Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom

NN 11/2015 (30.1.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

228

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DODJELI POTPORE ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA U RIBARSTVU U SEGMENTU POTROŠNJE PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM

Članak 1.

U Pravilniku o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom (»Narodne novine«, broj 8/2015) u članku 4. stavku 1. riječi »za dodjelu tržišne kompenzacije« zamjenjuju se riječima »za sufinanciranje dijela troškova u skladu s ovim Pravilnikom«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječi »za tržišnu kompenzaciju« brišu se.

Članak 3.

U članku 9. stavak 3 mijenja se i sada glasi: »(3) Ukoliko je podnositelj ovlaštenik više povlastica za gospodarski ribolov na moru ili više povlastica za uzgoj ili akvakulturu, može ostvariti pravo na sufinanciranje po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku ne mora podnijeti zasebni Zahtjev za potporu, ali isto mora biti razvidno iz podnesenog Zahtjeva i prateće dokumentacije.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/05

Urbroj: 525-13/0823-15-3

Zagreb, 27. siječnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.