Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

NN 2/2015 (7.1.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

2 07.01.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

43

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2. i 9., i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013., 14/2014. i 152/2014.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 101/2014., 125/2014., 140/2014. i 147/2014.) u članku 4. stavku 3. riječ »unutarnjem« se briše, a broj »8 000« zamjenjuje se brojem »16 000«.

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

» Iznimno od stavka 2. ovoga članka Odobrenje se može izdati i ukoliko uslijed više sile nije pravovremeno podnesen Zahtjev, što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»– vlasnicima plovila koji nisu ostvarili broj ribolovnih dana iz stavka 1. točke 2. ovoga članka radi gubitka plovila ili opsežnog oštećenja plovila uzrokovanog višom silom (brodolom, potonuće, sudar i sl.) koji je onemogućio korištenje plovila u obavljanju ribolova do osposobljavanja plovila za ribolov ili do nabave novog plovila i prijenosa povlastice na novo plovilo, što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom.«.

U stavku 4. riječi »31. prosinca 2014.« zamjenjuju se riječima »30. lipnja 2015.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/46

Urbroj: 525-13/0323-14-10

Zagreb, 30. prosinca 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.