Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnevnom povlačnom mrežom - koćom

NN 2/2015 (7.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnevnom povlačnom mrežom - koćom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

42

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013., 14/2014. i 152/2014.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, br. 101/2014., 118/2014. i 125/2014.), u članku 10. stavku 1. riječi »31. prosinca 2014.« zamjenjuju se riječima »15. veljače 2015.«.

Dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Odobrenje se može izdati i ukoliko uslijed više sile nije pravovremeno podnesen Zahtjev, što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»– vlasnicima plovila koji nisu ostvarili broj ribolovnih dana iz stavka 1. točke 2. ovoga članka radi gubitka plovila ili opsežnog oštećenja plovila uzrokovanog višom silom (brodolom, potonuće, sudar i sl.) koji je onemogućio korištenje plovila u obavljanju ribolova do osposobljavanja plovila za ribolov ili do nabave novog plovila i prijenosa povlastice na novo plovilo, što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom.«.

U stavku 4. riječi »31. prosinca 2014.« zamjenjuju sa riječima »30. lipnja 2015.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/47

Urbroj: 525-13/0323-14-8

Zagreb, 30. prosinca 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.