Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN 157/2014 (31.12.2014.), Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2983

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 79. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, broj 11/94. – pročišćeni tekst 108/95, 19/96, 64/01, 142/11, 9/14), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 10. sjednici od 19. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu Komora), izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Članak 2.

(1) Sredstva za rad Komore osiguravat će se iz sljedećih izvora:

1. članarine,

2. prihoda od obavljanja javnih ovlasti,

3. prihoda od vlastite djelatnosti i

4. drugih izvora.

(2) Članarinu iz prethodnog stavka 1. točke 1., članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Članice Komore plaćaju članarinu iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke, ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,

– ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i

– broj zaposlenih 50.

2. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,

– ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i

– broj zaposlenih 250.

3. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

4. Četvrtu grupu čine članice osnovane i upisane u sudski registar kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, pod uvjetom da se na njih ne može primijeniti bilo koja od odredaba prethodnih točaka 1. do 3., ili ako takvo društvo nije povećalo temeljni kapital tako da on doseže ili prelazi najniži iznos temeljnog kapitala iz članka 389. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13).

Članak 4.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

1. Prvu grupu            42,00 kn

2. Drugu grupu         1.083,00 kn

3. Treću grupu          3.973,00 kn

4. Četvrtu grupu       20,00 kn.

Članak 5.

(1) Razvrstavanje u grupe vrši se na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješća kojega je članica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je ova Odluka donesena.

(2) Neovisno o odredbi prethodnoga stavka, razvrstavanje u grupu može se odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća.

(3) Članice Komore za koje nisu dostupni podaci iz prethodnih stavaka 1. i 2. zaduživat će se, do pribavljanja tih podataka, paušalnom članarinom u iznosu od 42,00 kn.

Članak 6.

Članice Komore dužne su – sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620.

Članak 7.

Članice Komore iz članka 2. stavaka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, broj 66/91 i 73/91) dužne su plaćati članarinu u iznosu koji je člankom 4. ove Odluke propisan za prvu grupu.

Članak 8.

(1) Članicom Komore postaje se samim ispunjavanjem pretpostavki iz članka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, broj 66/91 i 73/91).

(2) Članstvo u komori i obveza plaćanja članarine prestaje brisanjem subjekta upisa iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.

(3) Članice HGK kod kojih je obavljanje gospodarske djelatnosti »u mirovanju« odnosno koje su prestale obavljati gospodarsku djelatnost, a upisane su u sudski registar nadležnog trgovačkog suda mogu biti oslobođene plaćanja članarine.

(4) Postupak i kriteriji za oslobađanje plaćanja članarine u smislu provedbe stavka 3. ovoga članka kao i podnošenje izvješća Skupštini utvrdit će se posebnom odlukom.

Članak 9.

Nadzor obračuna i naplate članarine utvrđene ovom Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 023-02/14-01/10

Urbroj: 311-02-14-06

Zagreb, 22. prosinca 2014.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.

157 31.12.2014 Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore 157 31.12.2014 Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore