Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

NN 11/2015 (30.1.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

214

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/2006, 145/2012 i 1/2014), iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose objavit će na svojoj web-stranici Program općeg dijela državnog stručnog ispita.

Svako državno tijelo objavit će na svojoj web-stranici dio Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na njegov djelokrug.

Državna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužna su redovno objavljivati ažurirane pravne izvore i literaturu za polaganje Ispita koji su utvrđeni Programom općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita.«.

Članak 2.

Članak 43. briše se.

Članak 3.

U Programu općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita u glavi IX., točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja – carinski sustav – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

4.1. Zakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 68/13 i 30/14);

4.2. Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13 i 81/13);

4.3. Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13 i 70/14);

4.4. Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (»Narodne novine«, broj 30/14);

4.5. Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (»Narodne novine«, broj 109/13 i 48/14);

4.6. Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 160/13);

4.7. Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja (»Narodne novine«, broj 79/13);

4.8. Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (»Narodne novine«, broj 156/13);

4.9. Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (»Narodne novine«, broj 58/13, 72/13 i 69/14);

4.10. Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektronične razmjene podataka (»Narodne novine«, broj 144/14);

4.11. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/13 i 108/13);

4.12. Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/13, 90/13, 140/13, 116/14 i 152/14);

4.13. Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/13);

4.14. Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 90/13 i 111/13);

4.15. Carinski zakonik Zajednice – Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (SL L 302, 19.10.1992.); dostupan na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.16. Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice – Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (SL L 253, 11.10.1993.) dostupna na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.17. Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (»Narodne novine«, broj 54/13);

4.18. Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/09 od 16. studenoga 2009. godine o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Europskoj uniji (Kodificirana inačica – SL L 324, 11.10.1993.) dostupna na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.19. Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/12);

4.20. Zakon o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/12);

4.21. Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (»Narodne novine«, broj 93/13 i 3/15);

4.22. Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije (»Narodne novine«, broj 77/13);

4.23. Pravilnik o EORI broju (»Narodne novine«, broj 64/2013 i 89/13);

4.24. Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji (»Narodne novine«, broj 68/13);

4.25. Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (»Narodne novine«, broj 70/13 i 41/14);

4.26. Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (»Narodne novine«, broj 78/13);

4.27. Pravilnik o određivanju službenog mjesta (»Narodne novine«, broj 5/14);

4.28. Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – SL L 269 od 10. 10. 2013.);

4.29. Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (»Narodne novine«, broj 92/01);

4.30. Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10 i 76/13);

4.31. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14);

4.32. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 112/12, 25/13 i 93/14);

4.33. Zakon o slobodnim zonama (»Narodne novine«, broj 44/96, 92/05, 85/08 i 148/13);

4.34. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13);

4.35. Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, broj 91/13 i 132/13 i 44/14);

4.36. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13);

4.37. Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (»Narodne novine«, broj 6/14);

4.38. Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 79/13);

4.39. Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor (»Narodne novine«, broj 33/13);

4.40. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05 i 55/11);

4.41. Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 90/13 i 140/13);

4.42. Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 81/13 i 141/13);

4.43. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13);

4.44. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 81/13 i 14/14);

4.45. Zakon o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 39/13 i 47/14);

4.46. Zakon o lijekovima (»Narodne novine«, broj 76/13 i 90/14);

4.47. Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13);

4.48. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu TIR karneta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/92 – Konvencija objavljena u Carinskom vjesniku broj 2/3 ožujak 1994.);

4.49. Uredba o pristupanju Konvenciji o privremenom uvozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 16/98, 1/03 i 8/03);

4.50. Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (»Službeni vjesnik Prezidijuma FNRJ, broj 18/52, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/94), Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, točka 17.;

4.51. Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom – CMR konvencija (»Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori«, broj 11/58);

4.52. Bečka Konvencija o diplomatskim odnosima (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi«, broj 2/64, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93);

4.53. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/07, 39/13 i 157/13);

4.54. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14);

4.55. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09);

4.56. Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13);

4.57. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 125/11 i 144/12);

4.58. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05 i 41/08);

4.59. Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 103/03, 75/09 i 59/12);

4.60. Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (»Narodne novine«, broj 61/11);

4.61. Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14);

4.62. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 125/08, 55/09, 119/09 i 94/13);

4.63. Zakon o žigu (»Narodne novine«, broj 173/03, 76/07, 30/09 i 49/11) – Dio I. – III.;

4.64. Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 38/14 i 60/14);

4.65. Pravilnik o izdavanju upozorenja i naredbi ovlaštenog carinskog službenika (»Narodne novine«, broj 134/13);

4.66. Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge (SL L 74, 18. 2. 2004.) i izmjena: Uredba (EU) br. 1258/2013 od 20. studenoga 2013. (SL L 330, 10. 12. 2013.);

4.67. Uredba Vijeća (EZ) br. 111/2005 od 22. prosinca 2004. o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (SL L 22, 26. 1. 2005.) i izmjena: Uredba (EU) br. 1259/2013 od 20. studenoga 2013. (SL L 330, 10. 12. 2013.);

4.68. Zakon o provedbi Uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge (»Narodne novine«, broj 80/13);

4.69. Uredba Vijeća (EZ) broj 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija) (SL L 39, 10. 2. 2009.);

4.70. Uredba Komisije (EU) broj 1081/2012 od 9. studenoga 2012. kojom se provodi Uredba Vijeća (EZ) broj 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (SL L 324, 22. 11. 2012.);

4.71. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14);

4.72. Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 75/13);

4.73. Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka – CITES (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/99);

4.74. Uredba Vijeća (EZ) broj 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine tim vrstama (OJ L 61, 3. 3. 1997);

4.75. Uredba Komisije (EZ) broj 865/2006 od 4. svibnja 2006. kojom se utvrđuju detaljna pravila provođenja Uredbe Vijeća (EZ) broj 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine tim vrstama (OJ L 166, 19. 6. 2006);

4.76. Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, broj 94/13);

4.77. Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L EU 134 /2009), s izmjenama: Uredba (EU) br. 1232/2011 (SL L EU 326/2011) i Uredba (EU) br. 388/2012 (SL L EU 129/2012);

4.78. Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, broj 80/11 i 68/13);

4.79. Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 255/2013 kojom se u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, dopunjuju prilozi I. C, VII. i VIII. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 79, 21. 3. 2013.);

4.80. Uredba (EZ) br. 1418/2007 o izvozu otpada popisanog u Prilogu III ili IIIA u određene države koje nisu članice OECD-a, izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 740/2008, br. 967/2009, br. 837/2010, br. 661/2011, br. 674/2012 i br. 57/2013 (SL L 316/2007);

4.81. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11);

4.82. Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge (»Narodne novine«, broj 80/13);

4.83. Uredba Europske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska s područja Zajednice (SL L 309, 24. 11. 2005.);

4.84. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08 i 25/12);

4.85. Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj i stranoj valuti preko državne granice (»Narodne novine«, broj 1/09 i 153/13);

4.86. Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. godine o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, dostupna na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.87. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1352/2013 od 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, dostupna na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.88. Zakon o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 173/03, 76/07, 30/09 i 49/11) – Dio I. – III.;

4.89. Zakon o zastupanju u području intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, broj 54/05);

4.90. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13 i 127/14) – članci 1. – 21., članak 41., članak 80., članak 99. i članak 100.;

4.91. Zakon o patentu (»Narodne novine«, broj 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11 i 76/13) – Dio I. – III.;

4.92. Zakon o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, broj 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14);

4.93. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 76/93);

4.94. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14);

4.95. Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256/87);

4.96. Kombinirana nomenklatura za tekuću godinu (za 2014: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1001/2013 o izmjenama Priloga I Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi), dostupna na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.97. TARIC aplikacija Carinske uprave, dostupna na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.98. Propisi iz područja zajedničke agrarne politike, u opsegu u kojem su obrađeni u nastavnim materijalima, dostupni na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.99. Propisi iz područja zajedničke trgovinske politike, u opsegu u kojem su obrađeni u nastavnim materijalima, dostupni na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.100. Upute Carinske uprave i drugi dokumenti Carinske uprave, u opsegu u kojem su obrađeni u nastavnim materijalima, dostupni na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave;

4.101. Protokoli o podrijetlu koje je EU zaključila s trećim zemljama, u opsegu u kojem su obrađeni u nastavnim materijalima, dostupni na intranetskoj i internetskoj stranici Carinske uprave.«.

Članak 4.

Glava XVI. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja rada i zapošljavanja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o radu (»Narodne novine, broj 93/14);

2. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14);

3. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 – pročišćeni tekst i 153/13);

4. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14);

5. Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08 i 80/13).«.

Članak 5.

Iza glave XVI. dodaje se glava XVI.a koja glasi:

»XVI.a

Osoba koja polaže državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto inspektora rada polaže pisani i usmeni dio ispita, u skladu sa sljedećim pravnim izvorima:

1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Inspektorata rada, način rada i ovlasti inspektora rada, te kazneni postupci inspektora rada u provedbi inspekcijskog nadzora:

1.1. Zakon o Inspektoratu rada (»Narodne novine«, broj 19/14);

1.2. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/07, 39/13 i 157/13);

1.3. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14);

1.4. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 125/11 i 144/12);

1.5. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, broj 151/03, 110/07, 45/11 i 143/12);

1.6. Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, broj 59/14);

1.7. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada (»Narodne novine«, broj 59/14).

2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u području radnih odnosa, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:

2.1. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14);

2.2. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13 i 151/14);

2.3. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13 i 137/13);

2.4. Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 130/11 i 74/13);

2.5. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 80/13);

2.6. Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 54/13);

2.7. Zakon o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/13 i 151/14);

2.8. Zakon o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12 i 120/12);

2.9. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13 – ispravak, 148/13 i 92/14), članci 35., 109. i 145.;

2.10. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 57/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članci 48.f i 98.a;

2.11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14);

2.12. Stečajni zakon (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 113/12 i 133/12), članci 71., 120. i 121.;

2.13. Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08 i 80/13);

2.14. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 – pročišćeni tekst i 153/13);

2.15. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, broj 71/99, 46/07 i 41/08);

2.16. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13), članak 30.;

2.17. Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, broj 93/14);

2.18. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13), članak 125.a, članak 165. stavak 6., članak 176.a, članak 176.b i članak 1016.a;

2.19. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13);

2.20. Zakon o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09);

2.21. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 i 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), članci 618. i 630.;

2.22. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 112/12, 25/13 i 93/14), članak 209.;

2.23. Zakon o volonterstvu (»Narodne novine«, broj 58/07 i 22/13);

2.24. Zakon o suzbijanju diskriminacije (»Narodne novine«, broj 85/08 i 112/12);

2.25. Zakon o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08 i 138/12);

2.26. Zakon o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/13);

2.27. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – pročišćeni tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11);

2.28. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, broj 120/12);

2.29. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (»Narodne novine«, broj 37/11);

2.30. Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, broj 64/12);

2.31. Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (»Narodne novine«, broj 16/96, 125/97, 37/06, 59/07 i 30/08);

2.32. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (»Narodne novine«, broj 62/10 i 59/13);

2.33. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (»Narodne novine«, broj 62/10);

2.34. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine«, broj 81/10);

2.35. Pravilnik o načinu objave Pravilnika o radu (»Narodne novine«, broj 146/14);

2.36. Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, broj 146/14);

2.37. Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, broj 70/10);

2.38. Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 70/10);

2.39. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 82/10);

2.40. Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca (»Narodne novine«, broj 120/07);

2.41. Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine«, broj 8/14);

2.42. Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (»Narodne novine«, broj 122/13);

2.43. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 70/10);

2.44. Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (»Narodne novine«, broj 146/14);

2.45. Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (»Narodne novine«, broj 79/13);

2.46. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (»Narodne novine«, broj 122/13);

2.47. Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju (»Narodne novine«, broj 44/14 i 2/15).

3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u području zaštite na radu, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:

3.1. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14);

3.2. Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13 i 30/14);

3.3. Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, broj 79/07 i 139/10);

3.4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14);

3.5. Pravilnik o izradi procjene rizika (»Narodne novine«, broj 112/14);

3.6. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (»Narodne novine«, broj 56/83);

3.7. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, broj 5/84);

3.8. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 112/14);

3.9. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 112/14);

3.10. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, broj 69/05);

3.11. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (»Narodne novine«, broj 29/05);

3.12. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (»Narodne novine«, broj 42/05);

3.13. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, broj 39/06 i 106/07);

3.14. Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (»Narodne novine«, broj 34/10);

3.15. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 47/02 i 28/11);

3.16. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (»Narodne novine«, broj 155/08);

3.17. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (»Narodne novine«, broj 21/08);

3.18. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 114/02, 131/02 i 126/03); članci 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20.;

3.19. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (»Narodne novine«, broj 10/86);

3.20. Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (»Narodne novine«, broj 66/07, 29/08 i 4/11);

3.21. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (»Narodne novine«, broj 49/86);

3.22. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 112/14);

3.23. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (»Narodne novine«, broj 29/13);

3.24. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (»Narodne novine«, broj 51/08);

3.25. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (»Narodne novine«, broj 88/12);

3.26. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (»Narodne novine«, broj 105/10);

3.27. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, broj 13/09 i 75/13);

3.28. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (»Narodne novine«, broj 39/06);

3.29. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (»Narodne novine«, broj 46/08);

3.30. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (»Narodne novine«, broj 40/07);

3.31. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (»Narodne novine«, broj 40/07);

3.32. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (»Narodne novine«, broj 155/08);

3.33. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (»Narodne novine«, broj 155/08);

3.34. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine«, broj 145/04);

3.35. Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika (»Narodne novine«, broj 119/14).«.

Članak 6.

Glava XVII. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja mirovinskog osiguranja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13 i 151/14);

2. Zakon o najvišoj mirovini (»Narodne novine«, broj 162/98 i 82/01);

3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, broj 71/99, 46/07, 41/08 i 61/11);

4. Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 52/99, 145/99, 24/00 i 52/00);

5. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) – odredbe o ostvarivanju prava na mirovinu;

6. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, broj 128/99, 129/00 – Zakon o policiji, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12 i 118/12);

7. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14);

8. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine», broj 22/14);

9. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, broj 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11 i 112/12), za kandidate koji rade na poslovima doplatka na djecu.«.

Članak 7.

U glavi XIX. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Predmet elektroničkih komunikacija i pošte obuhvaća sljedeće pravne izvore:

2.1. Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14);

2.2. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (»Narodne novine«, broj 154/11, 149/13 i 82/14);

2.3. Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 146/12 i 82/14);

2.4. Zakon o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 144/12 i 153/13);

2.5. Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (»Narodne novine«, broj 41/13).«.

Iza točke 2. mijenja se tekst do glave XX. i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. za radno mjesto inspektora elektroničkih komunikacija:

1.1. Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14);

1.2. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 (»Narodne novine«, broj 107/10 i 78/11);

1.3. Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 45/12 i 97/14);

1.4. Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva (»Narodne novine«, broj 85/12 i 67/13);

1.5. Plan adresiranja (»Narodne novine«, broj 154/08);

1.6. Plan numeriranja (»Narodne novine«, broj 11/13, 67/13 i 53/14);

1.7. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (»Narodne novine«, broj 23/11);

1.8. Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima (»Narodne novine«, broj 137/12);

1.9. Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe (»Narodne novine«, broj 82/09);

1.10. Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga (»Narodne novine«, broj 109/12, 33/13 i 126/13);

1.11. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (»Narodne novine«, broj 154/11, 149/13 i 82/14);

1.12. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (»Narodne novine«, broj 75/13);

1.13. Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (»Narodne novine«, broj 136/11, 44/12 i 75/13);

1.14. Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte (»Narodne novine«, broj 42/09);

1.15. Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, broj 107/13);

1.16. Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (»Narodne novine«, broj 45/12);

1.17. Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine«, broj 152/11 i 151/14);

1.18. Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji (»Narodne novine«, broj 148/08);

1.19. Pravilnik o prenosivosti broja (»Narodne novine«, broj 100/12);

1.20. Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (»Narodne novine«, broj 25/12);

1.21. Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, broj 113/11 i 124/14);

1.22. Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, broj 113/11 i 124/14);

1.23. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, broj 113/11 i 124/14);

1.24. Pravilnik o standardnim ponudama (»Narodne novine«, broj 37/09);

1.25. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (»Narodne novine«, broj 57/14);

1.26. Pravilnik o tehničkim uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog programa u UKV području s frekvencijskom modulacijom (»Narodne novine«, broj 37/96);

1.27. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (»Narodne novine«, broj 155/09);

1.28. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (»Narodne novine«, broj 114/10 i 29/13);

1.29. Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 146/12 i 82/14);

1.30. Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, broj 45/12, 50/12 i 97/14);

1.31. Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala (»Narodne novine«, broj 73/07).

2. za poštanskog inspektora:

2.1. Zakon o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 144/12 i 153/13);

2.2. Pravilnik o načinu i mjerilima za podmirenje troškova javnog operatora iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 35/11);

2.3. Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte (»Narodne novine«, broj 42/09);

2.4. Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (»Narodne novine«, broj 41/13);

2.5. Pravilnik o poštanskim markama (»Narodne novine«, broj 91/13);

2.6. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora (»Narodne novine«, broj 42/13 i 124/14).

3. za inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu:

3.1. Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (»Narodne novine«, broj 71/14);

3.2. Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 94/13 i 148/13);

3.3. Uredba EZ br. 1317/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu;

3.4. Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 87/96).

4. Osoba koja polaže ispit za inspektora elektroničkih komunikacija, poštanskog inspektora i inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu, uz pravne izvore iz točaka 1. – 3., ovisno o radnom mjestu, polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:

Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/07, 39/13 i 157/13) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.«.

Članak 8.

U glavi XXI., iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Osoba koja polaže državni stručni ispit za turističkog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

3.1. Zakon o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/14);

3.2. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora (»Narodne novine«, broj 45/14);

3.3. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (»Narodne novine«, broj 45/14);

3.4. Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, broj 45/14);

3.5. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14 i 152/14);

3.6. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14);

3.7. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14);

3.8. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 88/07, 58/08, 45/09 i 78/14);

3.9. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 21/03, 175/03, 52/04 i 106/04);

3.10. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02, 108/02, 132/03, 73/04 i 67/06);

3.11. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 175/03, 106/04 i 12/06);

3.12. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj» (»Narodne novine«, broj 84/05);

3.13. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 49/08, 45/09 i 94/13);

3.14. Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 5/08);

3.15. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 5/08);

3.16. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 22/96, 38/96, 47/97, 25/99, 29/00, 196/03 i 42/04);

3.17. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 5/08, 46/08 – ispravak, 44/11 i 118/11);

3.18. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj» (»Narodne novine«, broj 75/08, 45/09 i 11/14);

3.19. Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel (»Narodne novine«, broj 36/12);

3.20. Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – Hrvatska autohtona kuhinja (»Narodne novine«, broj 60/11);

3.21. Zakon o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14);

3.22. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 72/08);

3.23. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 69/08 i 83/09);

3.24. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/00);

3.25. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96, 23/97 i 134/98);

3.26. Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (»Narodne novine«, broj 50/08 i 120/08);

3.27. Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 50/08, 90/08, 112/09, 33/10 i 62/10);

3.28. Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča (»Narodne novine«, broj 50/08);

3.29. Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (»Narodne novine«, broj 78/96, 47/97 i 80/98);

3.30. Pravilnik o Upisniku turističkih agencija (»Narodne novine«, broj 30/08);

3.31. Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (»Narodne novine«, broj 30/08);

3.32. Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (»Narodne novine«, broj 50/08);

3.33. Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (»Narodne novine«, broj 76/08);

3.34. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« broj 142/99, 47/00, 121/00, 45/01, 108/01 i 106/04);

3.35. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (»Narodne novine«, broj 5/08).«.

Članak 9.

Glava XLIV. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja odgovarajućih inspekcija u gospodarstvu, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. za radno mjesto tržišnog inspektora:

1.1. Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14);

1.2. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/07, 39/13 i 157/13);

1.3. Zakon o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, broj 75/09, 112/12, 143/13 i 147/13);

1.4. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) – samo u dijelu obračuna i naplate vodnih usluga potrošačima;

1.5. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) – samo u dijelu obračuna i naplate javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada potrošačima;

1.6. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14);

1.7. Zakon o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13, 14/14 i 102/14) – samo u dijelu obračuna i naplate toplinske energije potrošačima;

1.8. Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13) – samo u dijelu obračuna i naplate električne energije potrošačima;

1.9. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 19/14) – samo u dijelu obračuna i naplate nafte i naftnih derivata potrošačima;

1.10. Zakon o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13 i 14/14) – samo u dijelu obračuna i naplate plina potrošačima;

1.11. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14);

1.12. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 30/09, 139/10 i 14/14), Direktiva 2001/95/EZ;

1.13. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/11 i 47/14);

1.14. Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13 i 30/14);

1.15. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13) – samo u dijelu koji se odnosi na označavanje proizvoda, ambalaže i zaštite potrošača;

1.16. Zakon o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14);

1.17. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11 80/13 i 92/14) – samo u dijelu koji se odnosi na sigurnost proizvoda;

1.18. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 14/14).

2. za radno mjesto tržišnog inspektora II vrste:

2.1. Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14);

2.2. Zakon o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, broj 75/09, 112/12, 143/13 i 147/13);

2.3. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14);

2.4. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 30/09, 139/10 i 14/14), Direktiva 2001/95/EZ;

2.5. Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13 i 30/14);

2.6. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 14/14).

3. za radno mjesto elektroenergetskog inspektora:

3.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i djelokrug inspekcija te uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova u gospodarstvu, način rada i ovlasti elektroenergetskog inspektora, te kazneni postupci elektroenergetskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora:

3.1.1. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 14/14);

3.1.2. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/07, 39/13 i 157/13);

3.1.3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 125/11 i 144/12);

3.1.4. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14);

3.1.5. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 112/12 i 93/14).

3.2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz područja elektroenergetike, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:

3.2.1. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14);

3.2.2. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 30/09, 139/10 i 14/14);

3.2.3. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14);

3.2.4. Zakon o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14);

3.2.5. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 80/13);

3.2.6. Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13);

3.2.7. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06);

3.2.8. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (»Narodne novine«, broj 36/06),

3.2.9. Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, broj 41/10);

3.2.10. Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (»Narodne novine«, broj 46/08);

3.2.11. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (»Narodne novine«, broj 5/10);

3.2.12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (»Narodne novine«, broj 105/10);

3.2.13. Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu (»Narodne novine«, broj 28/20, članak 38. stavak 2. Zakona o energiji, »Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14);

3.2.14. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (»Službeni list SFRJ«, broj 13/78, članak 39. stavak 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, »Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14);

3.2.15. Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (»Službeni list SFRJ«, broj 19/68, članak 39. stavak 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, »Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14);

3.2.16. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV (Službeni list SFRJ, broj 65/88, »Narodne novine«, broj 24/97, članak 39. stavak 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, »Narodne novine«, broj 20/10);

3.2.17. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (»Službeni list SFRJ«, broj 51/73, 69/73 – ispravak, 11/80 – izmjena, članak 10. Pravilnika o tehničkim normativima za postavljanje elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova – broj 36/86, članak 333. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV – broj 65/88, na snazi su samo odredbe koje se odnose na niskonaponske elektroenergetske vodove i priključke nazivnog napona do 1 kV);

3.2.18. Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova (»Službeni list SFRJ«, broj 36/86);

3.2.19. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, broj 39/06 i 106/07);

3.2.20. Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (»Narodne novine«, broj 34/10);

3.2.21. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV (»Službeni list SFRJ«, broj 10/79);

3.2.22. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (»Narodne novine«, broj 87/08 i 33/10);

3.2.23. Pravilnik o tehničkim mjerama za izgradnju, pogon i održavanje električnih generatora i sinhronih kompenzatora hlađenih vodikom (»Službeni list SFRJ«, broj 13/69 i 19/69 – ispravak);

3.2.24. Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (»Službeni list SFRJ«, broj 19/68, članak 53., u dijelu u kojem se to ne odnosi na elektroenergetska postrojenja prema odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (»Narodne novine«, broj 105/10);

3.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti:

3.3.1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13);

3.3.2. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14);

3.3.3. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13).

4. za radno mjesto rudarskog inspektora

4.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i djelokrug inspekcija te uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova u gospodarstvu, način rada i ovlasti rudarskog inspektora, te kazneni postupci rudarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora:

4.1.1. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 14/14);

4.1.2. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/07, 39/13 i 157/13);

4.1.3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 125/11 i 144/12);

4.1.4. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14);

4.1.5. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 112/12 i 93/14).

4.2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz područja rudarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:

4.2.1. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 56/13 i 14/14);

4.2.2. Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 94/13 i 14/14);

4.2.3. Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (»Narodne novine«, broj 9/00);

4.2.4. Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 142/13);

4.2.5. Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (»Narodne novine«, broj 79/14);

4.2.6. Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama (»Narodne novine«, broj 106/13);

4.2.7. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 80/13);

4.2.8. Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (»Službeni list SFRJ«, broj 26/88; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.9. Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina (»Službeni list SFRJ«, broj 4/86 i 62/87; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.10. Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena (ukrasnog kamena), tehničkog kamena, šljunka i pijeska te za preradu arhitektonsko-građevnog kamena (»Službeni list SFRJ«, broj 11/86; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.11. Pravilnik o tehničkim mjerama za prijevoz transporterima s trakom u rudarstvu (»Službeni list SFRJ«, broj 5/73 i 12/74; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.12. Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina – ruda obojenih metala (»Službeni list SFRJ«, broj 36/79; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.13. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata za dobivanje morske soli i za proizvodnju morske soli (»Službeni list SFRJ«, broj 20/78; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.14. Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju ugljena (»Službeni list SFRJ«, broj 4/89, 45/89, 3/90 i 54/90; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.15. Pravilnik o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika (»Službeni list SFRJ«, broj 4/80, 12/85, 35/87 i 51/88; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.16. Pravilnik o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi horizontalnim i kosim prostorijama u rudnicima s podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina (»Službeni list SFRJ«, broj 34/89; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.17. Pravilnik o tehničkim normativima za strojeve s dizelskim motorima koji se upotrebljavaju pri podzemnim rudarskim radovima u nemetanskim jamama (»Službeni list SFRJ«, broj 66/78; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.18. Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala (»Službeni list«, broj 24/91; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.19. Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (»Službeni list SFRJ«, broj 43/79, 41/81 i 15/82; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.20. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Službeni list SFRJ«, broj 64/73; »Narodne novine«, broj 53/91);

4.2.21. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14 i 118/14);

4.2.22. Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih radova i podzemnih rudarskih radova (»Narodne novine«, broj 40/07);

4.2.23. Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (»Narodne novine«, broj 40/07);

4.2.24. Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12);

4.2.25. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13);

4.2.26. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

4.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti:

4.3.1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13),

4.3.2. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14),

4.3.3. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13).

5. za radno mjesto inspektora opreme pod tlakom

5.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i djelokrug inspekcija te uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova u gospodarstvu, način rada i ovlasti inspektora opreme pod tlakom, te kazneni postupci inspektora opreme pod tlakom u provedbi inspekcijskog nadzora:

5.1.1. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 14/14);

5.1.2. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/07, 39/13 i 157/13);

5.1.3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 125/11 i 144/12);

5.1.4. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14);

5.1.5. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 112/12 i 93/14).

5.2. Pravni izvori uz predmet poznavanja propisa iz područja opreme pod tlakom, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:

5.2.1. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14);

5.2.2. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 30/09, 139/10 i 14/14);

5.2.3. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14);

5.2.4. Zakon o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14);

5.2.5. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 80/13);

5.2.6. Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, broj 58/10 i 140/12);

5.2.7. Pravilnik o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 58/10 i 140/12);

5.2.8. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (»Narodne novine«, broj 142/14);

5.2.9. Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 27/13);

5.2.10. Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, broj 27/13);

5.2.11. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (»Narodne novine«, broj 70/10 i 50/11).

5.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti:

5.3.1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13);

5.3.2. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14);

5.3.3. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13).

6. za radno mjesto inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama

6.1. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14);

6.2. Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (»Narodne novine«, broj 132/08, 29/11 i 90/12);

6.3. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (»Narodne novine«, broj 138/08);

6.4. Pravilnik o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 58/10 i 140/12);

6.5. Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, broj 58/10 i 140/12);

6.6. Pravilnik za plinske aparate (»Narodne novine«, broj 91/13);

6.7. Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (»Narodne novine«, broj 45/14);

6.8. Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 27/13);

6.9. Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, broj 27/13).«.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/04

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.