Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

NN 1/2015 (2.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

1 02.01.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

15

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13. i 92/14.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 43/2013., 77/2013. i 155/2013.) iza članka 3. dodaje se članak 3. a koji glasi:

»Članak 3. a

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole može podnijeti hrvatski državljanin koji je na području Republike Hrvatske nastanjen i ima prijavljeno prebivalište, hrvatski državljanin koji u Republici Hrvatskoj privremeno boravi i ima prijavljeno boravište u razdoblju od najmanje 185 dana, državljanin države članice EGP-koji na području Republike Hrvatske ima uobičajeno prebivalište odnosno koji se na području Republike Hrvatske školuje te stranac koji na području Republike Hrvatske ima odobren privremeni ili stalni boravak.«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Gubitak, nečitkost ili bilo koje drugo oštećenje podataka upisanih na elektroničkom nosaču podataka ne utječe na valjanost vozačke dozvole.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki 4. riječi: »i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid)« brišu se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. točki 3. riječi: »i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Vozačka dozvola koju je izdala država članica EGP-a iz stavka 1. ovoga članka vraća se nadležnom tijelu države članice koja ju je izdala, uz navođenje razloga za takav postupak.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. točki 5. riječi: »i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid)« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Inozemna vozačka dozvola iz stavka 1. ovoga članka vraća se nadležnom tijelu države koja ju je izdala, uz navođenje razloga za takav postupak.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 6.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

''Vozačka dozvola koja je izgubljena, ukradena ili slično, a koja je izdana u Republici Hrvatskoj ili državi članici EGP-a, nadomjestit će se novom vozačkom dozvolom na temelju podataka kojima nadležno tijelo raspolaže ili na temelju dokaza nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu.«

U stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 2. riječi: »i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci« brišu se.

U stavku 3. riječi: »točke 2.« zamjenjuju se riječima: »točke 1.«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. zdravstveno uvjerenje za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE i H, kategorije B kada vozači koriste svoje vozačke dozvole u službene svrhe, te nakon 65. godine života vozača,«.

U točki 3. zarez i riječi: »a ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti izdana u državi članici EGP-a i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci« brišu se.

Članak 8.

U članku 13. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ako se vozačka dozvola izdaje na temelju vozačke dozvole izdane izvan Republike Hrvatske zamjena se bilježi u izdanoj vozačkoj dozvoli te prilikom svakog kasnijeg izdavanja vozačke dozvole radi zamjene ili obnavljanja.«.

Članak 9.

Članak 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vozačku dozvolu izdanu u žurnom postupku vozaču uručuje policijska uprava na čijem je području sjedište pravne osobe koja je ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola.«.

Članak 10.

Iza članka 20. dodaje se članak 20. a koji glasi:

»Članak 20. a

Ako se mijenjaju podaci upisani u vozačkoj dozvoli, izdaje se nova vozačka dozvola.«.

Članak 11.

Iza članka 22. dodaje se članak 22. a koji glasi:

»Članak 22. a

Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole već posjeduje vozačku dozvolu, odnosno da je vozačka dozvola u drugoj državi članici EGP-a ograničena, privremeno oduzeta ili oduzeta, nadležno tijelo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Nadležno tijelo će odbiti priznati valjanost svake vozačke dozvole koju je izdala druga država članica EGP-a osobi čija je vozačka dozvola na području Republike Hrvatske ograničena, privremeno oduzeta ili oduzeta.

Nadležno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole vozaču čija je vozačka dozvola u drugoj državi članici EGP-a ukinuta.«.

Članak 12.

Iza članka 23. dodaje se članak 23. a koji glasi:

»Članak 23. a

U slučaju sumnje da podnositelj zahtjeva već posjeduje vozačku dozvolu, kao i u slučaju nadomještanja, obnavljanja ili zamjene vozačke dozvole izdane u državi članici EGP-a, nadležno tijelo će kod ostalih država članica, putem EU mreže za vozačke dozvole (RESPER), provjeriti podatke o podnositelju zahtjeva i izdanim vozačkim dozvolama.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, do dana uključenja Republike Hrvatske u EU mrežu za vozačke dozvole (RESPER), provjera podataka o podnositelju zahtjeva i izdanim vozačkim dozvolama, obavljat će se neposrednim upitima državama članicama.«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-106162/2-2014.

Zagreb, 24. prosinca 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.