Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

NN 11/2015 (30.1.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

218

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u vezi sa člankom 40. stavkom 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/2012), te članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U LIMSKOM ZALJEVU

I.

U Odluci o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu (»Narodne novine«, br. 88/2011 i 40/2012), riječi: »trgovačkom društvu Riviera Adria d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, Poreč« zamjenjuju se riječima: »trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč«.

II.

Zadužuje se društvo Valamar Riviera d.d. da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostavi ovjerenu zadužnicu na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u ukupnom iznosu od 9.992,80 kuna, u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju, a koja čini prilog Dodatku Ugovora o koncesiji iz točke III. ove Odluke.

Ako društvo Valamar Riviera d.d. ne dostavi ovjerenu zadužnicu u iznosu i u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati Dodatak Ugovoru o koncesiji iz točke III. ove Odluke.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak Ugovoru o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu s Ovlaštenikom koncesije iz točke I. ove Odluke u roku 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/22

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.