Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 09"

NN 1/2015 (2.1.2015.), Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 09"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), te članka 16. stavka 5. i članka 17. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. siječnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA JADRANU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »SREDNJI JADRAN 09«

I.

Vlada Republike Hrvatske, nakon provedenog Javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i odabire ponudu konzorcija ENI CROATIA B.V., Strawinskylaan 1725, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska i MEDOILGAS ITALIA S.P.A., Via Cornelia, 498 CAP 00166, Rim, Italija za istražni prostor ugljikovodika »Srednji Jadran 09«.

II.

Vlada Republike Hrvatske izdaje dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u istražnom prostoru ugljikovodika »Srednji Jadran 09« konzorciju ENI CROATIA B.V., Strawinskylaan 1725, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska i MEDOILGAS ITALIA S.P.A., Via Cornelia, 498 CAP 00166, Rim, Italija (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik dozvole).

III.

Predmet dozvole iz točke II. ove Odluke je istraživanje i eksploatacija ugljikovodika radi sklapanja ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije.

Dozvolom iz točke II. ove Odluke ovlašćuje se Ovlaštenik dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u istražnom prostoru ugljikovodika »Srednji Jadran 09«.

Istraživanje ugljikovodika uključuje istražne i ocjenske radove i djelatnosti u skladu s predloženim programom minimalnog ulaganja Ovlaštenika dozvole, a na temelju obvezujuće ponude koju je Ovlaštenik dozvole dostavio na Javno nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta ugljikovodika, njihovu količinu i kakvoću te uvjete eksploatacije, uključujući, ali ne isključivo:

– geofizička i druga geološka snimanja, interpretaciju tako prikupljenih podataka i njihovu studijsku obradu

– bušenje, produbljivanje, skretanje, opremanje, ispitivanje, privremeno napuštanje ili likvidaciju istražnih bušotina

– kupnju ili nabavu onih roba, usluga, materijala i opreme koji su potrebni za gore spomenute radove.

Istraživanje ugljikovodika dozvoljeno je samo unutar istražnog prostora ugljikovodika »Srednji Jadran 09«.

Eksploatacija ugljikovodika uključuje pridobivanje ugljikovodika iz ležišta i oplemenjivanje ugljikovodika, transport ugljikovodika cjevovodima, kada je u tehnološkoj svezi s odobrenim eksploatacijskim poljima i skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama.

Eksploatacija ugljikovodika dozvoljena je samo unutar utvrđenog eksploatacijskog polja ugljikovodika i u granicama provjerenog rudarskog projekta eksploatacije.

Elementi određeni dokumentacijom za javno nadmetanje, uvjeti koje su izdala nadležna tijela u okviru prethodnih i pripremnih radnji provedenih sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i elementi iz obvezujućih ponuda Ovlaštenika dozvole, smatraju se zadanim uvjetima, sastavni su dio dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu i kao takvi su obvezujući, te su temelj za sastavljanje ugovora.

IV.

Dozvolom iz točke II. ove Odluke Ovlaštenik dozvole stječe pravo na istraživanje ugljikovodika i izravnu dodjelu koncesije u slučaju proglašenja komercijalnog otkrića i uz uvjet da Ovlaštenik dozvole uredno izvršava sve obveze iz ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, a što će Vlada Republike Hrvatske utvrditi odlukom o ispunjenju uvjeta, bez provođenja bilo kakvih daljnjih postupaka, temeljem dodatka ugovora.

Koncesija iz stavka 1. ove točke čini neodvojiv sastavni dio dozvole pod uvjetom da se nakon završetka istražnih radova potvrde rezerve ugljikovodika, utvrdi eksploatacijsko polje sukladno lokacijskoj dozvoli, izradi i provjeri rudarski projekt eksploatacije, te da Ovlaštenik dozvole ispunjava i druge Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika propisane uvjete.

V.

Istražni prostor ugljikovodika »Srednji Jadran 09« površine

1 423 km2, ima oblik nepravilnog mnogokuta omeđenog spojnicama vršnih točaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, koordinata kako slijedi:

Oznaka točke

Koordinate točaka

HTRS96

E

N

1

351 041,54

4 800 910,86

2

344 958,22

4 810 896,66

3

340 706,07

4 819 517,69

4

338 503,62

4 823 275,50

5

333 503,21

4 830 901,13

6

331 334,53

4 835 679,96

7

330 207,45

4 838 456,81

8

352 148,21

4 837 935,90

9

379 030,69

4 837 395,83

10

378 363,20

4 800 364,69

Koordinate vršnih točaka istražnog prostora ugljikovodika »Srednji Jadran 09« odredilo je Ministarstvo gospodarstva sukladno dostavljenim podacima od Hrvatskog hidrografskog instituta i Državne geodetske uprave.

VI.

Dozvola iz točke II. ove Odluke izdaje se na rok od najdulje 30 godina i obuhvaća istražno razdoblje i razdoblje eksploatacije koje započinje izravnom dodjelom koncesije u slučaju ispunjenja uvjeta za dodjelu iste sukladno točki IV. ove Odluke.

Vlada Republike Hrvatske može produljiti rok trajanja dozvole iz stavka 1. ove točke na način i uz uvjete propisane odredbama članka 19. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Računanje početka roka trajanja dozvole iz stavka 1. ove točke počinje teći od dana stupanja ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na snagu.

VII.

Vlada Republike Hrvatske sklopit će s Ovlaštenikom dozvole ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, kojim će biti uređeno da Ovlaštenik dozvole snosi sve troškove investicije potrebne za istraživanje, razradu i eksploataciju ugljikovodika u/na istražnom prostoru/eksploatacijskom polju ugljikovodika, kao i podjelu buduće eksploatacije ugljikovodika na način kako je propisano Uredbom o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 37/2014 i 72/2014).

Ugovorom o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika bit će određena minimalna količina istražnih radova i minimalni iznos sredstava koja će biti utrošena za izvođenje tih radova u skladu s predloženim programom minimalnog ulaganja Ovlaštenika dozvole, a na temelju obvezujuće ponude koju je Ovlaštenik dozvole dostavio na Javnom nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu.

Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sadrži odredbe o trajanju istražnog razdoblja i razdoblja eksploatacije, uključujući razradu; minimalnu količinu istražnih radova i minimalni iznos sredstava koja će biti utrošena za izvođenje tih radova, mogućnost njihove revizije kao i visinu obeštećenja za neispunjenje preuzetih obveza; uvjete i pravila izrade i provjere završnog izvješća i/ili elaborata o rezervama; uvjete i način obračuna povrata troškova; način izračuna cijene ugljikovodika i ugljikovodika za povrat troškova; mjesto stjecanja prava vlasništva nad pridobivenim ugljikovodicima; definiranje i obvezu plaćanja naknade u visini utvrđenoj Uredbom o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika; definiranje vrsta i obveza plaćanja bonusa; obvezu plaćanja poreza; pravni status, funkcije te obveze operativne kompanije; obvezu zajedničkog utvrđenja postojanja komercijalnog otkrića, obvezu podnošenja ministarstvu nadležnom za rudarstvo na odobrenje prijedloga financiranja početka eksploatacije, tijeka eksploatacije te ukupnog programa godišnje eksploatacije; obvezu napuštanja dijela istražnog prostora; uvjete i pravila za određivanje, razradu i financiranje uspostave eksploatacijskog polja, tijek eksploatacije te ukupni i godišnji program eksploatacije; uvjete i pravila za izradu i provjeru rudarskog projekta eksploatacije; uvjete transporta ugljikovodika; pravo vlasništva i prijenos istoga nad imovinom nabavljenom i korištenom u tijeku izvršenja ugovora; pravo vlasništva nad geološkim informacijama dobivenim u tijeku izvršenja ugovora; vrstu i količinu industrijskog otpada i istjecanje otpadnih voda te uvjete za sanaciju istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja; obvezu očuvanja prirode i okoliša i mjere sigurnosti za očuvanje istog; pravila i uvjete korištenja javne infrastrukture; obvezu sanacije istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja nakon završetka rudarskih radova; način nadziranja izvršenja ugovora, odnosno prava i obveza koje proizlaze iz ugovora; uvjete napuštanja istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja; obvezu osiguranja radova, opreme i ljudi; obvezu odvajanja na poseban račun novčanog iznosa ili obvezu dostavljanja bankovne garancije za sanaciju istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja; odredbe o višoj sili i postupanje u vezi s tim; odredbe o rješavanju sporova i mjerodavnom pravu za rješavanje istih; pravila za pripremu dokumenata potrebnih za istražne radove; pravila utvrđivanja količine ugljikovodika u ležištu, pravila procjene kvalitete i količine pridobivenih rezervi, ostavljenih u istražnom prostoru i/ili na eksploatacijskom polju i/ili izgubljenih; računovodstvena pravila sukladno posebnim propisima Republike Hrvatske i međunarodnim standardima; uvjete likvidacije bušotine i površinske infrastrukture s razrađenim tehničkim i financijskim uvjetima; kao i obvezu čuvanja tajnosti podataka o kojima Vlada Republike Hrvatske i Ovlaštenik dozvole steknu saznanja prilikom izvođenja rudarskih radova tijekom trajanja dozvole i ugovora.

Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika neće se sklopiti do završetka Strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, te će se u istom Ugovoru uzeti u obzir zaključci provedene Strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.

VIII.

Pri planiranju i izvođenju rudarskih radova, Ovlaštenik dozvole mora uzeti u obzir plovidbene putove, postojeću infrastrukturu, zabranjena i zaštićena područja kao što su turističke zone, arheološke zone, ribarske zone i pravce, Naturu 2000, zaštićena staništa, zaštićene životinjske vrste kao i zaključke Strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu kao i rezultate postupaka provedenih sukladno propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.

Ovlaštenik dozvole ima obvezu usklađivanja sa svim postavljenim uvjetima u vezi zaštite prirode i okoliša, kao i drugim posebnim uvjetima tijekom trajanja dozvole iz točke II. ove Odluke.

Radi postizanja viših standarda od propisanih u svrhu zaštite okoliša i prirode tijekom izvođenja rudarskih radova moraju se:

– primijeniti tehničko-tehnološki postupci u skladu s najboljim dostupnim tehnikama u svrhu postizanja visoke razine zaštite okoliša i prirode

– provesti mjere sprječavanja nezgoda s procjenom rizika nezgode i procjenom opasnih tvari, njihovih količina i svojstava, kao i troškova sanacijskih radova nakon nezgode

– provesti postupci ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i procjene utjecaja na okoliš, sukladno važećim propisima

– provesti mjere ocjene štetnih učinaka planiranih aktivnosti na pojedine segmente okoliša i prirode (klima, zrak, atmosfera, tlo, buka, izvori iz vode i mora, flora, fauna, bioraznolikost, stanovništvo i slično)

– spriječiti, smanjiti i eliminirati štetni učinci prema pojedinim segmentima okoliša i prirode

– osigurati racionalna korištenja prirodnih resursa

– pružati informacije javnosti tijekom izvođenja rudarskih radova.

IX.

Ovlašćuje se ministar nadležan za rudarstvo da, u ime Vlade Republike Hrvatske, vodi pregovore s Ovlaštenikom dozvole, a na temelju obvezujuće ponude koju je Ovlaštenik dozvole dostavio na Javno nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu.

U svrhu vođenja pregovora Vlada Republike Hrvatske imenovat će pregovarački tim.

Nakon završetka pregovora nacrt ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika bit će dostavljen Vladi Republike Hrvatske na suglasnost, a isti će biti sklopljen između Ovlaštenika dozvole i ovlaštenog predstavnika Vlade Republike Hrvatske, u ime i za račun Republike Hrvatske.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/525

Urbroj: 50301-05/18-15-1

Zagreb, 2. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

1 02.01.2015 Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 09"