Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 157/2014 (31.12.2014.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2982

Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. stavka 1. točka 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj: 18/09., 33/10., 8/11. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 74. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14) u članku 18. stavku 1. riječi: » Zakona o proračunu Republike Hrvatske, Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«.

U stavku 2. riječi: »za 2014. godinu« zamjenjuju se riječima: »za 2015. godinu«.

Članak 2.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 025-04/14-01/311

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 18. prosinca 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.