Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu

NN 11/2015 (30.1.2015.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

225

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka.

2. Zadužuju se javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih mjera iz Akcijskog plana da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

3. Zadužuje se Ministarstvo financija da osnuje Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti definiranih Akcijskim planom u roku 30 dana od dana donošenja ovoga Zaključka.

4. Zadužuje se Ministarstvo financija da podnese godišnje izvješće Vladi Republike Hrvatske o provedbi Akcijskog plana iz točke 2. ovoga Zaključka i projekcijama planiranih aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje u roku 12 mjeseci od donošenja ovoga Zaključka.

5. Zadužuju se nositelji provedbe aktivnosti Akcijskog plana da jednom godišnje izvijeste Ministarstvo financija o provedenim aktivnostima za proteklo izvještajno razdoblje, kao i o projekcijama aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.

6. Zadužuje se Ministarstvo financija da o ovom Akcijskom planu izvijesti javnopravna i druga tijela određena nositeljima za provedbu pojedinih mjera iz Akcijskog plana.

7. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-07/22

Urbroj: 50301-05/16-15-4

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2015. GODINU

UVOD

U današnjem vremenu financijsko obrazovanje pojedinaca postaje sve važnije zbog sve složenijih financijskih proizvoda i usluga u rastućim i sve dinamičnijim financijskim tržištima.

Kako bi se primjereno zaštitili pojedinci i podigla razina njihove financijske pismenosti, potrebno je ustrojiti i provoditi sveobuhvatno financijsko obrazovanje pojedinaca svih uzrasta, od predškolske djece do osoba starije životne dobi. Financijsko obrazovanje mora biti prilagođeno svakoj ciljanoj skupini te mora poticati odgovoran odnos pojedinaca prema financijskim proizvodima i uslugama, s naglaskom na štednju i primjereno upravljanje osobnim ili obiteljskim financijama.

U Republici Hrvatskoj do sada nije bilo sustavnijeg pristupa financijskom obrazovanju građana te su programi obrazovanja bili provođeni uglavnom od strane nevladinih organizacija, putem tematskih radionica, okruglih stolova, seminara i slično.

S ciljem podizanja razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj, pristupilo se izradi Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača). Navedeni dokument sustavno pristupa podizanju razine financijske pismenosti kroz identifikaciju potencijalnih problema i predlaganje njihovih strateških rješenja kako bi u konačnici pojedinci bili sposobniji prepoznati i prihvatiti bitne, nepristrane, konkretne i lako razumljive informacije o financijskim proizvodima i uslugama.

Cilj Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača jest stvaranje podloge za sustavnu i sveobuhvatnu integraciju financijskog obrazovanja u obrazovne procese, uz poticanje državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nevladinih organizacija, financijskih institucija, profesionalnih udruga i strukovnih udruženja aktivnih na financijskim područjima, socijalnih partnera te komunikacijskih kanala i mreža na aktivno sudjelovanje u financijskom obrazovanju.

Temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača izrađen je i ovaj Akcijski plan unaprjeđenja financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) kojim su točno definirane mjere i aktivnosti svih dionika, rok za provedbu i trenutni status mjera koje se provode, pokazatelji uspješnosti te izvori financiranja. Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti kao i Akcijski plan usmjereni su na poticanje svih dionika financijskog obrazovanja na zajedničko djelovanje prema razumijevanju zajedničkog cilja i predanosti za njegovo postizanje.

Svi dionici provedbe Akcijskog plana izvijestit će jednom godišnje Ministarstvo financija o provedenim aktivnostima za proteklo izvještajno razdoblje kao i o projekcijama aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.

Ministarstvo financija će osnovati Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti (u daljnjem tekstu: Operativna radna grupa) definiranih Akcijskim planom i to u roku mjesec dana od donošenja Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača. Radni sastanci održavat će se svaka tri mjeseca, a na kojima će se raspravljati o provedbenim aktivnostima te ostalim pitanjima relevantinim za financijsku pismenosti. Ministar financija će imenovati članove Operativne radne grupe, a Ministarstvo financija će koordinirati njezin rad. Svi dionici provedbe Akcijskog plana izvijestit će jednom godišnje Ministarstvo financija o provedenim aktivnostima za 2015. godinu kao i o projekcijama za 2016. godinu. Također, Ministarstvo financija, kao koordinator svih aktivnosti u području financijske pismenosti, jednom godišnje izradit će objedinjeno izvješće o provedbi Akcijskog plana za proteklo jednogodišnje razdoblje i projekcijama planiranih aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje i o istome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Akcijski plan izrađen kao »živi dokument« podložan je prilagodbama i eventualnim budućim promjenama u društvu. Također, praćenje Akcijskog plana Ministarstvu financija i nositeljima provedbe će omogućiti identifikaciju onoga što je uspješno u provođenju financijske pismenosti, identifikaciju ciljnih skupina koje imaju koristi od financijske pismenosti, koji su dodatni izvori potrebni te identifikaciju potencijalnih propusta i aktivnosti za njihovo otklanjanje.

Kao jedna od mjera, odnosno aktivnosti Akcijskog plana jest i provedba nacionalnog istraživanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj koje će se provesti temeljem revidirane ankete OECD-a, a u cilju utvrđivanja početne razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj kao i stvaranja podloge i uputa za određivanje novih programa financijskog obrazovanja.

SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA

Akcijski plan sadrži prikaz identificiranih mjera i aktivnosti u podizanju razine financijske pismenosti građana Republike Hrvatske. Mjere su definirane prema nositeljima, odnosno dionicima u provođenju financijskog obrazovanja definiranim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti. Uz mjere, navedene su i aktivnosti svih dionika, rok unutar kojeg će se iste provoditi, izvori financiranja te pokazatelji uspješnosti.

NACIONALNI OKVIR

Ministarstvo financija kao nositelj financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj izradilo je Akcijski plan temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača. Tijelo nadležno za proces koordinacije i pripreme implementacije Akcijskog plana je Ministarstvo financija. Implementaciju navedenih mjera iz ovoga Akcijskog plana provodit će dionici zaduženi za provođenje financijskog obrazovanja svatko iz svoje nadležnosti, a sukladno Nacionalnom strateškom okviru financijske pismenosti potrošača.

R.
BR.

MJERA

AKTIVNOST

NOSITELJ/SUNOSITELJ

ROK PROVEDBE
(kvartal/kontinuirano)

IZVORI
FINANCIRANJA

STATUS
(planirano/provedeno/nije provedeno)

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI

1.

Nacionalno istraživanje financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno istraživanje na temelju revidirane ankete OECD-a (reprezentativni uzorak, sve varijable).

MFIN

HANFA

HNB

I.-IV. kvartal

MFIN – državni proračun

HANFA, HNB – vlastita sredstva

Planirano

Provedeno nacionalno istraživanje financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj

2.

Analiza dobrih primjera provođenja financijskog obrazovanja u državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.

Izrada analize dobrih primjera provođenja financijskog obrazovanja u državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a i uključivanje dobrih praksi u sustav financijskog obrazovanja i povećanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.

MFIN i ostali dionici provedbe financijskog obrazovanja

III. kvartal

MFIN i ostala ministarstva – državni proračun

Ostali dionici – vlastita sredstva

Planirano

Izrađena analiza dobrih primjera provođenja financijskog obrazovanja u državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a

3.

Provedba projekta »Savjetovanje potrošača«.

Savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača o važnim potrošačkim pitanjima te savjeti za financijske usluge.

MINGO/

POTROŠAČ

Kontinuirano

MINGO – državni proračun

Planirano

Broj provedenih savjetovanja, informiranja i programa izobrazbe potrošača o važnim potrošačkim pitanjima i broj pruženih savjeta za financijske usluge

4.

Komunikacija s potrošačima.

Zaprimanje upita potrošača putem jedinstvenog pristupnog broja 072/414-414.

Pružanje besplatnog savjetovanja potrošačima na području Republike Hrvatske u vezi sa zaštitom njihovih ekonomskih interesa.

MINGO

Kontinuirano

MINGO – državni proračun

Planirano

Broj pruženih usluga besplatnog savjetovanja potrošačima u vezi sa zaštitom njihovih ekonomskih interesaRedovita komunikacija s potrošačima u svrhu savjetovanja po upitima.

MINGO

MFIN

HUO

ZSE

HANFA

HNB

HGK

HUP

FINA

EIZG

POTROŠAČ


MFIN – državni proračun; MINGO – državni proračun

HANFA, FINA, ZSE, HGK, HNB, HUP, EIZG – vlastita sredstva

HUO – vlastita sredstva/društva za osiguranje

Uključivanje studentskih organizacija Ekonomskog fakulteta i educiranih studenata volontera za pružanje besplatnog savjetovanja potrošačima.

EFZG


-5.

Javna promidžbena kampanja o pravima potrošača u Republici Hrvatskoj.

Podizanje svijesti svih građana Republike Hrvatske o pravima koja imaju kao potrošači i poboljšanje informiranosti svih dionika.

MINGO

Kontinuirano

MINGO – državni proračun

Planirano

Provedena javna promidžbena kampanja o pravima potrošača

6.

Organizacija seminara, programa, radionica, okruglih stolova te stručnih skupova.

Aktivnosti koje se odnose na podizanje razine financijske pismenosti.

MFIN

EFZG

Kontinuirano

MFIN – državni proračun

Planirano

Broj organiziranih seminara, programa, radionica, okruglih stolova te stručnih skupova u cilju podizanja razine financijske pismenosti potrošačaSudjelovanje djelatnika HANFA-e na tribinama, okruglim stolovima, edukativnim skupinama i seminarima.

HANFA


HANFA – vlastita sredstva

Okrugli stol na temu podizanja svijesti o važnosti financijske pismenosti.

HUB

I. kvartal

HUB – vlastita sredstva

Različiti oblici izobrazbe u vezi s SEPA platnim uslugama.

Izobrazbe o različitim financijskim proizvodima i uslugama (osiguranje, leasing, faktoring, investicijski fondovi, tržište kapitala i dr.

HGK

Kontinuirano

HGK – vlastita sredstva

Stručne diskusije te okrugli stolovi na aktualne teme s ciljem doprinosa razvoju domaćeg tržišta kapitala i gospodarstva.

Organizacija seminara u trajanju 1-2 dana s ciljem jačanja znanja i vještina sudionika na tržištu kapitala (teme za različite sudionike – od početnika individualnih investitora do profesionalaca).

Certificirani program za odnose s investitorima – jednogodišnji program kojim se postavlja i razvija standard struke odnosa s investitorima, čime se pospješuje transparentnost uvrštenih društava i jača investicijska klima.

ZSE

Kontinuirano

I. – II. kvartal

ZSE – vlastita sredstva

ZSE – vlastita sredstva/kotizacije polaznika

Organizacija događanja i okruglih stolova za educiranje članova (između ostalog i u cilju zaštite potrošača), organizacija radnih ručkova i stručnih skupova s predstavnicima vlasti, gospodarstva i međunarodnih organizacija.

HUP

Kontinuirano

HUP – vlastita sredstva

Organizacija radionica kroz razgranatu mrežu poslovnica.

FINA


FINA – vanjski izvor

Izobrazba potrošača o različitim financijskim proizvodima i uslugama (osiguranje, faktoring, investicijski fondovi, tržište kapitala i dr.).

HGK


HGK– vlastita sredstva

Izobrazba u sustavu ovrhe na novčanim sredstvima/ sustavu ovrhe na nekretninama/pokretninama.

FINA


FINA – vlastita sredstva

Izobrazba potrošača o temama u vezi s financijskom pismenosti potrošača u suradnji s ministarstvima, ostalim članovima Povjerenstva te po potrebi i drugim tijelima.

MFIN

EFZG


MFIN – državni proračun7.

Izrada edukativnih materijala/brošura/publikacija, web stranica i korisnih uputa u vezi s financijskim opismenjavanjem i obrazovanjem.

Izdavanje edukativnih materijala kojima se obrađuju pojmovi iz područja osiguranja, investicijskih fondova, mirovinskih fondova i mirovinskog sustava, leasinga i tržišta kapitala.

HANFA

Kontinuirano

HANFA – vlastita sredstva

Planirano

Broj izrađenih edukativnih materijala, brošura i publikacija; pokrenuta web stranica i kontinuirano davanje uputa namijenjenih podizanju razine financijskog opismenjavanja i obrazovanjaIzdavanje publikacija namijenjenih roditeljima, djeci te nastavnicima.

HUB


HUB – vlastita sredstva

Izdavanje brošura u vezi s financijskim opismenjavanjem te njihova objava na web stranici Ministarstva financija.

MFIN

Kontinuirano

MFIN – državni proračun

Izdavanje materijala za nastavnike o planiranju osobnog budžeta, prezentacija o osobnim financijama (ciljna skupina: srednjoškolci) te materijala za roditelje.

HUB

I. kvartal

HUB – vlastita sredstva

Izrada materijala u vezi s povećanjem svijesti o sigurnosti na interenetu u kontekstu korištenja financijskih/bankovnih usluga.

HUB

Kontinuirano

HUB – vlastita sredstva

Održavanje i ažuriranje web stanice www.sepa.hr te odgovori na upite upućeni putem kontakt adrese info@sepa.hr.

Pokretanje web stranice na kojoj će se objavljivati rezultati investicijskih fondova, edukacijski i stručni radovi, statistike, analize te komentari na temu investicijskih fondova.

HGK

Kontinuirano

HGK – vlastita sredstva

Izdavanje publikacija namijenjenih investicijskoj javnosti s ciljem boljeg informiranja o prednostima i rizicima investiranja.

ZSE

Kontinuirano

ZSE – vanjski izvori

Objava materijala vezanih uz bankarske i financijske usluge.

HNB

Kontinuirano

HNB – vlastita sredstva

Izrada brošura s ciljem promocije financijske pismenosti na lokacijama poslovnih jedinica/objava informacija iz područja financijske pismenosti na web stranici FINA-e.

FINA

Kontinuirano

FINA – vlastita sredstva

Izobrazba kroz mrežnu stranicu u okviru projekta »Abeceda financija» – edukcije potrošača o izradi kućnog budžeta, planu štednje te prednostima i nedostacima dugoročnog zaduživanja.

Osiguravanje dostupnih informacija o upravljanju osobnim financijama široj javnosti.

MINGO

Kontinuirano

MINGO – državni proračun8.

Suradnja s medijima i Internet portalima.

Informiranje potrošača kroz specijalizirane emisije u cilju podizanja financijske pismenosti i aktivnog uključivanja u zaštitu i ostvarivanje svojih prava.

MINGO

Kontinuirano

MINGO – državni proračun

Planirano

Kontinuirano informiranje potrošača u cilju podizanja financijske pismenosti potrošača i njihovog aktivnog uključivanja u zaštitu i ostvarivanje svojih pravaSuradnja s portalom Srednja.hr kojem je ciljna skupina: srednjoškolci i studenti.

Istupi u medijima u vezi s projektom Financijske pismenosti u Hrvatskoj i zajedničke aktivnosti svih institucija i osiguratelja.

HUO


HUO – vlastita sredstva/društva za osiguranje9.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca.

Koordinacija svih dionika i provedba planiranih podaktivnosti/Organiziranje okruglog stola te izrada smjernica/zaključaka različitih struka o daljnjem unaprjeđenju financijske pismenosti.

MFIN

MINGO

MZOS

HUB

ZSE

I. kvartal

MFIN – državni proračun

MINGO – državni proračun; MZOS – državni proračun

HUB, ZSE – vlastita sredstva

Planirano

Obilježeni Svjetski i Europski tjedan novca u 2015. godiniTjedan otvorenih vrata društava za osiguranje i HUO-a; edukativne aktivnosti u suradnji sa srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama te organiziranje radionica iz područja osiguranja.

HUO


HUO – vlastita sredstva/društva za osiguranje10.

Obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondova (World Investment Fund Day).

Promotivne aktivnosti i aktivnosti izobrazbe.

HGK

II. kvartal

HGK – vlastita sredstva

Planirano

Obilježen Svjetski dan investicijskih fondova u 2015. godini

11.

Obilježavanje »Svjetskog dana štednje«.

Izrada prigodne brošure te distribucija na eventu društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje.

HUO

IV. kvartal

HUO – vlastita sredstva/društva za osiguranje

Planirano

Obilježen Svjetski dan štednje u 2015. godini

12.

Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole.

Provođenje navedenog programa u osnovnim i srednjim školama.

MZOS

Kontinuirano

MZOS – državni proračun

Planirano

Kontinuirano provođenje Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školamaUključivanje predstavnika financijske industrije kroz predavanja u školama te pozivanjem učenika na edukativne događaje.

Dionici provedbe financijskog obrazovanja


Dionici provedbe financijskog obrazovanja – državni proračun/vlastita sredstva

Uvođenje tema u vezi s financijskom pismenosti i u ostale predmete u osnovnim i srednjim školama (npr. matematika).

MZOS


MZOS – državni proračun13.

Edukativne posjete učenika bankama i drugim financijskim institucijama.

Organiziranje posjeta učenika srednjih (ponekad i osnovnih) škola te studenata financijskim institucijama, a čime se učenici i studenti upoznaju s osnovama burzovnog poslovanja i djelovanja tržišta kapitala.

ZSE

Kontinuirano

ZSE – vlastita sredstva

Planirano

Broj organiziranih posjeta učenika i studenata financijskim institucijama i broj održanih predavanja– prezentacija iz područja financijskih uslugaPredavanja učenicima i studentima – prezentacije iz područja financijskih usluga koje uključuju teme vezane uz podizanje svjesnosti o važnosti financijske izobrazbe.

HANFA
HANFA -vlastita sredstva

Organizacija posjeta učenika srednjih škola pri čemu će se dinamika i sadržaji izlaganja usklađivati sa zahtjevima pojedinih školskih programa.

HNB


HNB – vlastita sredstva

Posjete učenika bankama na temu povijesti novca, ekonomskom sustavu, bankovnim uslugama.

HUB

I. kvartal

HUB – vlastita sredstva te sredstva pojedinih banaka ako izravno sudjeluju14.

Informiranje javnosti o aktualnostima i promjenama u vezi korištenja bankovnih proizvoda i usluga, temama iz područja bankarstva i ekonomije.

Specifične objave – npr. IBAN, SEPA, FATCA, obrasci platnog prometa, sigurnosti na internetu, različite analize.

HUB

Kontinuirano

HUB – vlastita sredstva

Planirano

Broj provedenih objava i promocija o aktualnostima i promjenama u vezi s korištenjem bankovnih proizvoda i usluga, te s temama iz područja bankarstva i ekonomije koje se tiču zaštite prava potrošačaPromocija SEPA platnih usluga, informiranje javnosti i izobrazba korisnika platnih usluga (potrošači, javnopravna tijela).

Informiranje javnosti o izobrazbi potrošača.

HGK


HGK – vlastita sredstva15.

Suradnja s nadležnim ministarstvima i ostalim članovima Povjerenstva.

Aktivno sudjelovanje u podizanju razine financijske pismensti potrošača.

MFIN

MINGO

MZOS

HUO

ZSE

HANFA

HNB

HGK

HUB

HUP

FINA

EIZG

Kontinuirano

MFIN – državni proračun

MINGO, MZOS – državni proračun

FINA, HUB, ZSE, HGK – vlastita sredstva

HUO – vlastita sredstva/društva za osiguranje

Provedeno/Planirano

Kontinuitet aktivnog sudjelovanja nadležnih ministarstava i ostalih članova Povjerenstva na podizanju razine financijske pismenosti potrošača

16.

Ostale aktivnosti usmjerene na podizanje razine financijske pismenosti.

Uključivanje tema usmjerenih na podizanje razine financijske pismenosti u druga događanja u organizaciji HGK i partnera.

HGK

Kontinuirano

HGK – vlastita sredstva

Planirano

Broj događanja u organizaciji HGK i partnera u koja su uključene i teme vezane uz podizanje razine financijske pismenosti potrošača

17.

Internet edukativna igra »Virtualna burza«.

Praktično učenje trgovanja – vježbanje kupnje i prodaje vrijednosnih papira uz virtualne novčane iznose.

ZSE

Kontinuirano

ZSE – vlastita sredstva

Planirano

Razvijena Internet edukativna igra »Virtualna burza«

18.

Suradnje s visokoškolskim ustanovama kroz predavanja studentima i učenicima.

Uprava i zaposlenici ZSE kao predavači na fakultetima, predstavljanje Burzovne Akademije na godišnjim konferencijama pojedinih visokoškolskih ustanova.

ZSE

Kontinuirano

ZSE – vlastita sredstva

Planirano

Broj organiziranih predavanja i debata na visokoškolskim ustanovama o specifičnim financijskim proizvodima i financijskom sustavuOrganiziranje tematskih debata vezane uz poznavanje specifičnih financijskih proizvoda i financijskog sustava.

HANFA


HANFA – vlastita sredstva

Suradnja s Financijskim klubom studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – Sudjelovanje studenata u natječaju za nagrade za najbolji znanstveni rad objavljen iz područja osiguranja, najbolji diplomski rad na diplomskom studiju iz područja osiguranja i najbolji završni rad na preddiplomskom studiju iz područja osiguranja.

HUO


HUO – vlastita sredstva/društva za osiguranje19.

Socijalni partner (HUP i sindikati) – uključivanje u izradu propisa.

Sudjelovanje u izradi propisa.

HUP, sinidikati

Kontinuirano

HUP, sindikati – vlastita sredstva

Planirano

Broj propisa u čiju su izradu uključeni HUP i sinidikati kao socijalni partneri

20.

Suradnja s partnerskim institucijama HUO i HUB.

Davanje podrške inicijativama svojim partnerskim organizacijama HUO i HUB.

HUP

Kontinuirano

HUP – vlastita sredstva

Planirano

Kontinuitet suradnje s partnerskim institucijama HUO i HUB na aktivnostima vezanim uz podizanje razine financijske pismenosti potrošača

21.

Promicanje osnovne ideje financijske pismenosti i odgovornosti kroz formalno i neformalno obrazovanje.

HUP – Udruga privatnih poslodavaca u obrazovanju okuplja privatne škole i HUP – Udruga financijskog poslovanja – okuplja predstavnike banaka, osiguravateljske kuće i ostale predstavnike financijskog tržišta.

HUP

Kontinuirano

HUP – vlastita sredstva

Planirano

Kontinuitet promicanja osnovne ideje financijske pismenosti i odgovornosti kroz formalno i neformalno obrazovanje

22.

Osnivanje HUP – Koordinacije nebankarskih institucija na financijskom tržištu unutar HUP – udruge financijskog poslovanja.

Promocija aktivnosti članova Koordinacije prema javnosti kako bi se upoznali sa radom i ponudom financijskih usluga koje postoje na domaćem tržištu (članovima HUP-a nefinancijskog sektora, prema nadležnim institucijama te široj javnosti).

HUP

Kontinuirano

HUP – vlastita sredstva

Planirano

Osnovana HUP – Koordinacija nebankarskih institucija na financijskom tržištu

23.

Priprema projektnog prijedloga i analiza mogućih izvora financiranja iz EU fondova u suradnji s nadležnim Ministarstvom financija na temu financijske pismenosti.

Izrada analize potencijalnih izvora financiranja i priprema potrebne projektne dokumentacije, a u suradnji s institucijama nadležnim za provođenje financijske pismenosti potrošača.

FINA

Kontinuirano

FINA – vlastita sredstva/

vanjski izvor

Planirano

Izrađena analiza potencijalnih izvora financiranja i pripremljena potrebna projektna dokumentacija

24.

Informiranje potrošača o aktivnostima vezanih uz financijsku pismenost potrošača.

Objavljivanje aktivnosti te ostalih informacija vezanih uz financijsku pismenost potrošača na web stranici Ministarstva financija te njezino kontinuirano ažuriranje.

MFIN

Kontinuirano

MFIN – državni proračun

Planirano

Broj objavljenih aktivnosti te ostalih informacija vezanih uz financijsku pismenost potrošača na web stranici Ministarstva financija te njezino kontinuirano ažuriranje

25.

Podnošenje izvješća prema Vladi Republike Hrvatske o provedenim aktivnostima Akcijskog plana.

Koordinacija aktivnosti i sastavljanje izvješća o provedenim aktivnostima.

MFIN

Kontinuirano

MFIN – državni proračun

Planirano

Podneseno izvješće Vladi Republike Hrvatske o provedenim aktivnostima Akcijskog plana

26.

Osnivanje Operativne radne gupe za praćenje provedbe mjera i aktivnosti definiranih Akcijskim planom.

Koordiniranje radom Operativne radne grupe.

MFIN

I. kvartal

MFIN – državni proračun

Planirano

Osnovana Operativna radna grupa za praćenje provedbe mjera i aktivnosti definiranih Akcijskim planom

POPIS KRATICA

MFIN Ministarstvo financija

MINGO Ministarstvo gospodarstva

MZOS Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

HANFA Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HNB Hrvatska narodna banka

HGK Hrvatska gospodarska komora

HUB Hrvatska udruga banaka

HUO Hrvatski ured za osiguranje

ZSE Zagrebačka burza

HUP Hrvatska udruga poslodavaca

FINA Financijska agencija

EFZG Ekonomski fakultet Zagreb

EIZG Ekonomski institut, Zagreb

POTROŠAČ Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača »Potrošač«

OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

11 30.01.2015 Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu 11 30.01.2015 Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu