Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN 1/2015 (2.1.2015.), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

14

Na temelju članka 9. stavka 6., članka 12. stavka 8., članka 13. stavka 2. i članka 24. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije definirane člankom 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, (»Narodne novine«, br. 121/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i utvrđene Registrom neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Neprofitno računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Članak 4.

(1) Neprofitna organizacija, osim neprofitne organizacije iz članka 52. ovoga Pravilnika vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana.

(2) Neprofitna organizacija obvezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Članak 5.

(1) Zakonski zastupnik odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova.

(2) Vođenje računovodstvenih poslova može se ugovorom povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

II. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

Članak 6.

(1) Računskim planom za neprofitne organizacije utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima je neprofitna organizacija obvezna knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode i rashode.

(2) Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke.

(3) Odjeljci iz računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje odjeljaka u računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

(4) Sastavni dio ovoga Pravilnika je računski plan.

Članak 7.

Računski plan sadrži 7 razreda, i to:

– 0 – Nefinancijska imovina

– 1 – Financijska imovina

– 2 – Obveze

– 3 – Prihodi

– 4 – Rashodi

– 5 – Vlastiti izvori i

– 6 – Izvanbilančni zapisi.

IIa. IMOVINA

Nefinancijska imovina

Članak 8.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

– 01 – Neproizvedenu dugotrajnu imovinu

– 02 – Proizvedenu dugotrajnu imovinu

– 03 – Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

– 04 – Sitni inventar

– 05 – Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi i

– 06 – Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Članak 9.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina, sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine.

(2) Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojim neprofitna organizacija ima pravo vlasništva.

(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.

(4) Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

Članak 10.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina, sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine.

(2) Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost.

(3) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje se izlažu sa ciljem pružanja usluga stanovništvu. Kada se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.

(4) Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: ulaganja u računalne programe, umjetnička, literarna i znanstvena djela i slično.

(5) Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

Članak 11.

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti, sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, pohranjene knjige, umjetnička djela i slično.

Članak 12.

(1) Skupina računa 04 – Sitni inventar, sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna može pratiti izdvojeno od dugotrajne imovine u skupini računa 02.

(2) Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu ili kalkulativno razmjerno trošenju.

(3) Sitni inventar u upotrebi zadržava se u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Članak 13.

Skupina računa 05 – Nefinancijska imovina u pripremi, sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Članak 14.

Ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine evidentiraju se kao povećanje vrijednosti imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Članak 15.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina, sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode te robu za daljnju prodaju.

(2) Zalihe su dobra koja se čuvaju u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.

(3) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen.

(4) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.

(5) Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

Financijska imovina

Članak 16.

Financijska imovina obuhvaća:

– 11 – Novac u banci i blagajni

– 12 – Depozite, jamčevne pologe i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

– 13 – Zajmove

– 14 – Vrijednosne papire

– 15 – Dionice i udjele u glavnici

– 16 – Potraživanja za prihode poslovanja

– 19 – Rashode budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda (aktivna vremenska razgraničenja).

Članak 17.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhvaća: novac u banci, novac u blagajni, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.

(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, trezorskih zapisa, mjenica, akreditiva, obveznica i slično.

Članak 18.

(1) Skupina računa 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo sadrži: depozite u bankama i ostalim financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od radnika, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose te ostala potraživanja.

(2) Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – banke i ostalih financijskih institucija.

(3) Jamčevni polozi su jamčevine, odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

Članak 19.

Skupina računa 13 – Zajmovi, obuhvaća dane zajmove klasificirane prema primateljima i to:

– građanima i kućanstvima,

– pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost i

– ostalim subjektima.

Članak 20.

Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri, sadrži vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

Članak 21.

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici, sastoji se od dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava.

Članak 22.

Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja, sadrži potraživanja: od kupaca, za članarine i članske doprinose, za prihode po posebnim propisima, za prihode od imovine te ostala nespomenuta potraživanja.

Članak 23.

Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja), sadrži:

– unaprijed plaćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdoblje i

– prihode koji pripadaju određenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

IIb. OBVEZE

Članak 24.

Obveze se sastoje od:

– 24 – Obveza za rashode

– 25 – Obveza za vrijednosne papire

– 26 – Obveza za kredite i zajmove

– 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja).

Članak 25.

(1) Skupina računa 24 – Obveze za rashode, sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi, a to su obveze za: radnike, materijalne rashode, financijske rashode, prikupljena sredstva pomoći, kazne i naknade šteta te ostale tekuće obveze.

(2) Obveze za prikupljena sredstva pomoći (područjima pogođenim prirodnim katastrofama, skupinama stanovništva s posebnim potrebama, institucijama za nabavu medicinske opreme i slično) evidentiraju se u trenutku primitka novca ili druge vrste imovine. Kada neprofitna organizacija prikupljena sredstva pomoći proslijedi krajnjim korisnicima priznaju se rashodi za danu donaciju i prihodi od donacija.

Članak 26.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire, obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

(2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 27.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove, obuhvaća obveze koje neprofitna organizacija ima za primljene kredite i zajmove.

(2) Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 28.

Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja), sadrži:

– rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te

– prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

IIc. PRIHODI

Članak 29.

Prihodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:

– 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

– 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa

– 33 – Prihodi po posebnim propisima

– 34 – Prihodi od imovine

– 35 – Prihodi od donacija

– 36 – Ostali prihodi i

– 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Članak 30.

Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, obuhvaća prihode koje neprofitna organizacija ostvari od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga.

Članak 31.

Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa, obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije.

Članak 32.

(1) Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima, obuhvaća prihode po posebnim propisima iz proračuna i iz ostalih izvora.

(2) Prihodi po posebnim propisima iz proračuna jesu prihodi koje neprofitna organizacija ostvaruje u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora jesu prihodi koje neprofitna organizacija ostvaruje u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih osoba.

Članak 33.

(1) Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

(2) Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (za dane kredite i zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija.

(3) Prihodi od nefinancijske imovine jesu: prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Članak 34.

Skupina računa 35 – Prihodi od donacija, obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.

Članak 35.

(1) Skupina računa 36 – Ostali prihodi, sadrži prihode od naknade šteta i refundacija te prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine. Unutar ove skupine evidentira se otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja.

(2) Prodaja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od kupaca u skupini 16 i odobrenjem računa prihoda od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u skupini 36. Istovremeno se odobrava račun prodane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u razredu 0 i zadužuju: odgovarajući račun ispravka vrijednosti imovine u razredu 0 i račun rashoda za prodanu dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu – neotpisana vrijednost u skupini 46.

Članak 36.

Skupina računa 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje neprofitna organizacija ostvari od drugih neprofitnih organizacija s kojima je povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.

Članak 37.

Skupina računa 39 – Raspored prihoda, sadrži račune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

IId. RASHODI

Članak 38.

Rashodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:

– 41 – Rashodi za radnike

– 42 – Materijalni rashodi

– 43 – Rashodi amortizacije

– 44 – Financijski rashodi

– 45 – Donacije

– 46 – Ostali rashodi i

– 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Članak 39.

(1) Skupina računa 41 – Rashodi za radnike, sadrži:

– plaće (u bruto iznosu)

– ostale rashode za radnike: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (radnicima, djeci radnika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj te

– doprinose na plaće.

(2) Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje radnicima za obavljeni rad.

(3) Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor, plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).

(4) Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje neprofitna organizacija daje radnicima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Članak 40.

(1) Skupina računa 42 – Materijalni rashodi, obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

(2) Naknade troškova radnicima, uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život te rashode za stručno usavršavanje radnika.

(3) Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade.

(4) Tekuće i investicijsko održavanje, podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

Članak 41.

(1) Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije, obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije.

(2) Amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je imovina predana u uporabu.

(3) Sastavni dio ovoga Pravilnika je popis stopa amortizacije dugotrajne imovine.

(4) Iznimno, izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji su kao neprofitne organizacije obveznici primjene odredbi ovoga Pravilnika, mogu u trenutku nabave nefinancijske imovine iskazati na skupini računa 43 rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini ukupnog troška nabave.

Članak 42.

(1) Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

(2) Tečajna razlika nastaje isključivo u transakcijama u stranoj valuti uslijed promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije ili datuma usklađenja vrijednosti novčanih sredstava izraženih u stranoj valuti. Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod.

(3) Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Članak 43.

(1) Skupina računa 45 – Donacije, sadrži tekuće i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima.

(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, građanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima.

(3) Tekuće donacije uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje neprofitna organizacija može davati krajnjim korisnicima.

Članak 44.

Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži: kazne, penale i naknade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja, rashode za ostala porezna davanja te ostale nespomenute rashode.

Članak 45.

Skupina računa 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava drugim neprofitnim organizacijama s kojima je neprofitna organizacija povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.

Članak 46.

Skupina računa 49 – Raspored rashoda, sadrži račune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 4 na kraju izvještajnog razdoblja.

IIe. VLASTITI IZVORI I UTVRĐIVANJE REZULTATA

Članak 47.

Vlastiti izvori sadrže skupine računa:

– 51 – Vlastiti izvori i

– 52 – Rezultat poslovanja.

Članak 48.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) jesu događaji koji utječu na razliku između imovine i obveza, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.

(2) Učinci revalorizacije evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret revalorizacijske rezerve.

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja

Članak 49.

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utvrđuje tako da se za ukupan iznos rashoda odobravaju računi rasporeda rashoda u skupini 49 i zadužuju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52. Za ukupnu svotu prihoda zadužuju se računi rasporeda prihoda u skupini 39 i odobravaju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52.

(2) Ako je potražna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od dugovne za utvrđenu razliku zadužuje se račun obračuna prihoda i rashoda poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda u skupini 52. Ako je dugovna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od potražne za utvrđenu razliku odobrava se račun obračuna prihoda i rashoda i zadužuje račun manjka prihoda u skupini 52.

(3) Na kraju godine svi računi u razredima 3 i 4 se zatvaraju.

Članak 50.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 522 utvrđuje se prebijanjem računa viška i manjka.

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 522 i iskazana u financijskim izvještajima za poslovnu godinu raspodjeljuju se u sljedećoj poslovnoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata.

IIf. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 51.

Razred 6 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to:

– tuđa materijalna imovina,

– prava i

– vrijednosni papiri.

III. JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO I PRIMJENA NOVČANOG RAČUNOVODSTVENOG NAČELA

Članak 52.

(1) Neprofitna organizacija kojoj je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna godišnje, može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela.

(2) U godišnji prihod iz stavka 1. ovoga članka ulaze samo prihodi iz tekuće godine (razred 3), a ne ulazi preneseni višak iz prethodne godine.

(3) Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi zakonski zastupnik neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, odnosno do opoziva.

(4) O Odluci iz stavka 1. ovoga članka neprofitna organizacija izvještava Ministarstvo financija na način propisan člankom 35. Zakona.

(5) Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo pri čemu se godina osnivanja bez obzira na datum osnivanja smatra prvom godinom.

Članak 53.

(1) Neprofitna organizacija iz članka 52. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezna je voditi sljedeće poslovne knjige:

1. knjigu blagajne

2. knjigu primitaka i izdataka

3. knjigu ulaznih računa

4. knjigu izlaznih računa i

5. popis dugotrajne nefinancijske imovine.

(2) Osim poslovnih knjiga propisanih stavkom 1. ovoga članka neprofitna organizacija može voditi druge knjige i pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Članak 54.

(1) U knjigu blagajne unose se kronološkim redom podaci o gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj

2. datum

3. broj i oznaku knjigovodstvene isprave

4. opis poslovne promjene

5. iznos gotovinske novčane transakcije.

(2) Knjiga primitaka i izdataka sadrži najmanje sljedeće podatke o svim gotovinskim i negotovinskim primicima i izdacima uključujući i obračunska plaćanja:

1. redni broj

2. datum /razdoblje primitka/izdatka

3. broj i naziv knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak

4. opis poslovne promjene

5. iznos primitka

6. iznos izdatka.

(3) Knjiga ulaznih računa sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj

2. podaci o primljenom računu: broj i datum

3. podaci o dobavljaču: naziv, sjedište i OIB

4. ukupni iznos računa (s PDV-om).

(4) Knjiga izlaznih računa sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj

2. podaci o izdanom računu: broj i datum

3. podaci o kupcu: naziv, sjedište i OIB

4. podaci o ukupnom iznosu računa (s PDV-om).

(5) Popis dugotrajne nefinancijske imovine sadrži najmanje sljedeće podatke o dugotrajnoj imovini:

1. redni broj

2. vrsta dugotrajne imovine s osnovnim identifikacijskim obilježjem (naziv, marka i sl.)

3. datum i broj dokumenta po kojem je imovina nabavljena

4. nabavna vrijednost

5. datum i opis otuđenja (prodaja, donacija, uništenja).

(6) Poslovne knjige iz ovoga članka sadrže i opće podatke o neprofitnoj organizacija: naziv, adresa, OIB, RNO broj i šifru djelatnosti.

(7) Na kraju poslovne godine zaključuju se sve poslovne knjige iz članka 53. stavka 1. ovoga Pravilnika osim popisa dugotrajne nefinancijske imovine.

Dugotrajna imovina

Članak 55.

Dugotrajna nefinancijska imovina obuhvaća:

– neproizvedenu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (zemljišta, patenti, licence i ostalo)

– proizvedenu dugotrajnu imovinu (građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene predmete, višegodišnje nasade i osnovno stado, ulaganja u računalne programe i ostalo)

– plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

– sitni inventar.

Iskazivanje primitaka i izdataka

Članak 56.

(1) Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela (načelo blagajne), što znači da se primici i izdaci kronološki iskazuju u poslovnim knjigama temeljem primljenih uplata i obavljenih isplata, uključujući i obračunska plaćanja.

(2) Primici i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata.

(3) Sredstva primljena iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih izvora smatraju se primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku primitka.

(4) Primljeni predujmovi, krediti i zajmovi smatraju se primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku naplate.

(5) Dani predujmovi, jamčevni polozi te dani zajmovi smatraju se izdacima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku plaćanja.

Utvrđivanje financijskog rezultata

Članak 57.

(1) Financijski rezultat poslovne godine iskazuje se kao višak ili manjak primitaka.

(2) Financijski rezultat iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao razlika ukupnih primitaka u odnosu na ukupne izdatke po svima osnovama po kojima su ostvareni u izvještajnom razdoblju.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/08., 7/09., 158/13., 1/14. i 44/14.).

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/545

Urbroj: 513-05-02-14-1

Zagreb, 2. siječnja 2015.

Minstar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

RAČUNSKI PLAN

Razred/
Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv

0

 

 

Nefinancijska imovina

01

 

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

 

011

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

 

 

0111

Zemljište

 

 

0112

Rudna bogatstva

 

 

0113

Ostala prirodna materijalna imovina

 

012

 

Nematerijalna imovina

 

 

0121

Patenti

 

 

0122

Koncesije

 

 

0123

Licence

 

 

0124

Ostala prava

 

 

0125

Goodwill

 

 

0126

Osnivački izdaci

 

 

0127

Izdaci za razvoj

 

 

0128

Ostala nematerijalna imovina

 

019

 

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

0191

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

02

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

 

021

 

Građevinski objekti

 

 

0211

Stambeni objekti

 

 

0212

Poslovni objekti

 

 

0213

Ostali građevinski objekti

 

022

 

Postrojenja i oprema

 

 

0221

Uredska oprema i namještaj

 

 

0222

Komunikacijska oprema

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

023

 

Prijevozna sredstva

 

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

0232

Ostala prijevozna sredstva

 

024

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

 

0241

Knjige u knjižnicama

 

 

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

 

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

025

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

 

0251

Višegodišnji nasadi

 

 

0252

Osnovno stado

 

026

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

 

0261

Ulaganja u računalne programe

 

 

0262

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

0263

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

029

 

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

 

 

0291

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

03

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

031

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

0311

Plemeniti metali i drago kamenje

 

 

0312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

04

 

 

Sitni inventar

 

041

 

Zalihe sitnog inventara

 

 

0411

Zalihe sitnog inventara

 

042

 

Sitni inventar u uporabi

 

 

0421

Sitni inventar u uporabi

 

049

 

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

 

 

0491

Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi

05

 

 

Nefinancijska imovina u pripremi

 

051

 

Građevinski objekti u pripremi

 

 

0511

Građevinski objekti u pripremi

 

052

 

Postrojenja i oprema u pripremi

 

 

0521

Postrojenja i oprema u pripremi

 

053

 

Prijevozna sredstva u pripremi

 

 

0531

Prijevozna sredstva u pripremi

 

054

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

 

 

0541

Višegodišnji nasadi u pripremi

 

 

0542

Osnovno stado u pripremi

 

055

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

 

0551

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

056

 

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

 

 

0561

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

06

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

 

061

 

Zalihe za obavljanje djelatnosti

 

 

0611

Zalihe za preraspodjelu drugima

 

 

0612

Zalihe materijala za redovne potrebe

 

 

0613

Zalihe rezervnih dijelova

 

 

0614

Zalihe materijala za posebne potrebe

 

062

 

Proizvodnja i proizvodi

 

 

0621

Proizvodnja u tijeku

 

 

0622

Gotovi proizvodi

 

063

 

Roba za daljnju prodaju

                        

 

0631

Roba za daljnju prodaju

Razred/Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv

1

 

 

Financijska imovina

11

 

 

Novac u banci i blagajni

 

111

 

Novac u banci

 

 

1111

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

1112

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

 

 

1113

Prijelazni račun

 

112

 

Izdvojena novčana sredstva

 

 

1121

Izdvojena novčana sredstva

 

113

 

Novac u blagajni

 

 

1131

Glavna blagajna

 

114

 

Vrijednosnice u blagajni

 

 

1141

Vrijednosnice u blagajni

12

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

 

121

 

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama

 

 

1211

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

 

 

1212

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

 

122

 

Jamčevni polozi

 

 

1221

Jamčevni polozi

 

123

 

Potraživanja od radnika

 

 

1231

Potraživanja od radnika

 

124

 

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

 

 

1241

Potraživanja za više plaćene poreze

 

 

1242

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

 

 

1243

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

 

 

1244

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

 

 

1245

Potraživanja za više plaćene doprinose

 

129

 

Ostala potraživanja

 

 

1291

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

 

 

1292

Potraživanja za naknade štete

 

 

1293

Potraživanja za predujmove

 

 

1294

Ostala nespomenuta potraživanja

13

 

 

Zajmovi

 

131

 

Zajmovi građanima i kućanstvima

 

 

1311

Zajmovi građanima i kućanstvima

 

132

 

Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost

 

 

1321

Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost

 

133

 

Zajmovi ostalim subjektima

 

 

1331

Zajmovi ostalim subjektima

 

139

 

Ispravak vrijednosti danih zajmova

 

 

1391

Ispravak vrijednosti danih zajmova

14

 

 

Vrijednosni papiri

 

141

 

Čekovi

 

 

1411

Čekovi – tuzemni

 

 

1412

Čekovi – inozemni

 

142

 

Komercijalni i blagajnički zapisi

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

143

 

Mjenice

 

 

1431

Mjenice – tuzemne

 

 

1432

Mjenice – inozemne

 

144

 

Obveznice

 

 

1441

Obveznice – tuzemne

 

 

1442

Obveznice – inozemne

 

145

 

Opcije i drugi financijski derivati

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

 

146

 

Ostali vrijednosni papiri

 

 

1461

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

 

 

1462

Ostali inozemni vrijednosni papiri

 

149

 

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

 

 

1491

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

15

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

 

151

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

1511

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

1512

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

152

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

 

 

1522

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 

159

 

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

 

 

1591

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

16

 

 

Potraživanja za prihode

 

161

 

Potraživanja od kupaca

 

 

1611

Potraživanja od kupaca

 

162

 

Potraživanja za članarine i članske doprinose

 

 

1621

Članarine i članski doprinosi

 

163

 

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

 

 

1631

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

 

164

 

Potraživanja za prihode od imovine

 

 

1641

Potraživanja za prihode od financijske imovine

 

 

1642

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

 

165

 

Ostala nespomenuta potraživanja

 

 

1651

Ostala nespomenuta potraživanja

 

169

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

1691

Ispravak vrijednosti potraživanja

19

 

 

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

 

191

 

Rashodi budućih razdoblja

 

 

1911

Rashodi budućih razdoblja

 

192

 

Nedospjela naplata prihoda

 

 

1921

Nedospjela naplata prihoda

Razred/Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv

2

 

 

Obveze

24

 

 

Obveze za rashode

 

241

 

Obveze za radnike

 

 

2411

Obveze za plaće – neto

 

 

2412

Obveze za naknade plaća – neto

 

 

2413

Obveze za plaće u naravi – neto

 

 

2414

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

 

 

2415

Obveze za doprinose iz plaća

 

 

2416

Obveze za doprinose na plaće

 

 

2417

Ostale obveze za radnike

 

242

 

Obveze za materijalne rashode

 

 

2421

Naknade troškova radnicima

 

 

2422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

 

 

2423

Naknade volonterima

 

 

2424

Nakanade ostalim osobama izvan radnog odnosa

 

 

2425

Obveze prema dobavljačima u zemlji

 

 

2426

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

 

 

2429

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

 

244

 

Obveze za financijske rashode

 

 

2441

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

 

 

2442

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

 

 

2443

Obveze za ostale financijske rashode

 

245

 

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

 

 

2451

Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći

 

246

 

Obveze za kazne i naknade šteta

 

 

2461

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

 

249

 

Ostale obveze

 

 

2491

Obveze za poreze

 

 

2492

Obveze za porez na dodanu vrijednost

 

 

2493

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

25

 

 

Obveze za vrijednosne papire

 

251

 

Obveze za čekove

 

 

2511

Obveze za čekove – tuzemne

 

 

2512

Obveze za čekove – inozemne

 

252

 

Obveze za mjenice

 

 

2521

Obveze za mjenice – tuzemne

 

 

2522

Obveze za mjenice – inozemne

 

259

 

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

 

 

2591

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

26

 

 

Obveze za kredite i zajmove

 

261

 

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora

 

 

2611

Obveze za kredite u zemlji

 

 

2612

Obveze za kredite iz inozemstva

 

262

 

Obveze za robne i ostale zajmove

 

 

2621

Obveze za zajmove u zemlji

 

 

2622

Obveze za zajmove iz inozemstva

 

269

 

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

 

 

2691

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

29

 

 

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)

 

291

 

Odgođeno plaćanje rashoda

 

 

2911

Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje

 

292

 

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

 

 

2921

Unaprijed plaćeni prihodi

 

 

2922

Odgođeno priznavanje prihoda

Razred/Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Naziv

3

 

 

Prihodi

31

 

 

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

 

311

 

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

 

 

3111

Prihodi od prodaje roba

 

 

3112

Prihodi od pružanja usluga

32

 

 

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

 

321

 

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

 

 

3211

Članarine

 

 

3212

Članski doprinosi

33

 

 

Prihodi po posebnim propisima

 

331

 

Prihodi po posebnim propisima

 

 

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

 

 

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

34

 

 

Prihodi od imovine

 

341

 

Prihodi od financijske imovine

 

 

3411

Prihodi od kamata za dane zajmove

 

 

3412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

 

 

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

 

 

3414

Prihodi od zateznih kamata

 

 

3415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

 

 

3416

Prihodi od dividendi

 

 

3417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

 

 

3418

Ostali prihodi od financijske imovine

 

342

 

Prihodi od nefinancijske imovine

 

 

3421

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

 

 

3422

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

35

 

 

Prihodi od donacija

 

351

 

Prihodi od donacija iz proračuna

 

 

3511

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

 

 

3512

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

352

 

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

 

3521

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

353

 

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

 

 

3531

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

 

354

 

Prihodi od građana i kućanstava

 

 

3541

Prihodi od građana i kućanstava

 

355

 

Ostali prihodi od donacija

 

 

3551

Ostali prihodi od donacija

36

 

 

Ostali prihodi

 

361

 

Prihodi od naknade štete i refundacija

 

 

3611

Prihodi od naknade šteta

 

 

3612

Prihodi od refundacija

 

362

 

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

 

 

3621

Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

 

363

 

Ostali nespomenuti prihodi

 

 

3631

Otpis obveza

 

 

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

 

 

3633

Ostali nespomenuti prihodi

37

 

 

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

 

371

 

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

 

 

3711

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

 

 

3712

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

39

 

 

Raspored prihoda

 

391

 

Raspored prihoda

 

 

3911

Raspored prihoda

Razred/Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv

4

 

 

Rashodi

41

 

 

Rashodi za radnike

 

411

 

Plaće

 

 

4111

Plaće za redovan rad

 

 

4112

Plaće u naravi

 

 

4113

Plaće za prekovremeni rad

 

 

4114

Plaće za posebne uvjete rada

 

412

 

Ostali rashodi za radnike

 

 

4121

Ostali rashodi za radnike

 

413

 

Doprinosi na plaće

 

 

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

 

4132

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

4133

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

 

 

4134

Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

42

 

 

Materijalni rashodi

 

421

 

Naknade troškova radnicima

 

 

4211

Službena putovanja

 

 

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

 

4213

Stručno usavršavanje radnika

 

422

 

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

 

 

4221

Naknade za obavljanje aktivnosti

 

 

4222

Naknade troškova službenih putovanja

 

 

4223

Naknade ostalih troškova

 

 

4224

Ostale naknade

 

423

 

Naknade volonterima

 

 

4231

Naknade za obavljanje djelatnosti

 

 

4232

Naknade troškova službenih putovanja

 

 

4233

Naknade ostalih troškova

 

 

4234

Ostale naknade

 

424

 

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

 

 

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

 

 

4242

Naknade troškova službenih putovanja

 

 

4243

Naknade ostalih troškova

 

 

4244

Ostale naknade

 

425

 

Rashodi za usluge

 

 

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

 

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

4253

Usluge promidžbe i informiranja

 

 

4254

Komunalne usluge

 

 

4255

Zakupnine i najamnine

 

 

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

 

4257

Intelektualne i osobne usluge

 

 

4258

Računalne usluge

 

 

4259

Ostale usluge

 

426

 

Rashodi za materijal i energiju

 

 

4261

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

 

4262

Materijal i sirovine

 

 

4263

Energija

 

 

4264

Sitni inventar i auto gume

 

429

 

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

 

 

4291

Premije osiguranja

 

 

4292

Reprezentacija

 

 

4293

Članarine

 

 

4294

Kotizacije

 

 

4295

Ostali nespomenuti materijani rashodi

43

 

 

Rashodi amortizacije

 

431

 

Amortizacija

 

 

4311

Amortizacija

44

 

 

Financijski rashodi

 

441

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

 

 

4411

Kamate za izdane mjenice

 

442

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

 

 

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

 

 

4422

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

 

 

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

 

443

 

Ostali financijski rashodi

 

 

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

 

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

 

 

4433

Zatezne kamate

 

 

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

45

 

 

Donacije

 

451

 

Tekuće donacije

 

 

4511

Tekuće donacije

 

 

4512

Stipendije

 

452

 

Kapitalne donacije

 

 

4521

Kapitalne donacije

46

 

 

Ostali rashodi

 

461

 

Kazne, penali i naknade štete

 

 

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

 

4612

Penali, ležarine i drugo

 

 

4613

Naknade šteta radnicima

 

 

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

 

462

 

Ostali nespomenuti rashodi

 

 

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

 

 

4622

Otpisana potraživanja

 

 

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

 

 

4624

Ostali nespomenuti rashodi

47

 

 

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

 

471

 

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

 

 

4711

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

 

 

4712

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

49

 

 

Raspored rashoda

 

491

 

Raspored rashoda

 

 

4911

Raspored rashoda

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Naziv

5

 

 

Vlastiti izvori

51

 

 

Vlastiti izvori

 

511

 

Vlastiti izvori

 

 

5111

Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja

 

512

 

Revalorizacijska rezerva

 

 

5121

Revalorizacijska rezerva

52

 

 

Rezultat poslovanja

 

521

 

Utvrđivanje rezultata poslovanja

 

 

5211

Obračun prihoda i rashoda

 

522

 

Višak/manjak prihoda

 

 

5221

Višak prihoda

 

 

5222

Manjak prihoda

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Naziv

6

 

 

Izvanbilančni zapisi

61

 

 

Izvanbilančni zapisi – aktiva

 

611

 

Tuđa materijalna imovina

 

 

6111

Tuđa materijalna imovina

 

612

 

Prava

 

 

6121

Prava

 

613

 

Vrijednosni papiri

 

 

6131

Vrijednosni papiri

 

614

 

Ostali izvanbilančni zapisi – aktiva

 

 

6141

Ostali izvanbilančni zapisi

62

 

 

Izvanbilančni zapisi – pasiva

 

621

 

Obveze za tuđu materijalnu imovinu

 

 

6211

Obveze za tuđu materijalnu imovinu

 

622

 

Obveze za prava

 

 

6221

Obveze za prava

 

623

 

Obveze za primljene vrijednosne papire

 

 

6231

Obveze za primljene vrijednosne papire

 

624

 

Ostali izvanbilančni zapisi – pasiva

 

 

6241

Ostali izvanbilančni zapisi


Stope amortizacije

Red. br

Naziv sredstva ili skupine sredstva

Vijek trajanja

Godišnja stopa (%)

1

2

3

4

I

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

 

 

1.

stambeni i poslovni objekti

 

 

 

od betona, metala, kamena i opeke

80

1,25

 

od drveta i ostalog materijala

20

5

2.

ceste, željeznice i slični građevinski objekti

25

4

3.

ostali građevinski objekti

20

5

II

POSTROJENJA I OPREMA

 

 

1.

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

računala i računalna oprema

4

25

 

uredski namještaj

8

12,5

 

ostala uredska oprema

5

20

2.

Komunikacijska oprema

 

 

 

komunikacijski uređaji

5

20

 

pokretni komunikacijski uređaji

2

50

3.

Oprema za održavanje i zaštitu

5

20

4.

Medicinska i laboratorijska oprema

5

20

5.

Instrumenti, uređaji i strojevi

8

12,5

 

precizni i optički instrumenti

5

20

 

mjerni i kontrolni uređaji:

 

 

 

- mehanički

8

12,5

 

- elektronički

5

20

6.

Sportska i glazbena oprema

5

20

7.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

5

20

III

PRIJEVOZNA SREDSTVA

 

 

1.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

8

12,5

 

osobni automobili i vozila hitne pomoći

5

20

2.

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

8

12,5

3.

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

8

12,5

 

brodovi veći od 1000 brt

20

5

4.

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

10

10

IV

KNJIGE

 

 

 

Knjige u knjižnicama

5

20

V

VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO

5

20

VI

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

 

 

1.

Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstva

10

10

2.

Ulaganja u računalne programe

4

25

3.

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

4

25

VII

NEPROIZVEDENA NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

 

patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, višegodišnji zakup i slično

prema trajanju iz ugovora

1 02.01.2015 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu 1 02.01.2015 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu 1 02.01.2015 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu