Uredba o izmjenama Zakona o državnim službenicima

NN 1/2015 (2.1.2015.), Uredba o izmjenama Zakona o državnim službenicima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. siječnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 13/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), u članku 151.a stavku 1. točke 1. – 18. mijenjaju se i glase:

»

1.

zamjenik predstojnika državnog ureda

4,049

2.

glavni tajnik ministarstva

4,049

3.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo

4,049

4.

glavni tajnik u državnom uredu

3,677

5.

tajnik Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

3,677

6.

predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

3,677

7.

ravnatelj Direkcije Vlade Republike Hrvatske za korištenje službenih zrakoplova

3,677

8.

zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije

3,556

9.

zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

3,177

10.

ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

3,556

11.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

3,177

12.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje zlouporabe droga

3,177

13.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za protokol

3,177

14.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova

3,177

15.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge

3,177

16.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za razminiranje

3,177

17.

predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

3,177

18.

predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave

3,177

«.

Članak 2.

Plaće rukovodećih državnih službenika iz članka 1. ove Uredbe obračunavat će se prema koeficijentima složenosti poslova utvrđenim ovom Uredbom od 1. veljače 2015. godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/144

Urbroj: 50301-09/06-15-5

Zagreb, 2. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.