK

1,88

X04B

Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob < 60 godina bez KK

0,81

X05Z

Ostali postupci zbog ozljede šake

0,60

X06A

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK

1,60

X06B

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda bez vrlo teških ili teških KK

0,51

X07A

Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, s mikrovaskularnim prijenosom tkiva, ili s vrlo teškim ili teškim KK

5,34

X07B

Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, bez mikrovaskularog prijenosa tkiva, bez vrlo teških ili teških KK

1,33

X60A

Ozljede, dob > 64 godine s KK

0,75

X60B

Ozljede, dob > 64 godine bez KK

0,28

X60C

Ozljede, dob < 65 godina

0,24

X61Z

Alergijske reakcije

0,11

X62A

Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob > 59 godina, ili s KK

0,53

X62B

Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob < 60 godina bez KK

0,23

X63A

Posljedice liječenja s vrlo teškim ili teškim KK

3,17

X63B

Posljedice liječenja bez vrlo teških ili teških KK

0,44

X64A

Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob > 59 godina, ili s KK

0,76

X64B

Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob < 60 godina, ili bez KK

0,35

Y01Z

Operativni postupci zbog teških opeklina

10,96

Y02A

Ostale opekline s presatkom kože, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK

4,23

Y02B

Ostale opekline s presatkom kože, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK

1,78

Y03Z

Ostali operativni postupci zbog ostalih opeklina

0,81

Y60Z

Opekline, premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,26

Y61Z

Teške opekline

1,06

Y62A

Ostale opekline, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,78

Y62B

Ostale opekline, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK

0,45

Z01A

Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom s vrlo teškim ili teškim KK

1,61

Z01B

Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom bez vrlo teških ili teških KK

0,75

Z40Z

Endoskopsko praćenje

0,60

Z60A

Rehabilitacija s vrlo teškim ili teškim KK

2,47

Z60B

Rehabilitacija bez vrlo teških ili teških KK

1,01

Z60C

Rehabilitacija, isti dan

0,12

Z61Z

Ostali znakovi i simptomi

0,44

Z62Z

Praćenje bez endoskopije

0,23

Z63A

Ostala naknadna skrb s vrlo teškim ili teškim KK

1,79

Z63B

Ostala naknadna skrb bez vrlo teških ili teških KK

0,43

Z64A

Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje

0,19

Z64B

Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje, isti dan

0,08

Z65Z

Višestruke, ostale i nespecifične kongenitalne anomalije

0,41

901Z

Ekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,95

902Z

Neekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,62

903Z

Nadomjesni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,71

960Z

Ne može se grupirati

0,00

961Z

Neprihvatljiva glavna dijagnoza

0,00

963Z

Novorođenačka dijagnoza neusklađena s dobi/masom

0,00

Članak 19.

U članku 103. stavku 1. Tablica 3.2 mijenja se i glasi:

»Tablica 3.2. Cijene jednodnevne kirurgije

Šifra DTP*

Naziv DTP jednodnevne kirurgije

Opis

Cijena (kn)**

JDK01

Operacija karpalnog kanala

 

1.500,40

JDK02

Postupci zbog strabizma

Popravak strabizma koji obuhvaća 1 ili više mišića, na jednom ili oba oka

3.225,86

JDK03

Operacija katarakte

 

2.769,69

JDK04

Tonzilektomija i/ili adenoidektomija

Uključuje PHD

2.625,70

JDK05

Miringotomija s umetanjem cjevčice (jedno uho ili oba)

 

2.250,60

JDK06

Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)

 

3.225,86

JDK07

Operacija ingvinalne/femoralne hernije (jednostrano ili obostrano)

 

4.051,08

JDK08

Laparoskopska kolecistektomija

Uključuje PHD

7.426,98

JDK09

Odstranjenje unutarnjeg fiksatora ili koštanog implantata

 

2.700,72

JDK10

Artroskopija

 

2.925,78

JDK11

Hemoroidektomija/Ekscizija pilonidalne ciste

Uključuje PHD

3.300,88

JDK12

TURP

Uključuje PHD

5.101,36

JDK13

Obrezivanje (cirkumcizija)

 

825,22

JDK14

LETZ, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici

Uključuje PHD

1.875,50

JDK15

Kiretaža/Histeroskopija/Pobačaj (medicinski indiciran)

Uključuje PHD

825,22

JDK16

Operacija abdominalne hernije

Uključuje PHD

4.426,18

JDK17

Palmarna fasciektomija zbog Dupuytrenove kontrakure

 

2.325,62

* JDK se može fakturirati samo na pripadajuću šifru djelatnosti 2xxxxx2

** Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal, lijekove, smještaj«.«

Članak 20.

U članku 104. stavku 1. Tablica 3.3. mijenja se i glasi:

»Tablica 3.3. – Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi kao i liječenja bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja

 

Šifra i naziv zdravstvene zaštite

 

Kriterij – djelatnost

Kriterij – dijagnoza / stanje

Opis

Iznos u kunama

1.

DBL01

Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb

3200000

 

 

298,74

1.1.

DBL19

Dugotrajno liječenje – pojačana skrb

3200000

Kod zbrinjavanja osiguranih osoba u komi, sa sistemskim i ostalim teškim infekcijama, opsežnim dekubitalnim ranama, teškom gangrenom i/ili terminalnom fazom zatajenja organa.

Može se zaračunati najduže 30 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja duljeg od 30 dana, od 31. dana na dalje može se obračunati Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb (DBL01)

507,64

2.

DBL18

Dugotrajno liječenje bolesnika ili liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, ovisnih o trajnoj mehaničkoj ventilaciji

3200000, 3940000, 3950000

 

 

1017,39

3.

DBL20

Palijativna skrb

3960000

 

Može se zaračunati za bolničko zbrinjavanje u trajanju najdulje do 14 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja trajanja duljeg od 14 dana obračunava se do kraja bolničkog zbrinjavanja Dugotrajno liječenje – pojačana skrb (DBL19)

660,15

4.

 

Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

 

 

 


4.1.

DBL02

Kronične duševne bolesti

3910000

 

 

263,22

4.1.1.

DBL21

Kronične duševne bolesti – vikend terapijski otpust

3910000

 

 

175,49

4.2.

DBL03

Kronične dječje bolesti

3940000

 

 

520,18

4.3.

DBL04

Kronične plućne bolesti

3950000

 

 

376,04

5.

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

3920000

 

 


5.1.

DBL07

Rehabilitacija nakon amputacije

 

Z89

 

387,52

5.2.

DBL08

Kardiovaskularna rehabilitacija

 

I21, Z95

 

574,50

5.3.

DBL09

Reumatološka rehabilitacija

 

M05, M06.8, M07, M08, M45

 

357,23

5.4.1.

DBL13

Spinalna rehabilitacija početna

 

G82, G95.2, S12, S22.0, S32

 

535,11

5.4.2.

DBL14

Spinalna rehabilitacija održavajuća

 

 

 

381,26

5.5.1.

DBL15

Kranicerebralna rehabilitacija početna

 

G81, R40.2, G35

 

583,25

5.5.2.

DBL16

Kraniocerebralna rehabilitacija održavajuća

 

 

 

415,73

5.6.

DBL10

Ostalo

 

S72, S82, M96.9, Z96.6, M41, M23, J44, J45, G12.2, G36, G60, G61, G63.3, G71.0, G80

 

353,05

5.7.

DBL22

Smještaj u specijalnim bolnicama i lječilištima

 

 

Zaračunava se umjesto: DBL07, DBL09, DBL14, DBL16, DBL10 u slučajevima kada se fizikalna terapija ne provodi

172,35

6.

DBL11

Opći stacionar u domu zdravlja

2800000

 

 

376,04

7.

DBL12

Smještaj i prehrana jednog roditelja uz dijete

 

 

 

172,35

8.

DBL17

Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijete

 

 

 

41,74

Članak 21.

U članku 107. stavku 1. Tablica 4.1. mijenja se i glasi:

»

Red.br.

Šifra

Naziv DTP-a

Cijena*

1.

NPP01

Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom

178,00

2.

NPP03

Kolonoskopija i ostali dijagnostički i terapijski postupci vezani uz kolonoskopiju **

450,00

3.

NPP04

Ginekološki probir ***

45,00

4.

NPP05

Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou

47,06

*Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu

**Ljekarne izdavanje lijeka Moviprep zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova.

***uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.«

Članak 22.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, osim članka 18. koji stupa na snagu 5. siječnja 2015. godine.

Klasa: 025-04/14-01/339

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 30. prosinca 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

157 31.12.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 157 31.12.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 157 31.12.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 157 31.12.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 157 31.12.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja