Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 11/2015 (30.1.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

234

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 1. i 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 74. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14. i 51/14. – ispravak, u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 88. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Prema postupku utvrđenom stavkom 2. i 3. ovoga članka osigurana osoba koja prebiva na području druge države članice EU, a koja država je upisana u Prilog 3. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, odnosno koja država troškove zdravstvene zaštite obračunava u fiksnim iznosima, može ostvariti pravo na naknadu troškova zdravstvene zaštite koji nastanu za vrijeme njezinog privremenog boravka na području Republike Hrvatske, pod uvjetom da je zdravstvenu zaštitu koristila kod ugovornih subjekata Zavoda u Republici Hrvatskoj, u iznosu koji je općim aktom Zavoda za tu zdravstvenu zaštitu utvrđen za ugovorne subjekte Zavoda.«

Članak 2.

Tiskanica »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« iz članka 92. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/309

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 18. prosinca 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad

11 30.01.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja