Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

NN 11/2015 (30.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

233

Na osnovi članka 26. stavka 4. i članka 79. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 26. točke 9. i 16. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 74 sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, uz suglasnost ministra zdravlja, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 116/13.) u članku 3. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. korištenje telemedicine na području druge države članice EU,«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne smije se odbiti ako liječničko povjerenstvo u nalazu, mišljenju i ocjeni utvrdi da se zdravstvena zaštita nije mogla ostvariti u ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala u Republici Hrvatskoj u roku koji je medicinski opravdan, a na temelju objektivne medicinske procjene zdravstvenoga stanja osigurane osobe, povijesti i vjerojatnoga tijeka bolesti, stupnja boli i/ili prirode invaliditeta u trenutku podnošenja zahtjeva.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 20. stavku 2. riječi: »liječničko povjerenstvo Zavoda« zamjenjuje se riječima: »liječničko povjerenstvo regionalnog ureda Zavoda«.

Članak 4.

Tiskanica iz članka 26. stavka 14. »Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo« mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »liječničkog povjerenstva područne službe odnosno regionalnog ureda Zavoda« zamjenjuju se riječima: »liječničkog povjerenstva regionalnog ureda Zavoda«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/308

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 18. prosinca 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.